Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено


Код платника

податків в ДПА ________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 грудня 1995 р. N 207

Взірець заповнення
ДЕКЛАРАЦІЯ

про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
станом на 1 січня 2015 року


I. Загальні відомості

1. Повна назва резидента _КОВАЛЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ_____________________

_____________________________________________________________________________________________________________

2. Адреса резидента ___77400,Івано-Франківська область, Тисменицький район, с.Клузів_вул.Красна, 5

3. Код ЄДРПОУ резидента ____3685385389______________________________________________

4. Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті України, номер цього рахунку

__________________256002______________________________________________________________________________ ___

____________________________________________________________________________________________________________

5. Повна назва та адреса уповноважених банків України, в яких резидентом відкрито валютні рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери _________банк___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

6. Назви, країни та адреси іноземних банків, у яких резидентом відкрито рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери (всі зазначені реквізити вказати англійською та українською мовами) ___________________ _______________________

___________________________________________________-________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
II. Фінансові вкладення

N
з/п

Знаходиться (перераховано)
в іноземній валюті

Країна

Об'єкт вкладення (назва та адреса підприємства, банку тощо)

Код валюти

Сума у валюті

Сума в націо-
нальній валюті*

Дата, N плат. док.**

Дата, N ліцензії НБУ***
1

2

3

4

5

6

7

8

1

На рахунках, відкритих в іноземних банках:

-

-

-

-

-

-

-

2

Депозити та вклади в іноземні банки:

-

-

-

-

-

-

-

3

До статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) підприємств за кордоном:
- % частки у статутному фонді:

-

-

-

-

-

-

-

4

До статутних фондів дочірніх підприємств за кордоном:

-

-

-

-

-

-

-

5

На рахунки філій (представництв) за кордоном:

-

-

-

-

-

-

-

6

До статутних фондів іноземних (спільних) банків:
- % частки у статутному фонді:

-

-

-

-

-

-

-

7

На придбання іноземних державних цінних паперів:

-

-

-

-

-

-

-

8

На придбання цінних паперів іноземних банків:
- кількість акцій та їх вид:

-

-

-

-

-

-

-

9

На придбання цінних паперів іноземних підприємств:
- кількість акцій та їх вид:

-

-

-

-

-

-

-

10

На придбання цінних іноземних страхових полісів:
- кількість полісів та їх вид:

-

-

-

-

-

-

-

11

На придбання нерухомого майна:

-

-

-

-

-

-

-

12

На придбання прав інтелектуальної (промислової) власності:

-

-

-

-

-

-

-

13

Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених векселів по імпортних контрактах, по яких на звітну дату перевищено встановлені законодавством тер­міни здійснення цих контрактів:

-

-

-

-

-

-

-

14

Перераховано на інші цілі (пояснити, на які саме):

-

-

-

-

-

-

-

____________
* по курсу НБУ на звітну дату;

** копії платіжних документів обов'язково додаються до декларації;

*** по вкладеннях після 1 березня 1993 року.
III. Майно та товари за кордоном

N з/п

Підстави перебування майна за кордоном (внесено)

Країна

Об'єкт вкладення (назва та адреса підприємства, банку тощо)

Перелік майна


Вартість у валюті

Вартість у національній валюті*

Дата митного оформлення, N МВД**

Дата, N ліцензії МЗЕЗіТ***
1

2

3

4

5

6

7

8

1

До статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) підприємств:
- % частки у статутному фонді:

-

-

-

-

-

-

-

2

До статутних фондів дочірніх підприємств за кордоном:

-

-

-

-

-

-

-

3

До філій (представництв) за кордоном:

-

-

-

-

-

-

-

4

До статутних фондів іноземних (у т. ч. спільних) банків:
- % частки у статутному фонді:

-

-

-

-

-

-

-

5

Товари (роботи, послуги), що експортовані резидентом за межі України з оплатою в іноземній валюті і за які на звітну дату не надійшли в установлені законо­давством терміни валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:

Нідерланди

RUGO Logistics

PV Marconived 5 Postbus 85 ML 7860 CV Denekamp

Експедиційні послуги з перевезення вантажним транспортом

2350,0

Дві тисячі триста п’ятдесят грн..

45197,33

Сорок п’ять тисяч сто дев’яносто сім грн.. 33 копійки

05.10.2014

566

-

Німеччина

Sovtransavto

68-52

Експедиційні послуги з перевезення вантажним транспортом

1730.0

Одна тисяча сімсот тридцять грн.. 00 коп.

33272,93

Тридцять три тисячі двісті сімдесят дві грн.. 93 коп.

18.12.2014

483

-

6

Товари (роботи, послуги), що експортовані резидентом за межі України за бартерними угодами і за які на звітну дату не надійшла в установлені законодавством термі­ни імпортна частина бартерної угоди:

-

-

-

-

-

-

-

7

Товари (роботи, послуги), що вивезені резидентом за межі України як давальницька сировина і за які на звітну дату не надійшли в установлені законодавством тер­міни готова продукція або валютні кошти на валютний рахунок ре­зидента в уповноваженому банку:
- довідково: контрактна вартість неотриманої готової продукції або за яку не надійшли валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:

-

-

-

-

-

-

-

8

Інше майно за кордоном (пояснити, на яких підставах):
у тому числі нерухоме майно:

-

-

-

-

-

-

-


____________
* по курсу НБУ на звітну дату;

** копії ВМД обов'язково додаються до декларації;

*** по вкладеннях після 2 жовтня 1995 року.

IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті, одержані за межами України

1. Джерело отримання доходів (дивідендів), його повна назва, країна та адреса (всі зазначені реквізити вказати англійською та українською мовами) _____________-________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. Нараховано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по кожному коду окремо) ________-___________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. Сплачено податків та інших зборів, передбачених законодавством іноземної держави, код валюти, сума (по кожному коду окремо) ___________________-_______________________________________________

4. Одержано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по кожному коду окремо) _____________________

___________________________________-_____________________________________________________

- з них перераховано на валютні рахунки в уповноваженому банку України, код валюти, сума (по кожному коду окремо) __________________________-_________________________________________________

________________________________________-________________________________________________

- з них перераховано на рахунки в іноземних банках, код валюти, сума (по кожному коду окремо)

_______________________________________-_________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


Примітка:

за наявності доходів (дивідендів) в іноземній валюті, одержаних від інвестиційної діяльності за межами України, до цієї декларації обов'язково додаються легалізовані та перекладені українською мовою (з нотаріальним засвідченням) копії наступних документів:

а) аудиторського висновку про фінансову діяльність іноземного (спільного) підприємства за кордоном;

б) рішення засновників іноземного (спільного) підприємства за кордоном про розподіл прибутків (дивідендів);

в) довідка податкової служби країни, де отримано доходи (дивіденди) в іноземній валюті про суму сплачених податків та інших зборів, передбачених законодавством цієї країни.


V. Інформаційні відомості

1.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг _____________________________________________

978 1132840,0 Євро

Російський рубль

643 128000,0
1.2. Виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів, робіт, послуг ______________________

978 1033840,53 Євро

Російський рубль

643 269793,00
1.3. У т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _________________________________

978 4080,00 Євро

2.1. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених і не погашених векселів по імпортних контрактах _____________________________________________________________________________________

978 136649,50 Євро

2.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг ______________________________________________

978 140969,50 Євро

2.3. У т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _________________________________

__________________________________________-______________________________________________

3.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг на виконання бартерних контрактів ______________

___________________________________________-_____________________________________________

3.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг на виконання бартерних контрактів _______________

____________________________________-____________________________________________________

3.3. У т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _________________________________

____________________________________-____________________________________________________

4.1. Вартість давальницької сировини, що вивезена резидентом за межі України ____________________

____________________________________-____________________________________________________

4.2. Сума коштів, перерахованих за кордон в оплату за переробку давальницької сировини

___________________________________-_____________________________________________________

4.3. Контрактна вартість готової продукції, що має бути вироблена з давальницької сировини резидента: ________________________________-_____________________________________________________

4.4. Вартість готової продукції, що вироблена з давальницької сировини та надійшла в Україну, або валютні кошти, що надійшли на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку від продажу готової продукції за кордоном: ___________________________-_______________________________________________
4.5. У т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів _________________________________

______________________________________-__________________________________________________

Примітка: показники V розділу декларації заповнюються зростаючим підсумком з початку року.
Всі суми в декларації заповнюються цифрами та прописом!
Відомості, що містяться у цій декларації, є вичерпними і достовірними за станом на

"_01__" ____січня_____2015 р.
Особам, які підписали і засвідчили печаткою цю декларацію, відомо, що ухилення від встановленого порядку декларування, несвоєчасне подання, приховування або перекручення відомостей про валютні цінності та майно, які належать резидентам України і фактично перебувають за межами України, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Керівник підприємства

__________Коваленко_______________
(підпис)

_________Коваленко_______________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

__________Малишева____________
(підпис)

__________Малишева______________
(прізвище та ініціали)


М. П.

"_06_" лютого 2015 року


Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
від 25 грудня 1995 р. N 207

ДОВІДКА
про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами


Видана

________________________________________________________________________
(повна назва, код ЄДРПОУ та адреса резидента, реквізити розрахункового рахунку резидента,

________________________________________________________________________
назва й адреса банку, де відкрито цей рахунок)

проте, що відповідно до статті 1 Указу Президента України від 18.06.94 р. N 319/94 "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" ним здійснено декларування валютних цінностей, доходів та майна, які знаходяться за межами України станом
на 1 ______________________ ____ року:

а) у регіональному відділенні НБУ "___" _______________ ____ р.;

б) у державній податковій адміністрації "___" _______________ ____ р.

Начальник регіонального
відділення НБУ

__________________________________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

М. П.

Голова державної
податкової адміністрації

__________________________________________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт