Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

__________ Л.М.Кірдіщева


НА ДОПОМОГУ АБІТУРІЄНТУ
Спеціальність 012

Дошкільна освіта


2017

Матеріали на допомогу абітурієнту.

Укладачі Карпенко О.М., Приходько С.В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с.


У даному посібнику зібрані програмові матеріали для підготовки абітурієнтів до вступу до Вищого комунального навчального закладу Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А.С. Макаренка».

Розглянуто і схвалено на засіданні приймальної комісії

Протокол № 6 від 07.06.2017р.

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Вступне випробування з української мови абітурієнти складають при вступі до училища (база 9 класів) у формі диктанту. Програма вступного випробування з української мови складена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ.

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] у коренях слів.

Вимова приголосних звуків.

Уподібнення приголосних звуків.

Спрощення в групах приголосних.

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Основні випадки чергування ув, ій.

Основні правила переносу.

Правила вживання м’якого знака.

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного походження; правопис м’якого знака та апострофа; подвоєння букв у словах іншомовного походження.

Написання префіксів пре-, при-, прі-, з- (зі-, с-), роз-, без- та ін.

Будова слова. Словотвір. Орфографія.

Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин (а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-). Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами -ств (о), -зтв (о), -цтв (о).

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів.

Морфологія. Орфографія

Іменник. Іменники загальні та власні. Велика буква і лапки у власних назвах.

Не з іменниками.

Правопис відмінкових закінчень іменників.

Правопис найуживаніших суфіксів.

Букви -а (-я), (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни. Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я),

-инн (я), -ив (о), -ев (о).

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Прикметник. Правопис відмінкових закінчень прикметників.

Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк, -ісіньк-, -юсіньк-, --ськ-, -цьк-, -зьк-. Букви е, о, и у прикметникових суфіксах --ев-(-єв-), -ов-,

-ин-, -ін-, -ичн-.

Написання не з прикметниками.

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Написання прізвищ прикметникової форми.

Числівник. Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

Роздільне написання складених числівників.

Написання разом порядкових числівників з -тисячний.
Займенник. Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Правопис заперечних займенників. Написання займенників з прийменниками окремо.

Вживання займенників ви, вам у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи, написання цих займенників з великої букви у пошанному значенні.

Дієслово. Не з дієсловами.

Правопис -ться, -шся в кінці дієслів.

Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін.

Буква ь у дієсловах наказового способу.

Дієприкметник. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів.

Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.

Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників.

Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

Не з дієприкметниками.

Дієприслівник. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

Правопис дієприслівників.

Не з дієприслівниками.

Прислівник. Букви -н- та -нн- у прислівниках.

Не і ні з прислівниками.

И та і в кінці прислівників.

Правопис прислівників на , , утворених від прикметників та дієприкметників.

Написання прислівників разом і через дефіс.

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день тощо.

Прийменник. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

Особливості вживання прийменників з іменниками.

Сполучник. Написання сполучників разом і окремо.

Частка. Написання часток. Не і ні з різними частинами мови.

Вигук. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

Синтаксис. Пунктуація.

Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення.

Речення прості й складні.

Порядок слів у реченні.

Логічний наголос.

Розділові знаки в кінці речення.

Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок. Тире між підметом і присудком.

Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях.

Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Речення з кількома рядами однорідних членів.

Однорідні й неоднорідні означення. Кома між однорідними членами.

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).

Звертання непоширені й поширені.

Вставні слова (словосполучення, речення).

Розділові знаки при звертаннях і вставних словах.

Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах.

Складне речення. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення.

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Інтонація та розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Глазова О.П. Українська мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: ВД Освіта, 2013.

2. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова: Підручник для 5 класу. – К.: Грамота, 2013.

3. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2013.

4. Глазова О.П. Українська мова: Підручник для 6 класу. – К.: ВД Освіта, 2014.

5. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т., Жук М.Г. Українська мова: Підручник для 6 класу. – К.: Грамота, 2014.

6. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 7 класу. – К.: Зодіак - Еко, 2009.

7. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2009.

8. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Українська мова: Підручник для 8 класу. – К.: Зодіак - Еко, 2011.

9. Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. Українська мова: Підручник для 8 класу. – К.: Освіта, 2011.

10.Заболотний В.В., Заболотний О.В. Українська мова: Підручник для 9класу. – К.: Генеза, 2009.

11. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б. Українська мова: Підручник для 9 класу. – К.: Зодіак - Еко, 2009.

12. Пентилюк М.І, Гайдаєнко І.В. та ін. Українська мова: Підручник для 9класу. – К.: Освіта, 2009.

13. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова: Підручник для 9 класу. – К.: Грамота, 2009.

14. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2008.


ЗРАЗОК ДИКТАНТУ

Творити добро

Природа й людина – нерозривне ціле. Природа оберігає й застерігає людину від злих помислів, учинків, робить її благородною, здоровою й навіть мудрою.

Подивіться уважно довкола – і ви побачите багато гарного. Ось на озері плавають парами лебеді. Коли ви до них будете добре ставитися, то й вони вам віддячать добром. Принесіть їм білі лілеї – і розумні птахи ніколи вас не забудуть: відлітаючи в теплі краї, обов’язково зроблять коло над тим місцем, де ви їх обдарували лілеями.

А ось ви спостерігаєте приліт журавлів. Скільки тривожної радості в їхньому високому курликанні. Журавлів у народі справедливо називають веселиками, бо на своїх крилах вони приносять радість оновлення.

У селі Дзвонковому, що на Київщині, край лісу стоїть дуб – гордий велетень. Старий уже, навіть кора посивіла. На нього схилилася висока ялина, бо в бурю вітер надломив її. Так би й загинула вона, але могутній дуб підтримав її, обійняв сильними руками. Отак і підтримує, як вірний товариш, уже понад сто років.

Так і ми можемо творити добро для ближнього, для природи.

За Л.Павленком

163 слова

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ДИКТАНТУ

Для вступного екзамену використовуються тексти, які відповідають нормам сучасної української літературної мови. Обсяг диктанту визначається в словах. При цьому враховуються самостійні та службові слова. Екзаменаційний диктант складається зі 160-170 слів.

Диктант, як визначено чинною програмою, оцінюють однією оцінкою на основі таких критеріїв:

  • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

  • повторювані помилки (помилка у тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька разів), вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те ж правило, але у різних словах) вважаються різними помилками;

  • розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі: 1) у винятках з усіх правил; 2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; 3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; 4) у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший; 5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); 6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності; 7) у заміні українських букв російськими;

  • п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;

  • орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, які не включено до шкільної програми, виправляють, але не враховують; не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації.Нормативи оцінювання диктанту


Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба)-2

10

1

11

1 (негруба)

12Програма

вступних випробувань з біології
Пояснювальна записка

Екзамен з біології абітурієнти складають при вступі на спеціальність 012 «Дошкільна освіта» (база 9 класів) в усній формі. Програма вступного екзамену з біології складена на основі діючих програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Біологія — наука про живу природу. Різноманітність жи­вих організмів, середовища їх існу­вання, класифіка­ція. Рослинний світ — складова частина природи.
Розділ І. РОСЛИНИ.
Будова та життєдіяльність рослин. Основні процеси життєдіяльності рослини. Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємо­зв'язок. Середовища існу­вання рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистеми. Відповідь рослин на подразнення.

Розмноження й розвиток рослин. Нестатеве розмноження, його види. Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. Статеве розмноження. Будова та різноманітність квіток. Суцвіття. Запилення, запліднення. Насінина, плід, їх будова. Вплив умов середовища на проростання насінини. Ріст і розвиток рослин. Сезонні явища у житті рослин.
Розділ II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН.
Водорості Загальна характе­ристика водоростей. Середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей. Різноманітність водоростей, їх зна­чення в природі та в житті людини.

Вищі спорові рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин.

Мохоподібні, плавуноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні. Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини.

Голонасінні. Загальна характеристика голонасінних. Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних. Різноманітність голонасінних рослин. Значення у природі та в житті людини.

Покритонасінні. Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних. Характеристика класів і окремих родин. Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини.

Розділ III. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ.
Гриби. Загальна характе­ристика грибів. Різ­номанітність гри­бів. Поширення, се­редовища існуван­ня. Значення грибів у природі і в житті людини.

Лишайни­ки. Загальна характе­ристика лишайни­ків як симбіотич­них організмів. Значення лишай­ників у природі й у житті людини.
Розділ IV. БАКТЕРІЇ.
Бактерії. Загальна характе­ристика бактерій. Різноманітність. Значення у приро­ді й у житті люди­ни.
Розділ V. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ.
Організми і середовище існування. Середовище існування та його чинники. Розселення рослин у природі. Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах. Охорона природи.
Розділ VІ. ТВАРИНИ.
Тваринний світ складова частина природи. Різнома­нітність тварин та їх класифікація. Роль тварин у жит­ті людини.

Будова і життєдіяльність тварин. Основні процеси життєдіяльності тварини. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Середови­ща існування тва­рин. Поведінка тва­рин. Різноманітність способів життя тварин. Зв'язки тварин з іншими компонентами еко­систем.
Розділ VII. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН.
Найпрос­тіші. Загальна характе­ристика та різнома­нітність найпрості­ших — мешканців прісних водойм (амеба протей, евг­лена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфе­ри та радіолярії) та ґрунту. Паразитич­ні найпростіші (ди­зентерійна амеба, малярійний плаз­модій тощо). Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для лю­дини.

Багатоклі­тинні. Губки. Киш­ковопорожнинні. Загальна характе­ристика та різно­манітність багато­клітинних тварин.

Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини. Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних.

Черви. Тип Плоскі черви. Загальна характе­ристика, різнома­нітність.

Круглі черви. За­гальна характерис­тика, різноманіт­ність.

Тип Кільчасті чер­ви. Загальна харак­теристика, різнома­нітність. Роль чер­вів у екосистемах. Значення для лю­дини.

Членистоногі. Загальна характеристика типу Членистоногі.

Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах. Значення в житті людини.

Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку.

Поведінка комах. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. Охорона членистоногих.

Молюски. Загальна характеристика, різнома­нітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх зна­чення для людини.

Хордові тварини. Безчерепні. Риби. Загальна характеристика типу Хордові. Підтипи Безчерепні та Черепні (Хребетні). Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні). Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб.

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища у житті риб. Різноманітність кісткових риб. Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.

Земноводні. Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.

Плазуни. Загальна характе­ристика класу Пла­зуни. Особливості процесів життєді­яльності й поведін­ки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Роль пла­зунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів.

Птахи. Загальна характе­ристика класу Пта­хи. Особливості життєдіяльності птахів. Риси прис­тосованості до по­льоту та різних се­редовищ життя. Різноманітність птахів. Розмножен­ня і розвиток пта­хів.

Сезонні явища у житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство. Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах. Їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво.

Ссавці. Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців. Різноманітність ссавців. Сезонні явища у житті ссавців, їхня поведінка. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Охорона ссавців. Тваринництво.
Розділ VІІІ. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ.
Організми і середовище існування. Вплив чинників середовища на тварин. Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин. Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.

Біологічні науки, що вивчають орга­нізм людини. Зна­чення знань про людину для збере­ження її здоров'я. Походження люди­ни. Особливості виду Номо sаріеns. Соціальне та куль­турне успадкуван­ня.
Розділ ІX. ЛЮДИНА.
Організм людини як біоло­гічна система. Поняття про біоло­гічні системи. Особливості будо­ви клітин. Харак­теристика тканин. Органи. Фізіоло­гічні системи орга­нів людини. Регуляторні систе­ми організму лю­дини.

Опора і рух. Будова і функції опорно-рухової сис­теми. Кісткова та хрящо­ва тканини. Розвиток кісток. Сполучення кісток. Будова скелета лю­дини. Будова і функції скелетних м'язів. Види м'язів. Меха­нізм скорочення м'язів. Сила м'язів. Втома м'язів.

Кров і лімфа. Внутрішнє рідке се­редовище організ­му людини. Склад і функції крові. Захисні функції крові. Імунітет. Специфіч­ний і неспецифіч­ний імунітет.

Кровообіг і лімфообіг Органи кровообігу: серце і судини. Бу­дова і функції сер­ця. Судинна система. Рух крові по суди­нах. Велике і мале кола кровообігу. Регуляція кровопостачання органів. Лімфообіг та його значення.

Дихання. Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат. Дихальні рухи. Га­зообмін у легенях і тканинах. Нейро­гуморальна регу­ляція дихання.

Харчуван­ня і травлення. Енергетичні потре­би організму. Типи поживних речовин. Харчування і здо­ров'я. Будова і функції органів травлення, травних залоз. Трав­лення у тонкому кишечнику. Функ­ції товстого кишеч­нику. Регуляція травлення.

Терморегуляція. Підтримка темпе­ратури тіла. Тепло­продукція. Тепловіддача. Будова і функції шкіри. Роль шкіри в тер­морегуляції.

Виділення. Будова і функції сечовидільної сис­теми. Регуляція кількості води в організмі. Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.

Ендокринна регуляція функцій організму людини. Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони. Гіпоталамо-гіпофізарна система.

Розмно­ження та розви­ток людини. Етапи онтогенезу людини. Форму­вання статевих оз­нак. Генетичне виз­начення статі. Бу­дова статевих орга­нів. Розвиток ста­тевих клітин. Мен­струальний цикл. Запліднення. Емб­ріональний розви­ток. Функції пла­центи. Постембріональний розвиток людини.

Нервова регуляція функцій організму людини. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.

Регуляція рухової активності. Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкор­кові ядра. Довільні рухи і кора голов­ного мозку. Регуляція роботи внутрішніх орга­нів. Вегетативна (авто­номна) нервова система. Симпатич­на та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму.

Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.
Розділ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ.
Формуван­ня поведінки і психіки людини. Ретикулярна фор­мація мозку і рівні сприйняття інфор­мації. Сон. Біоритми. Структура інс­тинктивної поведін­ки, її модифікації. Види навчання. Пам'ять. Види па­м'яті. Набута поведінка.

Мислення і свідомість. Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуаль­ні особливості по­ведінки людини. Характер людини. Свідомість.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт