Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародна економічна статистика» для студентів спеціальності

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародна економічна статистика» для студентів спеціальності

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни

«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА»

для студентів спеціальності

7.03050301, 8.03050301 «Міжнародна економіка»Затверджено на засіданні вченої ради

економіко-правового факультету

Протокол №9 від 16.04.2014 р.МАРІУПОЛЬ - 2014


УДК 311.339.9(076)

ББК 65.051.1я73
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів спеціальності 7.03050301, 8.03050301 «Міжнародна економіка»/ укл. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Захарова О.В.- Маріуполь: МДУ, 2014. - 58 с.

Методичні рекомендації містять інформацію щодо змісту навчальної дисципліни, завдання семінарських занять, плани лабораторних робіт, завдання до самостійної підготовки, варіанти завдань для виконання контрольної роботи. Рекомендовані для студентів усіх форм навчання.

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки (протокол №9 від 16.04.2014 р.)

Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Маріупольського

державного університету Марена Т.В.

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Маріупольського

державного університету Мацука В.М.

© МДУ, 2014

ЗМІСТ


1. Передмова

4

2. Опис навчальної дисципліни

3. Зміст навчальної дисципліни

6

8

4. Розподіл навчального часу за видами занять

11

5. План проведення семінарських занять

6. План проведення лабораторних занять

14

26

7. Завдання для самостійної роботи

32

8. Індивідуальне розрахункове задання

41

9. Тестові завдання для самоконтролю

44

10. Контрольні питання з курсу

54

11. Рекомендована література


56ПЕРЕДМОВА

Глобалізація та посилення інтернаціоналізації міжнародної економіки призводить до підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності в розвитку країн. Зовнішньоекономічні зв’язки та міжнародна економічна діяльність в цілому відіграють важливу роль, внаслідок чого збільшується роль міжнародної економічної статистики та статистичних методів аналізу міжнародної економічної діяльності зокрема.

Метою навчальної дисципліни «Міжнародна економічна статистика» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації з методології та організації міжнародної економічної статистики.

Задачі курсу: вивчення методів кількісного вимірювання масових явищ і процесів у світовій економіці, організації збирання статистичної інформації, її підготовки до аналізу, проведення аналізу та узагальнення результатів.

Предмет курсу: масові явища і процеси у світовій економіці, методологія розрахун­ків статистичних показників, що характеризують розвиток різних країн і континентів, діяльність міжнародних економічних об'єднань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні засади проведення статистичного дослідження; принципи підбору, систематизації, групування та аналізу статистичних даних; способи та методи розрахунку основних статистичних показників; методи аналізу динамічних процесів; способи вивчення тенденції в рядах динаміки; правила застосування індексного методу для аналізу економічних явищ та процесів; методологію проведення аналізу щодо вивчення взаємозв’язків між окремими соціально-економічними показниками розвитку світового господарства; теоретичні та організаційні основи проведення міжнародних порівнянь.

вміти: здійснювати збір статистичної інформації про економічний і соціальний розвиток країн світу на основі статистичних баз даних міжнародних організацій та даних національних статистичних служб країн світу, систематизувати та класифікувати її, приводити до порівнюваного вигляду; володіти методикою обробки отриманої інформації, узагальнювати її та аналізувати; самостійно, творчо використовувати дані аналізу економічного розвитку країн світу, робити на їх основі висновки та приймати рішення.

Програма навчального курсу побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу та узгоджена зі структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською кредитно-трансферною системою та Міністерством освіти і науки України.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «введення в спеціальність»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки, плани семінарських занять
Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для...

Методичні рекомендації для самостійної роботи
Контрольна робота – один із важливих видів самостійної роботи І навичок наукової роботи студентів. Термін виконання контрольних робіт...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг зі спеціальності” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” / Уклад.:...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-бакалаврів з...
Метод вказ для самост роботи студентів-бакалаврів з дисципліни «Медичне І фармацевтичне товарознавство» спеціальності «Сестринська...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Контроль І ревізія»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Контроль І ревізія» складені на основі Галузевого стандарту підготовки...

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку»
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів» складені відповідно до освітньо-професійної...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг з бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” /...

Методичні рекомендації з дисципліни аграрне право для самостійної...
Батигіна Олена Михайлівна, к ю н., доцент кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична...

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика» та...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт