Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку

Сторінка1/2
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

24.12.2010 № 1030

 

 

ПОРЯДОК

заповнення та подання Декларації акцизного податку

 

І. Загальні положення

 

1. Декларацію акцизного податку розроблено відповідно до статті 46 розділу ІІ та пункту 223.2 статті 223 розділу VІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

2. Декларація акцизного податку складається та подається платником акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортером алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі – платник).

3. Базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

4. Об'єкти оподаткування акцизним податком та порядок визначення бази оподаткування встановлені статтями 213 та 214 розділу VІ Кодексу, перелік підакцизних товарів (продукції) та розмір ставок акцизного податку встановлено статтею 215 розділу VІ Кодексу.

 

ІІ. Складення Декларації акцизного податку

 

1. Декларація акцизного податку складається платником в порядку, встановленому статтею 48 розділу ІІ Кодексу. Додатки до Декларації акцизного податку є її невід’ємною частиною.

2. Декларація акцизного податку складається із загальної частини, що містить необхідні обов’язкові реквізити платника, та чотирьох розділів, що складаються платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків розрахунків для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку, а також розділу, що заповнюється працівниками органів державної податкової служби (далі – органи ДПС) після подання Декларації акцизного податку. Порядок заповнення Декларації акцизного податку окремо за кожним розділом наводиться у розділі ІV, а додатків – у розділі V цього Порядку.

3. У загальній частині Декларації акцизного податку платник вказує тип поданої декларації (звітна, звітна нова, уточнююча), звітний (податковий) період, за який подається декларація, або звітний (податковий) період, що уточнюється (у разі подання уточнюючої декларації).

4. У Декларації акцизного податку вказуються повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника згідно з реєстраційними документами, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків та місцезнаходження (місце проживання) платника.

5. Декларація акцизного податку містить найменування органу ДПС, до якого вона подається, дату подання, ініціали, прізвище, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), та підпис платника - фізичної особи або посадових осіб платника, засвідчені печаткою платника (за наявності).

6. У Декларації акцизного податку зазначається вид платників податку, перелік яких визначено статтею 212 розділу VI Кодексу.

7. Декларація акцизного податку підписується:

керівником платника або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу ДПС;

фізичною особою - платником або його законним представником.

8. Якщо платник податку вважає, що форма Декларації акцизного податку збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в цій декларації.

9. У разі потреби платник може подати разом з Декларацією акцизного податку доповнення, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною такої декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

 

ІІІ. Подання Декларації акцизного податку до органів ДПС

 

1. Платник самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у Декларації акцизного податку.

2. Декларація акцизного податку за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного періоду до органу ДПС за місцем реєстрації платника.

3. Платник зобов’язаний подавати Декларацію акцизного податку за кожний звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді.

4. Платником заповнюються відповідний розділ і додатки до нього Декларації акцизного податку, які відповідають виду господарської діяльності платника та виду підакцизних товарів (продукції).

5. Декларація акцизного податку подається до органу ДПС особисто платником або уповноваженою на це особою, або надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або надається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

6. У разі надсилання Декларації акцизного податку поштою платник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

7. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення органу ДПС з вини оператора поштового зв’язку такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання Декларації акцизного податку.

Платник протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто на його вибір органу ДПС другий примірник Декларації акцизного податку разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

8. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у Декларації акцизного податку, протягом строків, установлених Кодексом.

9. Під час прийняття Декларації акцизного податку уповноважена посадова особа органу ДПС, у якому перебуває на обліку платник, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів платника, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 розділу ІІ Кодексу. Інші показники, зазначені в поданій декларації платника, до її прийняття перевірці не підлягають.

10. Посадова особа органу ДПС, у якому перебуває на обліку платник, зобов’язана зареєструвати подану Декларацію акцизного податку датою її фактичного отримання за умови дотримання платником вимог статті 49 розділу ІІ Кодексу.

11. Декларація акцизного податку, надана платником, вважається прийнятою за умови дотримання умов, визначених статтями 48 та 49 розділу ІІ Кодексу. Відмова посадової особи органу ДПС прийняти Декларацію акцизного податку з будь-яких причин, не визначених статтею 49 розділу ІІ Кодексу, забороняється.

12. У разі подання платником податків до органу ДПС Декларації акцизного податку, заповненої з порушеннями вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 розділу ІІ Кодексу, такий орган ДПС зобов’язаний надати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті Декларації акцизного податку із зазначенням причин такої відмови: у разі отримання поштою або засобами електронного зв’язку - протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, у разі отримання особисто – протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

13. У разі отримання відмови органу ДПС у прийнятті Декларації акцизного податку платник має право подати нову Декларацію акцизного податку та сплатити штраф у разі порушення строку її подання або оскаржити рішення органу ДПС у порядку, встановленому статтею 56 розділу ІІ Кодексу.

14. Декларація акцизного податку, надіслана платником поштою або засобами електронного зв’язку та заповнена з порушенням норм пункту 48.3 статті 48 розділу ІІ Кодексу, вважається неподаною.

15. Незалежно від наявності відмови у прийнятті Декларації акцизного податку платник зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій декларації, протягом строків, установлених Кодексом.

16. Якщо останній день строку подання Декларації акцизного податку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Граничні строки подання зазначеної декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.

17. У Декларації акцизного податку вказуються всі передбачені формою показники, а у разі незаповнення через його відсутність ставиться прокреслення.

18. Платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний надати уточнюючий розрахунок суми акцизного податку за формою Декларації акцизного податку і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання уточнюючого розрахунку.

Якщо після подачі Декларації акцизного податку за звітний період платник подає нову Декларацію акцизного податку з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, штрафи, визначені пунктом 50.1 статті 50 розділу ІІ Кодексу, не застосовуються.

19. У разі коли за результатами подання уточнюючого розрахунку виникає потреба повернення надміру сплаченого акцизного податку, таке повернення проводиться відповідно до поряду, визначеного спільним наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 21.12.2010 № 974/1597/499 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платником податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1386/18681.

20. Відомості, наведені в Декларації акцизного податку, повинні підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

 

IV. Порядок заповнення Декларації акцизного податку

 

1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у Декларації акцизного податку, що подається органу ДПС у строки, встановлені Кодексом. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником акцизного податку, не підлягає оскарженню.

2. Вступна частина Декларації акцизного податку заповнюється в порядку, визначеному у розділі ІІ «Складення декларації акцизного податку» цього Порядку.

3. Розділ А «Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива» Декларації акцизного податку заповнюється платниками із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива в такому порядку:

3.1. У першій колонці рядків А1 – А10 зазначаються коди розділу та операцій із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, оподаткування яких передбачені розділом VI Кодексу.

3.2. У другій колонці рядків А1 –А10 зазначається перелік операцій із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, які є об’єктом оподаткування акцизним податком.

3.3. У третій колонці рядків А1 – А10 зазначаються коди показника додатків до Декларації акцизного податку, що використовуються для обчислення сум акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до четвертої колонки цього розділу.

3.4. У четвертій колонці рядків А1 – А10 зазначаються суми акцизного податку, обчислені згідно з додатками 1 та 3 до Декларації акцизного податку, які заносяться відповідно до номерів колонок додатків.

Суми акцизного податку, що зазначаються у четвертій колонці рядків А1 – А10, обчислюються за формою згідно з додатками 1 та 3, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу А.

3.5. У рядку А11 зазначаються суми зменшення податкових зобов’язань зі спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, розмір яких обчислюється за формами згідно з додатками 1 та 3:

3.5.1 зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

3.5.2 зменшення суми податку в інших випадках передбачає коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу.

3.6. У рядку А12 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу.

3.7. У рядку А13 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1 та 4, що додаються до Декларації акцизного податку.

3.8. У рядку А14 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні спирту етилового за нульовою ставкою відповідно до пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, та надається перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового згідно з додатком 7 до Декларації акцизного податку.

3.9. У рядку А15 зазначається усього податкових зобов’язань, що визначається як сума рядків А1 – А10, за вирахуванням рядка А11. У рядках А15.1 – А15.4 у тому числі зазначаються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо з спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів та пива, виходячи з розрахунків за формою додатків 1 та 3 за тими операціями, які здійснює платник.

4. Розділ Б «Податкові зобов'язання із тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну» заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну у такому порядку:

4.1. У першій колонці рядків Б1 – Б8 зазначаються коди розділу та операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

4.2. У другій колонці рядків Б1 – Б8 зазначається перелік операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, при яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку.

4.3. У третій колонці рядків Б1 – Б8 зазначаються коди показника додатків, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації акцизного податку.

4.4. У четвертій колонці рядків Б1 – Б8 зазначаються суми акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, обчислені за формою додатків 1 та 2, а також додатка 5 до Декларації акцизного податку.

Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків Б1 – Б8 обчислюються за формою згідно з додатками 1, 2, 5, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Б.

4.5. У рядку Б9 зазначаються суми зменшення податкових зобов’язань, розмір яких також обчислюється за формами додатків 1 та 2:

4.5.1 зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

4.5.2 зменшення суми податку в інших випадках передбачає коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу.

4.6. У рядку Б10 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу.

4.7. У рядку Б11 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 2, 4 до Декларації акцизного податку.

4.8. У рядку Б12 зазначається усього податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, що визначається як сума рядків Б1 – Б8, за вирахуванням рядка Б9. У тому числі у рядках Б12.1 – Б12.2 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо за специфічною та адвалорною ставкою акцизного податку.

5. Розділ В «Податкові зобов'язання із нафтопродуктів, скрапленого газу» заповнюється платниками акцизного податку з підакцизних нафтопродуктів та скрапленого газу в такому порядку:

5.1. У першій колонці рядків В1 – В7 зазначаються коди розділу та операцій із нафтопродуктами, скрапленим газом, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

5.2. У другій колонці рядків В1 – В7 зазначається перелік операцій із нафтопродуктами, скрапленим газом, при яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку.

5.3. У третій колонці рядків В1 – В7 зазначаються коди показника додатків до акцизної декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з нафтопродуктів, скрапленого газу, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації акцизного податку.

5.4. У четвертій колонці рядків В1 – В7 зазначаються суми акцизного податку з нафтопродуктів, скрапленого газу, обчислені за формою додатка 1 до Декларації акцизного податку.

Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків В1 – В7 обчислюються за формою згідно з додатком 1, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу В.

5.5. У рядку В8 зазначаються суми зменшення податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1:

5.5.1 зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених нафтопродуктів, скрапленого газу платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

5.5.2 зменшення суми податку в інших випадках передбачає коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу.

5.6. У рядку В9 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами додатків 1 та 4 до Декларації акцизного податку.

5.7. У рядку В10 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1 та 4 до Декларації акцизного податку.

5.8. У рядку В11 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою для виробництва етилену згідно з пунктом 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу та додається перелік виданих податкових векселів за формою додатка 8.

5.9. У рядку В12 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при ввезенні нафтопродуктів за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу, та додається перелік виданих податкових векселів за формою згідно з додатком 8.

5.10. У рядку В13 зазначається усього податкових зобов’язань, нарахованих з нафтопродуктів, скрапленого газу, що визначаються як сума рядків В1 – В7, за вирахуванням рядка В8. У тому числі у рядках В13.1 – В13.3 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з бензинів моторних та інших нафтопродуктів (легкі, середні та важкі дистиляти), скрапленого газу.

6. Розділ Г «Податкові зобов'язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів» заповнюється у такому порядку:

6.1. У першій колонці рядків Г1 – Г7 зазначаються коди розділу та операцій з автомобілями легковими, кузовами до них, причепами та напівпричепами, мотоциклами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

6.2. У другій колонці рядків Г1 – Г7 зазначається перелік операцій з автомобілями легковими, кузовами до них, причепами та напівпричепами, мотоциклами, при яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку.

6.3. У третій колонці рядків Г1 – Г7 зазначаються коди показника додатків до Декларації акцизного податку, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації акцизного податку.

6.4. У четвертій колонці рядків Г1 – Г7 розділу зазначаються суми акцизного податку з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, обчислені за формою додатка 1 до Декларації акцизного податку.

Суми акцизного податку у четвертій колонці рядків Г1 – Г7 обчислюються за формою згідно з додатком 1, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Г.

6.5. У рядку Г8 зазначаються суми зменшення податкового зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, обчислені за формою згідно з додатком 1:

6.5.1 зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

6.5.2 зменшення суми податку в інших випадках передбачає коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу.

6.6. У рядку Г9 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджено належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатками 1 та 4 до Декларації акцизного податку.

6.7. У рядку Г10 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначених у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатками 1 та 4 до Декларації акцизного податку.

6.8. У рядку 11 зазначається усього податкових зобов’язань, нарахованих з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів як сума показників рядків Г1 – Г7, за вирахуванням значення рядка Г8.

У тому числі у рядках Г11.1 – Г11.4 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі; кузовів для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, з мотоциклів (включаючи мопеди) та велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, а також причепами та напівпричепами для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків.

 
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Безалкогольне пиво акцизним податком не оподатковується
Декларації акцизного податку та порядок її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року №14...

Приклад заповнення додатків до декларації акцизного податку до листа...
Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46. 4 статті 46 глави 2 розділу II кодексу

Як в акцизній декларації заповнювати вартісні показники та курс гривні до євро
Дфсу в зір (категорія 116. 07) зазначає, що п. 7 розд. II порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого...

Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку
Декларацію акцизного податку (далі Декларація) розроблено відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 213 12 пункту 213....

Який порядок заповнення додатку 4 до податкової декларації з пдв?
Форма та Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджені наказом Міністерства фінансів...

Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції),...
...

№ порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 розділу II "Адміністрування...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Порядок заповнення І подання податкової звітності з податку на додану вартість
Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі декларація) передбачено пунктом 46. 1 статті 46 глави 2 розділу...

Звітна
Приклад заповнення декларації платником акцизного податку відповідно до п п. 212 11 п. 212. 1 ст212 Кодексу

Перелік змін та доповнень (версія 25. 19. 0) (станом на 31. 07. 2017)
Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року...

Звіт подається засобами електронного зв’язку у порядку, передбаченому...
До теми. По строку 20 січня 2017 року платники акцизного податку подаватимуть декларацію акцизного податку за новою формою. Я розповім...

Акцизний податок : роздрібний продаж нафтопродуктів
Такі платники підлягають обов'язковій реєстрації за місцезнаходженням пункту продажу підакцизних товарів. Реєстрація здійснюється...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...

Порядок заповнення декларації з пдв та додатків до неї, що подаються за березень 2011 року
З метою забезпечення застосування пункту 201. 15 ст. 201 розділу V податкового Кодексу України дпа україни наказом №41 від 25. 01....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт