Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

ЗатвердженоП О Л О Ж Е Н Н Япро відділення №43

Публічного акціонерного товариства “МетаБанк”

(нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Спостережної ради АТ “МетаБанк”


        1. протокол б/н

        2. від 18 січня 2012р.


________Л.М. Носик

Реєстраційний № 550 -С

1. Загальні положення1.1. Відділення № 43 Публічного акціонерного товариства “МетаБанк, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної ради б/н від 18.01.12р.) з метою поліпшення обслуговування клієнтів, розширення їх кількості та підвищення якості банківських послуг.

1.2. Повне найменування Відділення:

українською мовою - відділення № 43 Публічного акціонерного товариства “МетаБанк”;

російською мовою - отделение № 43 Публичного акционерного общества “МетаБанк”;

Скорочене найменування Відділення:

українською мовою - відділення № 43 АТ “МетаБанк”;

російською мовою - отделение № 43 АО “МетаБанк”.

1.3. Місцезнаходження Відділення: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 14.

1.4. Відділення - відокремлений підрозділ банку, який не є юридичною особою, здійснює свою діяльність у межах та у відповідності з цим Положенням. Для здійснення діяльності Відділення Публічне акціонерне товариство “МетаБанк”, в подальшому “Банк”, забезпечує його необхідним майном, засобами машинної обробки банківської інформації, засобами і каналами зв'язку для складання щоденного балансу банку і якісного проведення розрахунків, надає систему програмного забезпечення.

1.5. Відділення має внутрішньобанківський реєстраційний код, згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.

1.6. По зобов’язаннях, які виникають з діяльності Відділення, відповідальність несе Банк.

1.7. Відділення у своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Статутом банку, внутрішніми документами та положеннями Банку, цим Положенням, та забезпечує їх дотримання.

1.8. Відділення приймає на розрахунково-касове обслуговування підприємства усіх організаційно-правових форм, установи, організації, включаючи благодійні та громадські, фізичних осіб та приватних підприємців, в подальшому - “клієнти”.

1.9. Працівники Відділення зобов'язані зберігати банківську таємницю по операціях і рахунках банку та його клієнтів. Довідки про операції і стан рахунків клієнтів видаються банком власникам рахунків, установам Національного банку України, та іншим органам у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інформація щодо клієнтів банку, яка містить банківську таємницю, розкривається з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників надаються Банком особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні Банку, державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, іноземним консульським установам по справах спадщини за рахунками (вкладами) померлих власників рахунків (вкладів).

1.10. Всі працівники Відділення зобов’язані знати та виконувати вимоги чинного законодавства України та внутрішніх документів банку, щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.11. Банк приймає та звільняє працівників Відділення, визначає форми, системи оплати праці та розпорядок робочого дня.

1.12. Печатки з позначенням на ній повного офіційного найменування Відділення не передбачається. Працівники відділення використовують в практичній діяльності печатки та штампи, що ідентифікують їх як виконавців та контролерів.
2. Операції Відділення
2.1. Розрахунки клієнтів Відділення з підприємствами, організаціями, установами, кооперативами і фізичними особами, що мають рахунки в інших банках, а також бюджетом, здійснюються через кореспондентський рахунок банку.

2.2. Відділенню надається право виконувати наступні операції від імені Банку та на умовах, визначених Банком:

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків – кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині:
- приймання готівкових коштів від клієнтів для здійснення платежів та переказів без відкриття рахунків.

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток, в частині:
- здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток;

- операції з валютними цінностями:
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків, в частині:
- купівлі, продажу, обміну готівкової іноземної валюти в касах банку.

2.3. Відділення виконує операції згідно з цим Положенням з дотриманням вимог чинного законодавства України та у відповідності з діючими у Банку внутрішніми Положеннями про банківські операції, технологічними схемами. Всі операції відображаються на балансі Банку.

2.4. Касове забезпечення здійснюється наступним чином:

1) шляхом обслуговування власними підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів або відповідними установами банків та управлінням Державної служби охорони на підставі договірних відносин;

2) шляхом зберігання залишків валютних цінностей та грошових коштів у встановленому у Відділенні сертифікованому сейфі.

2.5. Всі перерахування з рахунків клієнтів, включаючи перерахування до бюджету та на оплату праці, здійснюються Відділенням в порядку, встановленому діючим законодавством.
3. Управління Відділенням

3.1. Керівництво поточною діяльністю Відділення покладено на начальника відділення, який несе відповідальність за:
- організацію та контроль своєчасного та якісного виконання операцій;
- організацію зберігання готівкових коштів, основних засобів та інвентарю, які закріплено за Відділенням.

3.2. Склад працівників Відділення може змінюватися за рішенням Банку, з дотриманням вимог чинного законодавства України.


4. Облік та звітність Відділення
4.1. Облік і документообіг у Відділенні організується у відповідності до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, єдиних правил бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп’ютеризації, та у відповідності з існуючими Положеннями, Інструкціями, технологічними схемами, діючими у Банку. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та відображення всіх операцій Відділення на балансі Банку, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несуть голова Правління та головний бухгалтер Банку.

4.2. Банк забезпечує:

1) Щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі Відділень та доступ до цієї інформації Національного банку;

2) Своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій Відділення на балансі Банку згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

3) Своєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;

4) Дотримання вимог облікової політики Банку, в тому числі процедури вивірення та контролю за звітністю, операціями Відділення;

5) Порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів відповідно до вимог чинного законодавства України тощо.

4.3. Підсумки діяльності Відділення відображаються в узагальнених щоденних, місячних, квартальних та річних балансах Банку.

4.4. Фінансовий рік Відділення починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
5. Ревізія та перевірка діяльності Відділення
5.1. Контроль за діяльністю Відділення здійснює служба внутрішнього аудиту Банку, згідно з планом, затвердженим Головою Спостережної ради, позапланові перевірки за рішенням органів управління Банку здійснюють відповідні структурні підрозділи Банку, що мають належні повноваження.

5.2. Результати перевірки розглядаються посадовими особами Банку, відповідальними за підконтрольні ділянки, у необхідних випадках супроводжуються рекомендаціями по усуненню виявлених недоліків у діяльності Відділення.

5.3. Перевірки діяльності Відділення здійснюються безпосередньо Банком, Національним банком України та іншими уповноваженими органами у відповідності з чинним законодавством.

5.4. Нагляд за діяльністю Відділення здійснює Національний банк України.
6. Внесення змін та доповнень
6.1. Банк має право вносити зміни до Положення про Відділення і подає їх до управління Національного банку України в Запорізькій області протягом строку, встановленого чинним законодавством України, з відповідним пакетом документів.

6.2. Про зміни місцезнаходження Відділення, його телефонів, керівника, внутрішньобанківського реєстраційного коду - Банк інформує Національний банк України в порядку та строки визначені законодавством України, а за потреби - подає відповідний пакет документів.
7. Припинення діяльності Відділення
7.1. Діяльність Відділення припиняється за рішенням уповноваженого органу Банку та в інших випадках, відповідно до чинного законодавства України, про що повідомляється управління Національного банку України в Запорізькій області у триденний термін.

7.2. Майно, що знаходиться у розпорядженні Відділення, яке ліквідується, передається Банку.
Голова Спостережної ради АТ “МетаБанк” Л.М. Носик


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт