Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розділ Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту об’єкта дослідження

Розділ Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу І аудиту об’єкта дослідженняЗразок структури плану дипломної роботиРозділ 1. Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

об’єкта дослідження

 1. Економічна сутність як об’єкта бухгалтерського обліку та

аналізу (аудиту)

{рекомендується викласти суть проблеми, що досліджується, ступінь її розробки, аналіз і узагальнення існуючих концепцій, дати критичний огляд наукових інформаційних джерел, розкрити теоретичні положення з організації і методики обліку, аналізу і аудиту у відповідності до обраної теми дослідження, зазначити сутність за П(с)БО, Господарським кодексом, Податковим кодексом)

 1. Анотований огляд вітчизняного законодавства та періодичної літератури

з обліку та аналізу (аудиту)

{надається характеристика нормативно-правових документів, які регламентують здійснення бухгалтерського обліку і аудиту об’єкта дослідження, визначається облікова політика підприємства. При цьому обов'язковим є посипання на Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Господарський кодекс, Податковий кодекс, а також на Закон України «Про аудиторську діяльність» Перелік інструктивних та нормативних матеріалів доцільно подати у вигляді таблиці та винести в додатки, здійснюється огляд періодичних видань (за останні 3 роки) за темою дослідження.)

 1. Міжнародні стандарти фінансової звітності, що регулюють облік

(зазначити сутність за МСФЗ, детальний огляд МСФЗ за темою дослідження)

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Характеристика підприємства, діяльність якого обрана за базу дослідження та функції бухгалтерського обліку на ньому

 1. Економічно-організаційна характеристика підприємства та соціально- екологічні аспекти його діяльності

{надається характеристика базового підприємства, де вказується форма власності, основний вид діяльності, його галузеві особливості, які впливають на побудову обліку, аналізу та аудиту, а також аналіз основних техніко- економічних показників діяльності за звітний період, аналізується виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація, на підставі якої визначається рівень ефективності діяльності підприємства. При цьому доцільно подати аналітичну таблицю, яка розкриває основні техніко- економічні показники, котрі комплексно характеризують господарсько-

фінансову діяльність підприємства за звітний період. На підставі даних балансу подається характеристика майна підприємства,власного та позиченого капіталу,розраховуються показники,що характеризують фінансову стійкість та ліквідність, виявляються тенденції їх розвитку. Обов'язковим підрозділом даного розділу є «Аналіз фінансового стану підприємства», у якому із застосуванням фінансових коефіцієнтів проводиться аналіз фінансового стану)

2.2 Динаміка розвитку галузі та місце обраного підприємства в ній (розглянути стан та розвиток галузі економіки і базових підприємств, організацій і установ. Встановити місце обраного підприємства серед аналогічних підприємств галузі. Визначається прибутковість та конкурентоспроможність продукції.)

 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві (вибір форми організації та ведення обліку, закріплення об ’єкта в обліковій політиці, розробка робочого плану рахунків, розрізів аналітики, розробка графіку’ документообігу, виявлення недоліків в існуючій організації обліку, наведення пропозицій щодо їх вирішення)

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Організація та методичне забезпечення бухгалтерського обліку об’єкту дослідження на підприємствах галузі (на прикладі діяльності)

  1. Методичне забезпечення бухгалтерського обліку об’єкта дослідження на підприємстві

(характеристика первинних документів та приклади їх заповнення на підприємстві, оцінка об’єкту дослідження та її багатоваріативність, відображення на рахунках та характеристика нетипових операцій, облікові регістри, інвентаризація)

  1. Оподаткування операцій з об’єктом дослідження (особливості оподаткування операцій за об ’єктом дослідження, розрахунки за податками і платежами та відображення в податковій звітності)

  2. Відображення об’єкту дослідження в бухгалтерській звітності (іфінансова, статистична, податкова, соціальна звітність, консолідована звітність, розробка пакету внутрішньої звітності)

Висновки до розділу З

Розділ 4. Організаційно-методичне забезпечення аудиту (аналізу) об’єкту дослідження на підприємстві галузі
4.1.Організаційні засади аудит за об’єктом дослідження

( обґрунтувати особливості здійснення аудиту об’єкту дослідження охарактеризувати склад методів аудиту,розробити план та програму аудиту, інформаційне забезпечення, розробити пакет робочих документів, щодо об ’єкту дослідження)

 1. Методика здійснення аудиту в частині об'єкту дослідження на підприємстві

(здійснити аудит фінансової звітності за об ’єктом дослідження на основі запропонованого порядку здійснення аудиту в п.4.1, сформувати висновки аудитора)

4.1. Інформаційне та методичне забезпечення економічного аналізу об’єкту дослідження на підприємстві (обгрунтувати методи аналізу об'єкту)

(<обгрунтувати методи аналізу об’єкту дослідження на підприємстві, визначити інформаційні джерела аналізу, сформувати порядок розрахунку аналітичних показників, розробити аналітичні таблиці)

 1. Методика економічного аналізу об’єкту дослідження на підприємстві

галузі

(на основі запропонованого порядку здійснення аналізу в п. 4.2 розрахувати показники на прикладі підприємства галузі, зробити висновки та розробити аналітичну записку)

Висновки до розділу 4

Розділ 5. Забезпечення охорони праці працівників на підприємстві

 1. Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та техніки на підприємстві, значення і роль

 2. Забезпечення техніки безпеки та належних умов праці бухгалтера.

 3. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму (професійного захворювання) на підприємстві

Висновки до розділу 5 Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пластун О. Л., к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту;...

Курсова робота з дисципліни «Організація та методика проведення аудиту»
Розділ теоретичні особливості проведення аудиту готівково-розрахунковиї операцій 5

План Вступ. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової...
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Завдання бухгалтерського обліку

Дипломна робота на тему: Методика обліку І організація аналізу І...
Розді теорико–економічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як об’єкту обліку та аудиту

Проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського...
Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства фінансів України

Дипломна робота Тема: ”Облік, аналіз І аудит фінансових результатів...
Розділ теоретичні І методологічні основи обліку та аудиту фінансових результатів смп 6

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...

Розділ теоретичні та методичні основи дослідження
Вступ

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Відділ внутрішнього аудиту
ОД, пунктом 13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Дослідження ринку збуту мінеральних вод України
Розділ Теоретичні основи управління збутовою діяльністю підприємств

Дослідження заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отриманн
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету...

Рекомендації щодо підготовкикурсової роботи 5 порядок захистута критерії...
З цією метою, відповідно до програм підготовки магістрів І спеціалістів з обліку та аудиту у вищих навчальних закладах, передбачена...

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівкою та
Про Національний банк України”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативно-правових актів Національного...

Програма курсу «Контроль І ревізія»
Рецензенти: к е н., професор, зав кафедрою бухгалтерського обліку Харківського національного аграрного університету Огійчук М. Ф.;...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт