Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітнього ступеня магістра галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної І практичної підготовки для здобуття освітнього ступеня магістра галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет


Затверджено

на засіданні Приймальної комісії

Львівського національного університету імені Івана Франка

03. 04. 2017 р. (протокол № 9)

Ректор

______________ В. П. Мельник

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітнього ступеня магістра

галузь знань 07 – «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація «Облік і аудит»

Затверджено

на засіданні Вченої ради економічного

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

24.01.2017 р. (протокол № 5)

Голова ради

______________Р. В. Михайлишин

Львів-2017

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбувати­муться у формі тестування з дисциплін циклу професійної підготовки: «Бухгал­терський облік», «Аудит», «Економічний аналіз», «Управлінський облік», «Фінан­совий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємства», а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Основи економічної науки” (Політична економія), “Макроекономіка” та “Мікро­економіка”.

Розділ 1 Бухгалтерський облік
1.1. Теорія бухгалтерського обліку
Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика.

Господарська діяльність та господарський облік. Поняття на сутність господарського обліку. Види обліку. Вимірники, що застосовуються в обліку Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку, принципи та вимоги до його ведення.. Поняття господарської операції. Види діяльності, що відображаються в бухгалтерському обліку. Державне регулювання бухгалтерського обліку. Бухгалтерська фінансова звітність підприємств та її якісні характеристики . Облікова політика підприємства.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування. Метод бухгалтерського обліку та його елементи.
Тема 3. Бухгалтерський баланс.

Сутність бухгалтерського балансу та особливості його побудови. Основне балансове рівняння. Структура бухгалтерського балансу. Статті активів та пасивів балансу. Розділи балансу.

Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс. Сутність бухгалтерських операцій та їх типи (4 типи операцій та їх взаємозв’язок з валютою балансу підприємства).
Тема 4.Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис.

Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення та структура. Дебет та кредит рахунку. Синтетичні й аналітичні рахунки. Активні, пасивні, активно-пасивні рахунки. Сутність подвійного запису та його значення в бухгалтерському обліку. Кореспонденція рахунків, бухгалтерське проведення.

Порядок класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Види рахунків за класифікаційними ознаками. Призначення та побудова основних, регулюючих та операційних рахунків. Сутність балансових та позабалансових рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку та особливості його побудови для підприємств та організацій.
Тема 5. Документування та інвентаризація.

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Стандартизація й уніфікація первинних документів. Основні вимоги до оформлення та обов’язкові реквізити первинних документів. Етапи бухгалтерського опрацювання первинних документів (кодування, групування, контирування, таксування). Типи документів. Документообіг та його графік.

Сутність та необхідність проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Об’єкти, порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів.
Тема 6. Оцінювання і калькулювання

Сутність та значення вартісної оцінки. Базові підходи до оцінювання активів, зобов’язань та операцій; види оцінок (поняття справедливої, первісної, залишкової, ліквідаційної вартості). Калькулювання в системі бухгалтерського обліку. Суть калькулювання та зміст калькуляції. Методи калькулювання. Види калькуляцій.
Тема 7. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на підприємствах

Види і форми облікових регістрів. Форми бухгалтерського обліку: меморіально-ордерна, журнальна (журнально-ордерна), спрощена, автоматизованого обліку.

Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення.

Самостійність підприємства в організації бухгалтерського обліку.

Організаційні форми побудови бухгалтерської служби на підприємстві.

Функції бухгалтерських працівників.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 – XIV – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/go/996-14

 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. №291 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 31.05.2012 р. №658 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// zakon1.rada.gov.ua/go/z0893-99

 3. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433 із змінами внесеними наказами Мінфіну від 27.06.2013 р. №635, від 30.12.2013 р. №1192 // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

 4. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України 27 червня 2013 р. № 635 // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-17 (із змінами і доповненнями станом на 24 грудня 2015 року відповідно до Закону України № 902-VIII). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом МФУ від 7.02.2013 р. № 73 – [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/

 7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Консолідована фінансова звітність” [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

 8. Блакита Г.В.  Бухгалтерський облік: практикум : навч. посіб. для студ. навч. закл. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : Центр учб. літератури, 2010. – 151 с.

 9. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник / Ф. Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, І.В. Жиглей та ін.; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 8-те вид., доп. і перероб.– Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.

 10. Зубілевич С.Я. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / С. Я. Зубілевич. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: 2012. – 472 с.

 11. Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: Первинні документи та порядок їх заповнення : навчальний посібник / Ю.Г. Кім. – К: Центр учбової літератури, 2014. – 600 с.

 12. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – КНЕУ, 2011. – 334 с.

 13. Ларікова Л.Ф. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. Ф. Ларікова, Л. І. Білоусова, І. О. Гавриленко – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ін-ту ім. В. Даля. – 2012. – 384 с.

 14. Мельник В. Г. Бухгалтерський облік: (основи) : Навч.посібник / В. Г. Мельник, А. Г. Богач; Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка», 2011. –  365 с.

 15. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навч. посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Київ: Каравела, 2010. – 480 с.

 16. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : навч. посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – [Друге видання]. – Київ: Каравела, 2011. – 520 с.

 17. Плиса З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік : підручник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2011. – 420 с.

 18. Ріль З. П., Плиса В. Й. Бухгалтерський облік: Довідник. / В. Й. Плиса, З. П. Ріль – Львів: Видавництво ННВК „АТБ”, 2009. – 200 с.

 19. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік [текст]: навч. посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К.: Центр учб. літератури, 2013. – 688 с.


1.2. Фінансовий облік
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

Зміст і завдання фінансового обліку. Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби. Нормативне регулювання фінансового обліку. Основи організації фінансового обліку.
Тема 2. Облік грошових коштів

Суть і структура грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік операцій на поточних рахунках в національній валюті. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік наявності та руху інших грошових коштів.
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості

Суть дебіторської заборгованості, її види та оцінка. Організація обліку довгострокової та поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за майно, передане у фінансову оренду. Облік розрахунків за векселями одержаними. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Методи формування та порядок використання резерву сумнівних боргів. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства.
Тема 4. Облік запасів підприємства

Визнання, класифікація та умови визнання запасів підприємства. Оцінка запасів підприємством. Організація первинного, синтетичного і аналітичного обліку запасів. Облік надходження запасів на підприємство. Облік вибуття запасів. Методи оцінки запасів при вибутті. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат.

Облік виробничих запасів. Облік палива. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік операцій з тарою. Оцінка запасів на дату балансу. Чиста вартість реалізації запасів. Інвентаризація запасів та відображення її результатів у обліку.
Тема 5. Облік готової продукції

Зміст готової продукції та умови її визнання. Формування первинної вартості готової продукції. Облік витрат на виробництво готової продукції. Облік виробничого браку та витрат на його виправлення. Зміст, оцінка й облік незавершеного виробництва. Облік напівфабрикатів власного виробництва.
Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Суть, класифікація та оцінка основних засобів. Первинний облік операцій з основними засобами. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів. Облік операцій придбання і виготовлення основних засобів. Амортизація основних засобів. Облік та умови капіталізації витрат на ремонт, модернізацію та реконструкцію основних засобів. Облік вибуття основних засобів із підприємства. Особливості обліку основних засобів, призначених для продажу. Облік переоцінки та індексації вартості основних засобів. Втрата та відновлення корисності основних засобів та відображення їх наслідків в обліку. Інвентаризація основних засобів на підприємстві та відображення її результатів. Облік оренди основних засобів. Зміст і особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. Відображення інформації про основні засоби у звітності підприємства.
Тема 7. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи, їх класифікація та оцінка. Організація первинного, синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. Облік витрат на обслуговування та вдосконалення нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Особливості обліку та умови капіталізації витрат на дослідження і розробки. Переоцінка первинної вартості нематеріальних активів. Звітність підприємства про нематеріальні активи.
Тема 8. Облік фінансових інвестицій

Суть та види фінансових інвестицій. Поточні та довгострокові фінансові інвестиції. Первісна оцінка й облік придбання фінансових інвестицій. Методи оцінки фінансових інвестицій на дату балансу.

Облік інвестицій у боргові зобов'язання. Облік облігацій, придбаних з премією та дисконтом. Амортизована собівартість інвестицій.

Облік інвестицій у акції. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Особливості обліку операцій з пов’язаними сторонами. Особливості обліку спільної діяльності без створення юридичної особи.

Облік поточних фінансових інвестицій. Оцінка поточних фінансових інвестицій. Облік придбання, утримання та продажу поточних фінансових інвестицій.Розкриття інформації про фінансові інвестиції у звітності.
Тема 9. Облік витрат виробництва

Умови визнання витрат підприємством. Групування витрат за видами діяльності. Витрати на продукцію та витрати періоду. Організація обліку витрат. Статті та елементи витрат. Облік прямих витрат операційної діяльності. Облік та розподіл загальновиробничих накладних витрат. Нормальна потужність.

Умови визнання витрат майбутніх періодів. Порядок відображення в обліку формування витрат майбутніх періодів. Особливості визнання витрат майбутніх періодів у поточному періоді.
Тема 10. Облік поточних зобов’язань

Зміст, умови визнання й оцінка зобов'язань. Класифікація зобов'язань підприємства. Організація синтетичного і аналітичного обліку зобов'язань.

Облік зобов`язань за розрахунками з постачальниками. Суть процесу постачання. Облік кредиторської заборгованості за рахунками з постачальниками та підрядниками. Документальне оформлення операцій за розрахунками із постачальниками та підрядниками. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх відображення в обліку.

Облік поточної частини довгострокових зобов’язань.

Облік короткострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками. Поняття та класифікація банківських кредитів. Процес банківського кредитування. Облік короткотермінових кредитів банку. Облік витрат на відсотки за кредитами банків.

Облік заборгованості за короткостроковими векселями виданими.

Облік поточної заборгованості за довготерміновими зобов'язаннями.

Облік розрахунків за іншими операціями. Облік розрахунків за авансами отриманими. Облік внутрішніх розрахунків. Облік розрахунків з іншими кредиторами.Облік розрахунків з учасниками.Відображення інформації про зобов'язання у фінансовій звітності підприємства.
Тема 11. Облік довгострокових зобов’язань

Зміст, групування й оцінка довготермінових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів банку.

Види облігацій, порядок їх емісії та визначення теперішньої вартості. Облік довготермінових облігацій, емітованих за номінальною вартістю. Облік довготермінових облігацій, емітованих зі знижкою (дисконтом). Облік довготермінових облігацій, емітованих з премією.

Облік довготермінових векселів виданих. Облік довготермінових зобов’язань за фінансовою орендою.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на спеціальність
Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою комп’ютерної інженерії на основі освітньо-професійної програми...

Програма вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою ктпн на основі освітньо-професійної...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма фахових випробувань за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького...

Програма навчальної дисципліни адміністрування митних платежів (назва...
Програма навчальної дисципліни «Адміністрування митних платежів» для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 22 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 21 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 22 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на навчання...
«Прикладне матеріалознавство» розроблено кафедрою матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на основі...

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на навчання...
«Прикладне матеріалознавство» розроблено кафедрою матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на основі...

Програма навчальної дисципліни митний контроль І митне оформлення...
«Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, митна справа...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Методичні вказівки до виконання та захисту випускної роботи на здобуття...
Методичні вказівки до виконання та захисту випускних робіт для здобуття освітнього рівня бакалавра всіх форм навчання спеціальності...

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на навчання...
«Прикладне матеріалознавство» розроблено кафедрою матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на основі...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для здобуття
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Програма фахового вступного випробування для отримання освітнього...
Магістр менеджменту соціокультурної діяльності, менеджер готельно-ресторанного І туристичного бізнесуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт