Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент у малому бізнесі»

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент у малому бізнесі»

Державна фіскальна служба України

Національний університет державної податкової служби України

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи

Кафедра фінансів

Затверджено на засіданні науково- методичної ради університету,

протокол №___ від______201_р.

Голова НМР __________М.В. Глух

/Ініціали, прізвище /

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З

вибіркової навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ»
підготовки за освітнім рівнем МАГІСТР

галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво”,

спеціальності 8.03050801“Фінанси та кредит”

за магістерською програмою

«Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

Ірпінь 2015

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної програми курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі», затвердженої у 2015 році для студентів денної та заочної форми навчання.

Автор: Бедринець М.Д., к.е.н., доцент кафедри фінансів


Рецензент: Гордей О.Д., к.е.н., доцент кафедри фінансів
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № _____ від «_____»________________ 2015 р.
В.о. завідувачки кафедри ______________________ Л.Л. Тарангул д.е.н., професор
Завідувач навчально-методичного відділу ___________ О.О.Бойко

ПЕРЕДМОВА

Навчальний процес у Національному університеті державної податкової служби України передбачає різні форми індивідуальної роботи студентів, зокрема виконання курсової роботи, рівень підготовки якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Основна мета виконання курсової роботи – глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної дисципліни, оволодіти методами наукового дослідження.

У процесі роботи студенти вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

 • Самостійно формулювати проблему дослідження;

 • Визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

 • Здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

 • Аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

 • Логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

 • Правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

 • Публічно захищати підготовлену роботу (роботи наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору, тощо).


1.ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Перш ніж розпочинати писати курсову роботу, студент повинен ознайомитися з основними вимогами щодо її виконання:

1.Актуальність теми. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасним потребам розвитку бізнесу, а питання, що розкриваються у роботі, важливі для розуміння суті і структури діяльності бізнесмена, менеджера, її економічних, організаційних, правових, психологічних та інших сторін.

2.Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент повинен розкрити курсової роботи на сучасному рівні розвитку відповідної науки (фінансів, економіки, менеджменту, маркетингу та ін.), використовуючи такі підходи і наукові знання, що пояснюють різні явища й події у практиці бізнесу з позиції сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити основні поняття й терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні приклади.

3.Дослідницький характер. У курсовій роботі повинні міститись елементи дослідження:

 • Вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних та зарубіжних авторів;

 • Систематизація та аналіз різних думок і підходів, формування власної точки зору на розглядувану проблему;

 • Порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних фірм; розробка висновків, рекомендацій.

4.Грамотність оформлення. Це важлива вимога до курсової роботи, що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Крім того, виконання цієї вимоги виховує при у студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись при написанні магістерської роботи в майбутній практичній діяльності.
2.ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота є етапом вивчення певного циклу дисциплін чи будь-якої окремої навчальної дисципліни. Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів.

1.Добір теми курсової роботи.

Тематика курсових робіт визначається змістом навчальних курсів(зокрема курсом «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі»; розробляється і затверджується кафедрою,( див.додаток 1).

Тема курсової роботи має становити інтерес для студента, бути пов’язаною з його діяльністю і сприяти максимальному використанню здобутих знань і практичному досвіду. Слід зауважити, що студент має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати науковому керівнику доцільність її розробки.

2. Формулювання мети та основних завдань курсової роботи.

Залежно від того, на скільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи на стільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу.

Правильне визначення мети дасть змогу студенту виокремити в ній основний напрямок дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов’язана з назвою її теми.

На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які необхідно розв’язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи; їх визначення пов’язане з назвами основних розділів.

3.Складання плану курсової роботи

На початку підготовки курсової роботи студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за добраною темою і скласти розгорнутий план і зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв’язок окремих її частин,( див.додаток 2)..

Виконані розділи роботи студент подає на розгляд керівнику і відповідно його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує.

4.Виклад матеріалу курсової роботи.

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно взаємопов’язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних або звітних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також висловити пропозиції щодо можливостей подальшого покращення діяльності об’єкта досліджень.

5.Подання курсової роботи керівнику на рецензування.

Не пізніше ніж за два тижня до захисту студент подає курсову роботу науковому керівнику, який рецензування її та оцінює.

У рецензії науковий керівник дає її стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність і обгрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки, якість і відповідність оформлення Методичним рекомендаціям.

Досвiд рецензування показуэ, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:

 • Відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

 • Безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень;

 • Логічні помилки, невміння виокремити головне;

 • Невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом;

 • Переписування матеріалу з друкових видань;

 • Недотримання методичних рекомендацiй щодо оформлення роботи.

У разі негативної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається студенту, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень і лише після цього доопрацьований матеріал подати науковому керівнику для повторної перевірки.

Якщо попередня оцінка позитивна, студент допускається та готується до захисту курсової роботи.
ІІІ.СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

1.Титульна сторінка, оформлення якої не потребує особливих пояснень, тому наводимо варіант її оформлення (див. дод. 1)

2.Зміст курсової роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені (див. додаток 2,тільки з сторінками)

3.Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення добраної теми, мета і основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, структура курсової роботи, визначаються джерела інформації.

4.Основна частина, що складається з трьох-п’яти основних розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язуваними, мати приблизно однаковий обсяг.

5.Висновки з викладом прогнозу діяльності суб’єкта досліджень у перспективі.

6.Додатки,до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в курсовій роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: «Додаток 1»). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов’язковим.

7.Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності:

 • Закони, нормативні акти та положення державного значення;

 • Літературні та наукові джерела;

 • Матеріали періодичних видань.

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети (див.дод.5)

У кінці курсової роботи після списку використаної літератури ставиться підпис студента і дата виконання.

Вимоги до технічного оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути написана (чи надрукована) чітко, розбірливо, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А4 (210 * 297). Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 35-40 сторінок, надрукованих через два інтервали (60 знаків у рядку, враховуючи проміжки між словами; підрядкові зноски друкують через один інтервал).

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього, фіолетового) за винятком титульної сторінки, таблиць, графіків, формул, для яких застосовується тільки чорний колір чорнила або туші.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: - 25мм, верхнє – 20, праве – 10, нижнє – 20мм (див.дод.3)

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, ураховуючи ілюстрації та додатки, без пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра «1» не ставиться. Отже загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри «2». Порядковий номер сторінки проставляється на середині її верхнього поля.

Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, схемами, фотографіями, графіками, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Усі ілюстрації (фотографії, схеми тощо) називають рисунками і нумерують послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням (див. дод.4). Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела (наприклад: [14, c. 31-48], або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку.

Формули вписують чітко та розбірливо чорним чорнилом або чорною тушшю і нумерують арабськими цифрами. Порядковий номер вказують у круглих дужках з правого боку напроти нижнього рядку формули, до якої він належить. При посиланні в тексті на формулу необхідно вказати її повний номер в дужках (наприклад: «у формулі (3)»). Після формули ставлять кому, з нового рядка пишуть слово «де» і розшифровують позначення словами в такій послідовності, як вони подані у формулі. Після слова «де» двокрапка не ставиться.

Наприклад:

Ззб = НсІ, (3)

де Ззб – норматив збутового запасу певного виду готових виробів або одиниць; Нс – середньодобове перебування продукції на складі, днів.
ІV.ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу студент захищає у присутності навчальної групи. Тези доповіді студент готує заздалегідь. Доповідь повинна бути змістовною і тривати 5-6 хвилин.

У доповіді необхідно:

 • Назвати тему курсової роботи, показати її актуальність та значущість;

 • Сформулювати основну мету і завдання дослідження;

 • Стисло розкрити зміст структури роботи;

 • Доповісти про результати роботи, зроблені висновки і внесені пропозиції.

Після доповіді студент відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність організацій, логічно аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за 100 бальною шкалою. Складові розподілу балів до курсової роботи наведено в додатку 4.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку:

Сума балів за 100-бальною шкалою

Оцінка

в ЕСТS

Значення оцінки ЕСТS

Критерії оцінювання

Рівень компетентності

Оцінка за національною шкалою

Екзамен/

Диференційований залік

Залік


90-100

A

відмінно

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили

Високий (творчий)

відміннозара-ховано

80-89

B

дуже добре

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна

Достатній

(конструктивно -

варіативний)

добре

70-79

C

добре

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок

60-69

D

задовільно

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих

Середній (репродуктивний)

задовільно

50-59

E

достатньо

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні

35-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Низький

(рецептивно-продуктивний)

незадовільно

не зара-ховано

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів

У разі незадовільної оцінки курсову роботу необхідно доопрацювати або виконати нову за іншою темою.
Додаток 1
Рекомендовані теми курсових робіт з курсу

Фінансовой менеджмент у малому бізнесі ”


 1. Антикризове управління фінансами малих підприємств

 2. Державна фінансова підтримка діяльності та розвитку малого підприємництва

 3. Джерела фінансування інвестиційних (інноваційних) проектів малих підприємства

 4. Джерела формування фінансових ресурсів малих підприємств: стан та оптимізація

 5. Діагностика ймовірності виникнення фінансової кризи на малому підприємстві

 6. Діагностика фінансового стану малого підприємства в контексті впровадження вартісно-орієнтованого управління

 7. Діагностика фінансової спроможності малого підприємства

 8. Європейські програми кредитування малого бізнесу в Україні

 9. Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення малих підприємств

 10. Лізингове фінансування інвестиційного розвитку малих підприємств

 11. Мале підприємництво як фактор фінансової стабільності держави

 12. Методи відновлення платоспроможності малого підприємства

 13. Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю малого підприємства

 14. Основні методи і прийоми аналізу фінансової звітності

 15. Внутрішньофірмове фінансового планування на малих підприємствах

 16. Оцінка вартості бізнесу як критерій його конкурентоспроможності

 17. Оцінка фінансового стану малого підприємства за даними аналізу фінансової звітності

 18. Податковий контроль та удосконалення його проведення на малих підприємствах

 19. Регіональні аспекти фінансової підтримки розвитку малого підприємництва

 20. Рентабельність підприємства та напрям її зростання

 21. Система управління грошовими потоками малого підприємства та їх оптимізація

 22. Стратегії управління фінансовими ризиками малого підприємства

 23. Управління ліквідністю малого підприємства

 24. Управління платоспроможністю та кредитоспроможністю малого підприємства

 25. Управління фінансами малих підприємств

 26. Управління фінансовою стійкістю малого підприємства

 27. Управління формуванням і розподілом прибутку малого підприємства

 28. Фінансова стратегія управління розвитком малого підприємства

 29. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємств в Україні

 30. Фінансове стимулювання розвитку малих підприємств

 31. Фінансовий аналіз діяльності підприємства в забезпеченні його стабільного функціонування

 32. Фінансовий механізм регулювання діяльності малих підприємств: світовий досвід та вітчизняна практика

 33. Фінансування оборотних активів малого підприємств

 34. Формування власного капіталу малого підприємства

 35. Шляхи залучення позикового капіталу та управління боргами малого підприємства


Додаток2
ПЛАН
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади управління прибутком малого підприємства

1.1. Прибуток як економічна категорія та об’єкт управління

1.2. Бюджетування в системі фінансового управління малого підприємства

1.3. Система управління прибутком на основі бюджетування

РОЗДІЛ 2. Діюча практика управління прибутком МП «ВИНОР» на основі бюджетування

2.1. Загальна характеристика господарської діяльності МП «ВИНОР» та аналіз показників прибутковості

2.2. Факторний аналіз прибутку МП «ВИНОР»

2.3. Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку МП «ВИНОР»

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення системи управління прибутком МП «ВИНОР»

3.1. Застосування методики бюджетування в удосконаленні системи управління прибутком

3.2. Проблеми та напрями вдосконалення планування та прогнозування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Додаток3

(перша сторінка титульного листка)
Державна фіскальна служба України

Національний університет державної податкової служби України

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА З КУРСУ


«Фінансовой менеджмент у малому бізнесі»


на тему ________________________________________________________

________________________________________________________________


Виконавець

Студент(ка), (курсант)_______________ факультету

_____________ курсу _______________ групи

______________________________________________

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, власноручний підпис)

Рецензент

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

(посада, спеціальне звання, вчений ступінь, вчене звання,

прізвище, ім’я та по батькові, власний підпис)

Ірпінь-200_р.


(продовження Додатку3 –

зворотна сторінка титульного листка)

Реєстраційний №___________ ________________ __________________

(дата) (П.І.П.)

___________ ________________ __________________

(дата) (П.І.П.)

Результати перевірки_________ ________________ __________________

(до захисту, (дата) (П.І.П.)

на доопрацювання) ________________ __________________

(дата) (П.І.П.)
Результати захисту ___________ _________________ ___________________

(оцінка) (підпис) (П.І.П.)

Додаток4
РЕЦЕНЗІЯ

Зразок розподілу балів до курсової роботи

1

Актуальність

4 б
2

Формування мети і завдань

4 б
3

1-й розділ

15 б
4

2-й розділ

15 б
5

3-й розділ

15 б
6

Відповідність висновків завданням

4 б
7

Оформлення і складання додатків

4 б
8

Новизна джерел літератури

4 б
9

Оформлення курсової

10 б
10

Захист

15 б
11

Вчасність виконання

10 б
Всього:

100 б


Коротка рецензія до роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток5

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України (із змінами і доп.). – К.: Атіка, 2006. – 64 с.

 2. Закон України про вибори народних депутатів України: Прийнятий 24 вересня 1997 р. // Урядовий кур’єр. – 25 жовтня.

 3. Про ситуацію в агропромисловому комплексі України: Постанова Верховної Ради України. – 1996. - №48. – Ст. 265.

 4. Про основні напрями соціальної політики на 1997 – 2000 роки: Указ Президента України від 18.10.1997 р. //Урядовий кур’єр. – 1997.-30 жовтня.

 5. Про створення Науково-дослідного інституту з проблем соціального захисту населення Міністерства соціального захисту населення: Постанова КМ України від 24 лютого 1997 р. // Зібрання законодавства України. – 1997. - №3. – 103 с.

 6. Блувштейн Ю.Д. Кримінологія і математика. М., Юрид. Літ., 1974.-176 с.

 7. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком, 1997. - №4.: Законодавство України про страхування. – 365 с. 1. Захаров Е. Права людини в проекті Конституції України // Право України. - 1996. - №6. – С.5-7.

 2. Карпенко Д.О. Матеріальна відповідальність працівників і співробітників органів внутрішніх справ України: Лекція / МВС України: УАВС. - К., 1995.- 28 с.

 3. Коментар до Конституції України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 1996. – 376 с.

 4. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под. Ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. – М.: Юрист, 1995. – 512 с.

 5. Кравченко Ю. Наше кредо – служение людям и закону // Независимость. – 1997. – 10 октября.

 6. Криминологические последствия перехода к рыночной экономике: (результаты криминологического и социологического иследования): Обзор. Информация / Академия МВД СССР; Науч. Центр управления и социологии. – М., 1991. – 23 с.

 7. Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції. – К., 1994. – 160 с.

 8. Словарь-справочник по криминологии (Учебно-методические материалы для слушателей учебных заведений МВД Украины) / УАВД, Каф. Кримінології. – К., 1993. – 56 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Захист...
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Захист прав суб’єктів господарської діяльності» / укладач О. М. Рєзнік....

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни: «економіка підприємства»
Мета та завдання написання курсової роботи вимагає від студента почати роботу до вибору теми. Процес підготовки до написання курсової...

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів...
Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи: спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 18010012...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної...
Важливою складовою процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів напряму підготовки «туризм» є написання та захист курсових...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація баз даних та знань» / укладач А. В. Марченко. – Суми :...

Програма курсу
Методичні вказівки І завдання до курсової роботи з дисципліни «Основи статистики» для студентів інституту заочного та дистанційного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт