Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Первая международная научно-практическая конференция открытые эволюционирующие системы

Первая международная научно-практическая конференция открытые эволюционирующие системы

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА”
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (УКРАЇНА)
БІРОБІДЖАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

(РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)
АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (УКРАЇНА)ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІДКРИТІ ЕВОЛЮЦІОНУЮЧІ СИСТЕМИ


ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТКРЫТЫЕ ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ


Київ

ВМУРоЛ

2002


Рекомендовано до друку

Радою ВНЗ Відкритого Міжнародного Університету розвитку людини „Україна”

Протокол засідання від 11.11.2002 № 3

Проведення Міжнародної конференці

Відкриті еволюціонуючі системи” дозволено згідно рішення

Науково-методичного центру вищої освіти МОН України

(лист Міністерства освіти і науки України №14/18.2 – 887 від 15.03.02)


Збірка містить тексти доповідей учасників Першої міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи", які присвячені теоретичним, методологічним і практичним питанням еволюції, стабілізації та самоорганізації відкритих систем довільної природи.

Розраховано на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться вивченням відкритих систем.
Сборник содержит доклады участников Первой международной научно-практической конференции "Открытые эволюционирующие системы", которые посвящены теоретическим, методологическим и практическим вопросам эволюции, стабилизации и самоорганизации открытых систем произвольной природы.

Рассчитан на преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется изучением открытых систем.
The Book contents reports presented at the First International Scientific-Practical conference “Open evolutioning systems” devoted to theoretical, metodological and practical problems of evolution, stabilization and selforganization of open systems of arbitrary nature.

The Book will be usefull to lectures, researchers, Ph. D. Students as well as anybody who is interesting studying open systems.

© ВМУРоЛ, 2002

Організаційний комітет

Голова оргкомітету – Таланчук Петро Михайлович, професор, д.т.н.., президент ВМУРоЛ (Відкритий міжнародний університет розвитку людини) "Україна", президент Академії інженерних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПН України (керівник секції “Освіта як фактор забезпечення стабільності розвитку суспільства”).

Співголови:

1. Мальчин Юрій Макарович, д.і.н., проф., ректор Академії муніципального управління, віце-президент Української муніципальної академії, академік Академії вищої школи України (керівник секції “Роль політичних партій у позитивній еволюції”).

2. Українець Анатолій Іванович, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи і міжнародних зв'язках НУХТ (Національного університету харчових технологій).

3. Сурнін Анатолій Олександрович, к.ф.н., проф., ректор Біробіджан- ского державного педагогічного інституту (Росія).

4. Дубко Валерій Олексійович, голова програмного комітету, д.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики Академії муніципального управління, (керівник секції “Моделі еволюцюонуючих систем ” 5-1).

Члени оргкомітету

 1. Власенко Олександр Володимирович, к.і.н., проректор з роботи і міжнародних зв'язків Академії муніципального управління (співкерівник секції “Роль політичних партій у позитивній еволюції”).

 2. Гуць Віктор Степанович, д.т.н., проф., зав. каф. охорони праці і цивільної оборони НУХТ (керівник секції “Забезпечення безпеки життєдіяльності й охорони праці в період трансформації соціально-економічних систем”).

 3. Єрмакова Олена Анатоліївна, к.ф.-м.н., доц., зав. каф. вищої математики ВМУРоЛа.

 4. Іванова Тамара Вікторівна, к.е.н., доц., член-кореспондент Української академії, декан факультету менеджменту Академії муніципального управління.

 5. Князєв Володимир Миколайович, д.філос.н., проректор з наукової роботи УАДУ при Президентові України, заслужений діяч науки і техніки України., (керівник секції “Державне управління і процес глобалізації”).

 6. Кольченко Катерина Олегівна, к.т.н., ст.н.с., проректор з наукової роботи ВМУРоЛа (учений секретар конференції, співкерівник секції “Освіта як фактор забезпечення стабільності розвитку суспільства”).

 7. Кондратенков Володимир Олександрович, Заслужений діяч науки Російської Федерації, д.т.н., проф., декан факультету міського господарства Академії муніципального управління, академік Академії інженерних наук і Аерокосмічної академії України, академік-секретар Російської академії військових наук.

 8. Коровайченко Юрій Миколайович, к.т.н., доц., перший проректор, проректор з навчальної роботи ВМУРоЛа.

 9. Лобанов Анатолій Іванович, к.ф.-м.н., проф. Академії муніципального управління.

 10. Могилевська Вікторія Петрівна, м.з.п., зав. відділом міжнародних відносин АМУ(секретар програмного комітету)

 11. Мурза Віталій Петрович, д.б.н., проф., академік Української академії науково-технічного прогресу, зав.каф. фізичної реабілітації ВМУРоЛа.

 12. Ніколенко Юрій Васильович, д.е.н., проф., зав. каф. економіки Академії муніципального управління, академік Академії вищої школи України, (керівник секції “Економіка перехідного періоду”), головний редактор збірника "Теорії мікро-макроекономіки" (спеціалізоване видання).

 13. Працьовитий Микола Вікторович, д.ф.-м.н., проф., зав. кафедри Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (керівник секції "Моделі еволюціонуючих систем" 5-2).

 14. Рянський Фелікс Миколайович, д.г.н., проф., зав каф. географії і екології ЕГФ, зав. НДЛ геоекологічних досліджень Нижньовартовського державного педагогічного інституту (Росія) (керівник секції "Самоорганізація і стійкість регіональних систем").

 15. Сегай Олександр Михайлович, к.т.н., доцент Академії муніципального управління, зав. лаб. екологічного менеджменту НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України (співкерівник секції "Самоорганізація і стійкість регіональних систем").

 16. Турбін Анатолій Федорович, д.ф.-м.н., проф., Інститут математики НАН України.УКРАЇНЕЦЬ А.І., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових технологій

ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні гості, колеги, учасники конференції !

Сьогодні ми розпочинаємо нашу конференцію в день трагічної дати екологічної катастрофи в Чорнобилі. Ми вступили в період великих техногенних навантажень на навколишнє середовище і на кожного члена суспільства зокрема. Світ, в якому ми зараз живемо, суттєво змінився. Усі процеси набули глобального характеру. Відповідно набули всесвітнього масштабу і протиріччя. Будь-які навіть незначні зміни можуть суттєво вплинути на розвиток усієї світової спільноти. Ці явища обумовлюються економічними, релігійними, демографічними та іншими причинами і потребують спеціальних досліджень.

Зростання чисельності населення, нестача і нерівномірне використання природних ресурсів, їх гранична продуктивність спонукають до розповсюдження і вживання генетично змінених продуктів сільського господарства, штучно виготовлених продуктів харчування, використання хімічних добавок, тощо. Тому величезну роль відіграє контроль і широке дослідження на державному рівні якості продуктів харчування та їх сертифікація.

Освічена людина – це людина, яка вміє орієнтуватись у цьому мінливому світі, раціоналізувати рівень своїх потреб. Зменшення видів тваринного світу пов’язано не тільки з кліматичними змінами, забрудненням навколишнього середовища, але й з культурологічною складовою людини. Це підкреслює зростаючу роль освіти в сьогоденні і майбутньому.

Використання нових технологій на виробництві та у суспільстві зараз пов’язують з розумінням того факту, що будь-яка система є елементом більш складної системи, тобто відкритою. Людство може зберегтись в нових умовах лише вивчаючи і використовуючи закони еволюції великих відкритих систем. Стабільність таких систем забезпечується сильною кореляцією між її складовими, що приводить до принципів самоорганізації.

Ми зібрались тут, люди різних спеціальностей, поглядів, щоб почати відшуковувати спільні закони відкритих систем довільної природи, перш за все з метою їх застосування для прогнозу шляхів некатастрофічного розвитку людства.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ТАЛАНЧУК П.М., академік АПН України, д.т.н., проф., президент Університету “Україна”,

КОЛЬЧЕНКО К.О., к.т.н., доц., ВМУРоЛ “Україна” (Київ)

Система інтегрованого навчання як стабілізуючий фактор розвитку суспільства

Шановні учасники Першої міжнародної конференції “Відкриті еволюціонуючі системи” !

Сьогодні в усьому світі, практично в усіх країнах , у тому числі й в Україні, звучать життєво важливі питання: хто ми і де ми , що з нами відбувається, як вижити? Як діяти, щоб не тільки вийти із кризи, але й жити по-людськи, гідно? Ці питання є вічними. Однак, не зважаючи на їх актуальність і наявність великої кількості різних теорій, вчень і концепцій фундаментальний механізм ефективної діяльності та прогресу й нині залишається невідомим. Ясно одне, що життєвий добробут, усі багатства при інших однакових умовах, створюються лише людською працею. А світова практика переконливо довела, що економічний прогрес залежить від удосконалення технологій та організації об’єднаної суспільної праці.Тому головною ознакою розвинутих в економічному плані країн стає їх здатність досягнути сучасних високих технологій. На рівні людського ресурсу це означає вміння людей – менеджерів, працівників, персоналу тощо – швидко включатися у нові і відкидати старі технології, засвоювати нові знання, цілеспрямовано й ефективно переозброювати виробництво. Це може вважатися такими , що мають сучасну фахову підготовку.

На превеликий жаль, сьогодні можна стверджувати, що в Україні дуже мало галузей народного господарства, які б за показниками ефективності, якості, конкурентоспроможності були на рівні промислово розвинутих країн. Причини такого становища слід шукати тільки в сплетінні сьогоднішніх негараздів. Тут можна віднайти лише оперативну відповідь. Фундаментальні ж чинники заглиблюються в сиву давнину...

Коли я роздумую про долю мого народу, шукаючи причини його тяжкого життя, неодмінно і щоразу впираюся в глуху стіну українського бездержав’я.

Слід підкреслити, що українська ідея є ровесницею першої втрати Україною своєї незалежності (кінець XIV століття ). Але її (української ідеї ) корені сягають часів Київської Русі. Документальні джерела, легенди та оповіді про добу могутньої Київської держави, її здобутки й велич після поразок і втрати єдності земель живили народну свідомість цементуючим духом надії про відродження своєї слави. А пекучі проблеми реального життя – розпад української держави, чужоземне панування сусідів і різних зайд, соціальне , національне й духовне гноблення – підживлювали цю надію й породжували розмаїття ідей боротьби проти поневолювачів, за соборність українських земель, єдність народу, його релігії та культури. Ці ідеї безперервно нуртували в надрах українського народу – то затихаючи, то розгортаючись з новою силою. Україна знала різні періоди в своїй історії: і такі, “що винищують людський дух”, і такі, що “формують гідний поваги прекрасний національний тип” (Ліна Костенко “Геній в умовах заблокованої культури”// ж. “Урок українською”, 2000, №2, с.4).

У багатьох країнах стрижневою є одна нація, як системно утворюючий фактор... На цей стержень нанизують розумні порядки, які влаштовують всіх людей, що в ній мешкають. Корінна нація будучи головною, не протиставляється іншим народам, що проживають у країні. Це відповідає українській ідеї: створити європейську, демократичну, заможну українську державу, в якій українці працюють як для себе, так і на благо інших народів...

Наше спасіння – у створенні потужної процвітаючої української держави. Тільки за такої умови матимемо перспективу національного розвою і щасливого людського життя. “Це вже чисто український парадокс – наша свобода прийде нам через державу ”, — стверджує Ліна Костенко. І вона має рацію.

У широкому спектрі завдань розбудови незалежної держави надзвичайно важливе місце посідає проблема реального утвердження державності української мови в усіх сферах використання. Кожна людина, яка мріє про державну кар’єру, має усвідомити, що без знання державної мови неможливо обіймати такі посади. Не знайти пристойного місця в суспільстві, бо мовою загальнонаціонального спілкування в українській державі буде українська . Так цю проблему розв’язує весь цивілізований світ, усі демократично розвинуті країни, в котрих чисельно переважає корінний етнос, — Німеччина, Франція, Велика Британія, Ізраїль, Італія та інші. Колись кожний скіф мав знати свій родовід до сьомого коліна. Той хто не знав свого походження і не шанував його, не міг вважатися повноцінною людиною; він був поза родом, поза племенем, йому було важко вижити, його цуралися. А давні греки тих, хто погано говорив грецькою мовою вважали варварами. Тобто роль національної культури, як системоутворюючого фактора історично обґрунтовано.

Немає особливої потреби переконувати, що і державу, і мову, і щасливе заможне життя здатні створити добре підготовлені національні кадри. Це може забезпечити лише освіта. Це — її головне завдання. Не має змоги розглянути цю проблему широко, тож торкнемося лише окремих завдань, які необхідно виконати.

В Україні нараховується майже 950 вищих навчальних закладів, у яких навчається близько 1 млн. 700 тис. студентів. Значні обсяги людських, матеріальних і фінансових ресурсів, які залучаються освітянською галуззю, роль освіти в соціальному та економічному розвитку висувають її як одну із провідних галузей на передній план.

Стан справ в освітній галузі суттєво впливає на всі сфери суспільного життя, на формування ставлення населення до кардинальних суспільних трансформацій. Мало наповнити голови майбутніх фахівців фундаментальними знаннями базових і фахових дисциплін. Не менш важливо – на  вчити, як їх використати для перетворення світу на благо людини. Іншими словами, ці знання, вміння й навички слід переплавити у здатність творити високоякісну техніку, інфраструктуру задоволення людських потреб, розробити та впровадити сучасні технології.

Важливим стабілізуючим фактором безкризового розвитку суспільства в соціальній сфері є надання можливості всім верствам населення отримання професійних знань. Людина, яка має можливість швидко адаптуватись до змін в економіці і суспільстві, це людина, яка може завжди отримати прктичні знання, в узгодженості з своїми духовними та фізичними можливостями... Неадаптованість до поточного життя є основою для агресивності, грунтом для вирішення питань насильством, пошуком проблем не в собі а в оточенні. На державному рівні це набуває форм глобального тероризму. Значну роль в вирішенні цих питань повинні відігравати такі учбово-наукові заклади як Університет "Україна"— університети розвитку Людини...

В зв’язку з фундаментальністю, комплексністю окреслених питань ми не можемо охопити їх в одній доповіді. Запрошуємо учасників конференції акцентувати в своїх доповідях, дискусіях увагу і на цих проблемах.

ДЕМ’ЯНЧУК О.П., доц. кафедри політології

Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, дослідник кафедри освітньої політики та управління освітою Університету Міннесота (США)

КОНТЕКСТИ І КОНТРАСТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Розробка стратегії розвитку національної системи освіти вимагає врахування її сучасного контексту та тенденцій до змін у найближчій і далекій перспективі. Певно, найбільший вплив на зміни у філософії та методології освіти уже зараз справляє цивілізаційний та глобалізаційний контекст: різке підвищення престижу інтелектуальних професій поряд з усе більшою індивідуалізацією (“атомізацією”) людства висуває освіту в ряд найприбутковіших галузей виробничої діяльності, а стирання міжнаціональних кордонів і поліпшення умов для міграції людей по всій земній кулі загострює конкуренцію між навчальними закладами за “клієнтів” – студентів і замовників/споживачів інтелектуальної продукції.

В Україні перспективну політику розвитку освіти визначає Національна освітня доктрина, офіційно затверджена нещодавно разом з планом заходів по її реалізації. Аналіз цього політичного документа свідчить про те, що при розробці стратегії розвитку освіти автори враховували лише державний та до деякої міри національний контекст, нехтуючи в основному цивілізаційними та глобалізаційними факторами змін. Крім того, інституційні інтереси, в першу чергу вищих навчальних закладів, які вже зараз мають вступати в конкуренцію з ВНЗ близького й далекого зарубіжжя, силовими рішеннями (законами та актами Міністерства освіти і науки) підпорядковуються інтересам загальнодержавним, внаслідок чого значно звужується їхня здатність до гнучкого реагування на швидкі зміни в економіці та соціальній сфері як України, так і пост-комуністичних держав. Цілий ряд положень, спрямованих на радикальне реформування формальної системи освіти, входять у протиріччя з сучасними цінностями демократичного суспільства, зокрема, принцип рівності/рівних можливостей в умовах ринкової економіки та вільної конкуренції обертається значною нерівністю згідно з економіко-математичними розрахунками. Детальний аналіз Доктрини виявляє також протиріччя між задекларованими цілями та встановленими принципами управління й фінансування освіти, в першу чергу вищої.

Процеси, що відбуваються у світовій вищій освіті, свідчать про те, що освіту безумовно необхідно віднести до прибуткової сфери діяльності й відповідно будувати стратегію її розвитку, уникаючи патерналізму й “ручного” управління. Від зростання вільної конкуренції між навчальними закладами як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку освітніх послуг та інтелектуальної продукції виграє і суспільство в цілому, і окремі інституції завдяки можливостям реалізувати той надзвичайно високий науковий та освітній потенціал, який досягнуто попередніми поколіннями.

ДУБКО В.А., д.ф.-м.н.,проф., АМУ (Киев)

ОТкрытые эволюционирующие системы

Попытаемся очертить те проблемы обеспечения устойчивого развития регионов, решение которых требуют интеграции многих научных направлений.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Viiі международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы...
Государственное предприятие «Центр научно-технической информации и содействия инновационному развитию Украины»

Vіiі международная научная конференция Днепропетровск, Украина, 21-23 декабря 2015 г
Б-63 Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы VІІ международной научной конференции. – Днепропетровск: Лира, 2015....

Памяти профессора Михаила Акимовича Брицына Конференция будет проходить...
Конференция будет проходить с 5 по 7 декабря 2012 года. Желающих принять участие просим представить заявку на участие и доклады объемом...

Гост 23166-99
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

Кто может открыть фирму, зарегистрировать и осуществлять предпринимательскую...
Регистрация может выполняться как посредством электронной системы, так и нотариально. В чем различие?

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию

Практическая работа «Распознавание пластмасс и волокон»
Оборудование и реактивы: образцы пластмасс и волокон под номерами, спиртовка, спички, стеклянные палочки, тигельные щипцы, асбестовые...

Конференция 2010 Внимание!!! Напечатаны 10 из 10 томов научного журнала
М74 мова І культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. І (137). – 408 с

Приказ Комитета по надзору за охраной труда Украины
Научно-исследовательским, проектно-технологическим и внедренческим центром организации труда и управления производством Укоопсоюза...

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве

Начальникам городских, районных отделов, управлений образования,...
Направляем для руководства в работе Инструкцию о переводе и выпуске учащихся (воспитанников) учебных заведений системы общего среднего...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт