Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний посібник рекомендовано для вчителів початкових класів

Методичний посібник рекомендовано для вчителів початкових класів

http://vel-olschool.org.ua/%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2/25-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8.html

Відділ освіти Віньковецької

райдержадміністрації

Інформаційний центр

райметодкабінету


Творчість за законами краси
Проектування на уроках предметів

Художньо - естетичного циклу.


Автор роботи:

Вчитель початкових класів

Великоолександрівської

ЗОШ І-ІІ ступенів

Іжицька Тетяна Василівна


-2011-

2
Рецензент:Дурдас Г. І. – методист відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації

Автор: Іжицька Т.В, вчитель початкових класів

Великоолександрівської ЗОШ І-ІІступенів

Творчість за законами краси. Проектування на уроках предметів

художньо-естетичного циклу.

Віньківці, 2011, 144ст.

У посібнику подано розробки уроків трудового навчання,

образотворчого мистецтва, виховних заходів з використанням

проектних технологій .
Мета цього посібника допомогти вчителям початкових класів в

організації і проведенні уроків, виховних заходів з використанням

проектних технологій.

Даний посібник містить розробки уроків, виховних заходів, ігри,

методики роботи з різними матеріалами,

панораму дитячих робіт.
Методичний посібник рекомендовано для вчителів початкових класів

загальноосвітньої школи.

3 Секрети творчості

Одним із пріоритетних завдань, визначених Національною доктриною

розвитку освіти в Україні, є створення передумов для виховання особистості, здатної творчо мислити, самостійно приймати нестандартні рішення, гнучко реагувати на зміни в умовах докорінної перебудови всіх сфер життєдіяльності суспільства.

Формування творчої особистості, реалізація її природних нахилів і здібностей в освітньому процесі є стратегічним завданням педагогічних працівників. На перехід від директивної до особистісно зорієнтованої моделі навчання і виховання, що націлює на пошук нових шляхів і засобів розкриття неповторного творчого потенціалу особистості, також орієнтують Національна програма « Діти України», Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), концепція національного виховання та концепція художньо-естетичного виховання учнів .

Варто відзначити, що проблема творчого розвитку особистості школяра не є новою. Значний внесок у теоретико-методологічне та психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу зробили:

Я. Коменський, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші схарактеризували сензитивність молодшого шкільного віку до творчості, зокрема, художньо-образної; І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, В. Давидов, С. Діденко, О. Леонтьєв, А. Щербо та інші довели, що молодший шкільний вік є періодом найінтенсивнішого креативного становлення; Б. Ананьєв, Р. Арнхейм, Н. Брюсова, Т. Шпікалова дійшли висновку, що трудове навчання – унікальний навчальний предмет, який надає учням багато можливостей для творчого самовтілення, розвитку образно-асоціативного мислення, уяви, фантазії, художнього сприйняття тощо.

Проте, в сучасній педагогіці початкової ланки загальної освіти існують певні прогалини щодо творчого розвитку учнів. Вони зумовлені репродуктивно-виконавчими видами робіт, практикою залучення до творчої діяльності здебільшого обдарованих дітей» Внаслідок цього переважна більшість школярів перебуває поза цією своєрідною і важливою сферою виховного впливу.

Головна мета освітньої галузі «Технологія» полягає у формуванні технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової гуманістичної і природовідповідної перетворюючої діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення домашнього господарства і сімейної економіки, основних компонентів інформаційної культури учнів, забезпеченні умов для їх професійного самовизначення, виробленні в них навичок творчої діяльності, вихованні культури праці, здійсненні допрофесійної та професійної підготовки за їх бажанням і з урахуванням індивідуальних можливостей .

Через зміст освітньої галузі «Технологія» забезпечуються:

  • формування в учнів технічного кругозору і відповідного рівня технічного рівня освіти, закріплення на практиці знань і вмінь про перетворюючу діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і людини;

  • ознайомлення школярів з місцем і роллю інформаційно - комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп’ютерних засобів при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;

  • ознайомлення та залучення учнів до різних видів предметно - перетворюючої діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання їх способи поводження з різноманітними засобами праці;

  • створення умов для професійного самовизначення учнів, обґрунтованого вибору ними професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і інтересів;

  • формування в учнів культури праці, навичок раціонального ведення домашнього господарства, культури побуту, відповідальності за результати власної діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

  • виховання активної життєвої позиції, професійної адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

  • створення умов для реалізації особистісно - орієнтовного підходу до навчання, виховання та розвитку особистості .

Зазначені функції конкретизуються з урахуванням вікових особливостей розвитку молодших школярів, змісту та доступності навчального матеріалу, його зв’язків з іншими освітніми галузями.

Шкільний курс трудового навчання має великі можливості для здійснення творчого розвитку молодших школярів. І одним з найважливіших завдань, що стоять перед учителем, є здійснення цілеспрямованої систематичної роботи щодо їх реалізації.

Дослідження науковців за навчальним процесом на уроках трудового

навчання у початкових класах засвідчили, що творчість — це досить складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно виявити його закономірності, на основі яких можна використати певні методи або прийоми, володіння якими дозволило б молодшим школярам більш ефективно займатися винахідництвом чи елементарним проектуванням технологічних об'єктів.

На заняттях з трудового навчання дитина сприймає предмет найбільше з точки зору його форми, кольору, конструкції і розмірів. Тому сприймання, як психічна діяльність, складає основу розумової діяльності людини, сенсорний розвиток – важливий етап для розвитку мислення. Зір привчається сприймати предмет в цілому, а також розчленовувати предмет, виділяти його різні властивості, форму, величину, взаєморозміщення частин. Уявлення дитини, отримані від зорових відчуттів, доповнюються тактильними відчуттями, які виникають від дотику з матеріалом, з якого виготовлений виріб.

В основі практичної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання лежала діяльність рук і зору: руки діють, а зір перевіряє і направляє їх наступні рухи, і знову руки діють, виправляючи недоліки. Розвивається сенсомоторика, яка активно впливає на розумовий розвиток дитини .

Для успішного виконання завдання в процесі праці від учня часто вимагалося не тільки сприйняття заданої конструкції об'єкта, але й передбачення її в новому просторовому положенні або уявлення як зміниться форма предмета, якщо змінити розміри окремих деталей, тобто розв'язати якусь просторову задачу. Таким шляхом розвивалося, поповнювалося просторове уявлення дитини, яке необхідно їй для правильного сприйняття предметів навколишнього світу, пізнання предметів дійсності в їх взаємозв'язку.

В трудовій діяльності учнів необхідна участь уяви. В різних видах праці вимагається різна частка участі уяви, різний рівень її самостійності й оригінальності. Виконуючи роботу за ескізом, схемою, учні формують у своїй уяві майбутній виріб. Вони плануютьсвою діяльність згідно визначених розмірів, матеріалу. Така уява називається відтворюючою. На відміну від неї уява творча створює нові образи, не користуючись готовими графічними зображеннями.

Для розвитку обох видів дитячої уяви виявилося необхідним, щоб учні брали участь у процесі планування трудових дій, у виборі необхідних матеріалів та інструментів, контролювали хід виконання роботи. При цьому самостійність дітей поступово росте, охоплюючи все більшу кількість елементів активної творчості.

Програма орієнтує на конструктивно-художній підхід до вирішення навчальних завдань з трудового навчання. Конструктивно-художній підхід забезпечується на основі методу художніх проектів. Метод проектів потребує дотримання трьох етапів проектного моделювання:

· словесного формулювання творчих задумів у художній формі (твори-мініатюри, вірші, фрагменти казок та інсценізації);

· використання графічних і кольорових засобів художньої виразності для розробки проектних макетів, моделей, композицій, які б ілюстрували словесно сформульовані творчі задуми;

· художнє конструювання з різних пластичних матеріалів з метою предметного втілення графічних зображень у пошукових макетах, моделях, композиціях .

Конструктивні художні вміння молодших школярів формувалися завдяки ігровим формам організації трудового навчання, на основі сюжетного розгортання змісту.

Ігрова форма організації занять з трудового навчання є оптимальною. Учитель забезпечував школярам педагогічну ситуацію вільного вибору художньо-трудових завдань відповідно до їхніх вікових, психофізіологічних можливостей і потреб у формотворенні і декоруванні.

У кожному тематичному розділі виділяється завдання з продуктивної праці.

Для контролю навчальних досягнень трудового навчання проводяться узагальнюючі практичні роботи. Результатом узагальнюючих практичних робіт є підсумкові виставки-композиції. Такі виставки є критерієм у визначенні рівнів творчих досягнень, навчальних успіхів молодших школярів у галузі пластичних мистецтв.

Практичні методи роботи найбільш характерні для уроків трудового навчання – поряд із політехнічними знаннями учні оволодівають загальнотрудовими політехнічними вміннями і навичками.

У процесі інструктажу використовується декілька методів навчання. Такими методами є демонстрація трудових прийомів і пояснення правил їх виконання, постановка завдання, бесіда, в процесі якої вчитель з'ясовує, в якій мірі учні зрозуміли завдання. При цьому методи тісно переплітаються між собою, їх комбінації виступають як системи.

Репродуктивний метод трудового навчання передбачає активне сприймання і запам'ятовування навчальної інформації, що повідомляється вчителем або іншим джерелом. При репродуктивній побудові пояснення вчитель у готовому вигляді повідомляв факти, визначення, акцентує увагу на головному, що необхідно врахувати або засвоїти.

Практична робота репродуктивного характеру визначається тим, що в процесі її виконання учні відтворювали трудові дії, які продемонстрував учитель. Репродуктивний метод учитель використовує в основному під час початкового вивчення трудових операцій (згинання, розмічання, різання, ручне шиття, в'язання). Репродуктивні вправи лише ефектно сприяють відпрацюванню умінь і навичок шляхом повторення трудових дій. Тому систему вправ треба будувати таким чином, щоб в ній постійно вносилися елементи новизни.

Використання частково - пошукового методу полягало в тому, що учням не дається кінцевий результат вирішення поставленої задачі, а частину завдань їм пропонується розв'язати самостійно. Перед виготовленням навіть простого виробу дітям доцільно ставити для самостійного вирішення творчі завдання: який краще вибрати матеріал для виробу; як економно його використати; яким способом краще з'єднати деталі; що можна доробити у виробі, щоб він мав симетричний вигляд або зручніше було ним користуватися.

Формування творчого мислення в молодших школярів здійснюється поетапно, ставлячи послідовно перед ними завдання в основному творчого характеру.

Перший етап (підготовчий). Доцільно знайомити учнів з основними частинами об'єктів праці; вчити їх аналізу і синтезу: визначати суттєві ознаки

об'єкта, робити порівняння, узагальнення; спостерігати взаємозв'язок з природою (журавель і колодязний журавель, політ птаха і літак). Виконувати завдання за малюнком, ескізом, звертаючи увагу на симетрію, пропорційність окремих частин.

Вивчаючи тему «Літаючі моделі», вчитель разом з учнями визначає основні частини планера, літака, гелікоптера. Якщо аналізувати поверхнево, то учні можуть знайти поряд із спільними частинами тільки різницю між планером і гелікоптером. А якщо аналізувати усвідомлено, то учні виявлять суттєву різницю і між планером та літаком (у планера немає двигуна на відміну від літака). Діти тоді роблять висновок, що і пропелер планеру не потрібний, бо немає чим приводити його в рух. Учитель тільки доповнює, що планер літає за допомогою профільності крил та великої їх площі.

Другий етап (за умовами). На цьому етапі творчого шляху вчитель навчає дітей розв'язувати конструкторсько-технологічні задачі, розроблені вчителем, або методистом (знайти за умовами свій шлях рішення). В основному це творчі завдання, пов'язані зі зміною форми, конструкції виробу або окремих його частин, зміною чи економією матеріалів, удосконаленням принципу дії, вибором варіантів оздоблення.

Складаючи з пластмасового конструктора драбинку, навіть першокласники можуть самостійно знайти рішення на поставлене завдання вчителя - до конструювати драбинку так, щоб користуючись нею можна було прикрасити ялинку іграшками. Одні учні кріпили підпору до драбинки з однієї планки, інші -з двома (для стійкості), а деякі учні з'єднували дві драбинки у верхній частині за аналогією користування переносними драбинами електромонтерів.

Третій етап (за власним задумом). Робота проведена на першому і другому етапах, забезпечує результативність третього. Основне завдання на цьому етапі – розкрити творчі можливості кожного учня, втілити свої ідеї, фантазію безпосередньо в моделі, макети та інші вироби.

У наш час технічне конструювання все тісніше переплітається з художнім

конструюванням, завдання якого - добитися, щоб вироби мали гарний зовнішній вигляд і були зручні в користуванні (ці завдання розв'язують спеціалісти – дизайнери). Тому дизайнерські вимоги слід також враховувати під час конструювання виробів.

Учитель має виявляти увагу до будь - яких нестандартних рішень своїх конструкторів - початківців, а також розуміння і мудру поблажливість до дитячих помилок, саме вони часто свідчать про труднощі самостійного пошуку .

У початкових класах учні в основному доводять конструкторські задуми до реалізації у закінчений виріб, розв'язуючи як конструкторські, так і технологічні задачі, пов'язані з вирішенням наступних проблем:

1. Підсилення міцності, стійкості й надійності виробу.

· Змодельований з деталей конструктора підйомний кран при піднятті вантажу перекидається. Потрібно ліквідувати цей недолік.

· Для надійності необхідно підвищити міцність паперової карнавальної

шапочки. Як це зробити?

2. Внесення змін у конструкцію, які полегшують і роблять зручною

експлуатацію.

· Складаючи з деталей конструктора модель вантажного автомобіля, потрібно доконструювати кузов так, щоб швидше і зручніше було з нього скидати вантаж.

· Пристосувати електрокар для перевезення довгих деталей.

3.Визначення оптимальної форми, числа деталей, способи їх кріплення, вибір або заміну матеріалів.

· Після аналізу зразка - візочка із деталей конструктора - пропонується

виготовити подібний візок, але з меншою кількістю деталей.

4. Створення універсальної конструкції.

· Після конструювання стаціонарного підйомного крана пропонується

сконструювати кран, якого можна було б швидко переміщувати в інше місце.

· С конструювати універсальну машину для ремонту дороги.

5. Вибір способів ліквідації шкідливої дії або явища (тертя, пробуксовування, намокання).

· У якій частині сконструйованого колісного трактора треба кріпити більші колеса? (Великі колеса повинні бути не у передній, а в задній частині трактора, де вони кріпляться на ведучий вал, щоб зменшити пробуксовування).

· Паперовий човник намокає у воді. Як ліквідувати цей недолік?

· Як зробити прямокутний аркуш паперу квадратним, не користуючись лінійкою.

· На прямокутному аркуші паперу потрібно розмітити 4 однакових заготовки трикутної форми. Як раціонально виконати розмічання?

Складаючи задачі чи користуючись рекомендованими, слід продумати, в якому порядку доцільно запропонувати ту чи іншу задачу, як вона пов'язана з попередніми, яка її мета, чи відповідає вона принципам доступності й послідовності.

Розв'язавши це непросте завдання, учні не тільки отримують задоволення, але й стають впевненіші у своїх творчих силах. Під час виготовлення інших виробів вони будуть також шукати нестандартні шляхи в розв'язанні поставлених завдань.

У процесі постановки учням дизайнерських, творчих завдань ставиться за мету розвиток образного і комбінаторного мислення учнів, їхнього естетичного смаку. Якщо пропонували школярам роботи як із площинними, так і з об'ємними формами, однотонними і кольоровими матеріалами. Найдоцільнішими матеріалами для формотворення виявилися папір, тонкий картон, пластилін, нитки, тканина та ряд інших, таких, що не потребують великих зусиль у процесі обробки.

Серед творчих вправ найтиповіші є такі: виконання художніх ескізів предметів з натури, за аналогією, за уявою; комбінування заданих площинних форм у композицію; створення об'ємних форм із паперу; трансформування одних форм в інші шляхом вирізання, зминання, ліплення; підбір кольорової гами матеріалів.

У процесі формування уявлення учнів про різні види творчої праці: художню, технічну, наукову ми пробуджували інтерес до творчої праці. Так, на першому занятті учні коротко пригадують найцікавіші для них уроки трудового навчання минулого року.

Користуючись постійно діючою в класі виставкою робіт, учні знаходять і називають вироби, які їм було виготовляти найцікавіше. Це дозволяє, з одного боку, пригадати найважливіші матеріали, інструменти, види робіт, з другого, — в учнів формувалося емоційно - позитивне ставлення до процесу і результатів майбутньої праці.

Доцільними є такі запитання: "З яким матеріалом вам найбільше подобалось працювати?", "Який виріб у вас вийшов найкращим?", "Що найоригінальніше, незвичне і чудернацьке ви зробили?", "Які цікаві іграшки, сувеніри вам хотілося б виготовити у наступному класі?". Так учитель підводить учнів до поняття творчості у праці.

Ознайомлення з різними видами творчої праці — художньої, технічної, наукової — учні здійснюють у процесі виготовлення різних предметів. Це були макети дитячих книжок, іграшок, сувенірів тощо.

Так, виготовляючи макет дитячої книжечки, школярі придумують їй назву, самостійно розробляють форму, пропонують спосіб скріплення сторінок (клеєм, стрічкою, ниткою, скріпками тощо); художньо оформляли сторінки, робили короткі оригінальні підписи. Робота проводиться кожним учнем індивідуально або у міні - групах, де виділялися "письменник", "художник", "поліграфіст".

На всіх етапах, забезпечуючи емоційно - позитивний настрій уроків трудового навчання, екскурсій, ігор, використовуються такі методи: словесні (бесіда, дискусія та ін.), наочні – ілюстрація (показ зразків виробів, технологічних карток і т. ін.) та демонстрація (технології трудових операцій, використання інструментів, роботи з матеріалами), практичні – відтворювальні (з метою закріплення відомого) та тренувальні (з метою формування умінь та навичок).

Організацію занять з трудового навчання слід будували на принципах: нестереотипності, структурної різноманітності і режисури; залучення учнів до співпереживання, створення відповідно до теми уроку емоційного настрою (включення ігрових, казкових моментів, інших видів мистецтв); наявності трьох основних структурних компонентів уроку (відповідно до законів будь - якої творчості) – сприймання, формування творчого задуму, посильна творча реалізація.

Моделювання змісту уроків здійснюються на основі врахування індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей, інтересів, тому з підвищенням ролі диференціації художньо - творчої діяльності дітей, надано переваги художньо - ігровим формам практичної роботи.

Є також різні погляди на питання, з якого віку починати навчання творчості. Вчені вважають, що готувати людину до майбутньої творчої діяльності треба з перших років її життя. А продовження творчої діяльності, вдосконалення потрібних знань та умінь має відбуватися протягом всього свідомого існування людини. Саме навчаючись творчості і реалізуючи своє знання та вміння у процесі творіння нового, молодший школяр удосконалює свої навички і вміння у галузі трудового навчання.

Стикаючись із незрозумілими для себе перешкодами, учні розгублюються, відчувають непотрібність свого творчого потенціалу. За таких обставин усебічний гармонійний розвиток дитини уповільнюється, а інколи припиняється. Щоб не допустити цього, треба шукати ефективні шляхи правильного формування творчої учнівської особистості.

Часто спостерігаючи за дітьми, слухаючи їхні відповіді, думаєш: «Чому така убога думка дитини? Чому про такі відомі речі та явища дитина не може розповісти просто, добре, своїми словами?». Ефективність розвитку творчої активності учнів залежить від уміння вчителя організувати пізнавальну діяльність школярів, націлити їх на творчий підхід до питань даної теми, на засвоєння системи знань навчального матеріалу. В.Сухомлинський неодноразово зазначав: «Розвитку допитливості, системності, гнучкості, самостійності розуму сприяють такі прийоми впливу на внутрішні психічні процеси, при яких учень подумки оглядає, досліджує широке коло фактів, явищ для вивчення проблеми». Отже, для повноцінного розвитку дитини потрібна творчість: як педагога, так і самої дитини.

Дидактичні засоби, що стимулюють розвиток особистості
Деякі взірці дидактичних засобів, які стимулюють вираження творчості у дітей молодшого шкільного віку.

І. Розвивальні ігри, які дитина засвоює особисто: «Склади візерунок», «Рамки та вкладники Монтесорі», «Унікуб», «Склади квадрат», «Мавпочка», «Цяточка», «Увага», «Цеглинки».

Результати застосування дидактичних засобів: дитина розвиває здібності до асоціативного мислення, може встановлювати структуру і системні зв'язки ігор, співвідношення між цілим і часткою, системою як носієм надсумарних якостей. Це основа майбутніх властивостей, необхідних для конструкторської та винахідницької діяльності, обов'язкові якості вченого.

ІІ. Ознайомлення з логікою системного аналізу через ігри дитини з дорослими. Ігри «Що у чому» (система — надсистема), зворотна гра «Підсистема — система». Послідовність — «Раніше - пізніше». Функціональний підхід: назвати функцію предмета, гра «Навіщо». Рухові ігри з елементами творчості — для досягнення мети треба розв'язати творчу задачу.

Результати застосування дидактичних засобів: розуміння співвідношень між системою і підсистемою, системою і надсистемою, послідовності явищ, призначення предметів та явищ згідно з їх властивостями.

ІІІ. Ознайомлення з доступними елементами теорії вирішення винахідницьких задач та їх використання для розв'язання побутових проблем, зрозумілих дітям. Ознайомлення з основними засобами методу творчої уяви (частка теорії вирішення винахідницьких задач, що базується на вивченні фантастичної літератури) та їх використання для розв'язання казкових проблем та вигадування окремих казкових ситуацій. Засвоєння основних засобів теорії вирішення винахідницьких задач: системного оператора «розмір, час, швидкість, вартість» і його використання для зміни уявлень про доступні дітям предмети, явища; прийоми подолання протиріч, зрозумілі дітям, прийоми та методи фантазування. Мозковий штурм, метод «маленьких чоловічків», метод фокальних об'єктів, фантограма, пошук і використання ресурсних можливостей. Ігри «Добре - погано», «Навпаки», «Так - ні». Ідеальний кінцевий результат.

Результати застосування дидактичних засобів: уміння проводити системний аналіз, самостійно визначати головну і допоміжні функції, сформулювати ідеальний кінцевий результат. Знання основних методів та прийомів фантазування, вміння використовувати їх при розв'язуванні побутових та казкових проблем.

ІV. Перехід від навчання через гру до навчання через запам'ятовування. Навчання стає усвідомленою метою. Дидактичні засоби. Тренінг асоціацій, створення казки і її розвиток за допомогою елементів теорії вирішення винахідницьких задач з виявленням та розв'язанням суперечностей. Використання типових прийомів розв'язання суперечностей для вирішення побутових проблем і проблем трудової діяльності школяра: дроблення: виносу; місцевої якості; об'єднання; асиметрії; універсальності; попередньої дії; зробити «навпаки»; динамічності; часткової або надмірної дії; використання механічних коливань; обертання шкоди у користь; зворотного зв'язку; посередника; самообслуговування; копіювання; зміни фарби; відкидання та регенерації часток; однорідності; теплового розширення. Розвиток творчої уяви за допомогою символічної аналогії (синоніми, антоніми) і оксюморона. Створення казок прийомом зміни героя на особу, ім'я якої співзвучне або близьке за звучанням до імені героя.

Результати застосування дидактичних засобів: знання методів і засобів асоціативного пошуку, доступних типових прийомів подолання суперечностей та їх використання для розв'язання казкових та побутових проблем через подолання суперечностей. Вміння звільнятися від психологічної інерції, пов'язаної з однозначністю використаних назв та уявлень про предмети та явища, націленістьна множинність варіантів мислення.

V. Ознайомлення з світом техніки, її місцем у розвитку суспільства. Складові частини технічних систем. Закон повноти технічних систем і його схематичне відображення. Доступні природні та фізичні явища і їх використання для створення винаходів. Вплив відкриттів і винаходів на розвиток суспільства, його добробут. Пояснення змісту правових понять: винахід, промисловий зразок, раціоналізаторська пропозиція. Вирішення винахідницьких задач з відтворення найбільш значущих в історії людства винаходів: від списа до парового двигуна. Якості творчої особистості (на прикладах з життя та творчої діяльності відомих вчених та винахідників).

Результати застосування дидактичних засобів: уявлення про технічні системи, їх складові частини і їх використання. Знання історії техніки і їх значення для розвитку людини і суспільства. Розуміння суті відкриття, винаходу, раціоналізаторської пропозиції, знання якостей, необхідних для успішної творчої діяльності. Вміння виявляти технічну задачу з проблемної

ситуації, з'ясувати дії та властивості, потрібні для досягнення мети, спрямованої на вирішення задач. Вміння знайти ідею нового технічного засобу та виготувати його модель з доступних матеріалів.
Що ми розуміємо під методом проектів

Метод проектів – сукупність прийомів, операцій оволодіння певною областю практичного або теоретичного знання, тієї або іншої діяльності. Це шлях пізнання, спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка повинна завершитися.

Сучасна проектна технологія зводить процес навчання до вирішення проблемних ситуацій. Серед об'єктивних переваг проектних технологій — мотиваційна спрямованість та розвивальне значення. Здобуті в процесі реалізації проекту знання не лише набувають особливої міцності та усвідомлення, а й асоціативно пов'язані з отриманим задоволенням, що стає стимулом (поштовхом) до нового пошуку. Пошук, у свою чергу, викликає нові асоціації, нові проекти.

Проектна технологія забезпечує:

• втілення ідеї (або плану) в зовнішню форму;

• отримання естетичної насолоди;

• подолання інтелектуальної перепони;

• здобуття нових знань та досвіду.

Обов'язкові критеріальні вимоги до сучасного тлумачення проектної технології:

• наявність освітньої проблеми, складність та актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів;

• дослідницький характер пошуку шляхів вирішення проблеми;

• структурування діяльності відповідно до класичних стадій проектування;

• моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми;

• постановка проблеми;

• дослідження;

• пошук шляхів вирішення;

• експертиза та апробація версій;

• конструювання підсумкового проекту (чи його

варіантів);

• захист проекту;

• корекція та впровадження;

• самодіяльний характер творчої активності учнів;

• практичне й теоретичне (але обов'язково прикладне) значення результату діяльності (проекту) та готовність до застосування (впровадження);

• педагогічна цінність діяльності (учні здобувають знання, розвивають особистісні якості, оволодівають необхідними способами мислення та дій).

Враховуючи різні підходи до класифікації проектів, їх розрізняють за такими параметрами:

• за складом учасників колективної діяльності; індивідуальні, колективні (парні, групові);

• за характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності: кооперативні, змагальні, конкурсні;

• за мірою реалізації міжпредметних зв'язків: моно - предметні, міжпредметні, позапредметні (надпредметні);

• за характером координації проекту: безпосередні (жорсткі чи гнучкі), приховані;

• за тривалістю: короткі, тривалі, довготривалі:

• за метою та характером проектної діяльності: інформаційні, ознайомлювальні, пригодницькі, мистецькі, науково - пошукові, конструкційні.

Зазвичай один і той самий проект може бути класифікований за кількома параметрами одночасно.

Проектна діяльність максимально спрямована на суб'єктні пробудження та розвиток особистості учнів, оскільки повністю відповідає її виховним потребам та особливостям.

Проектне навчання не лише спонукає до розумно мотивованої доцільної діяльності, а й істотно трансформує роль педагога в керівництві нею. Учитель за такого підходу невблаганно стає консультантом, порадником, координатором, котрий переконує у своїй правоті силою досвіду, мудрості, аргументу, але не наказу.

Художнє проектування на уроках образотворчого мистецтва і трудового навчання створюють реальну можливість для саморозвитку, самоактуалізації особистості у відповідності до нової доктрини української освіти.

Актуальність методу проектів значно підвищується при переході сучасної системи освіти віл управління процесом освіти за кінцевим результатом, що був спрямований на формування знань, умінь та навичок, до компетентнісного підходу, пов'язаного з вихованням і розвитком компетентнісної особистості, тобто особистості, здатної діяти осмислено, орієнтуючись у мінливому навколишньому світі з виробленими цінностями
Створення емоційного настрою на уроках
Активний пізнавальний інтерес учнів на уроках трудового навчання не розвивається стихійно. Його виникнення та розвиток здійснюються за певних умов. Одна з них — створення емоційного настрою .Вона складається з різних моментів, які стосуються і змісту, і процесу діяльності учнів та вчителя.

Кожен урок варто розпочинати з повідомлення цікавих фактів, висловів відомих людей, фраз, поетичних рядків, що спонукають до роздумів, сприяють розвитку пізнавальної активності, задають тон уроку.

Нижче наводяться деякі з них.

«Натхнення — це гість, який не любить відвідувати лінивих».

(П. І. Чайковський)

Коментар учителя

. Іншими словами, відповідний настрій для праці приходить до того, хто не марнує його, а зуміє ним скористатися, щоб створити щось красиве й корисне.
«Натхнення — не оселедець, який можна засолити на роки».

(Йоганн Вольфґанґ Ґете)

Коментар учителя.

Зміст цього афоризму полягає а тому, що натхнення потрібно підтримувати діями. Якщо пропустити момент, воно може не повертатися до вас дуже довго. А відомо, що на багато легше виконується та праця, яку ти хочеш виконати, а не та, яку мусиш.

Бажаю усім, щоб до кожного з вас

Завітало натхнення сьогодні у клас

І збудило бажання здобути знання,

Щоб потім життям ви не йшли навмання.

Щоб вам захотілось новеньке пізнати,

Самим научитись та інших навчати.

Тож я побажаю, щоб лінь ви прогнали

Й натхнення щоб

кожного дня зустрічали,
«3а 1 секунду колібрі робить 200 помахів крильми».

Коментар учителя.

Тож бажаю вам, діти, такої ж кропіткої ї невтомної

працездатності на уроці.
«Вчитися і постійно вправлятися у вивченому». Хіба це не задоволення?».

(Конфуцій)

Коментар учителя.

Раджу вам взяти ці слова за девіз і постійно слідувати їм.
«Найкраще засвоюються ті знання, які поглинаються з апетитом».

(Автор невідомий)

Тож, сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати

Всі знання із апетитом на уроці поглинати,

А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем

Побажаю вам терпіння і старання.

Тож почнем!

«Шлях до розвитку й, урешті - решт, до щастя людини пролягає через її

працю».

( Д. І. Менделєєв)

Коментар учителя

. Працею вчений називав не будь - яку роботу, а роботу усвідомлену й потрібну людям. Мені б дуже хотілося побачити саме таку працю й на сьогоднішньому уроці,

(Читаючи вірш, учитель виставляє на дошку по одній літері, з яких утвориться слово «РЕЗУЛЬТАТ», яке діти зачитують усі разом)

Рішучість до нас на урок завітала.

Аж ось енергійність її наздогнала.

Завзяття з умінням до класу прийшли

Й любов до навчання з собою взяли,

Терпіння й активність теж не забарились

І творчість, звичайно, до класу з'явилась,

Якщо об'єднати ці риси в одне ціле,

То можна сміливо нам братись за діло.

Якщо ж вони стануть усі в один ряд,

То вийде відмінний у нас результат.
«Уранці, коли пробуджуєшся, спитай себе: «Що я маю зробити?». Увечері, перш, ніж заснути: «Що я зробив?».

(Піфагор)

Коментар учителя. Якщо жити за таким правилом, можна досягнута високих життєвих результатів. Завжди пам'ятайте:

«Корінь праці гіркий, але овоч солодкий».

(Українське прислів'я)

Блез Паскаль у 12 років самостійно відкрив 32 теореми першої книги Евкліда.

Коментар учителя. Геній Паскаля — це перш за все дерзання, наполегливість, праця, І цією спадщиною великого розуму дозволено скористатися іншим,
«Успіх — це 1 % везіння та 99 % потіння»,

(Едісон)
«Талант — крапля здібностей і море праці»,

(Григір Тютюнник)

Коментар учителя. Якщо ви, діти, будете наполегливо працювати на уроці виявляти активність і старання, то успіх обов'язково буде вашим супутником.

Тож до роботи!

«Кредо творчого розвитку учня: «Пізнати себе, знайти себе, повірити в себе!»

Коментар учителя. Тож працюйте — і ви обов'язково пізнаєте себе , шукайте, знайомтесь із новим — і ви знайдете себе, та головне — вірте в свої сили, адже ви — особистості, а значить, усе у вас буде добре!
«Тільки після невтомної праці виявиться талант».

(Народна мудрість)

Коментар учителя. Діти, відомими співаками, художниками, акторами,

математиками не народжуються, ними стають. Але стають лише ті, хто цього дуже прагне. Кожен із вас — унікальна особистість, і якщо ви будете невтомно трудитись, упевнено йти до своєї мети, то в майбутньому,маючи міцні знання, зможете приносити користь не лише собі, а й суспільству в цілому. І тоді вас по праву можна буде назвати талановитими. Тож вперед!
Вірш – привітання.

Всі почули ви дзвінок

Він покликав на урок

Кожен з вас вже постарався –

До уроку приготувався.

Тож девіз тепер згадаймо

І урок наш починаймо.

Руки твої – найкращий скарб,

Коли зумієш їм дати лад.
Що повинен кожен знати,

Щоб безпечно працювати?

До голки, ножиць і до шила

Потрібне вміння , а не сила.
"Обдаровані пальчики".

Найперше, що вам необхідно для роботи — це ваші умілі руки, ваші обдаровані пальчики. Скільки пальчиків на руці? Як називається кожен із пальчиків? Що вони вміють робити?

Зустрілись пальці у майстерні:

Великий, Вказівний, Середній,

Мізинець, Безіменний палець, —

Зустрілись і запрацювали.

Вони писали, малювали,

Переплітали, вишивали,

В'язали, грали, майстрували,

А потім радитися стали:

В долоньці нашій всі п'ять пальців —

Майстри мистецтв в художній праці.

Для нас, гнучких, тонких, музичних,

Приємне слово поетичне.

Хай пальців працю кольорову

Оспівує барвисте слово.

Із давніх пір у нас в народі

І праця, й пісня поряд ходять!"


  • Отже, ваші пальчики можуть робити все, потрібні тільки старанність і бажання, щоб ваші обдаровані пальчики стали дійсно чудовими майстрами.


Розкажи мені , і я забуду.

Навчи мене, і, може , я запам’ятаю половину.

Дай мені зробити самому, і я буду пам’ятати все життя.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник на допомогу керівнику
Посібник для керівників шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів. – Світловодськ, 2017. – 143 с

Навчально-методичний посібник 2014» номінація «Навчально-методичний посібник»
Автор Олійник Ю. М., вчитель початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»

План роботи методиста Стеценко Т. В. на 2012- 2013
Мо вчителів початкових класів працювало у 2011 – 2012 н р над проблемою «Педагогічні технології як фактор формування творчої особистості»....

Відділ освіти красноармійської міської ради міський методичний кабінет...
Рекомендовано керівникам ммо, шмо, учителям різних предметів, для шкільних психологів, заступникам директорів, студентам

План роботи районних методичних об`єднань вчителів початкових класів
Методичне об`єднання вчителів початкових класів у 2010 – 2011навчальному році працювало над забезпеченням реалізації науково- методичної...

Програми з природознавства для 1-4 класів, складена відповідно до...
Методичний посібник для вчителів "Готуємося до уроків природознавства у 1 –му класі". Зображувальний ряд

Методичний посібник для вчителів економіки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту славутської райдержадміністрації старокривинський навчально-виховний...

Розвиток математичних здібностей
Геометрія навколо нас. Розвиток математичних здібностей у учнів 4х – 6х класів: Навчально методичний посібник для вчителів та учнів...

Довідка про результати перевірки зошитів учнів початкових класів
Мета перевірки: виявити якість перевірки зошитів учителями початкових класів, дотримання єдиного орфографічного режиму та виявити...

Методичний посібник розглянуто на засіданні обласного методичного...
...

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б....
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Програма «Обдаровані діти»
Методичний посібник для заступників директорів знз та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми

Виховання учнів початкових класів на традиціях українського народу...
А історичному минулому України. Наведені приклади виховних заходів стануть в нагоді класним керівникам, вихователям гпд, вчителям...

Методичні рекомендації для вчителів початкових класів
«Вимоги щодо ведення класного журналу в початковій школі у зв’язку з переходом початкової школи на нові Державні стандарти»

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...

Методичний посібник для вчителів
Одеська загальноосвітня школа №55 I-III ступенів одеської міської ради одеської області

Методичний посібник Про права та обов’язки дітей І батьків
Методичний посібник розрахований для використання в профілактичній та інформаційній роботі з батьками та дітьмиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт