Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації

Сторінка1/2
  1   2
Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації

З досвіду роботи

вчительки хімії

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів с. Качківка

Суховенко Діни Анатоліївни

2011 рік

ЗМІСТ

Ст..

Вступ .......................................................................................................................... 3
1. Опис досвіду роботи :

1.1.Традиційна методика і використання укрупнених структур........ 4-8

1.2.Організація навчального процесу викладання хімії з

використанням укрупнених структур у 8 класі............................. 9-25
1.3.Результати навчальних досягнень учнів......................................... 26
2. Додатки.................................................................................................... 27-32.
3. Список використаної літератури.......................................................... .33

Вступ
Століття , в яке ми ввійшли, дає виклик всьому , що оточує людство. Техніка , технології та і саме життя стрімко змінюються . І для того, щоб бути повноцінним учасником сучасного життя , не відчувати себе „білою вороною” в потоці новинок прогресу ; щоб не загрузнути в інформаційному полі – треба постійно вчитися. В цьому аспекті зараз найбільшим попитом користуються „індивіди” , які можуть швидко зрозуміти завдання , якщо потрібно , опанувати його і використати свої знання , вміння і навики з повною віддачею. Виходить , що навчання стає тим необхідним аспектом , яке супроводжує людину впродовж всього існування.

Виходячи зі сказаного , випливає , що традиційну систему навчання , яка є успадкованою від радянської системи освіти , що значною мірою була орієнтована на інформаційні цілі, треба реформувати.

За вищезгаданою системою навчання найчастіше в школі використовувалися такі типи і методи навчання , які умовно називаються „пасивними”. Під час такої методики „головним героєм” на уроці є учитель , який своїм „словом” заповнює весь простір пізнання учня ; і є учень – „об'єкт”, який має засвоїти і відтворити матеріал.

Досвід різноманітних досліджень освітніх технологій показує , що такі „знання” – мертві , та здобуті таким чином на одному уроці можуть бути „фізично” витіснені з мозку матеріалом іншого уроку.

Реформування повинно , в першу чергу , перетворити учня із

об'єкта навчання” в „суб'єкт навчання” ;

а головним завданням реформи має стати завдання :

навчити навчатися і мислити ( незалежно від віку та в залежності від обставин ) ;

застосовувати знання для виконання того чи іншого завдання – як соціально-побутового так і виробничого.

Завдання, про які зазначалося вище, може допомогти розв'язати метод блокування матеріалу або інакше метод укрупнень .

Основна проблема досвіду : розкрити метод циклічного розгортання матеріалу навчальної теми та застосування інноваційних форм , методів і прийомів навчання.

Об'єктом дослідження є методика проведення уроків хімії у 8 класі.

Предмет дослідження : забезпечення ефективності та результативності викладання хімії.

Мета : підвищення результативності навчання хімії в контексті особистісно зорієнтованого навчання.

Завдання : формування системного бачення матеріалу.

Метод вивчення : формуючий експеримент.

За методом укрупнень на уроках української мови працюють мої колеги і наставники старший учитель Наталія Григорівна Чорній12 та вчитель-методист Михайло Васильович Девдера . Досвід їхньої роботи показує , що метод укрупнень працює і працює доволі ефективно , даючи високі показники успішності учнів.

Цільове вивчення ефективності використання укрупнень на уроках української мови проводилося також у 1997-1998 н.р. координаційно-методичним центром Ленінградського району м.Києва. Воно показало , що лише за один рік роботи результативність виросла на 30% в порівнянні з контрольними класами. Це саме підтвердили і методисти Кривого Рога у 1998-2000 роках.

В межах Качківської школи такого цільового вивчення ефективності використання методу не проводилося, але проаналізувавши стан успішності учнів 8 класу в 2007-2008 н.р. та в 2008-2009 н.р. з деяких дисциплін (див.рис.1,2 ), бачимо кращі показники в останніх. Треба зазначити, що учні

8 класу 2007-2008 н.р. вивчали українську мову за традиційною методикою, тоді як для викладання програмового матеріалу української мови учням 8 класу 2008-2009 н.р. використовувався метод укрупнень, починаючи з 5 класу, хімії - з 7 класу та біології у 8 класі.


Рис. 1. Діаграма результативності викладання хімії у 8-х класах

Рис.2.Діаграма успішності учнів 8 класу з окремих дисциплін ( середній бал )

за результатами 2007-2008 навчального року

Рис.3.Діаграма успішності учнів 8 класу з окремих дисциплін (середній бал )

за результатами 2008-2009 навчального року


Звернутися до теми використання методу укрупнень на уроках хімії примусило бажання зробити уроки такими, на які учень хотів би приходити, ефективно працювати і отримувати для себе те, що необхідно саме йому ( в чому і полягає головний принцип сучасного навчання і виховання школярів).

Лінійна система викладання предмета хімії не дає можливості засвоєння головного узагальнено, не вдаючись в подробиці. Кожен учень мусить засвоювати обов'язково окремі фрагменти (визначення, номенклатуру,

властивості, добування, застосування). аби потім, в кінці теми, зібрати все у цілісне поняття. Поряд з кожним із названих елементів побіжно опрацьовується практичне застосування вивченого матеріалу : розв'язування задач, проведення лабораторного досліду, виконання тренувальних вправ, і кожен вчитель при цьому тільки мріє про те, щоб на „практику” віднайти більше часу. І як це часто буває, учневі не завжди вдається „донести” цей розрізнений багаж до логічного завершення і, відповідно, ще важче виявити свої знання на відповідному рівні під час уроків узагальнення , контролю знань, не говорячи вже про „несподівану” для декого необхідність зовнішнього тестування.

Тим більше, дедалі частіше ми маємо справу з дітьми, серед яких переважають „візували” і які краще сприймають „картинку”, що супроводжується коментарем. Також збільшується кількість немотивованих учнів, яким хімічні знання потрібні на ужитковому рівні, відповідно, їм буде достатньо вміти розпізнавати найголовніші, найкрупніші об'єкти, виявляти при цьому середній рівень знань, не „вимучивши” його, а з відчуттям задоволення від досягнутого ним самим.

Тому вирішено спробувати метод укрупнень. Бо в його основу покладений принцип, що є протилежний до лінійності. Тобто: від крупного (узагальненого) – до дрібнішого( детального ), від типового – до конкретного ( цей напрям розроблений у працях В.В.Давидова4); теоретичний матеріал ускладнюється за рахунок якісних змін і дає змогу учням опановувати знання не лише на рівні формальної класифікації явищ, а й оволодіти практичними навичками і вміннями. І саме цей метод, на мою думку, може задовольнити вимоги сучасності щодо освітніх технологій.

Досвід роботи моїх наставників показує, що вихід на практику широко і ефективно буде здійснено в тому разі, коли блоки стануть основою розгортання матеріалу. Послідовність роботи в межах розділу(теми) уявляється так:
1.Організація блоку теоретичного матеріалу, основне призначення якого:

а) сформувати у дітей загальне уявлення про тему;

б) дати опорні поняття, якими їм доведеться оперувати в межах теми;

в) визначити основні напрями роботи;

г) навчити учнів бачити явище цілісно, у взаємозв'язках;

ґ) сприяти розвиткові їх мислення, мовлення, вміння користуватися

науковими термінами.

2. Наступний етап, на якому теоретичний матеріал є допоміжним, є

уроки - практикуми, основне завдання яких – вироблення практичних умінь та навичок з інтерпретації теоретичного матеріалу. Саме тут можна добре попрактикуватися на відпрацюванні тестових запитань.

3. Своєрідним завершенням теми мають бути уроки практичного застосування вивченого, де учні вчаться коригувати свої вміння і знання, розвивати їх і вдосконалювати.

За такими етапами навчальний матеріал розгортається циклічно, і ось, що це дає у порівнянні з лінійним розгортанням:

 • гарантується багаторазова повторюваність теоретичного матеріалу та ще й одразу в новій якості, що сприятиме:

а)тривалості збереження в пам'яті вивченого;

б) виробленню навичок виходу на широку практику;

в) застосуванню диференційованого підходу, коли реально і багаторазово можна коригувати роботу кожного учня за наслідками проміжних етапів.

- на первинно вузькій базі реалізується комплекс завдань, створюється

можливість виходу на всебічну практику;

 • з'являються реальні можливості для інтенсифікації навчального процесу.1.2. За новою програмою 12-річної школи на вивчення хімії у 8-му класі виділяється 70 годин. Основні теми, які вивчаються – „Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами” ; „Основні класи неорганічних сполук” ; „Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва” ; „Хімічний зв'язок і будова речовини”.

Найбільшою за обсягом та важливістю інформації, що супроводжуватиме учнів під час подальшого вивчення хімії, є тема №2 „Основні класи неорганічних сполук”, на прикладі якої хотіли б розкрити суть укрупнення.

На вивчення цієї теми виділено 25 годин. З них на роботу з теоретичним матеріалом (укрупненням) виділено 3 години ( 1година – робота за опорним плакатом, 2 години – практикум по теорії). Далі на розгляд окремо кожного класу неорганічних сполук його номенклатури, властивостей, добування, застосування – по 5 годин + 1 година на урок узагальнення знань.

Укрупнення подано опорним плакатом, суть якого розшифровується доволі легко (див.додаток 2). З 7-го класу учні вже знають, що є об'єктом вивчення хімії ( речовина). За опорним плакатом №1 (див. додаток 1) ми швидко пригадуємо, що речовини за складом є прості та складні. Прості речовини розглянули в 7 класі, відповідно тепер вивчатимемо-складні речовини. Саме це словосполучення і розміщене в центрі плаката. Далі наголошується, що в плакаті закладено такий принцип: подібні за властивостями знаходяться поряд один з одним, різні – навпроти (принцип протилежності), який згадується у числених роботах багатьох дослідників.

Чотири різноколірних сектори, на які розділений круг плаката, підказує учням, що складні речовини діляться на чотири „структурні одиниці” – (як повідомляє вчитель) класи: оксиди, кислоти, основи і солі. Далі дається визначення кожного класу з обов'язковим акцентом на загальній формулі речовин цього класу. Затим повідомляються ознаки поділу речовин всередині класу (наприклад: солетвірні оксиди поділяються за оксидоутворюючим елементом на кислотні, амфотерні, основні) і, власне, сам поділ.

Повний виклад інформації вчителем за опорним плакатом про основні класи неорганічних сполук ( класифікація, визначення, поділ всередині класу )

займає приблизно 2-3 хв. Робимо 2-3 повтори.

Далі рекомендуємо учням скласти систему запитань за опорним плакатом і поставити їх вчителю. Таким чином, відбувається ще дворазове прокручування учнями отриманої інформації. Бажаючих учнів запрошуємо до дошки і повторюємо виклад . Можна також запропонувати взаємоопитування між учнями. Таке багаторазове повторювання матеріалу забезпечує запам'ятовування інформації та її фіксацію. Додому даємо завдання опрацювати матеріал за опорним плакатом.

На наступному уроці даємо можливість учням за бажанням відповідати біля дошки і повторюємо сценарій першого уроку: запитання від класу до учня біля дошки - учень відповідає; учень опитує клас ; взаємоопитування ; робота за плакатом „ланцюжком”(один розпочинає – інший продовжує). На цьому ж уроці є доцільним дати учням завдання практичного характеру, наприклад на класифікацію складних неорганічних речовин за класами. Досвід показує, що результати діти показують просто вражаючі! Звичайно, в кожному класі є учні з різним рівнем засвоєння матеріалу. Тому тим учням, які легше і швидше сприймають матеріал даються додаткові завдання, зі слабшими працювати треба окремо. Часто сильніші учні пропонують свою допомогу товаришам і це має тільки вітатися, бо користь від цього очевидна для обох сторін.

Третій урок освоєння укрупнення „Складні речовини” проводимо за типовою схемою:

а)актуалізація опорних знань; мотивація навчальної діяльності на уроці; перевіряємо домашнє завдання і аналізуємо його; оголошуємо мету уроку;

б) пропонуємо по пам'яті відновити плакат;

в) працюємо з опорним плакатом;

г) проводимо взаємоопитування;

д) співставляємо інформацію опорного плаката з інформацією підручника, довідника;

е) виконання тренувальних вправ ; індивідуальна робота.

Як правило, на цьому уроці учні легко виконують вправи на повну класифікацію неорганічних речовин (починаючи з класифікації за складом), тому треба мати різні варіанти завдань як основних, так і додаткових.

На наступних уроках, під час вивчення окремих класів неорганічних сполук, даємо змогу кожному учневі відповісти за опорним плакатом, це займає небагато часу, проте відбувається постійне поновлення інформації у пам'яті.

Розгляд кожного з чотирьох класів неорганічних сполук проводимо за міні-плакатами (схемами), ефективність яких доводиться в багатьох дослідженнях і роботах (див.пл.№№3,4,5,6). При цьому треба намагатися привчати учнів йти „від загального до конкретного”, тому вводиться практика „словесного алгоритму”, який часто використовується в довідниках.

Так номенклатура оксидів пропонується учням запам'ятати так:

„назва елемента” + слово „оксид” (якщо валентність елемента стала);

„назва елемента”(валентність у цій сполуці) + „оксид” (якщо вал. змінна).

Хімічні властивості речовин подаються в порівняльній таблиці (якщо є поділ речовин в межах класу) і також у словесній формі. Це сприяє осмисленому сприйманню матеріалу і логічному, обдуманому його відтворенню.

Практика показує, що матеріал ,який стосується поширенню речовин в природі, фізичних властивостей речовин та їх застосування учні добре засвоюють самостійно, користуючись підручником та довідковою літературою. Тому самостійній роботі учнів також приділяється велика увага.

Уроки узагальнення знань з кожної теми можна проводити по-різному. Та з огляду на останні вимоги часу, найчастіше використовуються різнорівневі тести, які складаються за аналогією з тестами зовнішнього незалежного оцінювання, і які покликані, крім виявлення рівня знань учнів, ще й навчати їх правильно оформляти подібні роботи.

Перейдемо до розгляду використання укрупнених структур на конкретних прикладах :
Урок 1

Тема: Основні класи неорганічних сполук (укрупнення)

Мета: Освоїти теоретичний матеріал про загальні відомості по основних класах

неорганічних сполук ; розвивати навички роботи з опорним плакатом,

уміння зв'язно і логічно викладати матеріал ; виховувати в учнів навички

співробітництва, культуру спілкування.

Обладнання : опорні плакати №№1,2 ; підручник

Тип уроку: урок - укрупнена структура.

Хід уроку

І. Мотивування навчальної діяльності:

Фронтальна бесіда:

З сьомого класу ви пам'ятаєте, що предмет ”хімія” вивчає...( речовину). Давайте, вже за знайомим вам плакатом(див.додаток1), пригадаємо:

1. Як класифікуються речовини за складом ? (за складом речовини поділяються на прості та складні) ;

2.Які речовини називають „простими”?(речовини, до складу яких входять атоми одного хімічного елемента);

3.Як класифікуються прості речовини за властивостями? ( метали і неметали);

4.Які речовини називають „складними”? (речовини, до складу яких входять атоми різних хімічних елементів);

5. Скажіть будь-ласка , що ви знаєте про складні речовини ? (як правило, учні дають лише визначення складної речовини )

Ви розумієте, що інформація про складні речовини не вичерпується лише визначенням. Складні речовини мають свою класифікацію, формули, назви, властивості. І саме цей матеріал ми розпочинаємо вивчати на сьогоднішньому уроці.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Отже тема нашого уроку „ Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук”.

Ми з вами маємо ознайомитися з класифікацією складних речовин, основними класами неорганічних сполук, їх визначеннями, загальними формулами, ознаками, за якими класифікуються речовини всередині класів ; розвинути ваше вміння працювати з опорним плакатом, вміння логічно і послідовно викладати матеріал.

ІІІ. Засвоєння нових знань.

 1. Повідомлення вчителя за опорним плакатом:

Складні речовини-це речовини, до складу яких входять атоми різних хімічних елементів. За властивостями складні речовини поділяються на чотири класи : оксиди кислоти, солі та основи.

Оксиди- це складні речовини, які містять в своєму складі два елементи, один з яких обов'язково Оксиген. Загальна формула оксидів Е(2)О(n) .

Оксиди є солетворні та несолетворні. Солетворні за оксидоутворюючим елементом поділяються на: кислотні, амфотерні, основні. Кислотні оксиди- це оксиди, утворені елементами-неметалами, їм відповідають кислоти. Основні оксиди- це оксиди, утворені елементами-металами; їм відповідають основи. Амфотерні оксиди- це оксиди, що, залежно від умов, виявляють властивості як основних так і кислотних оксидів. Їх утворюють елементи: Be, Zn, Al, Fe(III), Cr(III).

Кислоти- це складні речовини, до складу яких входить (обов'язково ) Гідроген і кислотний залишок. Загальна формула кислот Нm(К.З.)m- ,

де m – валентність кислотного залишку, яка називається основністю кислоти. Кислоти класифікуються за такими ознаками:

за вмістом Оксигену в складі кислоти : оксигеновмісні та безоксигенові

за основністю (кількістю атомів Гідрогену) : одно-, дво-, три- та

багатоосновні.

Основи- це складні речовини, утворені атомами металу та однією або кількома гідроксильними групами ОН.

Загальна формула основ Меn+ (ОН)n , де n- валентність металу.

За розчинністю у воді основи поділяються на розчинні основи або луги та нерозчинні основи.

Солі- це складні речовини, утворені атомами металів та кислотними залишками. Загальна формула солей Меn+m(К.З.)m-n .

За повнотою заміщення атомів Гідрогену в кислотах чи гідроксильних груп ОН у основах солі поділяються на: кислі, середні та основні .

( Повторюємо 2-3 рази).

2.А зараз складіть систему запитань до опорного плаката, на які я дам відповідь (дається час на обдумування до 3-5 хв).

Запитання :

 • які речовини називаються „складними”?

 • як поділяються складні речовини за властивостями?

 • які складні речовини називаються оксидами (кислотами, основами, солями)?

 • Яка загальна формула оксидів(кислот, основ, солей)?

 • За якою ознакою класифікуються оксиди(кислоти, основи, солі)?, тощо.

 1. Відтворення плаката „ланцюжком” ( учитель розпочинає, далі відповідає перший учень, другий і т.д., причому відповідь повинна мати завершену думку).

 2. Взаємо опитування. (учні по черзі ставлять запитання по плакату один одному і відповідають на них).

IV. Підсумки уроку:

 • Що ми вивчали на сьогоднішньому уроці?

 • Про що ви дізналися?

 • Які класи неорганічних сполук є?

 • Як упізнати оксиди(кислоти, основи, солі)?


V. Домашнє завдання:

Підготувати повну розгорнуту відповідь за опорним плакатом. Записати в конспект 5 запитань за плакатом.

Придумати**, як би ви розповіли своєму ближньому ( бабусі, котові, братові-першокласнику тощо) про один із класів неорганічних сполук.

( **- завдання додаткове, виконується за бажанням; але виконання додатково оцінюється )

VI.Оцінювання.

Урок 3

Тема : Основні класи неорганічних сполук.

Мета : навчити розрізняти складні речовини за хімічною формулою та

групувати їх за класами та всередині класів ; продовжити формування

уявлень про основні класи неорганічних сполук, вміння логічно

відтворювати вивчений матеріал ; виховувати живий інтерес до вивчення

предмета.

Обладнання : плакат, підручники, роздатковий матеріал.

Тип уроку : урок – практикум.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

а) відповідь учнів за плакатом

б) учні зачитують творчі роботи про основні класи неорганічних сполук.

в) мозковий штурм – 5хв.

Написати все про певний клас неорганічних сполук ( чотири ряди парт у класі– чотири класи неорганічних сполук).

в) перевірка результатів мозкового штурму.

г) Робота з матеріалом підручника ( учні порівнюють інформацію підручника

та опорного плаката, відмічають, що спільного, а в чому різниця)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Оголошення теми, мети уроку.

На сьогоднішньому уроці ви маєте навчитися на практиці розрізняти речовини за їхніми формулами та правильно групувати їх за класами.

Давайте пригадаємо загальні формули оксидів, кислот, основ і солей ( учні по черзі виходять до дошки і записують формули).

А тепер практичні завдання:

1.З поданого переліку формул речовин виписати окремо формули оксидів, кислот, основ, солей ( варіант формул, що пишуться на дошці):

BaO, Ca(OH)2, Mg, CaCO3, AgCl, NaOH, FeCl3, CO2, Fe2O3, HCl, MgSO4, K2SO3, PbO, Ba(OH)2, K2O, HMnO4, ZnS, NaF, SO2, H2SO3, NaCl, Cu(OH)2, Al2O3, HNO3, LiOH, Al(OH)3, SiO2, Na2CO3, H3PO4

(Вчитель на прикладі однієї – двох формул роз'яснює, як треба міркувати при виконанні завдання). А тепер запитання до вчителя. Що не зрозуміло?

( З'ясовуємо складні місця). Пропонуємо спробувати виконати завдання; виконання контролюємо, де необхідно - пояснюємо.

Тепер – спробуйте самостійно виконати аналогічне завдання( консультуємо індивідуально).Виконання перевіряємо класом.

А зараз, коли ви справилися з цим завданням, завдання наступне:

2. Спробуйте заповнити таблиці. Для цього вам треба класифіковані в першому завданні речовини поділити всередині класів за відповідними ознаками.

Які ці ознаки?(за плакатом повторюємо ознаки, за якими класифікуються речовини в класах).

Але перед тим, як почати роботу ви маєте правильно підписати колонки в таблиці.(цим самим учні ще раз пригадають класифікацію речовин всередині класів)

Оксиди

Кислоти

Основи

Солі

основні

кислотні

одно-

основні

дво-

основні

три-

основні

луги

нерозчинні

кислі

середні

осн.


Виконання перевіряється.

V.Підсумок уроку

 1. Яку тему ми розглядали на уроці?

 2. Що нового ви дізналися?

 3. Як можна розпізнати ту чи іншу речовину?

 4. Яка загальна формула оксидів(кислот, основ, солей)?

 5. Які є оксиди(кислоти, основи, солі)?

V.Домашнє завдання: Вміти давати розгорнуту відповідь за опорним плакатом; виконати роздане завдання (завдання треба складати вчителю самостійно ).

VI. Оцінювання.

Урок 6

Тема: Оксиди.

Мета: перевірити засвоєння теоретичного матеріалу на практиці: навчити

учнів класифікувати оксиди, давати назви оксидам за

формулою та складати формули за назвою; продовжувати формувати

вміння розв'язувати задачі, логічно і раціонально мислити; виховувати

інтерес до вивчення предмета.

Обладнання: опорні плакати №2, №3 (див. додаток 2,3), роздаткові

матеріали ( див. додаток ).

Тип уроку : урок – практикум.

Хід уроку

І.Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

1)Відповідь учнів за опорними плакатами №2 та №3.

2) Кубування ( на гранях двох кубиків написані запитання: 1.Оксид..,2.-це,

3...має формулу...,4...класифікується за...Вчитель швидко показує

різні грані в довільному порядку ).

3) Тестування ( 5-6 хв).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Метою нашого уроку є : навчитися класифікувати оксиди, давати назви оксидам за їх формулами, складати формули оксидів за їх назвами.

IV. Засвоєння знань

1) Ви пам'ятаєте, що оксиди класифікуються за ....?(оксидоутворюючим елементом).

Отже, щоб добре справлятися із класифікацією, треба добре орієнтуватися в тому, як визначати належність елемента до металів чи неметалів.

Хто пригадає, як за таблицею хімічних елементів визначати який елемент є металом, а який неметалом? (Відповідь учня )

А зараз – знову кубик , і знову гра „Хто швидше і правильно” ( на гранях – символи елементів, учні визначають метал чи неметал цей елемент).

V. Формування вмінь і навичок.

Завдання на класифікацію оксидів :

Гра „Хрестики – нулики”

Виграшний шлях :

1 варіант 2 варіант

основні оксиди кислотні оксиди

CO

H2O

Na2O

MgO

CaO

SO2

BaO

ZnO

Cl2O7

MgO

SO2

Mn2O7

CuO

CrO3

FeO

SO3

Na2O

SiO22) Номенклатура оксидів.

Пригадайте ще раз алгоритм складання формул для оксидів за плакатом і за підручником. А тепер завдання : а)заповнити таблицю :

Елементи

Na

Al

Mg

Cr(III)

S(VI)

Hg

Формули оксидівНазви оксидів
б) скласти формули оксидів за їх назвами :

кальцій оксид - меркурій(І) оксид –

натрій оксид - алюміній оксид –

манган(VII) оксид - сульфур(IV) оксид –

(учні працюють самостійно, вчитель консультує).

VI. Закріплення знань.

mso25c2e
mso364f5

mso72127
V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника, виконати вправу.

Урок 10

Тема : Кислоти

Мета: Ознайомити учнів з номенклатурою кислот, їх поширенням, добуванням,

застосуванням, фізичними та хімічними властивостями(реакції обміну),

правилами ТБ під час роботи з кислотами; навчити учнів як

визначати валентність кислотного залишку, як краще запам'ятовувати

назви і формули кислот; розвивати вміння логічно мислити, зв'язно

викладати матеріал за опорним плакатом.

Обладнання : опорний міні-плакат „Кислоти”(див. додаток 4), опорний плакат

„Складні речовини”(див. додаток 2),таблиця”Склад і назви

кислот. Валентність кислотних залишків”, зразки кислот:

хлоридної, сульфатної, ортофосфатної, роздатковий матеріал.

Тип уроку : комбінований .
Хід уроку:
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Поради слухачам ман
Укладач: Сопчук С. Л., методист районного методичного кабінету відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації

Затверджую голова Артемівської райдержадміністрації
Регламент роботи райдержадміністрації, Положення про відділи апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього...

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2016-2017 навчальний рік

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2017-2018 навчальний рік

Рішенням колегії відділу освіти
Вступ. Аналіз роботи відділ у освіти райдержадміністрації за 2016 рік та пріоритетні завдання та напрями роботи на 2017 рік

Відділ освіти Покровської райдержадміністрації
Здатність до творчості це найвищий дар, яким нагородила природа людину на нескінченно тривалому шляху її еволюційного розвитку. (В....

Робота колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу
До 15 год щоденно інформувати відділ освіти райдержадміністрації про стан роботи табору (тел. 4-19-24). Скирда І. Д

Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації...
Всіляка справжня освіта здобувається шляхом самоосвіти… Все, що робиш І чого досягаєш самостійно, за своєю волею І бажанням,– залишається...

Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації Червонотоківська зш І – ІІІ ступенів
Розподіл хімічних елементів за розміщенням в періодах періодичної системи хімічних елементів

Відділ освіти райдержадміністрації з реалізації
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Відділ освіти Немирівської райдержадміністрації надсилає лист Департаменту цивільного захисту про те, що в районі з 16 вересня по...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент...
Автори: М. М. Байцар, Л. А. Приймак, А. В. Ткач, вчителі української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Районний методичний кабінет відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації...
Схвалено І рекомендовано до друку рішенням ради методичного кабінету відділу освіти Ізяславської райдержадміністрації

Ульяновської районної державної адміністрації
«Кіровоградщина – мій рідний край, колиска слова І зерна»: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку в 2013...

Відділ освіти Жашківської райдержадміністрації Павлівська загальноосвітня...
Обладнання: малюнки птахів, осінні пейзажі, сигнальні картки, звуки птахів, музичний супровід фізкультхвилинки, матеріали презентації...

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Монастириської райдержадміністрації

Відділ освіти Межівської райдержадміністрації
Мета: закріпити І поглибити знання учнів про неозначену форму дієслова. Виробляти вміння правильно ставити питання до неозначеної...

Методичні рекомендації до вшанування у загальноосвітніх навчальних...
Відділ освіти райдержадміністрації на виконання листа Департаменту освіти І науки від 12. 11. 2015 року №34-2-03/5123 «Про заходи...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт