Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»

Сторінка1/3
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

З НАПРЯМІВ 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямів 6.030509 – «Облік і аудит”, 6.030508 – «Фінанси і кредит»

Укладач доцент, к.е.н. Н.М. Яценко

Рецензент д.е.н., проф. А.О. Касич

Кафедра обліку, аналізу і аудиту

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від „___”_____________2011 р.

Заступник голови методичної ради ______________ доц. С.А. Сергієнко
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………………4

1 Теми, погодинний розклад лекцій та самостійної роботи з навчальної дисципліни…………………………………………………………………………...5

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання…………………………………………………………………………6

3 Питання до модульного контролю………………...…………………………....21

Список літератури………………………………………………………………….24

ВСТУП

Ефективне управління економікою підприємств значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості, доречності та достовірності інформації про господарські процеси, що здійснюються, їх характер та обсяг, наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, фінансові результати діяльності. Основним джерелом такого інформаційного забезпечення є дані бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність.

Для того, щоб бути корисними у прийнятті правильних управлінських рішень, звітні дані повинні відповідати певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів, за умови, що вони (користувачі) мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації. Це зумовлює доцільність викладання дисципліни «Звітність підприємств» – однієї з профільних прикладних дисциплін підготовки за спеціальністю «Облік і аудит», яка дає змогу студентам:

1) зрозуміти місце звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити її значення в управлінні підприємством;

2) бути обізнаним з методикою складання звітності;

3) вміти використовувати інформацію, наведену у звітності, для аналізу та прогнозування діяльності підприємства.

Метою дисципліни є вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів.

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 6.030509 «Облік і аудит”, 6.030508 «Фінанси і кредит» розроблено на основі робочої навчальної програми з дисципліни «Звітність підприємств», яка затверджена методичною радою КНУ.
1 ТЕМИ, погодинний розклад лекцій

та самостійної роботи з навчальної дисципліни№з/пТема

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

Кількість годин

(лекц.)

Кількість годин

срс

1

2

3

4

5

6

МОДУЛЬ І

1

Поняття та призначення звітності підприємств

2

7

-

6

2

Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки

2

7

-

6

3

Склад, структура та порядок складання Балансу

2

9

0,5

6

4

Склад, структура та порядок складання Балансу

2

7

-

6

5

Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання

2

7

0,5

6

6

Порядок складання Звіту про власний капітал

2

7

0,5

6

7

Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності

2

7

0,5

6

МОДУЛЬ ІІ

8

Особливості заповнення додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

2

7

0,5

6

9

Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін до показників фінансової звітності. Перевірка порівняння показників фінансової звітності підприємства

2

7

0,5

6

10

Основи складання консолідованої фінансової звітності

2

7

0,5

6

11

Порядок формування показників статистичної звітності

4

7

0,5

6

12

Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств

2

7

0,5

6

13

Узгодження фінансової і податкової звітності

2

7

1

5
Всього годин за семестр

28

93

6

77


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для самостійного опрацювання
Модуль 1
Тема 1 Поняття та призначення звітності підприємств

1. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання.

2. Інформаційні потреби користувачів звітності.

3. Види, класифікація та склад звітності підприємства.

4. Організація складання звітності. Порядок та строки подання бухгалтерської звітності.

Методичні рекомендації до теми

В Україні основні правила та принципи складання та подання бухгалтерської (фінансової) звітності регламентуються безпосередньо Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 та відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Звітність – це система узагальнюючих взаємопов’язаних показників, які відображають стан і використання господарських засобів суб’єкта підприємницької діяльності, їх призначення, джерела формування, фінансові результати, напрями використання прибутку тощо. Метою звітності є: визначення загальної вартості майна, вартості оборотних засобів, величини власних і залучених коштів підприємства.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність звітності та її значення.

2. У чому полягає сутність і значення класифікації та регламентації звітності підприємства.

3. Розкрийте організацію складання звітності.

4. Розкрийте порядок та строки подання звітності

Література: [18, с. 11 – 31; 19, с. 5 – 33; 20, с. 7 – 11].

Тема 2 Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки

1. Вимоги національних стандартів до складу і елементів фінансової звітності.

2. Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності.

3. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Методичні рекомендації до теми

Облік базується на принципах, що визначені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності ”, а також у Законі Україні “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

№ 996. Фінансова звітність покликана забезпечити інформацією зовнішніх користувачів, які не мають доступу до “внутрішньої ” інформації підприємства. Фінансові звіти є кінцевим вихідним продуктом системи обліку, що призначений для зацікавлених осіб. У зв’язку з цим необхідно визначити коло користувачів фінансової звітності, рішення яких будуть впливати на діяльність підприємства та інформаційні потреби котрих обумовлюють використання підчас аналізу тих чи інших прийомів та показників.

Вимоги до якісних характеристик інформації, що містяться у Положенні 1, стосуються тільки фінансової звітності. П(с)БО 1 і Закон України №996 визначають такі якісні характеристики фінансової звітності, як: доступність, доречність, достовірність, співставність.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте загальні вимоги до фінансової звітності?

2. Які документи регулюють порядок складання фінансової звітності?

3. Дайте характеристику складу фінансової звітності?
4. Розкрийте принципи підготовки фінансової звітності?

Література: [18, с. 32 – 71; 19, с. 34 – 37; 20, с. 11 – 32].
Тема 3 Склад, структура та порядок складання Балансу

1. Загальні положення стандарту бухгалтерського обліку «Баланс» та його значення.

2. Види балансів. Структура бухгалтерського балансу та його зміст відповідно до вимог П(с)БО.

3. Визначення та оцінка статей балансу.

4. Зміст та порядок заповнення статей активу балансу.

5. Заповнення статей пасиву балансу.

6. Методика і техніка заповнення форми балансу.

Методичні рекомендації до теми

В бухгалтерському обліку термін “баланс” по-перше, це один із елементів методу ведення обліку. По-друге, бухгалтерський баланс – це звітна таблиця, одна із форм бухгалтерської звітності, яка містить інформацію про стан і розміщення господарських засобів підприємства, установи на певну дату. За зовнішнім виглядом баланс являє собою таблицю, в якій ліва частина характеризує активи підприємства (ресурси, які в майбутньому принесуть підприємству доходи), а права характеризує власний та акціонерний капітал підприємства і пасиви (зобов’язання перед різними юридичними і фізичними особами).

Особлива роль балансу полягає в тому, що лише за його допомогою можна визначити фінансовий стан підприємства та його показники – ліквідність, платоспроможність, ділову активність, прибутковість, а також тенденції в розвитку підприємства (покращення роботи, стабільність, погіршення роботи). П(С)БО – 2 «Баланс» визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення балансу та розкрийте загальні положення П(с)БО – 2?

2. Розкрийте загальні вимоги до складання балансу?

3. Дайте характеристику видів балансу?

4. Які статті балансу характеризують зобов’язання?

5. Розкрийте методику заповнення форми балансу?

6. За якою оцінкою включаються в Баланс нематеріальні активи, основні засоби, дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги?

7. За якою оцінкою включаються в Баланс зобов'язання?

Література: [18, с. 71 – 115; 19, с. 34 – 56; 20, с. 33-36].
Тема 4 Звіт про фінансові результати та порядок його складання

1. Загальні положення та характеристика П(с)БО 3 “Звіт про фінансові результати”.

2. Класифікація доходів і витрат.

3. Джерела даних для складання звіту.

4. Порядок складання розділу 1 “Фінансові результати” за статтями.

5. Порядок складання розділу 2 “Елементи операційних витрат».

6. Складання розділу 3 «Розрахунок показників прибутковості акцій».

Методичні рекомендації до теми

Основні вимоги до складання Звіту про фінансові результати викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Крім того, необхідно враховувати вимоги П(С)БО 15 "Дохід", П(С)БО 16 "Витрати", П(С)БО 17 "Податок на прибуток", П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність", П(С)БО 22 "Вплив інфляції", П(С)БО 24 "Прибуток на акцію", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (для малих підприємств), а також Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

Питання, пов'язані з формою і змістом Звіту про фінансові результати, який належить до подання підприємствами будь-якої форми власності, розглядаються у П(С)БО 3. Основні принципи і поняття, що лежать в основі правил підготовки звіту, викладені у П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності".

Питання для самоперевірки

1. За яким методом складається Звіт про рух грошових коштів?

2. Скільки розділів має Звіт про рух грошових коштів і які?

3. Розкрийте сутність непрямого методу складання цього звіту?

4. На підставі якої інформації складається Звіт про рух грошових коштів?

5. Чи є взаємозв'язок окремих показників Звіту про рух грошових коштів з Балансом та іншими формами звітності?

6. Як розрахувати чистий рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності?

7. Як розрахувати залишок грошових коштів на кінець звітного періоду?

Література: [18, с.116 – 157; 19, с. 56 – 83; 20, с. 48 – 59].
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «введення в спеціальність»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів денної форми навчання...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів» складені відповідно до освітньо-професійної...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Контроль І ревізія»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Контроль І ревізія» складені на основі Галузевого стандарту підготовки...

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» / Укладачі О. В. Зайцев, О. В. Галахова,...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи...
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. Львів : фуфб. – 2017. – 11...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...

Методичні вказівки до виконання самостійної практичної роботи, присвяченої...
Уміщений програмний матеріал до вивчення дисципліни «Спецпрактикум», наведені методичні вказівки до виконання самостійної практичної...

І.І. Сугоняк методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Бази даних»
Метою навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям знань про інформаційні моделі та системи управління базами даних, реляційні...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт