Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір купівлі-продажу товарів №

Договір купівлі-продажу товарів №ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ №
с.Минай « » _____________ 201 р.
Приватне підприємство «СОФІ ГРУП» в особі директора Чорнака Тараса Васильовича, який діє на підставі Статуту, надалі Продавець, з однієї сторони, та ______________________________________________ в особі__________________________________________________________, який діє на підставі та у відповідності до _________________, надалі Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. На підставі даного Договору і в порядку, передбаченому ним, Продавець зобов'язується продати (передати у власність) Покупцю, а Покупець зобов'язується купити (прийняти у власність) і оплатити на умовах, передбачених даним Договором товари канцелярії, побутової хімії, особистої гігієни та інші, надалі – Товар.

  2. Конкретне найменування та асортимент Товару, що продається на умовах даного Договору визначається у видаткових товарних накладних, надалі накладні.

  3. Загальна сума цього Договору Сторонами не обмежується і визначається шляхом сумування вартості Товару, фактично проданого протягом строку дії даного Договору на підставі відповідних накладних.

  4. Загальна кількість (обсяг) Товару та/або конкретна кількість Товару певного асортименту (номенклатури), що може бути проданий на підставі даного Договору протягом строку його дії Сторонами не встановлюється, а визначається шляхом сумування фактичної кількості Товару та/або кількості Товару певного асортименту (номенклатури) проданого відповідно до умов даного Договору на підставі відповідних накладних.

  5. Для цілей даного Договору терміни «продаж», «купівля-продаж», «передача у власність» та «поставка» вживаються як тотожні.

2. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Продавець продає Покупцю Товар за договірними цінами. При здійсненні купівлі-продажу партії Товару ціни на Товар щоразу узгоджуються Сторонами та зазначаються в накладній. Підписання Покупцем накладної засвідчує факт продажу партії Товару.

  2. Ціна на Товар та вартість партії Товару, що вказана у накладній, вважається узгодженою з моменту підписання Сторонами накладної на партію Товару, а при продажу Товару на умовах 100 % передоплати (часткової передоплати) - з моменту зарахування передоплати на банківський рахунок Продавця. Проте, Покупець має право та зобов’язаний перевірити відповідність ціни Товару, що вказана у накладній, ціні Товару, що була узгоджена між Сторонами до поставки партії Товару, протягом наступного робочого дня з моменту отримання партії Товару. У випадку виявлення невідповідності ціни Товару узгодженій ціні, Покупець зобов’язаний в день виявлення невідповідності письмово повідомити Продавця про виявлену невідповідність із зазначенням реквізитів конкретної накладної (накладних) та суті виявлених порушень. В іншому випадку Покупець вважається таким, що згідний із ціною на Товар, що вказана у накладній, та не має права відмовитися від оплати та/або прийняття Товару з причин невідповідності ціни Товару узгодженій ціні та/або підписання накладних не уповноваженими особами.

  3. Якщо Сторони не домовилися про інше, Покупець зобов’язаний здійснити оплату партії Товару на умові 100 % попередня оплата.

  4. Сторони вправі домовитися про продаж партії Товару на умовах оплати з відстроченням платежу. Факт передачі партії Товару без здійснення Покупцем попередньої оплати за таку партію Товару свідчить про повну та безумовну згоду Сторін на продаж партії Товару на умовах оплати із відстроченням платежу.

  5. Сторони вправі домовитися про продаж партії Товару на умовах часткової попередньої оплати партії Товару та оплати решти (не оплаченої частини) партії Товару з відстроченням платежу. Факт передачі партії Товару із здійсненням Покупцем часткової попередньої оплати за таку партію Товару свідчить про повну та безумовну згоду сторін щодо оплати партії Товару на умовах, передбачених даним пунктом.

  6. В усіх випадках, коли партію Товару продано на умовах інших, ніж вказаних в п. 2.3. даного Договору, Покупець зобов’язаний здійснити повний розрахунок за таку партію Товару протягом (не пізніше) 3 (трьох)) календарних днів з моменту її отримання.

  7. Покупець здійснює передоплату лише на підставі та протягом строку дії рахунку Продавця. В рахунку Продавця вказується конкретний асортимент, кількість та ціна Товару, а також дата його складення (виписки, оформлення). Строк дії рахунку, тобто строк протягом якого ціна Товару, що вказана в такому рахунку, вважається узгодженою Сторонами становить 3 (три) календарні дні з моменту його складення (виписки, оформлення), враховуючи день його складення (виписки, оформлення). Після спливу вищезазначеного строку рахунок втрачає чинність, а Продавець вправі в односторонньому порядку змінити ціну Товару. В усіх інших випадках Покупець оплачує партію Товару на підставі накладної.

  8. В разі порушення строків оплати партії Товару Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю проценти за користування грошовим коштами Продавця. Сторони домовилися встановити розмір процентів за користування чужими грошовими коштами в розмірі двадцяти процентів річних.

  9. При наявності простроченої заборгованості Покупця за попередньо поставлені партії Товару Продавець має право:

2.9.1. Відмовитися виконувати замовлення Покупця та припинити усі відвантаження Товару Покупцю до моменту погашення існуючої заборгованості. В цьому випадку Продавець звільняється від будь-якої відповідальності, пов’язаної із такою відмовою, а також не відшкодовує жодних збитків, понесених Покупцем у зв’язку з цим;

2.9.2. Вимагати повернення отриманого та не оплаченого Покупцем Товару. В такому випадку Покупець зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання вимоги Продавця за власний рахунок здійснити повернення Товару Продавцеві (під поверненням мається на увазі доставка на склад Продавця Товару, що підлягає поверненню).

  1. Не зважаючи на інші положення даного Договору, Продавець вправі відмовитися від виконання замовлення Покупця, якщо виконання такого замовлення спричинить виникнення заборгованості Покупця перед Продавцем в розмірі, що рівний або перевищує ________________ грн. (_________________________________________________________). Продавець не зобов’язаний жодним чином повідомляти Покупця про відмову від виконання замовлення на умовах даного пункту, а також Продавець звільняється від будь-якої відповідальності, пов’язаної із такою відмовою, та не відшкодовує жодних збитків, понесених Покупцем у зв’язку з цим.

  2. Розрахунки по даному Договору здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості партії Товару в безготівковому порядку в гривнях на банківський рахунок Продавця, зазначений в даному Договорі.

  3. Зобов'язання Покупця по оплаті за партію Товару вважається виконаним в момент завершення переказу грошових коштів.

  4. Сторони домовилися, що грошові кошти переказані Покупцем на користь Продавця зараховуються Продавцем на погашення грошових зобов’язань Покупця в наступному порядку:

- в першу чергу погашається прострочена заборгованість Покупця за поставлені партії Товару;

- в другу чергу погашається поточна заборгованість за поставлені партії Товару;

- в третю чергу погашаються нараховані штрафні санкції та збитки.

Зарахування Продавцем грошових коштів в порядку, передбаченому даним пунктом, відбувається не залежно від призначення платежу, вказаного Покупцем в платіжному дорученні (або в іншому документі) під час здійснення переказу грошових коштів на користь Продавця.

Грошові зобов’язання за кожною наступною чергою погашаються після повного погашення грошових зобов’язань за попередньою чергою.

  1. Грошові кошти, що зараховані на рахунок Продавця, вважаються передоплатою лише за умови відсутності простроченої заборгованості Покупця перед Продавцем. Грошові кошти, які вважаються передньою оплатою (частковою передоплатою) та поступили на рахунок Продавця згідно рахунку, строк дії якого минув, підлягають поверненню Покупцю в разі не згоди Покупця із новими цінами на Товар.

  2. Банківські витрати та комісії, надалі банківські комісії, при здійсненні оплати за Товар, а також у випадку повернення Продавцем грошових коштів з підстав інших, ніж передбачені пунктом 4.11. даного Договору, сплачуються за рахунок Покупця. В усіх інших випадках банківські комісії оплачуються відправником грошових коштів.


3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

  1. Поставка Товару здійснюється окремими партіями на підставі накладних, оформлених відповідно до замовлень Покупця. Під партією Товару мається на увазі Товар в асортименті та кількості, що вказаний в одній накладній. Товар, замовлений Покупцем, може бути оформлений однією або кількома накладними, що вирішується Продавцем самостійно.

  2. В замовленні Покупець інформує Продавця про конкретний асортимент та кількість Товару, що підлягає поставці, а також про місце доставки Товару (в разі доставки партії Товару). Обов’язок з поставки Товару виникає у Продавця лише на підставі підтверджених замовлень. Замовлення вважається підтвердженим, якщо Продавець протягом двох робочих днів з моменту отримання замовлення не повідомив Покупця про неможливість виконання замовлення. В разі неможливості виконання замовлення Сторони узгоджують новий асортимент Товару, що може бути поставлений, за результатами якого Покупець направляє Продавцю нове замовлення. Після направлення Продавцю замовлення Покупець не має права відмовитись від прийняття Товару. Замовлення Покупця, а також повідомлення про неможливість виконання замовлення повинні бути передані у формі, що дозволяє зафіксувати їх зміст та дату передачі (надіслання).

  3. Найменування, асортимент, ціна та загальна кількість Товару в партії Товару визначається в накладній. Сторони безумовно погоджуються з тим, що підписання Покупцем накладної на партію Товару засвідчує той факт, що така партія Товару була поставлена Продавцем на підставі наданого Покупцем замовлення. З моменту підписання Покупцем накладної на партію Товару замовлення втрачає чинність.

  4. Будь-які накладні на поставку Товару, що є предметом даного Договору, які підписані Сторонами протягом строку дії даного Договору, вважаються такими, що оформлені на виконання даного Договору не залежно від наявності або відсутності у самій накладній вказівки на даний Договір.

  5. Якщо Сторони не домовилися про інше, партія Товару підлягає передачі на умовах DDU – склад (торговий об’єкт) Покупця. В такому випадку Продавець зобов'язаний доставити автомобільним транспортом партію Товару Покупцю на його склад (торговий об’єкт), адресу якого Покупець зазначає в замовленні.

  6. Сторони вправі домовитися про передачу партії Товару на умовах EXW – склад (торговий об’єкт) Продавця, що розташований за адресою: с.Минай, вул.Шевченка, 42/16. В такому випадку Покупець отримує партію Товару на складі Продавця (самовивезення). Покупець зобов’язаний вивезти замовлений Товар із складу Продавця до спливу строку, встановленого п. 3.9. даного Договору.

  7. Умови передачі Товару розуміються у відповідності з Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС в редакції 2000 р.

  8. Датою поставки (отримання Покупцем) партії Товару є дата виписки Продавцем накладної. При передачі партії Товару на умовах DDU, за умови, що дата виписки накладної не відповідає даті фактичного отримання Товару Покупцем, представник Покупця, уповноважений на отримання (приймання) Товару, зобов’язаний вказати в усіх примірниках накладної дату фактичного отримання партії Товару шляхом вчинення поряд із власним підписом надпису: «Товар отримано «____» __________ 20___ р.». В такому разі датою поставки (отримання Покупцем) партії Товару є дата, вказана Покупцем в усіх примірниках накладної.

  9. Передача партії Товару Покупцю здійснюється Продавцем в строк до _____ (__________________) календарних днів з моменту прийняття Продавцем замовлення Покупця до виконання, а якщо партію Товару продано на умові 100% попередньої оплати – з моменту зарахування 100 % передоплати на банківський рахунок Продавця.

  10. Право власності на Товар, а також ризик втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту підписання Покупцем накладної на партію Товару, а у випадку передачі партії Товару на умовах EXW із залученням перевізника, наданого Покупцем, або організації зв’язку – з моменту здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки Покупцеві.


4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

  1. Для цілей даного Договору під процедурою приймання Товару мається на увазі приймання Покупцем Товару за асортиментом та кількістю товарних одиниць, за комплектністю та якістю (в частині недоліків Товару, які можуть бути виявлені при звичайному огляді Товару без його відкриття) з перевіркою відповідності Товару усім іншим вимогам, що встановлені даним Договором чи чинним законодавством України, а також наявності та належного оформлення товаросупровідних документів.

  2. Проведення процедури приймання Товарів здійснюється на умовах даного договору. Не врегульовані даним Договором правила приймання товару по кількості та якості врегульовуються нормами чинного законодавства України, зокрема Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по кількості (затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965р. № П-6 із змінами і доповненнями) та Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання по якості (затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966р. № П-7 із змінами і доповненнями) в частині, що не суперечить умовам даного Договору.

  3. Покупець зобов’язаний провести процедуру приймання Товару в момент отримання (передачі) партії Товару. У випадку передачі партії Товару на умовах EXW процедура приймання Товару здійснюється на складі Продавця.

  4. Під час здійснення процедури приймання Товару Покупець або перевізник призначений ним зобов’язаний здійснити наступні дії:

- перевірка кількості та асортименту переданого Товару кількості та асортименту, що вказані у накладній на партію Товару;

- перевірка стану зовнішнього вигляду Товару (в тому числі його упаковки), тобто перевірка отриманого Товару на наявність будь-яких недоліків Товару, які можуть бути виявлені при звичайному огляді Товару без його відкриття (забруднення, пошкодження, невідповідність розмірів Товару тощо.);

- перевірка наявності та відповідності умовам Договору штрихового кодування, маркування, інформації про Товар, строків придатності (гарантійних строків) Товару, а також усіх інших узгоджених Сторонами вимог до Товару;

- перевірка наявності та належного оформлення усіх необхідних товаросупровідних документів, зокрема накладних, податкових накладних, документів що посвідчують якість Товару тощо.

В разі не виконання Покупцем будь-якої із вище перелічених дій під час здійснення приймання Товару Покупець втрачає право на пред’явлення рекламації (претензії) щодо таких недоліків Товару, виявлених після завершення процедури приймання Товару.

  1. В разі виявлення під час здійснення процедури приймання Товару розбіжностей по кількості поставленого Товару та/або виявлення недоліків Товару та/або товаросупровідних документів, Покупець разом із уповноваженим представником Продавця складають Акт про виявлені недоліки (встановлені розбіжності), надалі Акт. В такому разі Покупець підписує усі примірники накладної із застереженнями про наявність Акту. Акт, складений без участі представника Продавця щодо недоліків, виявлених під час проведення процедури приймання Товарів, є нікчемним.

  2. Підписання Покупцем накладної свідчить про вчинення Покупцем усіх необхідних дій в процедурі приймання Товару. З моменту підписання Покупцем накладної на партію Товару процедура приймання Товару вважається завершеною.

  3. Покупець має право пред’явити Продавцю претензію (рекламацію) щодо прихованих недоліків Товару, виявлених протягом строку придатності (гарантійного строку) на Товар, встановленого виробником. Покупець зобов’язаний письмово повідомити Продавця про виявлені приховані недоліки протягом 2 (двох) робочих днів з моменту їх виявлення. Одночасно із письмовим повідомленням Покупець передає Продавцю оригінали документів, що підтверджують виявлені приховані недоліки Товару. Претензія та долучені до неї документи Покупець повинен передати поштою, кур’єром або вручити під розписку уповноваженому представнику Продавця з одночасною передачею копії претензії та копій доданих до неї документів по факсу, електронній пошті.

  4. У випадку необхідності проведення додаткової перевірки фактів, що вказані у претензії Покупця, така перевірка проводиться Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання претензії Покупця та доданих до неї документів.

  5. Претензія Покупця, заявлена по спливу строків, визначених пунктом 4.8. даного Договору та/або без долучення оригіналів документів, що підтверджують факт , виявлення прихованих недоліків Товару Продавцем не розглядається та не підлягає задоволенню.

  6. У випадку встановлення наявності прихованих недоліків Товару за результатами розгляду претензії Покупця Сторони складають Акт про виявлені приховані недоліки Товару.

  7. В разі встановлення недоліків переданого Товару Продавець на власний вибір вчиняє одну із наведених нижче дій:

- здійснює допоставку Товару в разі виявлення невідповідності Товару по кількості;

- здійснює заміну Товару неналежної якості на аналогічний Товар належної якості;

- здійснює повернення Товару з одночасним перерахунком грошових зобов’язань Покупця.

  1. Повернення та/або обмін Товару належної якості можливі лише при дотриманні наступних умов:

- наявна письмова згода Продавця;

- строк придатності Товару на дату його повернення (обміну) повинен становити не менше 90 (дев’яносто) календарних днів;

- Товар, що повертається (підлягає обміну) повинен бути таким, що не використовувався, збережено його товарний вид, споживчі властивості, пломби, ярлики, комплектуючі вироби, що зазначені в інструкції до цього товару, інструкція та лист на гарантійне обслуговування (за наявності); упаковка Товару повинна бути цілою та неушкодженою, придатною для перевезення Товару та його подальшого продажу.
5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА УПАКОВКА

  1. Якість Товару має повністю відповідати чинним в Україні державним стандартам та/або іншим обов’язковим вимогам, встановлених чинним законодавством для даного виду Товару, та підтверджуватися відповідними документами.

  1. Упаковка, в якій відвантажується Товар, має відповідати встановленим вимогам для транспортування автомобільним транспортом і забезпечення його належного збереження.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством і умовами даного Договору.

  2. Сплата неустойки не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання в повному обсязі.

  3. У разі порушення строку оплати партії Товару, Покупець зобов'язується сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожний розпочатий день (добу) прострочення, а також проценти за прострочення виконання грошового зобов’язання в розмірі 36 % (тридцять шість відсотків) річних від простроченої суми (ст. 625 Цивільного кодексу України). Пеня, передбачена даним пунктом, нараховується протягом всього строку (періоду) прострочення виконання грошового зобов’язання до моменту його повного та належного виконання.

  4. За порушення пункту 2.9.2. або пункту 3.6. даного Договору Покупець зобов’язаний за кожен випадок порушення сплатити Продавцю неустойку в розмірі 0,5 % від вартості несвоєчасно виконаного зобов’язання за кожен день прострочення. Неустойка нараховується протягом всього строку прострочення виконання зобов’язання до моменту його належного та повного виконання.

  5. За несвоєчасну передачу Товару Продавець зобов’язаний сплатити Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно переданого Товару за кожен день прострочення. Продавець звільняється від відповідальності у випадку направлення Покупцю повідомлення про неможливість виконання замовлення у строки, визначені даним Договором.

  6. Нараховані штрафні санкції та/або заподіяні збитки повинні бути сплачені винною Стороною протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх нарахування.

  7. Позовна давність про стягнення неустойки (штрафу, пені) встановлюється тривалістю в три роки.


7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  1. Взаємовідносини Сторін за даним Договором засновані на принципі нерозголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації, отриманої Сторонами в ході виконання даного Договору.

  2. До конфіденційної інформації Сторони відносять як документовану, так і не документовану інформацію, що містить, але не обмежуючись цим: будь-яку інформацію про предмет Договору і про прийняті на себе Сторонами зобов'язання, включаючи надані Покупцю знижки, бонуси, пільгові умови оплати Товару і т.п.; відомості про обсяги та методи продажу, дистрибуції товарів, рекламні плани та акції, цінову політику, фінансові прогнози та маркетингові дослідження, інші відомості з економічними показниками, ноу-хау, наукові дослідження та розробки, поточні або майбутні бізнес-плани, клієнтську базу, існуючі та пропоновані домовленості і порозуміння із клієнтами, дистриб’юторами та постачальниками тощо; інформацію, визнану комерційною таємницею будь-якою зі Сторін згідно з їх наказами та іншими внутрішніми документами; а також будь-яку іншу інформацію, одержану в результаті відвідання або обстеження об’єктів Продавця або шляхом обговорення питань, пов’язаних з виконанням даного Договору з керівниками, посадовими особами, працівниками, агентами, радниками або іншими представниками Покупця. Інформація є конфіденційною незалежно від того, чи така інформація позначається як "конфіденційна інформація" у момент її розкриття.

  3. Конфіденційна інформація, яка розкривається Продавцем, чи стає відомою Покупцю за інших обставин, в тому числі й одержана Покупцем поза волею Продавця, є власністю Продавця та під час її розкриття Продавець не передає Покупцю права власності на таку інформацію.

  4. Покупець надає Продавцю такі гарантії:

7.4.1. Протягом строку дії даного Договору, а також протягом 3 (трьох) років з дати припинення даного Договору Покупець не буде розголошувати ніякої інформації, отриманої ним від Продавця, що є конфіденційною, будь-якій іншій особі та не буде використовувати цю інформацію для своєї власної вигоди, за винятком мети, відповідно до якої таку інформацію було розкрито.

7.4.2. Покупець буде дотримуватися такого самого ступеня секретності з метою уникнення розголошення або несанкціонованого використання отриманої конфіденційної інформації, котрого Покупець дотримувалася б у розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації такого самого ступеня важливості.

7.4.3. Покупець надає доступ до конфіденційної інформації виключно лише тим працівникам (представникам) Покупця, без ознайомлення яких із такою інформацією неможливе виконання даного Договору.

7.4.4. Покупець гарантує, що з усіма особами, яких допущено Покупцем до ознайомлення із конфіденційною інформацією, укладено договори про нерозголошення конфіденційної інформації.

  1. Покупець несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації третім особам без згоди Продавця, в тому числі особами, яким Покупцем надано доступ до конфіденційної інформації.

  2. Не вважається розголошенням конфіденційної інформації іншої Сторони: передача такої інформації правоохоронним, податковим або іншим державним органам, в обсязі, що ними запитується, та в межах їх повноважень відповідно до чинного законодавства; розголошення інформації, що є надбанням громадськості або була розкрита після набрання чинності даним Договором не з вини Продавця чи Покупця; надання Покупцем або Продавцем згоди на розголошення у письмовому вигляді.


8. ІНШІ УМОВИ

  1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до _________________ року включно, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

  2. У випадку, якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів до моменту закінчення (спливу) строку дії даного Договору, жодна зі Сторін письмово не повідомить протилежну Сторону про свою відмову від продовження цього строку, строк дії даного Договору автоматично продовжується (пролонговується) на тих самих умовах на 1 (один) календарний рік.

  3. Сторона вправі відмовитися від даного Договору письмово повідомивши про це іншу Сторону за тридцять календарних днів до дати припинення даного Договору. В такому випаду Договір припиняється в частині здійснення Продавцем нових поставок Товару, а в частині розрахунків за раніше поставлений Товар та нарахування штрафних санкцій, за порушення умов даного Договору, що мали місце протягом строку його дії – Договір діє до повного виконання своїх обов’язків Покупцем.

  4. У разі зміни інформації про Сторону, зокрема інформації про її місцезнаходження та/або поштову адресу, банківських реквізитів тощо, відповідна сторона Договору зобов’язана повідомити про зміни іншу сторону протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту настання змін. Сторона вважається такою, що знала про зміну інформації з моменту отримання Стороною відповідного повідомлення про зміну інформації або у разі укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

  5. Всі спори, які можуть виникнути з даного Договору, чи у зв'язку з ним, сторони погодились вирішувати шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягнення згоди - спір підлягає розгляду у відповідності з господарським процесуальним законодавством України.

  6. Своєю домовленістю Сторони вправі відступити від умов даного Договору шляхом укладення додаткової угоди (додатку) до даного Договору. У випадку існування колізії між умовами даного Договору і додаткової угоди (додатку) та/або додатковими угодами (додатками) до даного Договору, обов’язковими для Сторін вважаються умови, погоджені сторонами в останній (по даті укладення) додатковій угоді (додатку).

  7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

  8. Поділ даного Договору на розділи та пункти, а також їх найменування вчинені лише для зручності сприйняття тексту Договору в цілому і в жодному випадку не можуть братися до уваги при трактуванні положень даного Договору.

  9. Недійсність (визнання недійсним) будь-якого з положень (умов) цього Договору не є підставою для недійсності (визнання недійсним) інших положень (умов) цього Договору та/або усього Договору в цілому.

  10. Накладні, за якими передається Товар за даним Договором, а також додаткові угоди та інші двосторонні документи до Договору, підписані уповноваженими представниками сторін, вважаються невід’ємною частиною даного Договору.

  11. Даним Договором Покупець уповноважує осіб, що підписують накладні та інші двосторонні документи, які є невід’ємною частиною даного Договору, бути уповноваженими представниками Покупця з питань узгодження ціни на Товар, кількості та асортименту Товару в партії Товару, вартості партії Товару, місця, строків передачі та строків оплати партії Товару.

  12. Сторони зазначають, що на момент укладення даного Договору:

Продавець перебуває на загальній системі оподаткування згідно Податкового кодексу України;

Покупець перебуває _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________.

  1. Даний Договір може бути укладений шляхом обміну факсограмами. Сторони домовились, що відправлення стороною по факсу примірника даного Договору, підписаного та скріпленого печаткою відповідної сторони, свідчить про її повну і безумовну згоду на укладення даного Договору. Документи, що відправляються факсом однією із сторін іншій стороні, мають бути замінені на оригінали шляхом надіслання поштою чи вручення представникам сторін. До отримання оригіналів документів їх факсові копії мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки сторін, можуть бути надані в судові органи як докази. Сторона домовилися, що будь-яка кореспонденція, що стосується встановлення, зміни чи припинення прав або обов’язків по даному Договору повинна відправлятися рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  2. Будь-які правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов даного Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами параграфа 1 глави 54 чинного Цивільного кодексу України та іншими актами чинного цивільного законодавства України, що не суперечать Цивільному кодексу України.

  3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, а також раніше укладені договори про поставку (купівлю-продаж) Товару втрачають чинність.

  4. Всі доповнення і зміни до даного Договору дійсні лише при умові, якщо вони оформлені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками сторін.

  5. Даний Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін, та мають однакову юридичну силу.


9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ

ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПРОДАВЕЦЬ:
Приватне підприємство «СОФІ ГРУП»

89424, Ужгородський р-н. с.Минай,

вул. Шевченка 42/16

п/р 26007027000077

у АТ «КомІнвестБанк»

МФО 312248, ЄДРПОУ 37161694

Інд. под. № 371616907146

Тел./факс.: 050-432-44-41


ПОКУПЕЦЬ:


Директор
_____________________ Чорнак Т.В.


Директор:
_____________________ ______________________________
______________ Чорнак Т.В. -1- ______________ _____________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір купівлі-продажу товарів (зразок) післяоплата

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Договір купівлі-продажу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі – продажу транспортного засобу

Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії

Договір купівлі-продажу квартири за участю представника

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт