Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Беївська загальноосвітня школа І–ііі ступенів Прийоми дослідницької діяльності на уроках природознавства

Беївська загальноосвітня школа І–ііі ступенів Прийоми дослідницької діяльності на уроках природознавства

Беївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів

Прийоми дослідницької діяльності на уроках природознавства

Підготувала

Вчитель

Кучерявенко Ольга Володимирівна

У 2013-2014 навчальному році вивчення природознавства у 5 класі здійснюється за новою навчальною програмою для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Типовими навчальними планами на вивчення предмета «Природознавство» в 5 класі за новою програмою передбачено 2 години на тиждень

Пізнання дітьми природи не обмежується рамками уроків. Воно продовжується постійно в школі і за її стінами. Сам навчальний курс є переважною мірою системотворчим стрижнем цього процесу. Ось чому важливо, щоб робота з дітьми, розпочата на уроках, продовжувалася у тій чи іншій формі і після них, наприклад, на позакласних заходах, предметних тижнях. Необхідно прагнути до того, щоб батьки учнів у щоденному спілкуванні зі своїми дітьми підтримували їхні пізнавальні ініціативи, які пробуджуються на уроках. Це можуть бути і конкретні завдання для домашніх дослідів, читання та отримання інформації для дорослих. Саме тому підготовка дитини до дослідницької діяльності, навчання його умінням і навичкам дослідницького пошуку стає найважливішим завданням освіти і сучасного вчителя. 
Дослідити, відкрити, вивчити - означає зробити крок у незвідане і непізнане. 
Діяльність дослідника - діяльність творча, а сам дослідник, безумовно, - творець. 
Тренуючи себе у вирішенні питань і пізнавальних завдань, виявляючи найпростіші зв'язки і взаємозалежності в навколишній природі, учні самостійно здобувають знання, доповнюють і поглиблюють їх за рекомендованою вчителем природознавчої літератури. 
Основна методична вимога до пропонованих нами завданням-питань полягає в тому, якою мірою школяр може творчо використовувати наявний у нього запас знань, чи вміє він думати, наскільки вільно він володіє природничими фактами, щоб виявити основні взаємозв'язки в неживій і живій природі: 


  • Зміна полуденної висоти сонця по сезонах:

влітку сонце піднімається високо над горизонтом, його видимий шлях по небосхилу довгий , довгота дня велика;

взимку сонце піднімається низько над горизонтом, його видимий шлях по небосхилу короткий , тривалість дня невелика. 
Тобто найважливіші ознаки сезонів - висота полуденного сонця і тривалість дня. Саме від них залежить погода та інші елементи природи. 

  • Залежність температури повітря від висоти сонця і тривалості дня: чим вище полуденна висота сонця і довше тінь, тим більше поверхня землі отримує тепла, тим вище температура повітря

Важливо самого учня зробити активним учасником освітнього процесу.

Як правило, байдужі до навчання діти вчаться нижче своїх можливостей, і, навпаки, допитливі «чомучки» легше і швидше опановують знаннями. 
Епіграфом до цього стали слова з китайської мудрості:

«Розкажи – і я забуду,

Покажи – і я запам’ятаю,

Дай спробувати – і я зрозумію»

Жага відкриття, прагнення проникнути в найпотаємніші таємниці буття народжується ще на шкільній лаві. Наше завдання – допомогти дітям знайти себе в майбутньому, стати самостійними, творчими та впевненими у собі людьми.

Щоб залучити учнів до активної дослідницької діяльності, ми намагаємося таким чином організувати свою роботу, щоб в учнів виникло бажання діяти і вносити нове у свій досвід. Наш особистий інтерес, особиста захопленість – ось запорука успіху дітей.

Тому головне для нас – захопити і «заразити» дітей, показати їм значимість їх діяльності та вселити впевненість у своїх силах.

Урок природознавства – це ідеальний матеріал для всебічного розвитку учнів. Саме на цьому уроці у дітей найбільше виникає: «Чому?»

Особливу увагу на цьому уроці ми приділяємо досліду.

Значно легше привчити дітей до дослідження, коли ми самі показуємо приклад у цьому відношенні, а головне щоб діти бачили як ретельно підготовлений вчитель до дослідницьких занять. Тому ще задовго до уроку з проведення досліду вчитель починає до нього готуватися:

- шукає відповідний матеріал,

- готує демонстраційний матеріал.

Щоб учні серйозніше сприймали дослідницьку діяльність на уроці вчитель своїм настроєм передає їм почуття того, що відбувається щось дуже важливе і необхідне для подальшого життя.

ОБОВ’ЯЗКОВІ УМІННЯ, які формуються на уроці:

  • Спостереження як сприйняття і визначення властивостей об'єкта за допомогою органів сприйняття.

  • Опис зовнішнього вигляду вивчених тіл і речовин.

  • Порівняння природних об'єктів за 3-4 ознаками.

  • Визначення в описі досліду або спостереження його мети, умов проведення та отриманих результатів.

  • Правильне використання (з урахуванням правил безпеки) лабораторного обладнання та вимірювальних приладів для вимірювання довжини, температури, маси та часу при проведенні спостережень і дослідів.

  • Вибір способу вимірювання: визначення способу вимірювання величин, використання різноманітних одиниць вимірювання, відбір (або конструювання) необхідних вимірювальних приладів.

  • Фіксація результатів дослідження за допомогою різних форм представлення інформації: словесного опису, малюнків, схем тощо.

  • Формулювання висновків, заснованих на результатах досліджень.Основними критеріями дослідницької роботи можуть бути:

• Самостійність роботи

• Актуальність та значимість теми

• Повнота розкриття теми

• Оригінальність вирішення проблеми

• Артистизм і виразність виступу

• Розкриття змісту проекту на презентації

• Використання засобів наочності, технічних засобів.
З метою розкриття і розвитку особистісних якостей кожної дитини, для кращого засвоєння знання, підвищення рівня наочності навчання, включення широкого кола позаурочної інформації, формування умінь сприймати і переробляти інформацію, розвитку критичного мислення оптимізувати навчальний процес з допомогою використання комп’ютерних технологій.

Програма визначає мінімальну кількість демонстрацій, практичних робіт, практичних занять, завдань для дослідницького практикуму і проектної діяльності. (В кожному розділі програми виділено рубрики «Практичні роботи», «Практичні заняття», «Дослідницький практикум» та «Міні-проекти».)

«Практичні роботи» і «Практичні заняття» проводяться і реалізуються на уроці.

«Дослідницький практикум» – це самостійна (або з допомогою дорослих) робота учнів у позаурочний час. (Його мета – вироблення дослідницьких умінь у процесі розв’язування задач практичного спрямування.)

Підготовка «Міні-проектів» здійснюється як на уроці так і в позаурочний час, так само відбувається їхня презентація. (Впровадження проектної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до самостійного здобуття нових знань і застосування їх шляхом розв’язування проблем у конкретній практичній діяльності. Усі запропоновані міні-проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.)

Тематику завдань для дослідницького практикуму і міні-проектів учитель може змінювати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості классу.

Виконання практичної частини програми неможливе без наявності в кабінеті спеціально підібраних натуральних об'єктів та обладнання для практичних занять і практичних робіт. Дуже важливим є використання у навчальному процесі реальних природних об'єктів у рамках проведення практикумів у навколишньому природному середовищі, організації і проведенні уроків-екскурсій).

Програма 5 класу починається зі «Вступу».У вступі учні знайомляться з методами вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання) та з обладнанням для вивчення природи (лабораторне обладнання, збільшувальні та вимірювальні приладами. Новим у змісті цього розділу є інформація про відомих вчених-натуралістів і їхній внесок у розвиток природничих наук ( міні-проект «Визначні вчені-натуралісти»)

В цьому розділі практичне заняття «Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів» формує вміння знаходити в довідкових виданнях необхідну інформацію й використовувати її для виконання навчальних завдань.

Розділ «Тіла, речовини та явища навколо нас». Зміст розділу спрямований на ознайомлення школярів із   поняттями: речовини, атоми, молекули, явища. Для переконання учнів в існуванні найменших частинок речовини, використовуємо життєвий досвід учнів, безпосередні спостереження за явищами у природі та побуті, продемонструвати досліди, що підтверджують молекулярну будову речовини, рух молекул (розчинення гуаші в воді)

Розділ «Всесвіт».

Основні поняття розділу: небесна сфера, сузір’я, небесне тіло (планета, зоря, галактика) та видимі рухи світил на зоряному небі..

Важливим загальнокультурним питанням є поняття сузір’я. Зазвичай,у побуті говорять про фігури, які можна намалювати на небесній сфері по яскравих зорях того чи іншого сузір’я, але учитель має формулювати поняття сузір’я правильно, а саме  це ділянка небесної сфери, що має чітко визначені межі. Сузір’я не є реальними об’єктами нашого Всесвіту.

Програмою передбачено практичне заняття з визначення учнями найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба. Перед цим учнів потрібно ознайомити з будовою такої карти. І саме тоді доцільно розпочати Дослідницький практикум «Спостереження за зоряним небом упродовж календарного року». Суть спостережень зводитися до того, що учні   разом з батьками упродовж року спостерігатимуть якесь одне сузір’я, а саме його положення відносно обраних земних орієнтирів.

Останнім, третім Розділом програми є «Земля – планета Сонячної системи», який включає три теми.

Тема «Земля як планета» є найбільш знайома для п’ятикласників, оскільки елементарні знання про Землю та її оболонки учні отримали у початковій школі. Дана тема найбільш повно інтегрує знання природничих дисциплін, розкриває взаємозв’язки між ними.

Тема знайомить учнів з гіпотезами та сучасними уявленнями про виникнення Землі,  її  формою, розмірами, внутрішньою будовою, рухами та способами зображення. У ході її вивчення учні розширюють знання про компоненти природи, без яких неможливе життя – повітря, вода, ґрунт.

Тема має глибоке екологічне навантаження. Її вивчення дає можливість розкрити необхідність охорони природи, повітря, ґрунту як необхідних складових навколишнього середовища для життєдіяльності організмів. Вона розкриває загальні закономірності природи, а особливо періодичність у русі космічних тіл і її відображення в явищах природи на Землі.

Під час вивчення даної теми особливу увагу необхідно приділити роботі з картографічним джерелами інформації, розвивати вміння використовувати їх для вирішення практичних завдань, формувати просторову компетенцію.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

На уроках природознавства
Автор-укладач Смірнова Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа...

Методичні рекомендації щодо написання дослідницької роботи Програма...
Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів П`ятихатської районної ради Дніпропетровської області

1 Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа...
Загальцівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Дослідницька діяльність учителя та учнів на уроках біології у сучасній школі
Тальнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Україна Нікопольська Міська Рада Відділ освіти І науки Висновок про...
Комунального закладу,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Департамент освіти Вінницької міської ради Міський методичний кабінет...
Рекомендовано методичною радою закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради». Протокол №3 від 25. 12....

Кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів»
Формування мотивації в учнів на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Мелихівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ...
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад нововодолазької районної ради

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской областиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт