Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах рукопису Філатова Вікторія Костянтинівна

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах рукопису Філатова Вікторія Костянтинівна

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
На правах рукопису

Філатова Вікторія Костянтинівна
 УДК 349.6: 504.505

Правове регулювання геологічного вивчення надр


Спеціальність: 12.00.06. - земельне право; аграрне право; екологічне право;

природоресурсне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник –

доктор юридичних наук,

професор, член-кореспондент

Академії правових наук України

Шульга Михайло ВасильовичХарків – 2008

ЗМІСТ

Стор.

Вступ …………………………………………………………...

3

Розділ 1. Загальна характеристика правового регулювання геологічного вивчення надр ………………………

11

1.1. Становлення та розвиток законодавства, що регулює геологічне вивчення надр ……………………………………………

11

1.2. Геологічне вивчення надр як вид права надрокористування: сутність та ознаки …………………………..

23


1.3. Правова класифікація геологічного вивчення надр ……..

43


Висновки до Розділу 1 …………………………………………

57


Розділ 2. Правовідносини з геологічного вивчення надр .…

65


2.1. Надра як об'єкт геологічного вивчення ……………….……

65


2.2. Суб`єкти геологічного вивчення надр…………………….

80


2.3. Виникнення правовідносин з геологічного вивчення надр..

97


2.4. Права та обов'язки суб'єктів правовідносин з геологічного вивчення надр……………………….…………………………………..

117


2.5. Припинення правовідносин з геологічного вивчення надр.……………………………………………………………………..

129


Висновки до Розділу 2 …………………………………………

145


Висновки …………………………………………….……….…

152


Список використаних джерел …………………………………

165ВСТУП

Актуальність теми дослідження.

Підвищення загального рівня соціально-економічного розвитку суспільства неминуче супроводжується збільшенням обсягів споживання невідновлюваних природно-мінеральних ресурсів, необхідністю отримання інформації про потенціал надр, відкриття нових родовищ корисних копалин та їх інтенсивною розробкою. Важливого значення при цьому набувають відносини в сфері геологічного вивчення надр, які потребують детального наукового дослідження та належного законодавчого врегулювання.

Сучасні процеси реформування гірничої галузі та інтенсивне використання надр вимагають постійного підвищення рівня геологічного вивчення, вдосконалення існуючих та розробки новітніх технологій геологічного вивчення надр, нормативного забезпечення, раціоналізації та екологізації цього виду надрокористування.

Незважаючи на наявність у чинному Кодексі України про надра та Гірничому Законі України низки правових норм, що стосуються геологічного вивчення надр, на сьогодні сталого механізму його правового забезпечення поки що не сформовано. Законодавство, що регулює відносини в сфері геологічного вивчення надр, потребує вдосконалення, оскільки йому притаманні такі риси, як непослідовність, певна неузгодженість з іншими галузями законодавства, незавершеність, відсутність стабільності, чітких юридичних визначень та гарантій.

Актуальність даного наукового дослідження обумовлена також недостатнім рівнем теоретичної розробки проблеми правового забезпечення геологічного вивчення надр.

Відсутність комплексного дослідження права геологічного вивчення надр зумовила необхідність теоретичного визначення його поняття, видів, об’єктно-суб’єктного складу, практичного вирішення організаційного, процесуального, економічного та юрисдикційного забезпечення, а також виявлення перспектив розвитку та вдосконалення законодавства, що регулює відносини в сфері геологічного вивчення надр.

У правовому регулюванні геологічного вивчення надр виникають актуальні питання, які в сучасних умовах поки що не розглядалися на науковому рівні. Проблеми надрокористування взагалі були предметом дослідження (Р. С. Кірін, О. П. Шем’ков, О. О. Сурілова та ін.). Але правове регулювання геологічного вивчення надр розглядалося авторами лише фрагментарно.

Правові проблеми геологічного вивчення надр актуалізувалися у зв`язку із прийняттям Верховною Радою України постанови від 20 листопада 2003 року № 1310-IV  “Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності, пов’язаної з надрокористуванням в Україні”, яка встановила завдання по реалізації комплексу організаційно-правових, законодавчих заходів для вирішення проблем в галузі надрокористування.

Викладене зумовило необхідність комплексного дослідження теоретичних проблем правового регулювання геологічного вивчення надр на дисертаційному рівні з метою удосконалення законодавства про надра та практики його застосування.

Теоретичною основою дослідження стали праці відомих вчених правознавців України у галузі гірничого та екологічного права: В. І. Андрейцева, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкової, А. П. Гетьмана, І. І. Каракаша, В. В. Носіка, О. О. Погрібного, С. В. Разметаєва, М. В. Шульги та інших.

В роботі також використано доробки представників радянської, російської та зарубіжної правової науки: Г.О. Аксеньонка, С.А. Боголюбова, Г.С. Башмакова, Л.О. Заславської, М.І. Клеандрова, Б.Д. Клюкіна, М.Є. Кочіна, О.С. Колбасова, М.І. Краснова, О.М. Курського, Б.А. Лісковця, Н.Б. Мухітдінова, Л.Г. Навроцької, В.Г. Плахути, М.Є. Певзнєра, С.О. Сосни, М.О. Сиродоєва, О.М. Теплова та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в рамках державної цільової комплексної програми “Проблеми вдосконалення правового регулювання екологічних відносин” (державна реєстрація №0106U002290).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у з’ясуванні сутності, особливостей, правової природи та характерних рис права геологічного вивчення надр, визначенні проблем формування сукупності правових приписів присвячених геологічному вивченню надр, а також розробці пропозицій і рекомендацій з удосконалення правового регулювання геологічного вивчення надр.

Завдання дослідження, відображаючи конкретизацію його мети, полягають в наступному: розкритті поняття, сутності, особливостей, правової природи та характерних рис права геологічного вивчення надр, провести історичне дослідження нормативно-правового регулювання геологічного вивчення надр, формулюванні на основі відповідних висновків пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства у сфері геологічного вивчення надр.

Об’єктом дослідження є сукупність правовідносин, що складаються з приводу геологічного вивчення надр, як окремий різновид правовідносин у сфері користування надрами.

Предметом дослідження виступають нормативно-правові акти, що регламентують правовідносини з геологічного вивчення надр, практика їх застосування, наукові доробки та історичні пам’ятки, а також діяльність, документи та інформація у сфері геологічного вивчення надр.

Методами дослідження виступають науковий аналіз правових доктрин та окремих правових норм, необхідність проведення якого викликана потребою виявлення закономірностей взаємодії досліджуваних явищ, залежності фактичного стану суспільних відносин від рівня їх правової урегульованості, що зумовило застосування, перш за все, методу діалектики. У ході підготовки дисертації були використані також методи історичного, порівняльно-правового, формально-логічного, структурно-функціонального, системного аналізу та комплексний метод. Дослідження етапів становлення законодавства у сфері геологічного вивчення надр здійснювалося за допомогою методу історичного аналізу. Порівняльно-правовий метод покладений в основу аналізу законодавства України в сфері геологічного вивчення надр та відповідного законодавства зарубіжних країн. Тлумачення норм права у поєднанні з формально-логічним методом слугували виявленню недоліків існуючого механізму правового забезпечення геологічного вивчення надр та шляхів його вдосконалення. З позицій структурно-функціонального аналізу було досліджено питання організаційно-правового та функціонального забезпечення геологічного вивчення надр. Метод системного аналізу використано під час виділення ознак права геологічного вивчення надр та визначення його місця в системі права надрокористування. За допомогою комплексного методу сформульовано ряд наукових визначень, прикладних положень дисертаційного дослідження, а також наукових положень, що виносяться на захист.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в юридичній науці України виконане комплексне дослідження сукупності правових приписів, присвячених геологічному вивченню надр. Новизна дослідження характеризується положеннями, висновками і пропозиціями, що виносяться на захист, найважливішими з яких є наступні:

Вперше:

1. З урахуванням новітніх наукових досліджень сформульовано поняття права геологічного вивчення надр, яке являє собою таку систему юридичних норм і засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання відносин щодо забезпечення раціональної, екологічно безпечної діяльності з отримання інформації про надра при вилученні обмеженої кількості корисних копалин з надр (дослідно-промислова розробка) з метою задоволення потреб суспільства та держави.

2. Доведено, що геологічне вивчення надр, як домінуючий та основний вид користування надрами є основою для здійснення інших видів надрокористування.

3. Розроблено та обґрунтовано класифікацію різновидів геологічного вивчення надр за різними критеріями. В основу правової класифікації геологічного вивчення надр насамперед покладено затверджений законодавством перелік видів геологічних робіт. Важливе значення мають також такі критерії, як мета геологічного вивчення, дозвільний механізм діяльності суб`єктів, підстави діяльності з вивчення надр, фінансування геологічних робіт, повторність здійснення, строк діяльності з вивчення надр, суб`єкт геологічного вивчення та його кваліфікаційні характеристики та ін.

4. Обґрунтовано висновок, що дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення є самостійним різновидом геологічного вивчення надр, який характеризується специфічними рисами (метою геологічного вивчення виступає отримання геологічної інформації про надра; об`єктом геологічного вивчення може виступати окрема визначена у просторі ділянка надр; надра для геологічного вивчення надаються без гірничого відводу та без вилучення земельної ділянки у власника та інші).

5. Сформульовано пропозиції щодо розширення переліку підстав виникнення права геологічного вивчення надр в сучасних умовах, зокрема, за рахунок застосування договірної основи та отримання надр в користування на конкурентних засадах, що відповідає вимогам формування соціально орієнтованої ринкової економіки.

6. Обґрунтовано необхідність запровадження на законодавчому рівні режиму геологічного відводу, що дозволить посилити контроль з боку держави за діяльністю суб`єктів щодо геологічного вивчення надр.

Дістали подальшого розвитку положення про те, що:

- виникнення права геологічного вивчення надр – це складний, послідовний процес, за якого окремі елементи цього права створюються, змінюються та припиняються на певних стадіях і етапах процесу вивчення надр. Вони обумовлюють відповідний юридичний склад дій та подій, а також зміст повноважень суб'єктів надрокористування щодо конкретно визначених об'єктів надр;

- плата за користування надрами для геологічного вивчення надр це форма реалізації економіко – правових відносин з приводу податкових і неподаткових надходжень між власником ресурсів надр в особі держави та надрокористувачем в особі суб'єкта господарювання;

- геологічна інформація – найважливіший продукт діяльності з геологічного вивчення надр, яка є об`єктом права інтелектуальної власності. визначено правовий режим геологічної інформації. Геологічна інформація як складна категорія класифікується за різними ознаками: первинна та похідна; основна та допоміжна; відкрита та закрита; матеріальна та наукова; інформація щодо корисних копалин та щодо інших властивостей надр; державна та приватна інформація.

Наведені додаткові аргументи щодо:

- удосконалення правових норм, що визначають правовий режим геологічного вивчення надр, зокрема, внесення змін до “Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” в частині, що стосується зазначення у спеціальному дозволі на користування надрами граничних обсягів видобування корисних копалин при дослідно-промисловій розробці родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та доповнення Порядку положенням про обсяги матеріальної відповідальності суб`єктів за порушення умов геологічного вивчення надр;

- розробки та прийняття Кабінетом Міністрів України “Порядку анулювання спеціальних дозволів на користування надрами”, який визначав би окрім підстав припинення правовідносин з геологічного вивчення надр порядок повернення ділянок надр, процедуру та відшкодування спричинених при цьому збитків;

- доповнення Кодекс України про надра підставами припинення права геологічного вивчення надр, які стосуються, зокрема суб’єктів – фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність.
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання сформульованих у роботі положень в процесі вдосконалення чинного законодавств про надра, у правозастосовчій практиці, при подальшому реформуванні правового забезпечення геологічного вивчення надр та інших видів користування надрами. Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі – при проведенні лекційних, практичних і семінарських заняттях, при підготовці посібників, підручників, вдосконаленні навчально-методичних матеріалів з курсів “Екологічне право”, “Гірниче право” та спецкурсів з проблем права користування надрами, а також у практиці здійснення геологічного вивчення надр , в тому числі у процесі реалізації та захисту прав суб'єктів гірничої справи, а також слугувати основою подальших наукових досліджень права геологічного вивчення надр.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднені на науковій конференції “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, 2003 рік), науково-практичній конференції молодих учених та здобувачів “Нове законодавство України та питання його застосування” ( м. Харків, 2004 рік), науково-практичній конференції молодих учених та здобувачів “Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку” (м. Харків, 2005 рік).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Спеціальність: 12. 00. 07 – адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1 Національного...
...

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1 Національного...
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент Національної академії правових наук...

Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш удк...
Розділ Розвиток наукової думки про договір у господарському обороті

Одеська національна юридична академія на правах рукопису аніщук ніна Володимирівна
Правові засоби викорінення гендерного насильства в україні: історико-теоретичний аналіз

Міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична...
Сфера, механізми, рівні та методи європейської ринкової апроксимації правового забезпечення цивільних майнових відносин 25

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права...
Правовому регулюванню предмета договору найму присвячена ст. 760 Цивільного кодексу України1

Методичні рекомендації з дисципліни аграрне право для самостійної...
Батигіна Олена Михайлівна, к ю н., доцент кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична...

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу Національного...
Попри це, проблема суб’єктів нотаріального процесу до сьогодні не була об’єктом спеціальних досліджень, а висвітлювалася лише у загальному...

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису пахолок ольга олегівна
Феномен здоров’я в цивілізаційній перспективі: часовий, просторовий та аксіологічний аспекти аналізу 12

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В....
Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи Середньовіччя І в Новий час

Доктор юридичних наук, професор Національного університету «Юридична...
України, визначав межу міста чи селища міського типу, яка відмежовувала їх від інших земель єдиного державного земельного фонду І...

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
П. Блау) І o. Dunkan (О. Данкену). Дослідження 1980-х років відзначаються домінуванням методологічних І концептуальних принципів...

Д-р юрид наук, професор, завідувач кафедри земельного та аграрного...
України передбачає існування двох реєстраційних процедур, які стосуються земельних ділянок: реєстрація прав на земельні ділянки та...

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1 Національного...
Оцінка майна боржника хоча й впливає на виникнення цивільних прав та обов’язків, однак характеризується наявністю публічної домінанти....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт