Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Реферат удк 550. 8: 528 (084. 3М200)(477. 54)

Реферат удк 550. 8: 528 (084. 3М200)(477. 54)

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Перелік умовних позначень, скорочень та термінів
АН (НАН) – Академія наук (Національна академія наук)

відс. – відслонення

впп – втрати при прожарюванні

ГДК – гранично допустима концентрація

ГДП – геологічне довивчення площі

ГІС - геологічно-інформаційна система

ГКР – газоконденсатне родовище

ГК –гамма-каротаж

гл. – глибина

ГФМ – геофізичні матеріали

ДВК – Державний водний кадастр

ДГП «Геопрогноз» - державне геологічне підприємство «Геопрогноз»

ДДЗ – Дніпровсько-Донецька западина

ДКЗ – державна комісія по запасах

ДСТУ – державний стандарт України

зал. ст. – залізнична станція

ЗУКН – збірник укрупнення кошторисних норм

ІГН – інститут геологічних наук

інт. – інтервал

КМПХ – кореляційний метод переломних хвиль

КП – казенне підприємство

МАКЗ – матеріали аерокосмічних зйомок

МДЗ – матеріали дистанційного зондування

НСК – національний стратиграфічний комітет

НРР – науково-редакційна рада

НТР – науково-технічна рада

св. - свердловина

СФЗ – структурно-формаційна зона

ТЕС – теплоелектростанція

УкрДГРІ – Український державний геологорозвідувальний інститут

УкрНДІгаз – Український науково-дослідний інститут природних газів

УРСК – Український регіональна стратиграфічна комісія

УТКЗ – українська територіальна комісія по запасах

ХГРЕ (ХКГРЕ) – Харківська геологорозвідувальна експедиція (Харківська комплексна геологорозвідувальна експедиція)

ХКГП - Харківська комплексна геологічна партія

ЦКЗ – центральна комісія по запасах

РЕФЕРАТ
УДК 550.8:528 (084.3М200)(477.54)

Ю.А. Борисенко Геологічна будова і корисні копалини межиріччя Сіверського Дінця і Ворскли: Звіт про геологічне довивчення площ масштабу аркушів 1:200 000 М-37-ХІІІ (Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Богодухів) в межах України у 3 книгах, сторінок тексту 295, рисунків 20, таблиць 38, сторінок текстових додатків 355, графічних додатків 29 на 44 аркушах, бібліографічних назв 346. Харківська КГП КП „Південукргеологія” Державної геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. 61004,

м. Харків, вул. Жовтневої революції, 93, ГДП „Геоінформ”, КП „Південукргеологія”, Харківська КГП.

У звіті викладені результати робіт про геологічне довивчення масштабу 1:200 000 площі аркушів М-37-ХІІІ (Бєлгород) в межах України, М-37-ХІХ (Харків) і східної половини аркуша М-36-XVIII (Богодухів) в межах України. Мета роботи – довивчення геологічної будови вказаної площі, оцінка її перспектив на корисні копалини, оцінка геолого-екологічного стану. Основна мета ГДП-200 досягнута.

Звіт знаходиться у фондах “Південукргеологія” за адресою: м.Днепропетровськ,
вул. Чернишевського, 11.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАЛЕОЗОЙ, МЕЗОЗОЙ, КАЙНОЗОЙ; ДЕВОНСЬКА, КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА, ПЕРМСЬКА, ТРІАСОВА, ЮРСЬКА, КРЕЙДОВА, ПАЛЕОГЕНОВА, НЕОГЕНОВА І ЧЕТВЕРТИННА СИСТЕМИ; ДОКЕМБРІЙСЬКИЙ КРИСТАЛІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ, ФАНЕРОЗОЙСЬКИЙ ОСАДОВИЙ ЧОХОЛ, ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА, БРАХІАНТИКЛІНАЛЬНІ СТРУКТУРИ; ВОДОДІЛИ, РІЧКОВІ ТЕРАСИ, ЗАПЛАВИ; ПІСКОВИКИ, ПІСКИ, АЛЕВРОЛІТИ, АЛЕВРИТИ, АРГІЛІТИ, ГЛИНИ; ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВІ РОЗСИПИ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ПІДЗЕМНІ ВОДИ, ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН СЕРЕДОВИЩА.
ЗМІСТ

КНИГА 1. ТЕКСТ ЗВІТУВСТУП

10

1

МЕТОДИКА РОБІТ

17

2

ГЕОЛОГІЧНА ВИВЧЕНІСТЬ РАЙОНУ

35

3

СТРАТИФІКОВАНІ УТВОРЕННЯ

47

4

НЕСТРАТИФІКОВАНІ УТВОРЕННЯ

171

5

ТЕКТОНІКА

175

6

ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

189

7

ГЕОМОРФОЛОГІЯ ТА РЕЛЬЄФОУТВОРЮЮЧІ ПРОЦЕСИ

193

8

ГІДРОГЕОЛОГІЯ

220

9

КОРИСНІ КОПАЛИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

233

10

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНУ

267

11

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

274
ВИСНОВКИ

280
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

283

Список ілюстраційОглядова карта району робіт

11

2.1

Схема геологічної вивченості

36

2.2

Схема пошукової вивченості

40

2.3

Схема екологічної вивченості

44

2.4

Схема геофізичної вивченості

45

3.1

Конгломерати (знизу) і мергелі (зверху) в основі київської світи в кар’єрі біля с. Мілова

110

3.2

Контакт нижньоберецької підсвіти (зверху) і межигирської світи (знизу) у кар’єрі біля с. Сиваші

121

3.3

Контакт нижньоберецької підсвити (темне) і межигирської свити (світле) у відслоненні «Козача гора» біля с. Коропове

122

3.4

Розріз верхньої частини тераси a8P1bd р. Гомільша. Відслонення 32

156

3.5

Розріз тераси a8P1bd у пригирловій частині р. Бишкин. Відслонення 27-30

157

3.6

Відслонення 10 на південній околиці с. Верхній Бишкин на правому схилі яру

158

3.7

Мерзлотні зім’яття на терасі a3P1IItb р. Харків у м. Харків

158

3.8

«Льодові клинки» на північній околиці м. Харків

159

7.1

Узагальнена схема геологічної будови терас річок на плато міжріччя Лопань-Харків

207

7.2

Розріз терасованого правого схилу р. Вільшанка біля с. Жаданівка

209

9.1

Графік розподілу проб із різним вмістом умовного ільменіту в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення

242

9.2

Середньозважений вміст ільменіту в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення

242

9.3

Середній вміст рутилу в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення

243

9.4

Середній вміст циркону в пісках полтавської серії в залежності від структурного положення

243

9.5

Середні значення гранулометричного складу титано-цирконієвих пісків полтавської серії в залежності від структурного положення

244


Список таблицьПроектні і виконані обсяги основних робіт

15

1.1

Види та обсяги опробування

20

1.2

Види аналітичних досліджень і кількість проаналізованих проб

20

1.3

Зведена таблиця методів і засобів вимірювання та параметрів і характеристик вимірювання (фізико-хімічні методи)

29

1.4

Нормативні та метрологічні документи, використані під час роботи

33

3.1

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід псельської світи

96

3.2

Середні значення (%) хімічного складу алевролітів псельської світи

98

3.3

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід мерлинської світи

100

3.4

Середні значення (%) гранулометричного складу пісків костянецької світи

104

3.5

Середні значення (%) хімічного складу пісків костянецької світи

105

3.6

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід і мергелів київської світи

107

3.7

Середні значення (%) хімічного складу теригенних порід і мергелів київської світи

107

3.8

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід та глин опокоподібних обухівської світи

113

3.9

Розподіл уламків порід, мінералів і органічних решток (%) у гранулометрич-них фракціях пісковиків обухівської світи

113

3.10

Середні значення (%) хімічного складу теригенних порід обухівської світи

114

3.11

Середні значення (%) гранулометричного складу пісків межигірської світи

119

3.12

Середні значення (%) мінералогічного складу пісків межигірської світи

119

3.13

Середній мінералогічний склад важких фракцій пісків межигірської світи (перерахунок 9 аналізів для частинок розміром 0,01 мм )

123

3.14

Середні значення (%) хімічного складу пісків межигірської світи

123

3.15

Середні значення (%) гранулометричного складу пісків верхньої (сиваської) підсвіти

128

3.16

Середні значення (%) гранулометричного складу теригенних порід новопетрівської світи

132

3.17

Середні значення (%) хімічного складу пісків і піскуватих каолінітових глин новопетрівської світи

132

3.18

Середні значення (%) гранулометричного складу субаеральних верхньоміоценових відкладів

136

3.19

Середні значення (%) хімічного складу субаеральних верхньоміоценових відкладів

136

3.20

Середні значення (%) гранулометричного складу пісків субаквальних верхньоміоценових відкладів

137

3.21

Середні значення (%) гранулометричного складу субаеральних відкладів червоно-бурих глин

138

3.22

Середні значення (%) хімічного складу супісків і суглинків товщі червоно-бурих глин

140

3.23


Середні значення (%) гранулометричного складу пісків субаквальних пліоценових відкладів

141

3.24

Середні значення (%) гранулометричного складу еолово-делювіальних неоплейстоценових відкладів

1433.25

Середні значення (%) хімічного складу еолово-делювіальних неоплейстоценових відкладів

144

3.26

Середні значення (%) гранулометричного складу алювіальних неоплейстоценових пісків

144

5.1

Показники активності неотектонічних односпрямованих (вертикальних) рухів на морфоструктурах ІІІ порядку

185

7.1

Геолого-геоморфологична характеристика терас

217

9.1

Запаси родовищ нафти, газу, конденсату

236

9.2

Середній вміст рудних мінералів (в кг/м3) титано-цирконієвих розсипів в пісках полтавської серії в залежності від гранулометричного складу пісків (в дужках кількість проб)

241

9.3

Якісна характеристика цементних компонентів на родовищі Шебелинське-1

258

11.1

Надходження забруднюючих речовин у навколишнє середовище від найбіль-ших підприємств

275

11.2

Надходження забруднюючих речовин від промислових підприємств по адміністративних районах Харківської області

276
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш удк...
Розділ Розвиток наукової думки про договір у господарському обороті

Лекція П. М. Таланчука орієнтована на студентів, викладачів, а також...
Співвідношення інтернаціонального І національного в деяких сферах розвитку народів світу

Реферат показує здатність ліцеїста розбиратися у фахових питаннях,...
Реферат — це короткий виклад у письмовому вигляді змісту наукових праць з певної теми, який має результат аналізу декількох наукових...

Застосування Єдиного реєстру довіреностей
Як, говорив великій Конфуцій, виражаючи своє ставлення до змін, від яких потерпала Велика Китайська Імперія в 550–450 рр до н е.,...

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні

Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами Державної...
Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2006 р. N 550 (далі Порядок проведення інспектування), з метою забезпечення єдиних підходів...

Реферат здобувача наукового ступеню кандидат соціологічних наук Національного...

Удк’367. 622. 22 Мовна репрезентація категорії демінутивності
Ключові слова: категорія демінутивності, демінутив, оцінно-емоційне значення, експресія

Збірник наукових праць. 2012. Випуск 36 удк 657. 6
Розроблені: анкета перевірки, програма аудиту та робочі документи аудитора для перевірки розрахунків з підзвітними особами

Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел
Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кобелєва Алла Михайлівна
Сша, еквівалент у гривні 17 477 (сімнадцять тисяч чотириста сімдесят сім) грн. 49 коп та сума плати за вчинення виконавчого напису...

3. реферат (форма надана в додатку 3)
...

Реферат з кримінології на тему: «Біологічне та соціальне в особі злочинця»
Співвідношення соціальних І біологічних факторів в особистості злочинця у детермінації конкретного злочину

Реферат з дисципліни “Фінансовий ринок”
Фіксований дивіденд по привілейованим акціям – 20%, а купонна ставка – 18% річних. Які цінні папери вигідніше було б купити з точки...

Реферат Дипломна робота: 91с., 7 рис., 8 табл., 79 джерел, 3 додатки
Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение сБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт