Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра обліку і аудиту

Методичні вказівки та завдання

для виконання індивідуальної роботи студентів
з навчальної дисципліни „Звітність підприємств”
для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „Економіка та підприємництво”

напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

освітнього ступеня „бакалавр”
для усіх форм навчання


Львів – 2017

Звітність підприємств // Методичні вказівки та завдання для виконання індивідуальної роботи студентів. - Львів : ФУФБ. – 2017. – 11 с.


Розробники:

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 7 від 01.02.2017 р.) як додаток до робочої програми з навчальної дисципліни «Звітність підприємств» для підготовки бакалаврів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього ступеня «бакалавр» для усіх форм навчання.

Зміст


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2. Тематичний план навчальної дисципліни

3. Зміст навчальної дисципліни

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


4.1. Теоретична частина індивідуальної роботи

4.2. Практична частина індивідуальної роботи

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН
Список рекомендованої літератури
ДОДАТКИ

Додаток 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Додаток 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2013 р. № 73.

Додаток 3. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» від 28.03.2013 р. № 433 (Витяг).


Додаток 4. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879.


4

7

7
9

11

13

19
21
26
26

36

47
48
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАЗвітність, як відомо, зобов’язані складати підприємства і організації, що перебувають на господарському розрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами, а також організації, що не перебувають на господарському розрахунку, проте одержують прибутки від господарської або іншої комерційної діяльності. Звітність – це завершальна стадія й елемент методу бухгалтерського обліку; система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Одержання звітної інформації – необхідна умова для ухвалення управлінських рішень, а також для оцінки ефективності наступних вкладень капіталу і розміру фінансових ризиків. На самому підприємстві звітну інформацію використовують для аналізу господарської діяльності, пошуку резервів щодо скорочення затрат та збитків, усунення причин непродуктивних втрат.

Крім того, несвоєчасне подання або ж подання неправдивої звітності податковим інспекціям та іншим контрольним державним органам є підставою для фінансових санкцій, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Під час вивчення навчальної дисципліни потрібно зосередити увагу на з’ясуванні таких питань: підготовчі роботи зі складання звітності, зміст, оцінка і джерела статей звітів, методика і техніка складання, порядок затвердження, подання звітності, податкові питання, можливості використання звітних форм з метою аналізу.

При підготовці програми використано досвід навчання спеціалістів у вищих навчальних закладах України та інших держав.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни „Звітність підприємств” є порядок і методика складання різних форм фінансової, податкової та статистичної звітності.

Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни: сформувати у студентів сучасну систему знань про зміст, структуру, порядок складання і використання різних видів і форм звітності підприємства.

Основні завдання

У процесі вивчення навчальної дисципліни перед студентами поставлені такі завдання:

 • засвоїти основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують звітність підприємств;

 • знати зміст, структуру і порядок складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам;

 • розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль
  в оцінюванні діяльності підприємства;

 • вміти готувати (накопичувати) необхідну для звітності інформацію;

 • заповнювати форми звітності, забезпечувати достовірність їх даних
  і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна „Звітність підприємств” є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як „Бухгалтерський облік”, „Аналіз господарської діяльності”, „Фінансовий облік І”, „Фінансовий облік ІІ”, „Управлінський облік”, „Інформаційні системи і технології
в обліку та аудиті”, „Облік і звітність в оподаткуванні”.
Вимоги до знань та умінь
Вивчення навчальної дисципліни „Звітність підприємств” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

 • концептуальні засади фінансової звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку;

 • основні законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують порядок складання і подання звітності підприємств;

 • суть, значення і завдання звітності;

 • види і форми звітності, їх відмінності;

 • зміст, структуру і порядок складання різних видів і форм звітності, які подає підприємство відповідним користувачам;

 • економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;

 • порядок аналізу фінансового стану підприємства за показниками фінансової звітності.

б) уміти:

 • визначати критерії та ознаки оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності;

 • готувати (накопичувати) необхідну для складання звітності інформацію;

 • використовувати облікову інформацію при складанні звітності підприємств;

 • заповнювати різні форми звітності;

 • забезпечувати достовірність даних звітності;

 • диференціювати інформацію відповідно до її користувачів: зовнішніх та внутрішніх;

 • перевіряти узгодженість показників різних форм звітності; проводити виправлення помилок, допущених при складанні звітності.;

 • здійснювати аналіз господарської діяльності підприємства на основі показників фінансової звітності;

 • використовувати дані, подані у різних формах звітності для прийняття відповідних управлінських рішень.
Опанування навчальною дисципліною „Звітність підприємств” повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:


Назва рівня сформованості вміння

Зміст критеріїв сформованості вміння

Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових завдань
і виробничих ситуацій

Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань
та проблемних ситуацій

Програма складена на 4 кредити.
Форми контролю – поточний контроль, екзамен.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Основи побудови і загальноприйняті вимоги до звітності підприємств

Тема 2. Баланс підприємства (звіт про фінансовий стан)

Тема 3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів

Тема 5. Звіт про власний капітал

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Тема 9. Податкова звітність в Україні

Тема 10. Статистична і спеціальна звітність
3. Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Основи побудови і загальноприйняті вимоги до звітності підприємств

Законодавче та нормативно-правове забезпечення фінансової звітності. Мета її складання. Види, класифікація та склад звітності підприємств. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності. Засоби забезпечення достовірності звітних даних. Підготовка облікових даних та принципи складання фінансової звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення, подання та оприлюднення фінансової звітності підприємств.
Тема 2. Баланс підприємства (звіт про фінансовий стан)

Сутність балансу (звіту про фінансовий стан) (далі баланс) як складової фінансової звітності підприємства, його види, роль і значення в Україні. Принципи побудови та структурування балансу. Аналітичні можливості балансу. Побудова і зміст чинної форми балансу. Визначення статей та характеристика розділів балансу. Оцінка показників балансу.
Тема 3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

Загальна характеристика звіту про фінансові результати (звіту про сукупний
дохід) (далі – звіту про фінансові результати) та необхідність його складання. Принципи визначення доходів і витрат. Основні елементи звіту про фінансові результати. Вимоги до складання та структура звіту про фінансові результати. Визначення фінансових результатів від операційної діяльності. Аналітичні можливості звіту про фінансові результати та їх використання.
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів

Сутність, мета та необхідність складання звіту про рух грошових коштів. Загальні вимоги та особливості складання звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації для складання звіту. Структура та зміст статей звіту про рух грошових коштів. Методика та порядок складання звіту. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності. Використання

інформації звіту про рух грошових коштів для оцінки діяльності підприємства.

Тема 5. Звіт про власний капітал

Загальна характеристика, мета складання, основні функції та призначення звіту про власний капітал. Структура звіту про власний капітал. Порядок та особливості складання звіту про власний капітал. Розкриття інформації про зміни власного капіталу у примітках до фінансової звітності.
Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Загальні положення П(С)БО 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці. Події після дати балансу. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.
Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність

Загальні положення НП(С)БО 2 „Консолідована фінансова звітність”. Порядок складання консолідованої фінансової звітності”. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності. Відображення об’єднання підприємств у фінансовій звітності. Загальні положення П(С)БО 19 „Об’єднання підприємств”. Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств.
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Види і характеристика суб’єктів малого підприємництва. Структура і зміст фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (ф. № 1-м та ф. № 2-м). Відмінності структури і змісту балансу за ф. № 1-м від звичайного балансу. Відмінності структури і змісту звіту про фінансові результати за ф. № 2-м від звичайного звіту. Порядок формування даних для складання балансу за ф. №1-м і звіту про фінансові результати за ф. № 2-м. Алгоритм визначення чистого прибутку (збитку) суб’єкта малого підприємництва.
Тема 9. Податкова звітність в Україні

Сутність та призначення податкової звітності в Україні. Структура та зміст Декларації з податку на прибуток підприємства. Структура та зміст Податкової декларації з податку на додану вартість. Порядок складання декларації та джерела інформації. Декларація про майновий стан і доходів з фізичних осіб. Сутність, порядок складання та подання звітності з акцизного податку. Особливості податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний податок.Тема 10. Статистична і спеціальна звітність

Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання. Статистична звітність щодо продукції, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст, джерела і порядок подання. Статистична звітність щодо зовнішньоторговельної діяльності підприємства, її зміст, джерела і порядок подання. Звітність про відрахування на соціальні потреби.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Закон України від 16. 07. 1999 №996 ХІV «Про бухгалтерський облік...
На виконання наказу Державної адміністрації морського І річкового транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України від 22. 02....

Відображаємо додаток 8 у звітності з пдв
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг

Рішення від 01. 12. 2016 №7/13-896
...

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності
Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання

Рішення від 23. 12. 2016 №7/14-1056
Кодексу законів про працю України, ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні», ст. 25,26,59...

Наказ
...

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, визначені цим

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, які мають дочірні

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чи може власник або керівник

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чи може власник або керівник

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, які мають дочірні

Розпорядження
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік...

Липоводолинська районна рада
Україні», на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999р. №996-хіv та з...

Наказ
Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту...

Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів та...
Україні”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових...

Наказ n 1 про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства
На підставі Закону України від 16. 07. 99 р. N 996-xiv "Про бухгалтерський облік І фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт