Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Робоча програма навчальної дисципліни «організація ветеринарної справи»

Робоча програма навчальної дисципліни «організація ветеринарної справи»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

у редакції наказу Міністерства освіти

науки України від 5 червня 2013 р № 683

Форма № Н - 3.04

Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету»

Циклова комісія зооветеринарних дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.О.заступника директора

з навчальної роботи
_________________ О.В.Рогозян

“______”_______________2015 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ»

напрям підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина»_

спеціальність 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

спеціалізація Ветеринарна медицина

відділення «Ветеринарна медицина»


2015 – 2016 рік

Робоча програма з дисципліни :
«ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ»
складено на підставі типової програми
за напрямом підготовки 6.11.0101 , «Ветеринарна медицина»
спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна медицина»
від „11 лютого 2010 року - 15 с.

Розробник : Васюніна Т.Г. спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії зооветеринарних дисциплін
Протокол № 1 від. 08. 09. 2015 року
Завідувач циклової комісії зооветеринарних дисциплін
__________________ Н.О. Шпота
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол № 1 від. 08.09. 2015 року

Голова циклової комісії _________ О.М.Гоженко

Голова _______________ В.І. Кліменко

Методист _______________А.М. Фугель

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів

для В – 41—1,1

Галузь знань

1101 Ветеринарна медицина (шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

6.110101 Ветеринарна медицина (шифр і назва) (шифр і назва)

Модулів –3

Спеціальність (професійне

спрямування):

фельдшер ветеринарної медицини


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин:

135(64 + 71сам)

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст


12 год.

12 год

Практичні, семінарські

12 год.

28 год

ЛабораторніСамостійна робота

12 год.

59 год

Індивідуальні завдання: 3 год.

Вид контролю: тести ПК
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни впп 19 «Організація підприємницької діяльності»
Робоча програма «Організація підприємницької діяльності» для студентів Житомирського державного технологічного університету за напрямом...

Робоча програма навчальної дисципліни гігієна продуктів тваринного...
Робоча програма для студентів окр «Магістр» зі спеціальності 11010102 – Ветеринарна медицина / А. М. Труш // Харківська державна...

Робоча програма навчальної дисципліни дитяча терапевтична стоматологія...
Робоча програма дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» для студентів за напрямом підготовки 1201 «Медицина» (22 «Охорона здоров’я»),...

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна медицина, організація...
Робоча навчальна програма складена для студентів VI курсу за кредитно – модульною системою навчання спеціальності 12010001 – Лікувальна...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Робоча програма навчальної дисципліни виробнича практика «сестринська...
Робоча програма виробничої практики з дисциплін «Сестринська практика в стоматології» для студентів 2 курсу за напрямом підготовки...

Робоча програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік за спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців...

Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми господарського...
Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...

Робоча програма навчальної дисципліни господарський процес за напрямом...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Господарський процес» за напрямом підготовки «Правознавство»

Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні економічні відносини...
Робоча програма дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності...

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Робоча програма навчальної дисципліни
Мета дисципліни «Оподаткування підприємств» – вивчення фінансових відносин, пов’язаних з відчуженням частини вартості активів підприємства...

Програма І робоча програма з навчальної дисципліни “ Фінансово-економічний...
...

Робоча програма навчальної дисципліни соціальна інформатика
Носенко Тетяна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики Інституту суспільства Київського університету...

Програма навчальної дисципліни адміністрування митних платежів (назва...
Програма навчальної дисципліни «Адміністрування митних платежів» для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...

Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики для студентів...
Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03 “Електротехнічні...

Робоча програма навчальної дисципліни “Безпечна експлуатація електроустановок споживачів ”
Ціль забезпечення майбутніх фахівців методичним основам безпечної експлуатації електроустановок споживачів при виконанні різних видів...

Робоча програма навчальної дисципліни порівняльна морфологія І судова...
Окр «Магістр» зі спеціальності 11010102 «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт