Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра української мови та літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної

роботи ____________ А.М. Колот
«___» ____________ 20__ р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

«УКРАЇНСЬКА СЛОВЕСНІСТЬ»

освітній ступінь бакалавр

усі галузі знань

усі спеціальності,

крім спеціалізацій 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення», 6М04 «Міжнародний бізнес»


ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ____________ Л.С. Козловська
Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть


Київ КНЕУ 2016

1.Вступ

На сучасному етапі розвитку суспільства мовна освіта спрямована на формування й розвиток таких предметних компетенцій, як комунікативна (оволодіння усіма видами мовної діяльності, основами культури усної та писемної мови, базові вміння використати мовні засоби у відповідних ситуаціях спілкування), мовна (засвоєння знань про мову як систему, як суспільне явище, збагачення словникового запасу, індивідуального лексикону, оволодіння основними нормами літературної мови, уміння користуватися довідковою та лексикографічною літературою), культурологічна (усвідомлення мови та літератури як важливих форм вираження специфіки національної культури, їх взаємозв’язку із суспільною історією народу). Вивчення української мови та літератури в економічному університеті сприяє більш повному розвитку особистості молодої людини в контексті засвоєння загальнолюдських цінностей, формування національної свідомості сучасних студентів як майбутніх представників української еліти.

Досвід підготовки фахівців вищої школи підтверджує той факт, що одним із основних навиків, здобутих під час навчання, є вміння професійно сприймати словесну інформацію, самостійно її осмислювати, оцінювати можливі наслідки, виокремлювати найбільш доцільні шляхи досягнення комунікативної мети. Університетська освіта має на меті виховання не просто фахівця, а людини з науковим мисленням. Тому завдання курсу «Українська словесність» – сформувати високу мовну компетенцію в науковому та професійному спілкуванні.

Спираючись на знання про особливості функціонування стилів літературної мови, усвідомлення взаємозв’язків у мовній системі, студент повинен практично реалізовувати у стильовому плані думку відповідно до комунікативної ситуації. Таке формування мовної майстерності передбачає альтернативний підхід до вибору завдань як аудиторних, так й індивідуальних. На заняттях активізують увагу студентів до функційного аспекту вияву особливостей, пов’язаних із закономірностями взаємодії в текстах художнього, наукового, офіційно-ділового стилів лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів мови. Безперечно, художня література є інтелектуальною основою іміджу будь-якої людини, яка прагне посісти достойне місце в сучасному глобалізованому світі, ставши професіоналом високого рівня. Тож культурологічний аспект викладання дисципліни так само важливий, оскільки розширює межі суто професійної комунікації, мова якої є багатокомпонентним утворенням.

Засвоєння норм літературної мови під час роботи з різножанровими текстами сприяє підвищенню загальномовної культури майбутніх фахівців галузі, допомагаючи уникнути типових помилок у писемній та усній мовно-професійній комунікації. Культура мови є ще одним функційним аспектом курсу української словесності у вищому економічному навчальному закладі.

Програма має на меті: удосконалити гуманітарні знання студентів економічного вищого навчального закладу, підвищити загальнокультурний, інтелектуальний та естетичний рівень майбутніх економістів на основі засвоєння визначних здобутків української літератури, сформувати високий рівень мовної компетенції майбутнього фахівця у професійній і науковій сферах комунікації, розширити межі суто професійної комунікації, сформувати стійкий інтерес до української художньої літератури та літературної мови як основ націоцентричного світогляду.

Програма базується на функційному підході до вивчення матеріалу, що передбачає обов’язкову орієнтацію на комунікативну ситуацію, дає змогу на належному рівні засвоїти норми сучасної української літературної мови, техніку усної й писемної мови; сформувати вміння правильно й логічно висловлювати думки; оптимально використовувати знання найкращих здобутків класичної та сучасної української літератури в науковому та професійному спілкуванні; оволодіти засобами точного, чіткого й лаконічного висловлювання, майстерністю публічного виступу.
Студент повинен знати:

 • основні теоретичні поняття курсу;

 • про роль української художньої літератури у формуванні української літературної мови;

 • систему норм української літературної мови як основу культури усного й писемного спілкування;

 • основні тенденції розвитку сучасної літературної мови;

 • основні правила, що формують культуру усної й писемної мови.


Студент повинен уміти:

 • відтворювати і створювати тексти залежно від комунікативної мети;

 • володіти нормами структурування та мовного оформлення окремих видів ділової документації;

 • уміти редагувати та перекладати тексти спеціальності;

 • самостійно творити текст;

 • дотримуватися норм української літературної мови в усному та писемному спілкуванні;

 • дотримуватися вимог мовного етикету в будь-якій ситуації спілкування.

Високий рівень мовної компетенції – невід’ємний, органічний складник освіченості фахівця будь-якого профілю, запорука його успішної професійної діяльності.

2. Тематичний план дисципліни


Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

Лекції

Практичні

Лабораторні

ІндивідуальніКонтактні заняття

Індивідуальні

СРС

Тема 1. Екологія сучасного українськомовного простору

4

6


6

4
Тема 2. Мовний тренінг. Лексичні та фразеологічні засоби літературної мови в різностильових текстах
4
3
8Тема 3. Мовний тренінг. Граматичні засоби мови в професійній комунікації
4
34
Тема 4. Мовні стилі. Художня література як класичний чинник формування мовної свідомості особистості
6Тема 5. Специфічні мовні ознаки наукових текстів
4Тема 6. Сучасна ділова комунікація
4Тема7. Мовний компонент фахової комунікації. Публічний виступ як різновид усної комунікації

4

6
34
Підсумковий контроль, годиниУсього:

8

34
9

35

14

12

90

Разом годин:

годин

90

120

кредитів

3

4  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Вступ

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Рекомендована література (основна І додаткова)

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни)

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...

Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 34

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Міжнародне економічне право як наука вивчається студентами факультету міжнародної економіки та менеджменту Київського національного...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів денної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів денної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Кожура Людмила Олександрівна, канд юр наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні вказівки щодо підготовки студентами курсових робіт з основ економічної науки

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Союзу, так І з різними європейськими структурами, а також підготовки до самостійного ведення бізнесу в єсБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт