Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Збірник наукових праць випуск 1

Збірник наукових праць випуск 1

Сторінка1/37
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наукВІСНИК

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ


ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 1

Київ – 2011

УДК 930:63 (051)

Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол. ред. М.А. Журба. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск 1. – 264 с.

У першому випуску наукового збірника публікуються матеріали досліджень з аграрної історії, реформ в агропромисловому комплексі України, змін економічного і соціального ладу в українському селі, розвитку аграрної освіти та науки в Україні, які проводяться в рамках здійснення комплексної програми «Аграрний розвиток України і зарубіжних країн: історичний досвід і сучасні тенденції» та статті, в яких відображені результати досліджень з різних проблем вітчизняної історії, всесвітньої історії, історії науки і техніки. У ряді з них висвітлено зміст окремих розділів докторських і кандидатських дисертацій.

Друкується за рішенням:

Вченої ради Інституту історичної освіти

НПУ ім. М.П. Драгоманова (протокол № 10 від 11 травня 2011 р.);

Вченої ради Природничо-гуманітарного ННІ НУБіП України

(протокол № 8 від 18 травня 2011 р.);

Вченої ради ДНСГБ НААН (протокол № 7 від 31 травня 2011 р.)

Редакційна колегія:

д-р с.-г. наук, проф., член-кор. НААН Вергунов В.А.; д-р іст. наук, проф. Віднянський С.В.; д-р іст. наук, проф. Виговський М.Ю.; д-р іст. наук, проф. Даниленко Вас. М.; д-р іст. наук, проф. Жалоба І.В.; канд. іст. наук, доцент Живора С.М. (відповід. секретар); д-р іст. наук, проф. Журба М.А. (головний редактор); д-р іст. наук, проф. Каденюк О.С.; д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН України Колесник В.Ф.; канд. іст. наук, проф. Коломієць С.С. (заст. головного редактора); д-р іст. наук, проф. Корновенко С.В.; д-р іст. наук, проф. Кривчик Г.Г.; д-р іст. наук, проф. Кучер В.І.; д-р іст. наук, проф. Левчук К.І.; д-р іст. наук, проф. Марочко В.І.; д-р іст. наук, проф. Михайлюк В.П.; д-р іст. наук, проф. Морозов А.Г.; д-р іст. наук, проф. Нікілєв О.Ф.; д-р іст. наук, проф. Падалка С.С. (заст. головного редактора); д-р іст. наук, проф. Панченко П.П. (заст. головного редактора); д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН України Реєнт О.П.; д-р іст. наук, проф. Романюк І.М.; д-р іст. наук, проф. Сушко О.О.; д-р іст. наук, проф. Тимченко С.М.; д-р іст. наук, проф. Турченко Ф.Г.; д-р філос. наук, проф. Черній А.М.

Адреса редколегії:

03037, м. Київ, вул. Освіти, 6, кім. 24

кафедра історії та археології слов’ян Інституту історичної освіти

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова,

тел./факс (044) 520-12-05; 527-81-16;

е-mail: kafedra_slovjan@ukr.net; zhyvora@bigmir.net.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен та інших відомостей.
© Національний педагогічний університет

ім. М. Драгоманова, 2011
© Національний університет біоресурсів і

природокористування України, 2011
© Державна наукова сільськогосподарська

бібліотека НААН, 2011

З М І С Т

Історія України

Гренишен А.М.

Державна ідеологія Росії першої чверті ХІХ століття .......


Бабенко Р.В.

Оборона міст Південно-Західної Русі під час

монгольського вторгнення 1240 – 1241 рр. ……………….


5
Романюк Н.Й.

Благодійництво і меценатство як засіб

підвищення соціального статусу підприємців Південно – Західного краю Російської імперії

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) …………......................


13
Бондар В.В.

Проблеми історії українського селянства

ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. в сучасній українській історіографії: інституціональний аспект ..............................22
Рибак І.В.,

Свідерська О.М.

Спроба інтенсифікації тваринництва на

Поділлі і Південно-Східній Волині в добу непу

(1921 – 1929 рр.) та її незавершений характер .................37
Кучинська О.О.

Німецька національна кооперація

в Українській СРР в 20-х рр. ХХ століття ……………………..


43
Костенко С.В.

Теоретичні засади діяльності класових селянських

спілок в Україні у 20-ті роки ХХ століття …………….……….


50
Каденюк О.С.,

Палилюлько О.М.

Діяльність громадсько-господарських товариств Галичини в організації сільськогосподарської

освіти (1919 – 1939 рр.) ………………………………….…………...55
Журба М.А.

Антиселянська політика більшовицького режиму

і громадські об’єднання національних меншин України (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) …………………..……66
Гайдай В.В.

Компаративний аналіз діяльності громадських організацій Польщі та України у 20-х рр. ХХ ст. …….…....


72
Свистович С.М.

Історія громадських організацій підрадянської України 1920-1930-х років у працях зарубіжних дослідників ……………………………………………………………...….81
Боковня В.М.

Зміни законодавства УРСР в період лібералізації

державного управління (1953 – 1964 рр.) ………………...…


87
Нікілєв О.Ф.

Формування інтелектуального потенціалу

матеріальної сфери українського села

(перша половина 1950-х – середина 1960-х рр.) ….……...92
Левчук К.І.

Вплив КПРС-КПУ на громадські організації України

в умовах політичного плюралізму (1989 – 1991 рр.) ….


101
Падалка С.С.

Селянство України: соціальна конфігурація та

новітні ментальні імперативи самобутності

(1990-2000-і роки) …………………………………………………..….107
Кучинська О.О.

Грецька громадська ініціатива в України у 20-ті рр. ХХ ст.

11

Беренштейн Л.Ю.

Конкретизація завдань розвитку АПК в

нормативних актах Кабінету Міністрів України, прийнятих у 2002-2008 рр. ……………………………….….........


Живора С.М.

Аграрні перетворення в українському селі:

із історії аграрних рреформ ...........................................................................


13Журба М.А.

Антиселянська політика більшовицького режиму і громадські об’єднання національних меншин України (кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) .............................................14


5Козир В.В.

Фінансова діяльність Товариства «Геть Неписемність» ..

16

Стоян Т.А.

Уніфікація методології історичних досліджень

в Україні (1920-1930-ті рр.) ..........................................


17


Живора С.М.

Великі агропромислові підприємства – пріоритетний

напрям розвитку аграрного сектору України ………….…


120
Марченко С.Д.

Перебудова структури та форм діяльності підприємств переробної промисловості України (1990-ті – 2007 р.) ………………………………………………….….…131
Коломієць С.С.

Соціальна інфраструктура сільської місцевості України: проблеми ринкової трансформації 

(1990-ті – початок ХХІ ст.) …………………………………………140
Лановюк Л.П.

Роль історичного краєзнавства у формуванні

особистості підростаючого покоління …………………….…


150  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Збірник наукових праць Випуск
...

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць. 2012. Випуск 36 удк 657. 6
Розроблені: анкета перевірки, програма аудиту та робочі документи аудитора для перевірки розрахунків з підзвітними особами

Біла С. О. Детінізація національної економіки як складова соціально-економічних...
України // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 29 – Переяслав-Хмельницький:...

Збірник наукових праць студентів
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології

Збірник наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр»
Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих”

Збірник наукових праць №1
Заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кг №781/378Р...

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», включений дак мон україни...

Пазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2010....

Пазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....

Збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир:...
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол №23 від 28 листопада 2014...

Реферат показує здатність ліцеїста розбиратися у фахових питаннях,...
Реферат — це короткий виклад у письмовому вигляді змісту наукових праць з певної теми, який має результат аналізу декількох наукових...

Література список літератури оформляється за вимогами «Бюлетеня вищої...
Запрошуємо Вас до співпраці в щорічному збірнику наукових праць “Гуманітарний вісник” (зареєстрованому постановою Президії вак україни...

Положення про наукові фахові видання Маріупольського державного університету
Маріупольський державний університет (далі – мду) є засновником наукових фахових видань – збірників наукових праць (далі – Видання),...

До відома науковців, аспірантів, докторантів
Напн україни запрошує Вас до публікації результатів досліджень у збірнику наукових праць. Матеріали можна подавати до 1 липня 2014...

Оплата
Вартість для одного учасника конференції протягом 11-15 червня, в т ч. Пдв, (проживання, 3-разове харчування, збірник праць конференції,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт