Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра практичної психології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дрогобицького державного

педагогічного університету

імені Івана Франка

____________Н. Скотна

«____» ____________ 2015 р.

ПСИХОДІАГНОСТИКА

ПРОГРАМА

для підготовки фахівців (першого) Бакалаврського рівня вищої освіти
галузі знань 0301 Соціально-політичні науки

напряму підготовки 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія

галузі знань 0101 Педагогічна освіта

напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка
Дисципліна: нормативна

Цикл підготовки професійно-практичний
Програму уклала доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Спринська З.В.


Рецензенти:

Кандидат психологічних наук,

доцент ДДПУ ім. І Франка

Галян О.І.

Кандидат психологічних наук,

доцент

ДДПУ ім. Івана Франка

Мащак С.О.Затверджено

На засіданні кафедри практичної психології

(протокол № ____ від _______ 2015 р)

Затверджено

На засіданні науково-методичної ради факультету

(протокол №_____ від _______2015р)

Затверджено

На засіданні науково-методичної ради університету

(протокол №_____ від _______2015р)

Затверджено

На засіданні Вченої ради університету

(протокол №_____ від _______2015р)


Дрогобич, 2015

 1. Вступ

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика» укладена відповідно до освітньо-професійної програми ГСВО підготовки фахівців першого бакалаврського рівня напряму підготовки «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка».

Для приведення програми у відповідність зі змістовими модулями ГСВО у нову програму внесено такі зміни: впорядковано змістову частину та оновлено список рекомендованої літератури.

Предметом «Психодіагностики» є встановлення психологічного діагнозу.

Міждисциплінарні зв’язки. Психодіагностика тісно пов’язана з загальною, соціальною, диференційною психологією, психологією особистості.

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі вимог ОПП галузевого стандарту підготовки фахівців першого рівня вищої освіти (бакалавр) напряму підготовки «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка»:становлення психодіагностики як науки, психодіагностичний процес: теорія і практика, психометричні засоби контролю психодіагностичних методик, психодіагностика інтелектуальних здібностей, психодіагностика особистості.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Психодіагностика» є забезпечення системи психологічних знань та практичних вмінь щодо постановки психологічного діагнозу. У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти отримують знання щодо методів діагностики, особливостей їх використання психологами та працівниками-суміжниками, психометричних засобів контролю діагностичного обстеження, використання відповідних психодіагностичних методів при діагностиці різноманітних сфер психіки.

Основними завданнями «Психодіагностики» є:

- сформувати у студентів розуміння місця та ролі психодіагностики у вирішенні практичних та теоретичних психологічних проблем, теоретико-методологічних принципів, етичних норм психодіагностичного обстеження, розуміння психометричних вимог до психодіагностичних методик і тестів;

- озброїти студентів знаннями змісту окремих психодіагностичних методик, тестів, сформувати у них адекватне та критичне ставлення до конкретних психодіагностичних методик;

- сформувати навики психодіагностичного обстеження, самостійного використання психодіагностичних методик при розв’язанні науково-пошукових та прикладних задач, вміння здійснювати підбір психодіагностичних методик (тестів) відповідно до вирішуваних проблем, на професійному рівні приймати рішення (ставити діагноз, робити прогноз), виходячи з результатів тестування;

- сприяти розвиткові професійно-значущих властивостей особистості майбутніх психологів, творчого ставлення до професійної діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • предмет психодіагностики, метод, методика, тест,

 • періоди становлення психодіагностики,

 • методи психодіагностики та їх класифікація відносно критерію,

 • класифікація методик і тестів відносно критерію,

 • вимоги до тестів, правила проведення тестування, операціоналізація, верифікація, норма тесту,

 • психодіагностичний процес та його основні етапи,

 • психодіагностичне обстеження, психологія досліджуваного, психологічний діагноз та його види, ситуація клієнта, ситуація експертизи,

 • соціально-етичні принципи психодіагностики,

 • основні психометричні норми, поняття генеральної та вибіркової сукупності,

 • поняття шкали, типи шкал, процес шкалювання,

 • міри центральної тенденції (вибіркове середнє, мода, медіана),

 • міри мінливості (розмах, дисперсія), інтервал та інтервальний ряд, процентиль, квартиль,

 • методи вторинної математико-статистичної обробки інформації, міри статистичного зв’язку,

 • надійність, види надійності, істинне значення тестового балу, валідність та її види, критерій вікової диференціації, критерій валідизації,

 • інтелект, розумовий розвиток та особливості його діагностики,

 • проективні методи діагностики, їх класифікація та застосування,

 • методики діагностики особистості, номотетичний та ідіографічний підходи і вивченні особистості,

 • поняття спрямованості особистості та предмет її діагностики,

 • психосемантичні методи діагностики свідомості,

 • самооцінка та її діагностика,

 • поняття мотиву та діагностика мотиваційної сфери людини,

 • емоційно-вольова сфера як предмет діагностики: афект, тривожність, агресія, депресія, фрустрація та їх діагностика.

вміти:

а) загальна компетентність:

 • вміти формулювати проблему, що розглядається,

 • вміти визначати мету і завдання дослідження,

 • вміти працювати з науковою літературою,

 • аналізувати попередні знання для вивчення методів діагностики різних сфер психіки

б) компетентність, що відповідає предмету:

 • володіти процедурою розрізнення методик відносно критерію для класифікації,

 • розрізняти тести згідно критерію класифікації,

 • володіти процедурою проведення тестування, дотримуючись основних вимог, правил та соціально-етичних норм у роботі психолога,

 • вміти розрізнити ситуацію клієнта від ситуації експертизи,

 • володіти процедурою постановки психологічного діагнозу,

 • складати програму психодіагностичного обстеження, дотримуючись основних вимог та правил до її складання,

 • володіти процедурою розрізнення типів шкал,

 • обчислити вибіркове середнє, моду, медіану, дисперсію та розмах,

 • вміти розділити вихідний ряд на інтервали,

 • вміти визначити статистичний зв’язок за допомогою t-критерію Стьюдента, χ²-Пірсона та методом лінійної кореляції,

 • обчислити дисперсію помилки та істинне значення тестового балу,

 • вміти проводити та інтерпретувати методики діагностики інтелекту та розумового розвитку,

 • проводити та інтерпретувати проективні методики діагностики;

 • проводити та інтерпретувати особистісні методики,

 • володіти процедурою проведення та інтерпретації методик діагностики спрямованості особистості, свідомості та самосвідомості,

 • вміти проводити та інтерпретувати методики діагностики мотиваційної сфери особистості,

 • володіти процедурою проведення та інтерпретації методик діагностики емоційно-вольової сфери особистості,

 • складати програми психодіагностичного обстеження різних сфер психіки відповідно до поставлених задач.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів


 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

3.1. Становлення психодіагностики як науки

Психодіагностика в системі психології

Означення психодіагностики. Психодіагностика як наукова та практична діяльність. Предмет психодіагностики. Місце психодіагностики в роботі практичного психолога.

Використання психодіагностичних методів психологами та спеціалістами-суміжниками. Вимоги до психодіагностичної підготовки психологів.

Задачі психодіагностики. Зв’язок психодіагностики з іншими науками.

Становлення психодіагностики

Виникнення перших тестів у Стародавньому Вавилоні, Єгипті, Китаї, Індії. Професійні випрбування як прообраз психодіагностики.

Становлення психодіагностики у ХІХ-ХХ ст. Психологічна лабораторія В.Вундта, Антропометрична лабораторія Ф.Гальтона. А.Біне та його інтелектуальні тести. Тестологія як етап розвитку психодіагностики. Здобутки та недоліки тестології.

Становлення психодіагностики в Україні. Вклад у розвиток вітчизняної психодіагностики В.М. Блейхера, Л.Ф. Бурлачука, Ю.З. Гільбуха, С.Д.Максименка, О.П. Саннікової. Сучасний стан психодіагностики. Основні проблеми.

Загальна характеристика методів психодіагностики

Поняття методу психодіагностики. Відмінність психодіагностичних методів від дослідницьких. Область застосування психодіагностичних методів. Види психодіагностичних методів.

Підстави і критерії класифікації психодіагностичних методів. Класифікація методів психодіагностики. Методи наукової та практичної психодіагностики. Вимоги операціоналізації та верифікації, пропоновані до сучасних методів психодіагностики. Можливості, переваги та недоліки різних груп методів психодіагностики.

Тест як психодіагностичний інструмент

Тест та його місце в системі психодіагностичних методів. Наукове визначення тесту. Види тестів, використовуваних в психодіагностиці, сфера їхнього використання. Основні вимоги до тестів. Поняття і процедура встановлення тестових норм.

Класифікація тестів:

 • за предметом тестування;

 • за матеріалом, представленим досліджуваному;

 • за об’єктом оцінювання;

 • проективні тести.

Правила організації та проведення тестування.

  1. Психодіагностичний процес: теорія і практика

Психодіагностичний процес

Психологічне дослідження та психодіагностичне обстеження. Етапи психодіагностичного процесу.

Планування та організація процесу психодіагностичного обстеження. Підбір психодіагностичних методик. Етапи психодіагностичної процедури.

Поняття психологічного діагнозу. Види психологічного діагнозу.

Соціальні та етичні аспекти тестування

Класифікація спеціалістів, що використовують тести. Тестування і права людини. Основні принципи професійної етики: відповідальність, компетентність, юридична правомірність, конфіденційність, благополуччя клієнта, професійна кооперація, морально позитивний ефект дослідження, відмінність ситуації клієнта і експертизи. Повідомлення результатів тестування. Відповідальність психолога при виборі способів втручання в ситуацію досліджуваного.

  1. Психометричні засоби контролю психодіагностичних методик

Психодіагностика і психометрія

Поняття норми. Види норм (вікові, популяційні, внутрішньо групові). Основні статистичні поняття: частота появи, частота розподілу, лінійне і нелінійне перетворення. Психодіагностика і психометрія. Типи вимірювальних шкал. Процес шкалювання та характеристика шкал. Норми та інтерпретації результатів.

Міри центральної тенденції (мода, медіана, середнє арифметичне). Міра розсіювання. Стандартний показник, відносність норм.

Репрезентативність тесту. Поняття про репрезентативність. Репрезентативність норми, вибірки. Перевірка стійкості розподілу. Умови, які забезпечують репрезентативність вибірки даних.

Методи математичної статистики в психології

Методи статистичної обробки результатів психологічних досліджень. Міри центральної тенденції. Розмах і стандартне відхилення як міри розсіву значень.

Коефіцієнти кореляції як міри статистичного зв’язку. Лінійний (Пірсона) та ранговий (Спірмена) кореляційний зв’язок. Коефіцієнт Стьюдента.

Надійність тесту

Надійність тесту. Види надійності: ретестова надійність, надійність паралельних частин тесту, внутрішня узгодженість (консистентність) тесту.

Перевірка надійності тесту.

Валідність тесту

Поняття валідності тесту. Види валідності: очевидна, критеріальна, прогностична, дискримінативна, змістовна.

Валідизація тесту.

  1. Психодіагностика інтелектуальних здібностей

Діагностика здібностей та інтелекту

Поняття інтелекту в психології. Теорії інтелекту. Інтелект і розумовий розвиток, основні поняття, теорії і підходи. З історії виникнення тестів інтелекту. Тест Біне-Сімона, його модифікація Стенфорд-Біне.

Поняття коефіцієнту інтелектуальності IQ. Тести Векслера, Амтхауера, Прогресивні матриці Равена.

Тести розумового розвитку для учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Шкільний тест розумового розвитку ШТУР (К.М. Гуревіч, М.К. Акімова і ін.), тест Вандерліка.

  1. Психодіагностика особистості

Проективні тести

Явище проекції. Види проекції: атрибутивна, захисна, раціональна, комплементарна, симілятивна.

Теорія аперцептивного спотворення. Переваги та недоліки проективних тестів.

Класифікація проективних тестів. Проективні тести: Розенцвейга, Роршаха, Люшера, ТАТ, Тест руки, Тест Вартега, малюнкові тести, психогеометричні тести.

Діагностика особистості

Проблема діагностики особистості. Номотетичний та ідіографічний підходи до вивчення особистості.

Сім’я особистісних запитальників Г. Айзенка (ЕРІ, ЕРQ, PEN). Методики діагностики особистості: ММРІ, 16-РF (Р. Кеттел), FРІ, «Велика п’ятірка».

Методики діагностики індивідуально-типологічних властивостей особистості.

Діагностика спрямованості особистості

Поняття спрямованості особистості.

Предмет діагностики: цінності (термінальні, інструментальні), ціннісні орієнтації, інтереси, провідні мотиви, позиції та установки.

Методи діагностики: тест «Ціннісні орієнтації», орієнтаційна анкета дослідження спрямованості особистості Басса, методика «ОТеЦ», методика діагностики соціально-психологічних установок особистості у мотиваційно-потребовій сфері О.Ф. Потьомкіної, методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. Роттера.

Діагностика свідомості та самосвідомості

Психосемантичні методи діагностики свідомості: асоціативний експеримент, класифікація, суб’єктивне шкалювання, семантичний диференціал.

Саомооцінка та її діагностика. Тест Будассі, тест Дембо-Рубінштейна, методика ранжування, тест-запитальник самоставлення Пантілєєва-Століна, «Особистісний диференціал», Тест двадцяти тверджень, «Q-сортування» В. Стефансона.

Діагностика мотивації

Поняття мотиву та діагностика мотиваційної сфери людини. ТГФ, тест дослідження мотивації досягнення успіху (уникнення невдач) Т. Елерса, дослідження мотивації афіляції (ТМА), методика діагностики міри задоволення основних потреб, методика діагностики міри готовності до ризику Шуберта, методики діагностики самооцінки мотивації схвалення (шкала брехні) Д. Марлоу і Д. Крауна.

Діагностика емоційно-вольової сфери

Емоційно-вольова сфера як предмет психодіагностики.

Тривожність, тривога та їх діагностика. Тести Тейлора, Спілбергера, Уесмана-Рікса, «Встав обличчя».

Експериментально-психологічна методика вивчення фрустраційних реакцій (модифікація методики Розенцвейга). Агресивність та агресія та особливості їх діагностики: методика Басса-Дарки.

Методи діагностики емоційної сфери особистості: методика діагностики суб’єктивного відчуття самотності Д. Рассела і М. Фергюсона, методика діагностики потреби у пошуку відчуттів М. Цукермана, методика диференційної діагностики депресивних станів Зунге, методика диференційної діагностики депресивних станів В. Жмурова, методики «Диференційні шкали емоцій» К. Ізарда.

Поняття волі та особливості її діагностики. Методи діагностики вольової сфери особистості: опитувальник «Шкала контролю за дією», методика дослідження вольової організації особистості, опитувальника рівня сформованості волі.
Приблизний перелік тем практичних занять

 • Психодіагностика в системі психології

 • Становлення психодіагностики як науки

 • Загальна характеристика методів психодіагностики

 • Тест як психодіагностичний інструмент

 • Соціальні та етичні аспекти тестування

 • Психодіагностичний процес

 • Психодіагностика і психометрія

 • Методи математичної статистики в психології

 • Надійність тесту

 • Валідність тесту

Приблизний перелік тем лабораторних занять

 • Діагностика інтелекту

 • Проективні методи діагностики

 • Діагностика особистості

 • Діагностика спрямованості особистості

 • Діагностика свідомості та самосвідомості

 • Діагностика мотивації

 • Діагностика емоційно-вольової сфери
 1. Критерії успішності навчання та засоби діагностики

успішності навчання

Формою підсумкового контролю з навчальної дисципліни є залік у п’ятому семестрі та іспит – у шостому.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр проводиться в системі оцінювання університету, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS відповідно до таблиці:

Шкала оцінювання університету

(у балах)

Національна шкала оцінювання

Сумарна модульна оцінка

(у балах)

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка заліку

90 - 100

відмінно

90 - 100

A

зараховано

75 - 89

добре

82 - 89

B

75 - 81

C

60 - 74

задовільно

67 - 74

D

60 - 66

E

0 - 59

незадовільно

35 - 59

FX

не зараховано

0 - 34

F


Видами атестації з навчальної дисципліни є усні відповіді на проблемні питання за темами семінарських занять, звіти про виконання лабораторних робіт з курсу, контрольна робота, співбесіда з лектором.


 1. Рекомендована література

Основна література

 1. Анастази А. Психологическое тестирование. / А. Анастази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 2005. – 668 с.

 2. Богданов Н. Типология индивидуальности / Н. Богданов. – М. : Ин–т общегуманитарных исследований, 2004. – 384 с.

 3. Бодалев А.А. Общая психодиагностика. / А. Бодалев, В. Столин, В. Аванесов. – М. : Владос, 2006. – 440 с.

 4. Булах І.Є. Створюємо якісний тест: Навч. посіб. / І. Булах, М. Мруга. – К.: Майстер-клас, 2006.–236 с.

 5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учеб. для высш. учеб. завед. / Л. Бурлачук. – Изд. 2–е. – СПб .: Питер, Лидер, 2010. – 458 с.

 6. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Бурлачук, С. Морозов. – Изд. 3-е. – СПб. : Питер, 2008.– 472 с.

 7. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с.

 8. Галанов А.С. Психодиагностика детей / А. Галанов. – М. : ТЦ Сфера, 2002. – 286 с.

 9. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике / Н. Глуханюк. – М. : МПСИ; Воронеж: МОДЄК, 2006. – 208 с.

 10. Гуревич К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика. – СПб. : Питер, 2013. – 388 с.

 11. Долинська Л.В. Основи психодіагностики / Л. Долинська, О. Мельничук, С. Ісаєвич. – К. : НПУ ім. М. Драгоманова, 2002. – 352 с.

 12. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О. Елисеев. – СПб. : Питер, 2013. – 514 с.

 13. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Корольчук, В. Осьодло. – К .: «Ника–Центр», 2009. – 342 с.

 14. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест / Д. Леонтьев. – М. : Смысл, 2000. – 286 с.

 15. Лемак М.В. Психологу для роботи: діагностичні методики / М. Лемак, Ю. Петрище. – Ужгород : Вид-во А. Гаркуші, 2012. – 616 с.

 16. Маховер К. Проективный рисунок человека / К. Маховер. – М. : Смысл, 2000. – 368 с.

 17. Машков В.Н. Дифференциальная психология человека: Учеб. пособ. / В. Машков. – СПб. : Питер, 2013. – 290 с.

 18. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навч. посібн. / В. Моргун, І. Тітов. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2009. – 456 с.

 19. Основы психологии: Практикум / [ред.-сост.: Л.Д. Столярснко]. – Изд. 7–е. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 588 с.

 20. Пасніченко А.Е. Психометричні основи психодіагностики: Навч.–метод. посіб. / А. Пасніченко. – Чернівці : Рута, 2006. – 390 с.

 21. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики: Навч.–метод. посіб. / С. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2009. – 506 с.

 22. Психологическая диагностика: Учеб. для высш. учеб. завед. / Под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревеча. – СПб. : Питер, 2003. – 444 с.

 23. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М. : АСТ: Астрель, 2008. – 720 с.

 24. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты: Учеб. пособ. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ–М», 2002. – 246 с.

 25. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособ.: В 2–х кн. – М. : Гуманитарное издательский центр ВЛАДОС, 2001.– 362 с.

 26. Скребець В.О. Основи психодіагностики: Навч. посіб. / В. Скребець. – К.: Слово, 2003. – 402 с.

 27. Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики / Л. Собчик. – СПб. : Изд-во «Речь», 2003. – 624 с.

 28. Холодная М.А. Психология интеллекта / М. Холодная. – СПб. : Питер, 2001. – 424 с.

 29. Червинская К.Р. Основы компьютерной психодиагностики / К. Червинская. – СПб., 2002. – 398 с.

 30. Щербакова І.М. Психодіагностика професійного самовизначення особистості: Навч.–метод. посіб. / І. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 324 с.

Додаткова література

 1. Айзенк Г. Дж. Узнай свой коэффициент интеллекта [перевод с англ. Н.А.Журавлев] / Г. Айзенк. – Б. м. : АЙ КЬЮ, 1993. – 170 с.

 2. Ахвердова О.А. Дифференциальная психология: теоретические и прикладные аспекты исследования интегральной индивидуальности / О. Ахвердова, Н. Волоскова, Т. Белых. – СПб. : Речь, 2004. – 168 с.

 3. Батаршев А.В. Диагностика пограничных расстройств личности и поведения / А. Батаршев. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2004. – 320с.

 4. Бодров В.А. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности: [Учебное пособие] / Под общ. ред. В. Бодрова.] – М. : ПЕР СЄ, 2003 – 768 с.

 5. Большая энциклопедия психологических тестов [Автор-составитель А. Карелин]. – М. : Изд-во Эксмо, 2006. – 416 с.

 6. Государев Н.А. Практическая психодиагностика. / Н. Государев. – М. : Ось-89, 2006. – 240 с.

 7. Долинська Л.В. Психологія конфлікту / Л. Долинська, Л. Матяш-Заяц.– К. : Каравела, 2013. – 304 с.

 8. Еремина Т.И. Визуальная психодиагностика / Т. Еремина. – М. : Феникс, 2013. – 234 с.

 9. Зиглер Д. Теории личности / Д. Зиглер, Л. Хьелл. – СПб. : Питер, 2013. – 608 с.

 10. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Е. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 432 с.

 11. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. Ильин. – СПб .: Питер, 2006. – 544 с.

 12. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий / Е. Ильин. – СПб. : Питер, 2004. – 701 с.

 13. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е. Ильин. – СПб. : Питер, 2013. – 576 с.

 14. Калиненко В.К. Рисуночный тест Вартегга / В. Калиненко. – М. : Смысл, 2012. – 240 с. – Режим доступа: http://art-psychology.ru/about/test_Wartegga.html.

 15. Леонова А.Б. Психологические технологии управления состоянием человека / А. Леонова, А. Кузнецова. – М. : Смысл, 2009. – 312 с.

 16. Либин А.В. Дифференциальная психология: На пересечении европейских, российских и американских традиций: Учеб. пособ. / А. Либин. – М. : Смысл; Издательский центр «Академия», 2004. – 527 с.

 17. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці / С. Максименко. – К. : Наукова думка, 1999. – С. 154-172.

 18. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учеб. пособ. / С. Нартова-Бочавер. – М. : Флинта, Московский психолого-социальный ин-т, 2006. – 280 с.

 19. Небылицын В.Д. Проблемы психологии индивидуальности / В. Небылицын. – М. : Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 688 с.

 20. Нечипуренко Ю. Діагностика розумового розвитку учнів середньої та старшої ланки / Ю. Нечипуренко // Психолог. – № 12 (108), 2004. – С. 22-30.

 21. Палій А.А. Диференціальна психологія: Навч. посіб. / А. Палій. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с.

 22. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности: Учеб. пособ. / Под общ. ред. В.А. Бодрова. – М. : ПЕРСЭ, 2003. – 768 с.

 23. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под общ. ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб. : Питер, 2007. – 364 с.

 24. Практична психологія та психодіагностика: Посіб. для лабораторних занять / [уклад. :О.Г. Карагодіна, О.Д. Шинкаренко]. – К., 2002. – 266 с.

 25. Психологические тесты / Под ред. А. Карелина: В 2 т. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – Т. 1. – 312 с.

 26. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник / [уклад. М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

 27. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности : Учебное пособие / А. Реан. – СПб. : Изд-во СПб ун-та, 2001. – 224с.

 28. Сенин И.Г. Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) / И. Сенин. – Ярославль : Фонд гражданских инициатив «Содействие», 1991. – 19 с.

 29. Скребець В.О. Основи психодіагностики: Навч. посіб. / В. Скребець. – К. : Слово, 2003. – 402 с.

 30. Стрелков Ю.К. Практикум по инженерной психологи и эргономике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.К. Сергиенко, В.А. Бодров, Ю.Э. Писаренко и др.; Под ред. Ю. Стрелкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с.

 31. Тест Куна. Тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В. Румянцевой) / Т. Румянцева Психологическое консультирование: диагностика отношений в паре – СПб. : Питер, 2006. – С. 82-103.

 32. Тихомиров А.В. Метод дифференциации професиональных выборов в практике профконсультирования / А. Тихомиров // Персонал-profi Екатеринбург, 2001. – Вып. 2, часть 1. / Опросник терминальніхценностей И.Г. Сенина (ОТеЦ). – Екатеринбург : Персонал-profi, 2001. – С. 41-46.

 33. Фетискин Н.П. Социально–психологическя диагностика развития личности и малых групп / Н. Фетискин, В. Козлов, Г. Мануйлов. – М. : Изд–во Ин–та психотерапии, 2005. – 476 с.

 34. Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие. – Курган : Изд-во Курганского гос. университета, 2000. – 23 с.

 35. Экспериментальное изучение волевых процессов : [Учеб. пособие для вузов по специальности «Психология»] / С. А. Шапкин. – М. : Смысл : Ин-т психологии РАН 1997. – 140 с.

Методичне забезпечення

 1. Галян І.М. Психодіагностика: Навч. посіб. для студ. / І. Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 278 с.

Перелік змістових модулів дисципліни «Психодіагностика»

в ОПП чинного галузевого стандарту вищої освіти


ПП. 10

Психодіагностика

3.01.08.03

Становлення психодіагностики як науки

5.01.04.01

6.01.01.01

Психодіагностичний процес: теорія і практика

5.01.07.03

Психометричні засоби контролю психодіагностичних методик

3.01.02.01

Психодіагностика інтелектуальних здібностей

3.01.11.01

5.01.07.02

6.01.04.01


Психодіагностика особистості


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма навчальної дисципліни адміністрування митних платежів (назва...
Програма навчальної дисципліни «Адміністрування митних платежів» для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...

Програма навчальної дисципліни “ оподаткування в бізнесі ” (назва...
«Облік у аудит», 071 «Облік І оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Робоча програма навчальної дисципліни дитяча терапевтична стоматологія...
Робоча програма дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» для студентів за напрямом підготовки 1201 «Медицина» (22 «Охорона здоров’я»),...

Робоча програма навчальної дисципліни виробнича практика «сестринська...
Робоча програма виробничої практики з дисциплін «Сестринська практика в стоматології» для студентів 2 курсу за напрямом підготовки...

Програма навчальної дисципліни митний контроль І митне оформлення...
«Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, митна справа...

Анотація змісту навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є операції, що мають місце у фінансово-господарській діяльності бюджетних установ та організацій

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми господарського...
Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...

Робоча програма навчальної дисципліни господарський процес за напрямом...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Господарський процес» за напрямом підготовки «Правознавство»

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...

Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий...

Робоча програма навчальної дисципліни
Мета дисципліни «Оподаткування підприємств» – вивчення фінансових відносин, пов’язаних з відчуженням частини вартості активів підприємства...

Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної дисципліни «Митне право»
Приймаченко Д. В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Митне право». Програма вибіркової навчальної дисципліни «Митне право»...

Програма навчальної дисципліни
Програму затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання економічних систем

Програма навчальної дисципліни
Обговорено та рекомендовано Педагогічною радою Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

Програма І робоча програма з навчальної дисципліни “ Фінансово-економічний...
...

Робоча програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік за спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців...

Програма навчальної дисципліни
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт