Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ РОБІТ ТА АВТОРСЬКОГО  ПРОЕКТУ
Загальні положення

Метою виконання випускної творчої роботи є підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки слухачів курсів, систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної теми за проблематикою курсів, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти.  

Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може бути представлений у формі:

 • авторської програми (факультативу, спецкурсу, гуртка, студії тощо);

 • авторських методичних розробок навчальних занять або методичних рекомендацій;

 • методичних статей (опублікованих чи підготовлених до публікації);

 • матеріалів з роботи методичного об'єднання вчителів;

 • педагогічно-публіцистичних роздумів (опублікованих чи підготовлених до публікації); системи завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета (авторської);

 • завдань для проведення І, ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з предмету;

 • опису власного досвіду (авторської методики) з певної проблеми.

Обов'язковими ознаками проекту повинні бути науковість, авторська методика, творчий підхід до розв'язання проблеми.

 Критерії оцінювання авторського проекту

1. Актуальність теми, що розробляється, новизна, практична спрямованість і значущість роботи.

2. Обсяг і повнота розробок, їх самостійність, завершеність.

3. Аргументованість запропонованих рішень, підходів, висновків.

4. Якість і правильність (науковість, методична, мовна й мовленнєва грамотність) оформлення.
       Обов'язки слухача

У період виконання творчої роботи слухач курсів повинен:

 • обрати тему роботи та узгодити її з керівником;

 • обговорити з керівником обсяг і глибину розробки проблеми, визначити мету, завдання і структуру роботи, скласти її план;

 • дібрати та вивчити літературу з даної проблеми;

 • до встановленого терміну оформити роботу, згідно з рекомендаціями, і подати її науковому керівникові на перевірку;

 • підготуватися до захисту і захистити роботу у встановлений деканатом термін.

Обов'язки наукового керівника 

У процесі виконання слухачем творчої роботи науковий керівник повинен:

 • надавати допомогу слухачеві в осмисленні проблеми і теми роботи;

 • допомогти слухачеві у формуванні мети, завдань роботи, розробити її структуру і план виконання;

 • узгодити перелік рекомендованої літератури;

 • скоригувати обсяг роботи та термін її виконання;

 • консультувати слухача з питань методики роботи над проблемою відповідності висновків поставленим завданням, оформлення атестаційної роботи та 

 • підготовки її до захисту;

 • забезпечити самостійне і творче виконання роботи слухачем;

 • здійснювати поетапний контроль за виконанням слухачем роботи;

 • підготувати відгук на атестаційну роботу.


Вибір теми та написання творчих робіт та проектів

Рекомендована тематика робіт надається слухачам на консультації.

Структурно атестаційна робота має містити:

 • титульну сторінку,

 • зміст або план,

 • вступ,

 • основну частину,

 • висновки,

 • список використаної літератури,

 • додатки (за потребою).

Титульна сторінка роботи оформлюється за встановленою формою (додаток).

Зміст або план охоплює назву всіх розділів із зазначенням сторінки, на якій розпочинається розділ.

Вступ до роботи містить обгрунтування актуальності теми та мети роботи; аналіз сучасного стану проблеми, яка розглядається; підстави та вихідні положення (або дані) для розробки теми, завдання роботи. Обсяг вступу має не перевищувати трьох сторінок рукописного тексту.

В основній частині роботи слід:

 • зробити аналіз наукових даних, передового досвіду з обраної проблеми;

 • сформулювати основну ідею теоретичної розробки (або програму і методику експериментальної розробки);

 • розробити науково-обгрунтовані теоретичні і практичні положення щодо розв'язання даної проблеми за можливістю; проілюструвати прикладами з досвіду професійної діяльності слухача;

 • сформулювати результати теоретичної (або експериментальної) розробки, виконаної слухачем; подати узагальнення та оцінку отриманих результатів.

Обсяг цієї частини роботи має становити 10-15 сторінок рукописного тексту.

У заключній частині доцільно сформулювати стислі висновки за завданнями атестаційної роботи і пропозиції щодо їх практичного використання. Обсяг цієї частини роботи не повинен перевищувати 3-5 сторінок рукописного тексту.

Список використаної літератури містить перелік літератури та інших документальних джерел, використаних під час виконання роботи. Приклади оформлення бібліографічного списку літератури наведено у додатку.

Додатки (за їх необхідності) мають уміщувати допоміжний матеріал, що використовується для повноти сприйняття виконаної роботи: малюнки, таблиці допоміжних числових і статистичних даних, плани, схеми, графіки, інструкції чи витяги з них, копії необхідних документів, описи алгоритмів і програм задач, що розв'язуються на ПК тощо.

Завершена робота мусить задовольняти такі вимоги:

 • її зміст має відповідати обраній темі, розробленому плану, сучасному науковому рівню вивчення даної проблеми, поставленим завданням;

 • у ній мають бути чітко виражені: практична спрямованість;

 • логічна послідовність викладу матеріалу;

 • переконливість аргументації;

 • стислість і точність формулювань, що усуває можливість неоднозначного тлумачення;

 • конкретність викладу результатів роботи;

 • наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим завданням.

Роботу можна подавати до захисту в друкованому, рукописному чи електронному варіантах.


Вимоги щодо оформлення творчої роботи

У творчій роботі на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел (монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій) необхідно зв'язно, грамотно і логічно обґрунтувати вибрану тему, її актуальність, дати оцінку вивченим роботам, обов'язково потрібно висловити свою точку зору щодо проблеми, яка розглядається, проаналізувати власний досвід роботи.

У вступній частині важливо дати теоретичний аналіз проблеми, здійснити методологічне обґрунтування, оцінити ступінь інноваційної, теоретичної та практичної значимості.

В основній частині необхідно показати, як дана проблема вирішується слухачем особисто, обґрунтувавши актуальність власного педагогічного досвіду.

Заключна частина, як правило, вміщує висновки, пропозиції і методичні рекомендації, які пропонуються автором для вдосконалення освітньо-виховного процесу.

Робота над темою, як правило, починається з підбору і первинного ознайомлення з необхідною літературою.

Існують загальноприйняті правила опису використаної літератури. Цих правил і слід дотримуватися.

Про кожен документ (книжку) подаються такі відомості:

 • прізвище та ініціали автора; якщо книжка написана декількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та   ініціали першого автора, після чого роблять приписку "та ін.";

 • повна і точна назва книжки, яка не береться в лапки;

 • підзаголовок який уточнює назву книжки (якщо він вказаний на титульному листі);

 • дані про повторне видання;

 • назва міста видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви, Ленінграда вживаються скорочення: К., X., М., Л.);

 • назва видавництва (без лапок);

 • рік видання (без слів "рік" або скорочення "р.");

 • кількість сторінок із скороченням "с.".

Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (. - ).

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Наприклад: Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України. -К.: Генеза, 1996. - 205с.

Якщо на титульному листі відсутнє прізвище автора (або авторів), то запис даних про книжку починають з назви книжки, після чого вказують прізвище редактора та його ініціали, які ставлять перед

 прізвищем, і всі останні елементи під прізвищем автора.

Наприклад: Воспитание детей в игре /Под ред. Д.В.Менджерицкой. - М.: Просвещение, 1979. - 175 с.

У відомостях про твори видатних педагогів, опублікованих в окремих збірниках праць, подаються такі дані: прізвище та ініціали автора; повний заголовок твору; найменування видання, в якому

 міститься цей твір; номер тому і номер сторінок, на яких надрукований твір.

Наприклад: Сухомлинський В.О. Біля джерел життєвого ідеалу. - Вибрані твори, т. 3. - К.: Вища школа, 1977. - С. 218-225.Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших

 періодичних виданнях, повинні мати прізвище та ініціали автора статті; заголовок статті; після якого йде повна назва джерела, в якому знаходиться стаття (книжки чи збірника) за викладеними вище

 правилами, а для періодичних видань - назва журналу або газети, рік випуску, номер журналу, сторінки, а для газети - число і -місяць.

Наприклад: Кузьменко О. М. - Народи об'єднаних націй. /Історія в школах України. - 1999. - №4. - С. 35-40.
Оформлення бібліографічного опису джерел
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Алгоритм оформлення статті з періодичного друкованого видання:

Один автор:

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або ініціали та прізвище автора // Назва журналу. – Рік. –. – С. ??.

Наприклад:

Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116.
Два автори:

Прізвище ініціали першого автора. Назва статті. / ініціали, прізвище першого автора, ініціали, прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. –. – С. ??.
Алгоритм оформлення статті з електронного видання:
Прізвище ініціали автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. –. – Режим доступу: електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www...
Наприклад:

Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm
Зміни в оформленні книг (посібників, збірників, монографій тощо):
Змінено правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.) наприклад:

Психологія : підруч. для вузів.

Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В.

Звертаємо увагу на зміни в написанні знаків пунктуації! У новому стандарті застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака: тире (), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:).

Виняток – крапка (.) та кома (,) – проміжки залишають тільки після них.

Детальніше ознайомлення з новими правилами оформлення списку бібліографії представлено у таблиці:


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / Микола Степанович Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

 2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : монографія. – К. : Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. – 184 с. – Бібілогр. : с. 166-183.

Два автори

 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.

 2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с.

Три автори


 1. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. – К. : Ун-т “Україна”, 2005. – 281 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.


Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с.

 2. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посіб. / за ред. В. К. Шпака. – К. : Знання, 2005. – 311 с.

 3. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн. Палата України, 2007. – 60 с.


Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [1] c.

 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 – .– (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с.

 3. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, семінарів


 1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.


 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

Словники


 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.

 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

Атласи


 1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

 2. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

  1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38.

  2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.

  3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61.

Електронні ресурси


   1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. –Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера.


 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm


Додаток

ЗРАЗОК

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради

«Академія неперервної освіти»

Гімнастика для

піднебіння, губ, щік, язика дітей із ринолалією

Автор проекту: Іванова Вікторія Іванівна

слухач курсів підвищення кваліфікації

вчителів-дефектологів,

вчитель-дефектолог

Крюківщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Іванківського району
Керівник: Татаринцев Олександр Володимирович

Біла Церква

2015

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт для студентів
Методичні рекомендації містять загальні вимоги до структури та змісту дипломних робіт, рекомендації щодо організації й здійснення...

Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких...
Методичні рекомендації) визначається процедура формування та документального оформлення проведення культурно-мистецьких заходів,...

Методичні рекомендації щодо виконання й захисту магістерських робіт
Методичні рекомендації щодо виконання й захисту магістерських робіт обговорені та схвалені на засіданні вченої ради Киму №1 від «29»...

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових робіт
Методичні вказівки до виконання І захисту курсових робіт обговорені І схвалені на засіданні Вченої ради КиМУ, протокол №1 від 29...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт галузь знань 0303 Журналістика та інформація
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 45 с

Методичні рекомендації щодо постановки на бухгалтерський облік та...
Бухгалтерський облік та оподаткування господарських операцій з об’єктами права інтелектуальної власності, при укладанні та виконанні...

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та виконання дипломних робіт

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт
Додаток П. Мовні конструкції, які використовуються у наукових працях для виконання функції зв’язку між реченнями

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Діловодство» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни кримінальне право
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів заочної форми навчання...

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт Тести за темами...
Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Методичні рекомендації містять тематичний план дисципліни „Основи Кримінального кодексу України, навчальну програму, порядок виконання...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт