Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Назва наукового проекту: Модернізація палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області (олігоценова, міоценова епохи) для прогнозування корисних копалин. Керівник проекту

Назва наукового проекту: Модернізація палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області (олігоценова, міоценова епохи) для прогнозування корисних копалин. Керівник проектуНАЗВА НАУКОВОГО ПРОЕКТУ: Модернізація палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області (олігоценова, міоценова епохи) для прогнозування корисних копалин.
Керівник проекту Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ
Проблемою, на вирішення якої спрямовано проект, є створення сучасних палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області для олігоцен-міоценового вікового інтервалу як бази для прогнозних карт. Останні варіанти палеогеографічних карт, які побудовані ще в 60-70-ті роки минулого сторіччя, базуються на застарілих стратиграфічних та геохронологічних схемах, що поєднують підрозділи, які вже понад тридцяти років не використовуються в геології.

За останні роки, завдяки буровим роботам, які проводяться на обраній території, було одержано багаті палеонтологічні та літологічні матеріали, що суттєво оновлюють та деталізують стратиграфічну базу геологічних досліджень. Створено сучасні палеонтологічні атласи та атлас літотипів, побудовано удосконалені стратиграфічні схеми, з’ясовано геологічний вік багатьох підрозділів та уточнено їх межі. Ці матеріали мають бути покладені в основу модернізованих палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області для олігоценової та міоценової епох.

Однією з найбільш важливих задач геології, що виникає під час прогнозних та пошуково-розвідувальних робіт, є встановлення генезису гірських порід, умов їх осадконакопичення та формування і розміщення в них корисних копалин. У зв’язку з цим необхідне ретельне вивчення літологічного та палеонтологічного складу порід для проведення фаціального аналізу та подальшої побудови палеогеографічних схем. Останні показують поширення біо- та літофацій, положення давніх суші і моря, тобто відображають умови седиментації осадових порід та розкривають місця потенційної локалізації корисних копалин, зокрема, стратиграфічних пасток для нафти і газу. З олігоцен-міоценовими відкладами Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області пов’язані різні корисні копалини: горючі, розсипні, будівельні та інші. Тому модернізація палеогеографічних схем олігоцен-міоцену, що окреслюють потенційні родовища корисних копалин, є своєчасною та актуальною для забезпечення потреб економіки України.
МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Метою проекту є побудова сучасних палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області для олігоценової та міоценової епох як підґрунтя для прогнозування, пошуків та розвідування корисних копалин.

Основні завдання:

  • електронно-мікроскопічне дослідження викопної фауни та вмісних порід;

  • проведення біофаціального та літофаціального аналізу;

  • встановлення генезису порід та їх можливості містити корисні копалини;

  • палеогеографічне та палеобіогеографічне районування території досліджень;

  • систематизація даних та побудова сучасних палеогеографічних і палеобіогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області для олігоценової та міоценової епох з урахуванням одержаних матеріалів.


ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ЗА РАХУНОК МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Сучасна обробка літолого-палеонтологічних матеріалів можлива при наявності сучасного оптичного обладнання (растровий електронний мікроскоп, фотоспектрометр); побудова модернізованих палеогеографічних схем потребує новітнього комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЦИПІЄНТА
Керівник проекту Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник.

Місце роботи Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, НДІ геологіі.

Посада головний науковий співробітник НДЛ стратиграфії і палеогеографії.
Робоч. тел., факс: (056) 745-51-26; дом. тел.: (056) 3776282

E-mail: baranov-va@rambler.ru
Строки виконання (3 роки): з 01.01.2015 р. по 31.12.2017 р.

Обсяг фінансування: 1 250 000 грн. без обладнання.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
Модернізовані палеогеографічні схеми Північно-Чорноморсько-Кримської нафтогазоносної області для олігоценової та міоценової епох, складання яких очікується в результаті досліджень, у подальшому планується опублікувати в якості атласу карт, які стануть підґрунтям для прогнозування, пошуків та розвідування корисних копалин та знайдуть широке застосування в роботі геологічних служб, а також наукових організацій України.

TITLE OF RESEARCH PROJECT: Upgrade paleogeographic schemes North Black Sea-Crimean oil and gas field (Oligocene, Miocene epochs) to predict minerals.
PROJECT MANAGER: Vladimir Baranov, Doctor of Geological Sciences, Senior Researcher
ANALYSIS OF THE PROBLEM
The problem addressed by the project aims is to create a modern paleogeographic schemes North Black Sea-Crimean oil and gas field for the Oligocene-Miocene age interval as the basis for predictive maps. Recent versions of paleogeographic maps built before 60-70 years of the last century, based on stratigraphic and geochronological outdated schemes that combine units that are more than thirty years not used in geology.

In recent years, due to drilling operations, which are conducted in selected were obtained rich paleontological and lithological materials significantly update and detail the stratigraphic base of geological research. A modern paleontological atlases and atlas litotypiv constructed improved stratigraphic schemes found geological age of many units and their specified limits. These materials should be the basis for paleogeographic schemes modernized North Black Sea-Crimean oil and gas field for the Oligocene and Miocene epochs.

One of the most important tasks of geology that occurs during forecasting and exploration are installing the genesis of rocks, conditions of sedimentation and the formation and placement of minerals. In this regard, the need for a thorough study of the fossil and lithological composition of the rocks for facies analysis and subsequent construction of paleogeographic schemes. Last show distribution of biological and litofatsiy, the provisions of the old land and sea, that reflect the conditions of sedimentation of sedimentary rocks and reveal the location of the potential localization of minerals, including stratigraphic traps for oil and gas. From the Oligocene-Miocene North Black Sea-Crimean oil and gas field related to different materials: combustible, Powder, construction and others. Therefore, upgrading paleogeographic Oligocene-Miocene schemes that outline potential mineral deposits are timely and relevant to the needs of the economy of Ukraine.
AIMS AND OBJECTIVES OF THE MAIN
The project is to build a modern paleogeographic schemes North Black Sea-Crimean oil and gas field for the Oligocene and Miocene epochs as a basis for forecasting, prospecting and exploration of mineral resources.

Missions:

- Electron microscopic studies of fossil fauna and containing rocks;

- Of biofatsialnoho litofatsialnoho and analysis;

- Establishing the genesis of rocks and their possibilities include minerals;

- Paleobioheohrafichne paleogeographic and zoning studies;

- Ordering and building modern and paleogeographic schemes paleobioheohrafichnyh North Black Sea-Crimean oil and gas field for the Oligocene and Miocene epochs based on the obtained materials.
LIST OF ACTIVITIES THAT MADE ​​FROM INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE
Modern processing lithological and paleontological materials possible with modern optical equipment (scanning electron microscope fotospektrometr); construction of modernized paleogeographic schemes requires the latest computer hardware and software.
RECIPIENT INFORMATION
Project Manager Vladimir Baranov, Doctor of Geological Sciences, Senior Research Fellow.

Place of Oles Gonchar Dnepropetrovsk National University, Institute of Geology.

Position Chief Scientist Laboratory Stratigraphy and Palaeogeography.
Working. tel., fax: (056) 745-51-26; house.: tel (056) 3776282

E-mail: baranov-va@rambler.ru
Terms of performance (3 years): 01.01.2015 - 31.12.2017.

Amount: 1 250 000 USD without equipment.
EXPECTED RESULTS
Upgraded paleogeographic scheme North Black Sea-Crimean oil and gas field for the Oligocene and Miocene epochs assembled expected from studies in the future it is planned to publish as an atlas maps that will form the basis for forecasting, prospecting and exploration of mineral resources and find wide application in the geological services, and research organizations in Ukraine.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний паспорт проекту Автор проекту Назва проекту Тип проекту
Тип проекту (літературно-творчий, інформаційний, ігровий, соціальний, дослідницький, пригодницький, телекомунікаційний, практично-орієнтований,...

Опис педагогічного проекту Назва проекту: Використання засобів ікт...
Мета: Сформувати та описати досвід використання засобів ікт для підвищення ефективності уроку історії

Про податковий розрахунок з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин
Кабінету Міністрів України від 26. 03. 2008 n 264 "Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних...

Конкурсна комісія обласного конкурсу проектів з розвитку туризму
Назва проекту (речення до 10 слів, що відображає суть проекту, можлива трансформація в абревіатуру)

П лан навчального проекту
Якщо Ваш Портфоліо проекту буде обрано для публікації в базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього” чи для використання...

План навчального проекту Автор навчального проекту
Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області

1. Заява 2
...

Дослідження теми проекту: Добирання необхідної інформації; Аналіз...
Розширювати уміння користуватись образними можливостями слова для передачі думок

Проекту: «Сумочка-косметичка»
У цьому навчальному році дівчата займаються проектуванням та виготовленням комплексного виробу. Тема мого проекту «Сумочка-косметичка...

Рекомендації щодо заповнення аплікаційної форми титульний лист
Заповніть дані щодо організації та ключових осіб організації / проекту. Якщо заявка подається у електронному вигляді, необхідно надіслати...

Рекомендації щодо заповнення аплікаційної форми титульна сторінка
Заповніть дані щодо організації та ключових осіб організації / проекту. Якщо заявка подається у електронному вигляді, необхідно надіслати...

Закон україни
Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території...

Методичні рекомендації щодо проведення уроку
Очікувані результати: учні використовують мультимедійні м інші комунікаційні засоби для презентації теми або проблеми проекту, застосовують...

«Виробництво безалкогольних фруктових напоїв І плодово-ягідних вин» Заявник проекту
Заявник проекту: Інститут садівництва Української академії аграрних наук, єдрпоу 00413297, тел. 526-55-18, факс 526-65-49, р/р 35222005000188...

Література Організаційно-підготовчий етап Усвідомлення проблеми,...
Формулювання мети й завдань творчого проекту, визначення вимог до проектної моделі

Кодекс торговельного мореплавства України регулює відносини, що виникають...
Пов'язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки...

Дипломна магістерська робота на тему : «Застосування економіко-математичних...
Використання алгоритму Фібоначі для прогнозування крос-курсів та прогнозування тренду 26

Повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи
Заповнює громадянин України, член територіальної громади м. Маріуполя, який підтримує місцевуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт