Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітна нова

Звітна нова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)

фінансів України

21.12.2011 № 1688
Податкова декларація платника

єдиного податку – юридичної особи

порядковий № за рік*
1
звітна
звітна нова
уточнююча
довідково**2

податковий (звітний) період:

І квартал
півріччя
три квартали
рік
місяць**
2

0року3

податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі подання уточнюючої декларації):

І квартал
півріччя
три квартали
рік
2

0року

(ІІ квартал***)
(IV квартал***)


4

платник податку:

повне найменування:________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________


код згідно з ЄДРПОУ

код виду економічної діяльності (КВЕД)
код організаційно-правової форми господарювання

податкова адреса (місцезнаходження) платника:

поштовий індексміжміський кодтелефон


електронна адреса****:

факс****
5

найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:6

середньооблікова кількість працівників (осіб):
* Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій за рік).

** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

*** Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом України від 04.11.2011 № 4014-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” (далі – Закон № 4014-VI).

**** За бажанням платника податку.


Показники

Код рядка

Сума, грн. коп.

1

2

3

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

1
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 %

2
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 %

3
Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

4
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України

5
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

6
Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

7
Сума єдиного податку за ставкою 3% (р.2 × 3%)

7.1
Сума єдиного податку за ставкою 5% (р.3 × 5%)

7.2
Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 4 + + р. 5 + р. 6) × (___)%1

7.3
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 72 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 – р. 8)

9
Самостійне виявлення помилок

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 92 декларації, що уточнюється)3

10
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10) або (р. 11 або сума р. 11 додатка(ів) у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4

11
Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9) або (р. 12 або сума р. 12 додатка(ів) у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення)

12
Сума штрафу в розмірі 3% суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (р. 11 х 3%))

13
Сума штрафу в розмірі 5% суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (р. 11 х 5%))

14
Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України)

15
Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов'язання податку за минулий(і) період(и) на:
арк.

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на:
арк.

1 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (6% або 10 %).

2 У рядках 8 і 10 – рядки 7 і 9 відповідно застосовуються для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом № 4014-VI.

3 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

4 Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною.

2

0р.(дата заповнення декларації (дд.мм.рррр))

Керівник(ініціали та прізвище) (підпис)

М. П.

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)Головний бухгалтер
(ініціали та прізвище) (підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)


* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина заповнюється посадова особа органу державної податкової служби
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)

За результатами камеральної перевірки
Порушень (помилок) не виявленоСкладено акт від "___" ___________ 20__ року № __________
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище)


Директор Департаменту податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук

Додаток1

до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи


Порядковий №

звітної

за

(відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному у податковій декларації)звітної новоїІ квартал
півріччя
три квартали
рік
2

0року

Розрахунок2

податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється

І квартал
півріччя
три квартали
рік
2

0року

(ІІ квартал*)
(IV квартал*)
* Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом № 4014-VI.


Показники

Код рядка

Сума, грн. коп.

1

2

3

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

1
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 %

2
Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 %

3
Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

4
Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України

5
Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

6
Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

7
Сума єдиного податку за ставкою 3% (р.2 × 3%)

7.1
Сума єдиного податку за ставкою 5% (р.3 × 5%)

7.2
Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 4 + + р. 5 + р. 6) × (___)%4

7.3
Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 73 декларації за минулий податковий (звітний) період)

8
Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 – р. 8)

9
Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 93 декларації, що уточнюється)

10
Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10)

11
Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9) (відображається тільки позитивне значення)

12
1 Додаток є невід’ємною частиною звітної або звітної нової податкової декларації.

2 Заповнюється у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

3 У рядках 8 і 10 – рядки 7 і 9 відповідно застосовуються для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом № 4014-VI.

4 Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (6% або 10 %).

Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною.

2

0р.(дата заповнення додатка (дд.мм.рррр))

Керівник(ініціали та прізвище) (підпис)

М. П.

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)Головний бухгалтер
(ініціали та прізвище) (підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)


* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова
Для фізичної особи – громадянина термін подання до 1 травня року, що настає за звітним

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств...

Звітна

Звітна документація

Кіцманська одпі повідомляє: Нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв
З 1 січня 2016 року вводиться нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв, які будуть видавати покупцям податкові...

Звітна дата та звітний період
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «професійне страхування»

Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю...
«нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт