Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДЕТЗ»,

протокол № 14 від 21.04.2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про кумулятивне голосування

в

Публічному акціонерному товаристві

«Донецький електротехнічний завод»

м. Донецьк, 2010 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Це Положення розроблено відповідно до Статуту Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі - Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – ЗЗА) складу Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства (далі – кожен окремо – Орган Товариства, а разом - Органи Товариства).

За рішенням ЗЗА акціонерів правила, викладені у цьому положенні, можуть також застосовуватися під час обрання членів інших органів управління Товариства.
2. ПРИНЦИП ГОЛОСУВАННЯ
2.1. Сутність кумулятивного голосування під час обрання ЗЗА Органів управління Товариством полягає у тому, що загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд.
2.2. Оскільки Органи Товариства мають своєю основною метою захист прав акціонерів Товариства та в межах компетенції, визначеної Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, а також Законом України «Про акціонерні товариства» - контроль та регулювання діяльності Генерального директора Товариства, а також інших виконавчих органів Товариства у разі їх створення - то застосування кумулятивного голосування під час обрання складу Органів Товариства створює для акціонерів, які є власниками невеликих пакетів акцій Товариства, можливість більш активно впливати на загальне управління справами Товариства.

3. РОЗГЛЯД ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ПИТАННЯ ПРО ОБРАННЯ СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Розгляд ЗЗА питання про обрання складу Органів Товариства відбувається наступним чином:
3.1.1. Голова ЗЗА оголошує про розгляд питання про обрання складу Органу (Органів) Товариства відповідно до послідовності, в якій це (ці) питання йдуть в опублікованому порядку денному.
3.1.2. Голова ЗЗА пропонує акціонерам ознайомитись зі змістом розданих їм бюлетенів для голосування з питань обрання складу Органу (Органів) Товариства (далі – бюлетені для кумулятивного голосування), а якщо Наглядовою радою відповідно до п.4.1 цього положення було прийнято рішення про виготовлення єдиного бюлетеня – з відповідними питаннями, викладеними у бюлетені.

При цьому, в кожному бюлетені окремо наголошується про особливість визначення кількості наявних в акціонера голосів відповідно до принципу, викладеному у п.2.1 цього Положення.
3.1.3. Голова ЗЗА проголошує прізвища, ім’я та по батькові усіх кандидатів для обрання до складу Органу (Органів) Товариства, відповідно до черговості їх зазначення у бюлетені.

За необхідності голова ЗЗА пояснює, ким було запропоновано відповідного кандидата, та надає коротку інформацію щодо кожного з кандидатів (у тому числі щодо освіти, досвіду попередньої роботи тощо).
3.1.4. Після обговорення кандидатур голова ЗЗА пропонує перейти до голосування. Формулювання рішення, яке ставиться на голосування, проголошується головою зборів відповідно до викладеного у бюлетені.

Перед початком голосування з питання обрання складу Органів управління Товариства голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування та правила заповнення бюлетенів.
4. БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
4.1. Бюлетені для кумулятивного голосування виготовляються окремо від бюлетенів для голосування з інших питань порядку денного та для зручності користування можуть бути іншого кольору та/або розміру.
4.2. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення ЗЗА, а в разі скликання позачергових ЗЗА на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення ЗЗА ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Бюлетені для голосування з питань обрання складу Органів Товариства мають бути однаковими за розміром, при цьому текст має бути викладений таким чином, щоб його можливо було прочитати за звичайних умов освітлення, а розмір шрифту, яким викладено текст (крім зразків заповнення – разі їх наявності), має бути не менше 12 (Microsoft Word).
4.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства (із зазначенням коду ЄДРПОУ);

- дату і час проведення ЗЗА;

- зазначення кількості голосів, що належать акціонеру;

- формулювання питання, що винесено на голосування, та проект рішення з цього питання;

- прізвище, ім'я та по батькові кожного з кандидатів, що обираються до Органів Товариства;

- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та заповнений ним таким чином, щоб уникнути визнання його недійсним – з зазначенням підстав для визнання недійсним, визначених розділом 6 цього Положення;

- роз’яснення про особливості здійснення кумулятивного голосування та про можливості та спосіб використання акціонером своїх голосів.
4.4. Рекомендована форма бюлетеня наведена у додатку № 1 до цього Положення.

Текст бюлетеня може бути доповнено елементами, наведеними у додатку № 2 до цього Положення.
5. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ТА ЗАПОВНЕННЯ БЮЛЕТЕНЮ
5.1. Акціонери голосують шляхом заповнення бюлетенів безпосередньо у приміщені, де проводяться збори.
5.2. У бюлетені для кумулятивного голосування навпроти прізвища кожного кандидата повинно міститися поле для проставлення кількості голосів, відданих за цього кандидата, а також поля для проставлення кількості голосів «ПРОТИ» та «УТРИМАВСЯ» щодо усіх кандидатів.

При цьому, акціонер (представник) може заповнити лише:

- варіант «ЗА» щодо кандидата (кандидатів – якщо акціонер (представник) вирішить розподілити належні йому голоси між кількома кандидатами), або

- варіант «ПРОТИ» щодо обрання усіх кандидатів, або

- варіант «УТРИМАВСЯ» щодо обрання усіх кандидатів.

Поля бюлетеню заповнюються акціонером (представником) вручну кульковою ручкою, застосування олівців під час голосування забороняється.

5.3. Поля бюлетеню, що не відображають волевиявлення акціонера (представника), повинні бути перекреслені. Якщо акціонер (представник) відповідно до принципу, викладеного у п.2.1 цього Положення, під час голосування вирішить розподілити усі належні йому голоси між кількома кандидатами, він розподіляє їх на власний розсуд. При цьому поля «ПРОТИ» та «УТРИМАВСЯ» повинні бути перекреслені.

Якщо внаслідок розподілу голосів акціонера між кандидатами кількість голосів, віддана за конкретного кандидата, не є цілим числом, вона вказується акціонером із точністю до одного знака після коми.
5.4. У випадку, якщо кількість голосів, що належить конкретному акціонеру, є великим числом, з яким очевидно важко здійснювати математичні операції, допускається заповнення акціонером (представником) відповідних полів бюлетеню шляхом вказування кількості голосів акціонера, якими він голосує за відповідного кандидата, у відсотковому відношенні до загальної кількості голосів, які він має відповідно до принципу, викладеному у п.2.1. цього Положення (так, за необхідності розподілення 6 534 890 голосів між 5 кандидатами у полях «ЗА» навпроти прізвищ кандидатів акціонером (представником) може бути вказано – наприклад, за кандидата-1 - 30% , за кандидата-2 – 5%, за кандидата-3 – 40%, за кандидата-4 – 12,5%, за кандидата-5 – 12,5%). Застосування позначки відсотка «%» при цьому обов’язкове, в іншому випадку зазначена цифра у графі буде вважатися кількістю відданих за цей варіант голосів акціонера.

Якщо акціонер вирішив заповнювати бюлетень у порядку, передбаченому цим пунктом, визначення конкретної кількості голосів акціонера, які він застосував щодо відповідних варіантів голосування, покладається за лічильну комісію.
5.5. Після заповнення бюлетеня він передається акціонером (представником) членам лічильної комісії для підведення підсумків голосування.
6. НЕДІЙСНІСТЬ БЮЛЕТЕНЮ
6.1. Бюлетень вважається недійсним та не підлягає врахуванню під час підведення підсумків голосування, якщо:

1) він не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства;

2) його не підписано особою, яка безпосередньо брала участь у голосуванні (акціонером або його повноважним представником);

3) від імені одного й того ж акціонера (представника) подано два або більше бюлетенів;

4) кількість голосів, проставлена навпроти прізвища окремого кандидата, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);

5) загальна кількість голосів, проставлена навпроти прізвищ різних кандидатів, є більшою ніж кількість голосів, що належать відповідному акціонеру (представнику);

6) у бюлетені одночасно заповнено (зазначено кількість голосів) графи "Утримався" та «Проти», або графу "Утримався" чи «Проти» одночасно з заповненням (зазначенням кількості голосів) графи «ЗА» навпроти прізвища конкретного кандидата (кандидатів);

7) у бюлетені не поставлено жодної позначки;

8) бюлетень заповнено олівцем;

9) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення акціонера (представника).
6.2. У разі виникнення сумнівів у членів лічильної комісії щодо дійсності бюлетеня питання вирішується лічильною комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член лічильної комісії має право особисто оглянути відповідний бюлетень. На час огляду такого бюлетеня та голосування підрахунок інших бюлетенів припиняється. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі про підсумки голосування.
7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ
7.1. Кількість недійсних бюлетенів підраховується окремо від дійсних бюлетенів. Ця кількість (разом із кількістю голосів акціонерів, що вказані у бюлетенях, визнаних недійсними) оголошується головою лічильної комісії і заноситься секретарем комісії до протоколу про підсумки голосування.

Недійсні бюлетені до підрахунку голосів у дійсних бюлетенях відкладаються та зберігаються окремо.
7.2. Кількість голосів, які набрав кожний з кандидатів, визначається лічильною комісією у протоколі про підсумки голосування за результатами підрахунку голосів у зібраних бюлетенях, що є дійсними.

У протоколі про підсумки голосування зазначається увесь перелік кандидатів, що були включені до бюлетенів для кумулятивного голосування, починаючи з кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів, із зазначенням загальної кількості голосів, які отримав кожний з них.

Конкретний кандидат вважається обраним членом відповідного Органу Товариства, якщо він отримав найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.
7.3. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв’язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради (далі – «вказані кандидати») – голова лічильної комісії повідомляє про це голову ЗЗА, який одразу ж проголошує голосування з приводу вказаних кандидатів таким, що не відбулось .

У випадку, якщо за результатами голосування кількість кандидатів, обраних до складу Органу (Органів) Товариства, становить половину від повного складу відповідного Органу згідно зі Статутом Товариства або менше – голова лічильної комісії повідомляє про це голову ЗЗА, який одразу ж проголошує голосування таким, що не відбулось, а склад Наглядової ради - несформованим.

У такому випадку, обрання кандидатів до Органів Товариства повинно бути проведено на наступних загальних зборах Товариства.
7.4. Дійсні бюлетені після підведення підсумків голосування запаковуються у окремий паперовий пакет (пакети), який заклеюється та на якому робиться напис "Дійсні бюлетені". Під написом зазначаються дата проведення ЗЗА, час пакування, ставиться печатка Товариства та підпис голови лічильної комісії.

Після підведення підсумків голосування недійсні бюлетені запаковуються у окремий паперовий пакет (пакети), який заклеюється та на якому робиться напис "Недійсні бюлетені". Під написом зазначаються дата проведення ЗЗА, час пакування, ставиться печатка Товариства та підпис голови лічильної комісії.
7.5. Після складення протоколу про підсумки голосування пакети з бюлетенями передаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) до уповноваженої особи Товариства для зберігання протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження загальними зборами акціонерів, якщо більш пізня дата не вказана у самому рішенні ЗЗА.

Зміни та доповнення до цього положення набувають чинності з моменту їх затвердження загальними зборами акціонерів, якщо більш пізня дата не вказана у самому рішенні ЗЗА
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд ЗЗА членами Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та окремими акціонерами.
8.3. У випадку, якщо внаслідок внесення змін у законодавство чи до Статуту Товариства окремі пункти цього Положення будуть суперечити вказаним нормативним актам, це Положення застосовуватиметься у частині, що їм не суперечить.
Голова загальних зборів акціонерів _________ В.М. Куринной


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Рішенням загальних зборів акціонерів атвт „Прикарпатська інвестиційна компанія „Прінком

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»

Стату т
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів пат «Київська міжнародна фондова біржа»

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Протокол №14 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Чергові загальні збори відкрив голова Наглядової Ради Савієвський М. П., який за рішенням Наглядової Ради пат «скмз» від 12 березня...

Чергових Загальних зборів акціонерів ват “Укрводпроект”
Збори проводяться 12 квітня 2011 року відповідності з вимогами Закону України “Про господарські Товариства” n 1577-xii від 19 вересня...

Проект регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів пат «дтек дніпрообленерго»
У річних Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством...

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

Методичні рекомендації з ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів
З метою забезпечення єдиного методологічного підходу до процесу ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Публічного акціонерного товариства
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт