Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо виконання звіту щоденника про проходження виробничої переддипломної практики із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік” Укладач: Ступаченко О. М. викладач Борзнянського

Методичні рекомендації щодо виконання звіту щоденника про проходження виробничої переддипломної практики із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік” Укладач: Ступаченко О. М. викладач Борзнянського


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

БОРЗНЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ОБЛІКОВО – ЕКНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗВІТУ – ЩОДЕННИКА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03050901 „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

Укладач: Ступаченко О.М.

викладач Борзнянського

державного с/г технікуму

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової

комісії обліково – економічних дисциплін

Протокол №____від______________

Голова комісії _____________В.В. Кішман

Вступ
У період становлення в Україні ринкової економіки, появи нових господарських структур різних форм власності та господарювання, розвитку міжнародних економічних зв’язків зростає роль бухгалтерського обліку як необхідної умови отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і запобігання підвищеного ризику діяльності. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку результатам господарської діяльності підприємства. На підставі облікової інформації створюється інформаційна основа для розвитку ринків капіталу, збільшення інвестицій та оцінки ефективності функціонування приватного сектора.

Методичні рекомендації допоможуть у підготовці звіту – щоденника про проходження виробничої переддипломної практики. При написанні звіту – щоденнику необхідно дослідити стан обліку на прикладі конкретного господарства. У господарстві, під час проходження практики та написання звіту - щоденника, студент повинен вивчити організаційно - правовий статус господарства, ознайомитися з виробничо-фінансовою характеристикою, основними економічними показниками діяльності підприємства, а також станом бухгалтерського обліку, використанням первинних документів та облікових регістрів.

У результаті проходження практики студенти повинні узагальнити і поглибити знання та практичні навички, одержані в процесі навчання.

По закінченні практики студенти подають у начальну частину звіт – щоденник з характеристикою на студента керівником практики від господарства. За результатами практики проводиться захист звітів, виставляється оцінка.

Мета і завдання виробничої переддипломної практики
Метою практики є подальше поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання; набуття необхідних практичних та організаційних навичок самостійної роботи у сфері організації та технології ведення бухгалтерського обліку, методів та засобів контролю і аналізу діяльності суб’єктів господарювання.

Завдання виробничої практики:

 • вивчення фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, а також його ролі і місця в розподілі праці, суспільного продукту, задоволенні особистих і суспільних потреб населення;

 • встановлення взаємозв’язку та взаємозалежності умов діяльності суб’єкта господарювання й облікового процесу;

 • вивчення нормативної бази, інструктивно-методичного матеріалу та основних положень облікової політики суб’єкта господарювання;

 • ознайомлення з діючою формою організації бухгалтерського обліку, вивчення особливостей документообігу;

 • оволодіння практичними навичками обліку окремих об’єктів діяльності суб’єкта господарювання;

 • оволодіння методами аналізу та формування вихідної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.

У результаті проходження практики студент повинен знати:

 • загальні відомості про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання та його стан у звітному періоді;

 • зовнішні та внутрішні форми взаємозв’язку суб’єкта господарювання в процесі господарської діяльності;

 • організацію управління суб’єктом господарювання, склад і структуру облікової роботи;

 • функції та обов’язки облікових працівників виробничих підрозділів, апарату бухгалтерії, організацію документообігу;

 • зміст законодавчих і нормативних актів, що регламентують діяльність суб’єкта господарювання та процес обліку об’єкта дослідження;

 • особливості побудови та організації бухгалтерського обліку, викладені в основних положеннях облікової політики суб’єкта господарювання;

 • організацію і порядок складання первинних і зведених бухгалтерських документів за місцем здійснення господарських операцій;

 • рівень автоматизації бухгалтерського обліку та напрямки щодо його вдосконалення в умовах використання ЕОМ;

 • порядок заповнення форм бухгалтерської та фінансової звітності.

Студент повинен вміти:

 • аналізувати результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання згідно з техніко-економічними показниками;

 • давати оцінку фінансового стану за даними фінансової звітності;

 • самостійно виконувати розрахунки, необхідні для отримання результативної інформації за наявності обмеженого кола первинних даних;

 • групувати, накопичувати й узагальнювати економічну інформацію, оцінювати якість і достовірність первинних і зведених бухгалтерських документів та бухгалтерської звітності

Організація та керівництво практикою

Базою проходження переддипломної виробничої практики для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» є суб’єкти господарювання різних форм власності.

Зміст практики визначається тематичним планом, який відображає структуру звіту.

Перед початком переддипломної виробничої практики зі студентами проводиться інструктивна нарада, де пояснюються завдання, зміст та порядок організації практики на обраному суб’єкті господарювання, вимоги до звіту щодо проходження виробничої практики, надаються рекомендації з використання методичних вказівок.

Загальне організаційне керівництво практикою здійснюється викладачі спеціальних дисциплін. Вони періодично перевіряють хід практики, надають студентам необхідну методичну допомогу.

Структура та зміст звіту з практики

Звіт з практики має наступну структуру:

  • титульний лист (додаток А);

  • направлення на практику (додаток Б);

  • орієнтовний розподіл часу (додаток В);

  • основна частина (20 – 30 стор.);

  • характеристика (додаток Г);

  • додатки.

Загальний обсяг звіту має бути в межах 20-30 стор. (без додатків).

Основна частина:

1. Ознайомлення з підприємством та організацією бухгалтерського обліку на підприємстві:

- назва і рік створення підприємства;

- засновники;

- основні і економічні показники роботи підприємства в динаміці років;

- штат і структура обліково – економічної служби підприємства в центральній бухгалтерії та виробничих підрозділах, їх обов’язки;

- форма обліку на підприємстві;

- організація документообігу на підприємстві;

- облікова політика підприємства.

2. Організація первинного обліку в виробничих підрозділах підприємства:

- склад виробничих підрозділів;

- обов’язки завідуючих дільницями (обліковців) з організації праці, нарахування оплати праці, премій та доплат;

- обов’язки завідуючи дільницями (обліковців) з організації обліку майна;

- організація складського господарства на підприємстві;

- обов’язки завідуючого складом;

- порядок складання Книги складського обліку;

- порядок складання звіту про рух матеріальних цінностей.

3.Організація первинного та бухгалтерського обліку в бухгалтерії:

3.1. Робота на посаді касира:

- організація роботи, обов’язки і відповідальність касира;

- порядок складання прибуткових і видаткових касових ордерів та платіжних відомостей;

- порядок ведення касової книги та звіту касира.

3.2 Робота на посаді бухгалтера з обліку грошових коштів:

- порядок перевірки звіту касира, складання кореспонденції рахунків та відображення в бухгалтерських регістрах;

- порядок оформлення платіжних доручень, перевірки виписок банку, складання кореспонденції рахунків з банківських операцій та відображення в бухгалтерських регістрах.

3.3 Робота на посаді бухгалтера з обліку розрахункових операцій:

- обов’язки бухгалтера з обліку розрахункових операцій;

- облік розрахункових операцій та інших активів: опрацювання документів, складання кореспонденції рахунків та відображення в регістрах на рахунках 34,35,36,37,38,39;

- облік операцій з поточних зобов’язань: опрацювання документів, складання кореспонденції рахунків та відображення в регістрах на рахунках 60,61,62,63,64,65,67,68,69.

3.4 Робота на посаді бухгалтера з обліку основних засобів:

- порядок оформлення первинних документів складання кореспонденції рахунків та відображення в регістрах придбання, передачі, ліквідації основних засобів;

- порядок нарахування амортизації на основні засоби складання кореспонденції рахунків та відображення в регістрах.

3.5. Робота на посаді бухгалтера матеріального відділу:

- обов’язки бухгалтера матеріального відділу;

- первинні документи по надходженню та використанню готової продукції;

- первинні документи по надходженню та використанню матеріальних цінностей та МШП;

- порядок опрацювання звіту про рух матеріальних цінностей, складання кореспонденції рахунків та відображення в регістрах на рахунках з обліку виробничих запасів та продукції;

- порядок проведення інвентаризації виробничих запасів та оформлення її результатів.

3.6. Робота на посаді завідуючого фермою та бухгалтера з обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі:

- первинна документація про надходження та вибуття тварин;

- порядок опрацювання Звіту про рух тварин та птиці на фермі, складання кореспонденції рахунків та відображення в регістрах на рахунках обліку;

- порядок проведення інвентаризації тварин та оформлення її результатів.

3.7. Робота на посаді бухгалтера з обліку праці і заробітної плати:

- обов’язки бухгалтера;

- порядок нарахування оплати праці та оформлення первинних документів за галузями виробництва;

- порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати непрацездатності, відпускних;

- порядок утримань з оплати праці і їх оформлення;

- кореспонденція рахунків з оплати праці, утримань з оплати праці та видачі, відображення в реєстрах бухгалтерського обліку.

3.8. Робота на посаді бухгалтера з обліку доходів і результатів діяльності:

- які види доходів є на підприємстві і на яких рахунках обліковуються;

- документи, кореспонденція рахунків з обліку реалізації продукції, робіт, послуг, відображення операцій в бухгалтерських регістрах;

- порядок визначення фінансового результату діяльності підприємства та закриття рахунка 79 Фінансові результати».

3.9. Робота на посаді бухгалтера з обліку виробництва:

- обов’язки бухгалтера з обліку виробництва;

- систематизація обліку витрат і виходу продукції в регістрах аналітичного і синтетичного обліку;

3.10 Робота на посаді головного бухгалтера:

- обов’язки головного бухгалтера;

- облік власного капіталу;

- ведення синтетичного обліку в Головній книзі;

- Порядок складання фінансової звітності.

Економічний аналіз:

- таблиця 1 «Аналіз фінансових результатів підприємства, тис. грн.» (додаток Д);

- таблиця 2 «Аналіз стану розрахунків» (додаток Е);

- таблиця 3 «Аналіз платоспроможності підприємства» (додаток Є).
Додатки включають практичний матеріал, необхідний для розкриття змісту практики. До них включаються:

- Копію плану документообігу;

- Копію наказу про облікову політику;

- Книга складського обліку;

- Звіт про рух матеріальних цінностей;

- Прибуткові і видаткові касові ордери;

- Касову книгу;

- Звіт касира;

- Платіжне доручення;

- Копію виписки банку;

- Журнали – ордери, по розділам звіту;

- Рахунки – фактури;

- Товарно - транспортні накладні;

- Акти на виконання робіт;

- Приймальні квитанції;

- Звіт про кошти видані на відрядження або під звіт;

- Акт приймання - передачі основних засобів;

- Акт на списання основних засобів;

- Розрахунок нарахування амортизації основних засобів;

- Первинні документи на оприбуткування та списання матеріальних цінностей та продукції;

- Первинні документи на оприбуткування та вибуття, переміщення тварин;

- Звіт про рух тварин і птиці на фермі;

- Документи х інвентаризації;

- Первинні документи з нарахування оплати праці;

- Розрахунково – платіжна відомість;

- Звіти про витрати основного виробництва;

- Фрагмент Головної книги;

- Форми фінансової звітності;

- Спеціалізована форма 50 с.г.;

Порядок оформлення та захисту звіту з практики
Наприкінці практики студент подає в навчальну частину звіт - систематизований та оформлений підсумок роботи за період проходження практики. Звіт складається у відповідності з індивідуальним планом проходження практики кожного студента. У ньому повинні знайти відображення всі питання, які вивчав студент, а також розрахунки та економічне обґрунтування, виконане під час проходження практики.

Звіт з практики оформлюється українською мовою із застосуванням комп’ютерної техніки на аркуші формату А4 (210х297 мм).

Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman розміром 14 через 1,5 (півтора) міжрядкових інтервали. Абзацні відступи розміром 1,25 см (стандартні для Word ).

Текст звіту з практики необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 3 см, правий – 1,0 см, верхній – 2 см, нижній – 2 см.

Заголовки структурних частин звіту з практики «РОЗДІЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Кожний розділ звіту з практики слід розпочинати з нової сторінки.

Орієнтовний обсяг звіту написаного від руки 20 – 35 сторінок.

При написанні тексту число рядків на кожному листі 30-32, а поля зліва - 25 мм, зверху, знизу — 15 мм. Справа - не менше 10 мм.

Нумерація сторінок – суцільна на усіх аркушах крім титульного листа, який входить до суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляється.

Сторінки нумерують у правому верхньому куті листа без крапки.

Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. В правому верхньому куті над заголовком таблиці вказують «Таблиця» та її номер. У наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці. Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, «… подано в табл. 3.1 « (перша таблиця третього розділу).

Таблицю бажано розміщати на одній сторінці.

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті вказується «Продовження табл. 3.1» або «Закінчення табл. 3.1» Крім того, верхній рядок таблиці має містити заголовки стовпців.

Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Назву подають під ілюстрацією. Посилання на ілюстрацію вказують скорочено, наприклад, «… наведено на рис. 2.1» (перший рисунок другого розділу)

Додатки оформлюють як продовження звіту з практики і розміщують їх у порядку появи посилань у тексті звіту. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. У правому верхньому куті рядка над заголовком друкується «Додаток» і велика літера або цифра, що позначає додаток.
Додаток А

Форма N Н-6.03

БОРЗНЯЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА


Відділення «Бджільництво»

Циклова комісія «Обліково – економічних дисциплін»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»

Напрям підготовки «Облік і аудит»

Спеціальність «Бухгалтерський облік»______ курс, група _____

Студент _______________________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
прибув на підприємство, в організацію, установу.
Печатка
підприємства, організації, установи

"___" ____________ 20__ року
____________
        (підпис)

________________________________________________
       (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Вибув з підприємства, організації, установи.

Печатка
підприємства, організації, установи

"___" ____________ 20__ року
____________
        (підпис)

________________________________________________
                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Додаток Б

Форма N Н-6.02
Місце кутового штампа
вищого навчального закладу

 

 

КЕРІВНИКУ

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

(є підставою для зарахування на практику)

Згідно з угодою від "___" ____________ 20__ року N ___, яку укладено з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                             (повне найменування підприємства, організації, установи)
направляємо на практику студента ____ курсу, якій навчаються

за напрямом підготовки «Облік і аудит», спеціальністю «Бухгалтерський облік»
Назва практики переддипломна практика
Строки практики з "___" _________________________________________ 20__ року
по "___" ________________________________________ 20__ року

Циклової комісії Обліково – економічних дисциплін

викладач: Ступаченко О.М.

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


М. П.

Керівник виробничої практики ВНЗ

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

Додаток В

Орієнтований розподіл бюджету часу

п/п

Зміст практики

Кількість днів

Дата виконання

1

Ознайомлення з підприємством та організацією бухгалтерського обліку на підприємстві2

Організація обліку у виробничих підрозділах підприємства3

Організація обліку в бухгалтерії підприємства3.1

Робота на посаді касира3.2.

Робота на посаді бухгалтера з обліку грошових коштів3.3.

Робота на посаді бухгалтера розрахункового відділу3.4.

Робота на посаді бухгалтера з обліку основних засобів3.5.

Робота на посаді бухгалтера матеріального відділу3.6.

Робота на посаді бухгалтера з обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі3.7.

Робота на посаді бухгалтера з обліку праці та її оплати3.8.

Робота на посаді бухгалтера доходів і результатів діяльності3.9

Робота на посаді бухгалтера з обліку виробництва3.10

Робота на посаді головного бухгалтера4

Оформлення матеріалів практики


ВсьогоКерівники практики:
від вищого навчального закладу

 
____________
(підпис)

 
_____________________
(прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище та ініціали)

Додаток Г

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (назва підприємства, організації, установи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства, організації, установи

______________ _____________________
            (підпис)                (прізвище та ініціали)

Печатка "___" ____________ 20__ року


Додаток Д

Аналіз фінансових результатів підприємства, тис. грн.

Види продукції

Кількість продукції, ц

Виручка від реалізації

Повна собівартість

Прибуток

+

Збиток

-

Рентабельність,

%

Додаток Е

Аналіз стану розрахунків

Назва і шифр рахунків

Дебітори

Кредитори

На початок року

На кінець року

Відхилення (+;-)

На початок року

На кінець року

Відхилення (+;-)Додаток Є

Аналіз платоспроможності підприємства

Платіжні засоби

На початок року

На кінець року

Відхилення (+;-)

Першочергові платежі

На початок року

На кінець року

Відхилення (+;-)поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Економічний факультет
Методичні вказівки для проходження переддипломної та передмагістерської виробничої практики студентів V курсу спеціальності 03050901...

Методичні рекомендації проходження виробничої практики для студентів...
Больботенко І. В., Ромашко О. М. Методичні рекомендації проходження виробничої практики для студентів спеціальності «Облік І аудит»....

С. М. Шуляренко програма І методичні вказівки
Програма І методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік І...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та виконання дипломних робіт

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження І захисту...
Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження І захисту виробничої практики для студентів

Програма практики методичні рекомендації до проходження навчальної...
Методичні рекомендації до проходження навчальної та виробничої практики студентами

Затверджую
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для студентів галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...

Методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики та...
Методичні рекомендації щодо проходження практики та оформлення звітної документації з дисципліни «Організація обліку» складені відповідно...

Програма практики
Положення про оцінку звітів щодо проходження виробничої та переддипломної практик

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Укладач : Лугова М. В. – викладач дисципліни «Економіка торгівлі», «Фінансова діяльність», «Бухгалтерський облік»

Орієнтовний зміст програми виробничої практики для студентів спеціальності...
Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики для студентів
Міністерства освіти І науки України та Міністерства аграрної політики України, освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної...

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження І захисту...

Методичні рекомендації до організації та проходження переддипломної...
«менеджмент організацій І адміністрування»міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики окр «Бакалавр»
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики окр «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка»...

Методичні рекомендації розраховані для студентів IV курсу напряму...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів IV курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит”. – Київ, 2015....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт