Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Львівський університет бізнесу та права

Львівський університет бізнесу та права

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВА


СХВАЛЕНО

рішенням Вченої ради

ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”

від ____________20__р. № ___
_________д.е.н., проф. Горбонос Ф.В.


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора

ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”

від ___________ 20__р. № ___
________д.е.н., проф. Янковська Л.А.ПОЛОЖЕННЯ
Про Вчену раду у Львівському університеті бізнесу та права

Львів – 2015
ПОЛОЖЕННЯ

Про Вчену раду у Львівському університеті бізнесу та права

1.Загальні положення

1.1.Вчена рада ЛУБП є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.2. Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

1.3.До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами:

керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.4. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів

1.5. Часткові зміни в постійному складі Вченої ради здійснюються відповідними наказами ректора, а зміни у виборному складі - за рішенням загальних зборах науково-педагогічних та наукових працівників відповідних підрозділів і затверджуються наказом ректора.

1.6. Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

1.5. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказом ректора.

1.6. У вищому навчальному закладі можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу. Вчена рада вищого навчального закладу може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених частинами третьою і четвертою цієї статті.

2. Основні завдання Вченої ради.

Вчена рада університету:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального закладу;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

15) має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;

16) розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

3. Організація роботи Вченої ради.

3.1.Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

3.2. Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату. День проведення засідань Вченої ради, як правило, — останній четвер кожного місяця, початок роботи о 15 годині.

3.3. Засідання Вченої ради проводить ректор, а за його відсутності проректор. Засідання Вченої ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

3.4. Рішення Вченої ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів.

3.5. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається Вченим секретарем на підставі плану роботи Вченої ради на поточний навчальний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, декани факультетів та інші члени Вченої ради, але не пізніше семи днів до дня її засідання.

3.6. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем за умови попереднього обговорення цього питання.

3.7. Керівники, які готують матеріали до засідання Вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та вироблення конкретних пропозицій щодо усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан виконання попередніх рішень.

3.8. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше п`яти днів до дня засідання Вченої ради) подання Вченому секретареві проектів рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

3.9. Не пізніше чотирьох днів до засідання Вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

3.10. Вчений секретар повідомляє членів Вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання вченої ради за три дні до її проведення.

3.11. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладається на проректорів, відповідальних за напрямки діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. При покладенні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання рішення Вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.

3.12. На засіданні Вченої ради обов`язково розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.

3.13. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря. Рішення Вченої ради підписує її голова. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар.

З.14. Вчений секретар підпорядковується голові вченої ради.

3.15. Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, закриває засідання, оголошує перерви;

- виносить на обговорення проекти рішень;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.16. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний та регламент Вченої ради.

3.17. Рішення Вченої ради приймаються простою більшістю відкритим голосуванням.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до аспірантури І докторантури пвнз «Львівський університет бізнесу та права»
України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом мон україни від 13 жовтня...

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет...
Долбнєва Д. В. Звітність підприємств. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / Д. В. Долбнєва. – Львів.– 2017. – 200 с

Державний стандарт України
Львівський національний університет ім. Івана Франка, го «Центр україністики»

Далі – пат "львівський жиркомбінат" або "Товариство"
Головує на загальних зборах акціонерів пат "львівський жиркомбінат" пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням...

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної...
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», державних та галузевих стандартів освіти,...

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Релігійний та секулярний вимір приватного та публічного простору сучасного українського суспільства

Засідання реєстраційної
Головує на загальних зборах акціонерів пат «львівський жиркомбінат» пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням...

М іністерство освіти І науки України Львівський національний університет...
Зміни у соціальному просторі сучасного українського міста під впливом туристичних практик

Харківський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису 6
Всі ці процеси мають вплив І на систему адміністративного права, яка наповнюється новими нормами, з яких далі утворюються правові...

Статут
Львівський жиркомбінат” у акціонерне товариство закритого типу згідно Установчого договору про створення акціонерного товариства...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Коледжу Львівського...
Коледжу Львівського університету бізнесу та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Союзу, так І з різними європейськими структурами, а також підготовки до самостійного ведення бізнесу в єс

Пояснювальна записка до фінансового плану Прат "Львівський локомотиворемонтний завод"
України від 23 квітня 2001 року №235 шляхом перетворення державного підприємства "Львівський державний локомотиворемонтний завод"...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Вона передбачає вивчення актуальних питань податкового права для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної...

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» інститут...
Галунько В. В. Людина І держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. Університет «Україна»,...

Майнових прав
Ся будь-які права, пов’язані з май­ном, відмінні від права власності, в тому числі права, які є складовими час­тинами права власності...

Правила прийому у 2014 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Коледжі Львівського університету бізнесу та права здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Мсфз. Разом із тим гармонізація не призводить до певної уніфікації, що обумовлено дією усталених факторів, пов’язаними з національними...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт