Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

Наказ

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ


05.08.2016

м. Київ

N 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2016 р. за N 1200/29330

Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення


Відповідно до частини першої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Особової картки державного службовця та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Відділу управління персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Скасувати такий, що не набрав чинності, наказ Нацдержслужби від 29 грудня 2012 року N 256 "Про затвердження форми первинного обліку державних службовців N П-2ДС "Особова картка" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2013 року за N 181/22713.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. Жук

Перший віце-прем'єр міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
05 серпня 2016 року N 156 

Місце для
фотокартки

 

 

 


____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації))

Код за ЄДРПОУ підприємства (установи, організації) _____________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ______________________

ОСОБОВА КАРТКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ N _____


1. Прізвище _____________________________

Ім'я ____________________________________
________________________________________

По батькові _____________________________

7. Сімейний стан та склад сім'ї ______________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2. Дата народження _______________________
                                                            (число, місяць, рік)

3. Місце народження ______________________
________________________________________

4. Громадянство __________________________

5. Адреса фактичного місця
проживання _____________________________
________________________________________

6. Адреса місця реєстрації _________________
________________________________________
________________________________________

8. Паспорт: серія ______, N _________________
ким виданий ______________________________
_________________________________________
_________________________________________

дата видачі _______________________________

9. Володіння іноземними мовами (якими) _____
_________________________________________

10. Контактний N телефону _________________

11. Освіта _______________________________

 Найменування навчального закладу

Рік вступу

Рік закінчення

Спеціальність

Кваліфікація

N та дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. Науковий ступінь, вчене званняНазва

Рік присвоєння

N та дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 13. Наукові праці та винаходи ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Відомості про військовий облікГрупа обліку __________________________

Придатність до військової служби _____________

Категорія обліку _______________________

___________________________________________

Склад ________________________________

Військове звання ______________________

Найменування військкомату за місцем проживання
___________________________________________

Військово-облікова спеціальність ________
_____________________________________

Найменування військкомату за місцем реєстрації
___________________________________________

Перебування на спеціальному обліку N _____

 15. Додаткові відомості

15.1. Про наявність пільг _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15.2. Не є громадянином іншої держави ___________________________________________________

15.3. Депутат ради _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15.4. Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та "Про захист персональних даних", Правилами етичної поведінки державних службовців
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх дотримуватись)

15.5. З Правилами внутрішнього службового розпорядку ознайомлений(а) _____________________

15.6. Інші відомості, надані претендентом на посаду за його власним бажанням _________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. Особистий підпис державного службовця та дата заповнення _____________ ________________

17. Реквізити акта про призначення на посаду ______________________________________________

18. Дата і місце (найменування державного органу) складення Присяги державного службовця ____
_____________________________________________________________________________________

19. Загальний стаж роботи (на дату призначення на посаду) _____ (роки) _____ (місяці) _____ (дні)

20. Стаж державної служби (на дату призначення на посаду) _____ (роки) ____ (місяці) _____ (дні)

21. Ранг державного службовця (на дату призначення на посаду) _______________

22. Проходження державної службиДата

Назва посади

Категорія, ранг

Процедура зайняття посади

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовцівНайменування навчального закладу (установи, організації), у тому числі за кордоном

Термін навчання

Програма чи тематика професійного навчання, стажування

N та дата видачі диплома, посвідчення тощо

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24. Службові відрядження (за кордон)Місце відрядження

Строк відрядження

Підстава

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25. Відомості про оцінювання результатів службової діяльностіДата проведення оцінювання

Результат (негативна, позитивна або відмінна оцінка)

Пропозиції, рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 26. ВідпусткиВид відпустки

За який період

Дата

Підстава

початку відпустки

закінчення відпустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27. ЗаохоченняВид заохочення

Підстава

 

 

 

 

 

 28. Дисциплінарна відповідальністьВид дисциплінар-
ного проступку

Вид дисциплінар-
ного стягнення

Підстава

Дата накладення дисциплінар-
ного стягнення

Дата зняття дисциплінар-
ного стягнення

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29. Дата та підстава звільнення з посади державної служби
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Трудову книжку отримав(ла) ____ _____________ 20__ р.

Підпис власника трудової книжки __________________

Працівник служби управління персоналом _______________ ________________________________
                                                                                                                 (підпис)                                            (П. І. Б.)

30. Автобіографія

Прізвище _____________________ ім'я ____________________ по батькові _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
(дата)

_________________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)


31. Виконувана робота з початку трудової діяльностіЧисло, місяць, рік

Посада
із зазначенням найменування підприємства, установи, організації

Призначення на посаду

звільнення з посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примітка. Рядок "Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)", пункти 1 - 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.

 

В. о. начальника Відділу
управління персоналом

Н. В. Зінченко


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
05 серпня 2016 року N 156

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2016 р. за N 1200/29330


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Особової картки державного службовця

I. Загальні положення


Ця Інструкція визначає вимоги щодо заповнення форми Особової картки державного службовця (далі - Особова картка). Особова картка заповнюється на осіб, які займають посади, визначені відповідно до Закону України "Про державну службу" (далі - Закон), та осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби (далі - претендент на посаду).

II. Вимоги щодо заповнення Особової картки


1. Особова картка заповнюється українською мовою в називному відмінку без скорочень та виправлень.

2. Рядок "Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)" та пункти 1 - 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.

3. Рядок "Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)" не заповнюється, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

4. Пункти 1 - 16, 30, 31 заповнюються відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, посвідченні, військовому квитку та інших документах.

У пункті 4 "Громадянство" зазначається назва країни, громадянином якої є претендент на посаду.

У пункті 5 "Адреса фактичного місця проживання" зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

У пункті 6 "Адреса місця реєстрації" зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

У пункті 7 "Сімейний стан та склад сім'ї" зазначається: "одружений", "неодружений", "заміжня", "незаміжня", "розлучений", "розлучена", "вдова", "вдівець" та вказуються члени сім'ї. Членами сім'ї вважаються особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

У пункті 9 "Володіння іноземними мовами (якими)" за наявності документа (диплома, свідоцтва тощо) щодо володіння іноземними мовами зазначаються відомості про такий документ та рівень володіння мовами "читаю та розмовляю вільно", "читаю та розмовляю зі словником" тощо.

У пункті 11 "Освіта" зазначаються дані відповідно до документа про освіту встановленого зразка. У разі якщо претендент на посаду навчається у навчальному закладі, заповнюються графи: "Найменування навчального закладу", "Рік вступу", "Спеціальність".

У пункті 15:

у підпункті 15.1 "Про наявність пільг" вказуються пільги та документи, що їх посвідчують (серії, номери, ким та коли видані);

у підпункті 15.2 "Не є громадянином іншої держави" вказуються відомості про відсутність громадянства (підданства) іншої держави або інші відомості, якщо претендент на посаду є громадянином іншої держави;

у підпункті 15.3 "Депутат ради" вказуються повна назва ради, скликання, якщо претендент на посаду є депутатом ради;

у підпункті 15.4 "Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та "Про захист персональних даних", Правилами етичної поведінки державних службовців" зазначається "ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх дотримуватись".

Пункт 30 "Автобіографія" заповнюється особисто у довільній формі з дотриманням хронологічної послідовності (від народження до дати написання автобіографії). Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, висвітлюються питання, пов'язані із навчанням, трудовою і громадською діяльністю. Непотрібно зазначати виконувану роботу з початку трудової діяльності, бо ці дані заповнюються у пункті 31 Особової справи. Також необхідно зазначити, чи притягувався(лися) до кримінальної відповідальності претендент на посаду та члени його сім'ї й найближчі родичі.

Пункт 31 "Виконувана робота з початку трудової діяльності" заповнюється відповідно до трудової книжки претендента на посаду.

5. Пункти 17 - 29 заповнюються працівником служби управління персоналом.

У пункті 17 "Реквізити акта про призначення на посаду" зазначаються назва акта про призначення на посаду (указ, постанова, наказ, розпорядження залежно від категорії посади відповідно до законодавства), дата та номер акта про призначення на посаду.

У пункті 22 "Проходження державної служби" у графі "Процедура зайняття посади" зазначаються "конкурс", "рішення керівника державної служби".

У пункті 23 "Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців" у графі "Програма чи тематика професійного навчання, стажування" зазначаються відомості відповідно до записів у дипломі, свідоцтві тощо. У разі проходження стажування вказується посада, на якій пройдено стажування.

У пункті 24 "Службові відрядження (за кордон)" у графі "Місце відрядження" зазначаються країна (у разі перебування в іншій країні), назва населеного пункту.

У пункті 27 "Заохочення" зазначається вид заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відзнаками державного органу, дострокове присвоєння рангу, відзначення урядовими нагородами тощо.

У пункті 28 "Дисциплінарна відповідальність" у графі "Вид дисциплінарного проступку" зазначаються відомості відповідно до частини другої статті 65 Закону. Графа "Вид дисциплінарного стягнення" заповнюється відповідно до статті 66 Закону.

У пункті 29 "Дата та підстава звільнення з посади державної служби" записи здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства з посиланням на відповідні норми Закону та/або Кодексу законів про працю України.

 

В. о. начальника Відділу
управління персоналом

Н. В. Зінченко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Наказ
...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254"Про...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Наказ
Ауки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних...

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку...
Міністерства фінансів України від 16. 06. 2015 №560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03. 07. 2015 за №783/27228 (далі...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт