Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний посібник для вчителів економіки

Методичний посібник для вчителів економіки

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СЛАВУТСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Старокривинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – школа І-ІІІ ступенів»

Сімчук Тетяна Ростиславівна, вчитель економіки
Економічні диктанти
Методичний посібник для вчителів економіки


Славута 013

Автор

Т.Р.Сімчук. Методичний посібник для вчителів економіки: Економічні диктанти.- Славута, 2014. – 34 с.

Посібник складено згідно з навчальною програмою 11-річної профільної школи.

Він містить економічні диктанти для учнів 11 класів, які вивчають економіку за рівнем стандарту.

Даний посібник допоможе вчителям економіки у роботі, полегшить систему перевірки знань та вмінь, урізноманітнить урок і посприяє зацікавленості учнів до даного предмету.

Р е ц е н з е н т

Т.В.Фелонюк, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Славутської РДА

Рекомендовано методичною радою районного методичного кабінету

Передмова

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Конфуцій

Сучасний вчитель має оволодіти значною сумою знань (методичних, педагогічних, психологічних), мати достатній практичний досвід, а головне – постійно шукати нові форми та методи навчання, щоб збудити інтерес учнів до науки, яку викладає, бажання її засвоїти. Особливо це стосується проблеми контролю знань. Практика свідчить про те, що обмежуватися лише усними опитуваннями й словесними методами навчання вже не можна. Одноманітність методів перевірки знань значно знижує активність учнів.

Важливу роль під час систематизації та контролю знань, умінь і навичок виконують диктанти.

Диктанти – це не лише один із прийомів організації навчальної діяльності на уроці, в процесі якої учні письмово відтворюють сприйнятий ними на слух текст, а й продукт цієї діяльності – різновид письмової роботи. Він сприяє організації ритмічної колективної роботи всього класу над одним текстом, дає можливість використовувати для цього тексти з оптимальними для певних умов характеристиками краще, ніж деякі інші прийоми, забезпечує зворотну інформацію, отже, є засобом навчання і контролю. Якщо на індивідуальне опитування витрачаються години, то на диктант для перевірки за картою тих самих об’єктів – 4-5 хвилин, а на його перевірку – 5-6 хв.

Існують такі види диктантів: розподільний, вибірковий, вибірково-розподільний, творчий, графічний, цифровий, словниковий, диктант-тест, диктант-гіпотеза, диктант-диспут, диктант-змагання, диктант-гра «Хто швидше?» тощо. Аналіз роботи учнів дає вчителю можливість виявити свої досягнення чи знахідки, прорахунки чи невдачі.

Економічні диктанти доцільно використовувати як для диференційованого, так і для інтерактивного навчання. Використання диктантів в умовах інтерактивну стає можливим тому, що в їх основу покладені елементи гри, коли діти змагаються одне з одним або з учителем, який ставить їм запитання.

Економічні диктанти можуть використовуватися вчителем як для групового, так і для індивідуального контролю навчальних досягнень учнів.

У посібнику вміщені економічні диктанти до курсу «Економіка» для учнів 11 класу. Даний посібник допоможе вчителям економіки у роботі, полегшить систему перевірки знань та вмінь, урізноманітнить урок і посприяє зацікавленості учнів до даного предмету.

Словниковий диктант
(Вчитель читає визначення - учні записують поняття. Кожне правильно записане поняття оцінюється у 2 бали).
1. Наука, що досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів із метою задоволення індивідуальних і суспільних потреб.

2. Наука, яка вивчає конкретні економічні одиниці: галузь, фірму, домогосподарство.

3. Процес створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для існування та розвитку суспільства.

4. Задоволення потреб людей за допомогою товарів і послуг.

5. Визначення частки доходів залежно від вкладання ресурсів у виробництво.

6. Форма суспільного зв’язку між виробниками та споживачами, що забезпечується за допомогою торгівлі й грошей.
Відповіді:

1-економіка

2-мікроекономіка

3-виробництво

4-споживання

5-розподіл

6-обмін.

Графічний диктант

(Закінчити схему, заповнити пропуски)

Вибірковий диктант

(Вибрати поняття та вписати у пропуски)

Поняття: товари, реклама, купується, інтелектуальні досягнення, виробництва

Об’єктами економічних відносин є все те, що продається та …………………….. : ……………………… та послуги (предмети споживання й засоби ………………………), капітал, праця, земля й інша нерухомість, цінні папери, …………………………………… (ідеї, відкриття тощо), інформація (у тому числі ………………………).

Графічний диктант «Структурні елементи виробництва»

Розподільний диктант «Сучасні виробничі технології»
(Встановити відповідність)

А. електронізація господарських процесів

Б. комплексна автоматизація

В. створення і використання матеріалів із новими властивостями

Г. освоєння нових технологій виробництва

Д. розвиток біотехнологій

1. Використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві.

2. Забезпечення усіх сфер виробництва ефективними засобами обчислювальної техніки.

3. мембранна, лазерна, плазмова, вакуумна, детонаційна технологія.

4. упровадження гнучких виробничих систем.

5. надпровідність, радіаційна стійкість.

Відповіді: А2, Б4, В5, Г3, Д1


Словниковий диктант

1. потенційні можливості елементів, які необхідні для функціонування виробництва.

2. частина виробничих ресурсів, яка бере участь у даному циклі виробництва у певний проміжок часу.

3. сукупність фізичних і духовних здібностей людини, які вони застосовують під час виробництва тих чи інших благ.

4. всі засоби виробництва, виготовлені людиною.

5. особлива здатність поєднувати інші фактори виробництва в ефективну комбінацію.

6. знання, інтелектуальний продукт, представлений здебільшого у формі результатів наукових досліджень, проектів.

7. життєве благо, створене виробничими факторами.

8. співвідношення між результатом і витратами на цей результат.

9. кількість товарів і послуг, вироблених одним працівником в одиницю часу.

10. величина обсягу продукції в рахунку на 1 грн обсягу основних фондів.
Відповіді:

1. Виробничі ресурси, 2. Фактор виробництва, 3. Праця, 4. Капітал, 5. Підприємництво, 6. Інформація, 7. Продукт виробництва, 8. Ефективність, 9. Продуктивність праці. 10. Фондовіддача.
Розподільний диктант

(Встановити відповідність)

А.

Б. ;

В. ;

Г. І (за n періодів)= І12…Іn ;

Д. ;

Відповіді: А2, Б3, В5, Г4, Д1

1. Формула для обчислення змін продуктивності праці індексним методом.

2. формула для визначення ефективності виробництва.

3. формула для обчислення продуктивності праці.

4. формула для визначення змін продуктивності праці за кілька проміжків часу.

5. формула для оцінювання фондовіддачі.Розподільний диктант «Типи економічних систем»

(Завдання виконується по варіантах. Кожний варіант отримує один із типів економічної системи (традиційної, командної, ринкової, змішаної). Необхідно вибрати ту рису, яка відноситься до тієї чи іншої системи, та записати той номер, який відповідає варіанту)
1. традиції, що передаються з покоління в покоління, визначають, які товари та послуги, як і для кого виробляти.

2. особиста участь держави в наданні соціальних благ.

3. відсутність у виробників зацікавленості в підвищенні ефективності виробництва.

4. застаріла технологія виробництва.

5. вільне розв’язання основних економічних питань на основі ринкових механізмів регулювання.

6. компенсація недоліків ринкової економіки державним регулюванням.

7. переважання ручної праці .

8. економічні рішення приймаються здебільшого представниками державної влади.

9. поєднання приватного і державного секторів економіки, ринку та державного регулювання.

10. багатоукладність економіки.

11. переважання приватної власності.

12. консерватизм і неприйняття нововведень.

13. економічні суб’єкти діють відповідно до особистих економічних інтересів.

14. відсутність у виробників свободи вибору.

15. вільна конкуренція.

16. мінімальний вплив держави.
Відповіді:

Традиційна

Командна

Ринкова

Змішана

1,4,7,10,12

3,8,14

5,11,13,15,16

2,6,9,

Економічний диктант

(Закінчити речення)

1. корисність блага – це…

2. маржиналізм – це…

3. ютиль – це…

4. загальна корисність – це…

5. гранична корисність – це…

6. бюджетна лінія – це…

7. оптимальна поведінка споживача - …

8. І закон Госсена:…

9. ІІ закон Госсена:…

10. бюджет споживача – це…

11. автором закону спадної граничної корисності є ….

Тестовий диктант

(Дати відповіді на запитання, вибравши один варіант правильної відповіді)

1. За інтенсивністю та тривалістю використання ресурси поділяються на:

а) відтворювальні; б) вичерпні; в) не відтворювальні.

2. Ресурси, швидкість яких можна порівняти зі швидкістю їхнього відтворення, називаються:

а) відтворювальні; б) вичерпні; в) не відтворювальні.

3. Використання всіх доступних ресурсів – це…

а) повна зайнятість; б) повний обсяг виробництва;

в) альтернативна вартість.

4. Вартість найбільш пріоритетного серед благ, одержання яких стає можливим за обраного способу використання обмежених ресурсів, називається…

а) виробничими можливостями;

б) повним обсягом виробництва;

в) альтернативною вартістю.

5. Згідно закону зростання альтернативної вартості: при нарощуванні виробництва одного з товарів альтернативна вартість кожної додаткової одиниці цього товару…

а) зменшується;

б) не змінюється;

в) збільшується.

6. Опуклий вигляд кривої виробничих можливостей указує:

а) на збільшення альтернативної вартості;

б) низький фактичний обсяг виробництва;

в) збільшення виробництва інвестиційних товарів;

г) неповне використання ресурсів.

7. Позначте твердження, яке не належить до розкриття сутності альтернативної вартості:

а) людина має альтернативні витрати, коли її уявлення про економіку не збігаються з реальними економічними процесами;

б) вибір одного блага при обмеженості ресурсів означає відмову від іншого блага;

в) відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю втрачених можливостей;

г) ціна вибору – це цінність товару (послуги0, від якої (якого) відмовляються коли здійснюють вибір.

8. Усі точки, розташовані ліворуч від кривої виробничих можливостей, відображають:

а) можливий, але неефективний варіант виробництва;

б) комбінацію найбільш раціонального використання обмежених ресурсів;

в) бажаний, але неможливий варіант виробництва;

г) найбільш ефективний варіант виробництва.
Відповіді: 1б, 2а, 3а, 4в, 5в, 6а, 7а, 8а

Словниковий диктант

1. Економічне суперництво між учасниками ринкового господарства за якнайвигідніші умови виробництва товарів і послуг та отримання найбільшого прибутку.

2. Основна ринкова структура, при якій передбачається наявність на ринку великої кількості незалежних фірм, які самостійно вирішують, що і в якому обсязі виробляти.

3. Основна ринкова структура, при якій передбачається наявність на ринку значної кількості продавців, що пропонують подібний, але неоднорідний товар.

4. Панування невеликої кількості фірм-товаровиробників.

5. Перевищення кількості продавців товару над обмеженою кількістю покупців.

6. Ринок одного продавця.

7. Ринок одного покупця та великої кількості продавців.

8. Регіональні підприємства комунальних послуг – це приклад…

9. Метод, який використовують фірми у конкурентному протистоянні, при якому об’єктом суперництва стають нецінові властивості товару.
Відповіді:

1- конкуренція;

2-досконала конкуренція;

3-монополістична конкуренція;

4-олігополія;

5-олігопсонія;

6-монополія;

7-монопсонія;

8-монополії;

9-нецінової конкуренції.

Розподільний диктант

(Встановити відповідність)1. попит

2. функція попиту

3. ціна попиту

4. цінова еластичність попиту
А. найвища ціна, яку згодний платити споживач за товар чи послугу.

Б. Величина, яка показує, на скільки відсотків зміниться величина попиту на товар при зміні ціни цього товару на 1 %.

В. Кількість товарів, яку покупці бажають і можуть придбати в даний момент за певного рівня цін.

Г. Залежність величини попиту від чинників, що його визначають.

Д. Кількість товарів та послуг, що пропонується виробниками для реалізації на ринку в даний момент за певного рівня цін.
Відповіді: 1В, 2Г, 3А, 4Б
Вибірковий диктант

(Визначте, які ситуації визначають зміну попиту, а які – зміну величини попиту).

1. Після підвищення цін на залізничні квитки на швидкий потяг «Київ – Москва» попит на авіаквитки рейсу «Київ-Москва» зріс.

2. Очікуване зростання цін на київському ринку житла викликало різке збільшення попиту на квартири в Києві.

3. Зниження цін на диски збільшило попит на них.

4. Мода на заняття гірськолижним спортом привела до збільшення попиту на лижі та гірськолижні костюми.

5. Рекомендації дієтологів уживати в їжу більше житнього хліба спричинили збільшення попиту на житній хліб.

6. збільшення цін на каву викликало збільшення попиту на чай.

7. Підвищення цін на послуги з пошиття одягу викликало зменшення попиту на послуги ательє.

Відповіді:

Зміна попиту

Зміна величини попиту

1, 2, 4, 5,6

3,7


Економічний диктант

(Визначте, чи правильні твердження, записавши «так» або «ні»).

1. Величина пропозиції прямо залежить від ціни, тому крива пропозиції має вигляд низхідної кривої.

2. Зменшення попиту на пиріжки з картоплею може бути викликане зростанням цін на картоплю.

3. Зміщення кривої пропозиції праворуч означає, що виробники пропонують більшу кількість продукту за кожну з можливих цін.

4. За інших рівних умов поганий урожай картоплі приведе до зростання цін на чіпси.

5. Із часом пропозиція м’яса стане еластичнішою за умови, що ціна на нього зросла.

6. За умови, що ціна товару залишається незмінною, пропозиція буде змінюватися під впливом нецінових чинників.
Відповіді:1-ні, 2-ні, 3-так, 4 – так, 5 – так, 6 – так.

Тестовий диктант

«Попит та пропозиція. Ринкова ціна»

1. Крива попиту ілюструє залежність:

а) ціни від попиту;

б) попиту від ціни;

в) величини попиту від ціни;

г) величину попиту від пропозиції.

2. Яка із зазначених подій не приведе до зміщення кривої попиту на каву?

а) зміна у смаках людей щодо кави;

б) збільшення грошових доходів споживачів кави;

в) падіння ціни на каву;

г) сподівання, що ціна на каву впаде в майбутньому.

3. Якщо два товари є взаємозамінними, то зростання ціни на перший викличе:

а) падіння попиту на другий товар;

б) зростання попиту на другий товар;

в) збільшення величини попиту на другий товар;

г) падіння величини попиту на другий товар.

4. Який із наведених чинників не має безпосереднього впливу на попит?

а) кількість покупців;

б) ціни на ресурси;

в) доходи споживачів;

г) ціни товарів-субтитутів.

5. Крива пропозиції ілюструє залежність:

а) величини пропозиції від попиту;

б) пропозиції від ціни;

в) ціни від пропозиції;

г) величини пропозиції від ціни.

6. Якщо ціни зростають, а інші умови залишаються незмінними, закон пропозиції виявляються:

а) у зростанні пропозиції;

б) зменшенні пропозиції;

в) зростанні величини пропозиції;

г) падінні величини пропозиції.

7. Удосконалення технології спричиняє:

а) зміщення кривої попиту праворуч;

б) зміщення кривої пропозиції ліворуч;

в) зміщення кривої попиту ліворуч;

г) зміщення кривої пропозиції праворуч.

8. Ринкова пропозиція безпосередньо не зазнає впливу:

а) цін на ресурси;

б) зміни технології;

в) кількості фірм;

г) доходів споживачів.

9. Якщо ринкова ціна вища за рівноважну, то:

а) з’являються надлишки товарів;

б) виникає дефіцит товарів;

в) знижується ціна ресурсів;

г) збільшуються доходи споживачів.

10. Якщо величина пропозиції бобів у країні з ринковою економікою більша за величину попиту, то:

а) виробництво бобів збільшиться;

б) ціни на боби зменшаться;

в) попит на боби зросте;

г) ціни на боби підвищаться.

Відповіді:

1в, 2в, 3б, 4б, 5г, 6в, 7г, 8г, 9а, 10б.Графічний диктант «Функції грошей»

Графічний диктант «Види грошей»

Словниковий диктант

(Дати визначення поняттям)

1. Гроші – це…

2. Банкноти – це…

3. Казначейські білети – це…

4. Банківський рахунок - це…

5. «Електронні» гроші – це…

6. Чек – це…

7. Вексель – це…

8. Грошова маса – це…

9. Грошовий агрегат – це…

10. Валюта – це…

Економічний диктант

1. Взаємопов’язана система різних видів ринків… (ринок).

2. Ринки землі, праці, капіталу, що використовуються для задоволення виробничих потреб … (ринки основних виробничих ресурсів).

3. Сукупність економічних відносин між найманими працівниками та підприємствами з приводу купівлі продажу робочої сили… (ринок праці).

4. Грошова винагорода, що виплачується найманим працівникам за використання їх праці… (заробітна плата).

5. Економічна форма реалізація власності на землю… (земельна рента).

6. Регулярні платежі за тимчасове використання капітальних благ… (орендна плата).

7. Довгострокова оренда майна виробничого призначення з подальшим правом викупу, що має певні податкові пільги… (лізинг).

8. Довгострокові капіталовкладення в різні проекти з метою здобуття економічного ефекту… (інвестиції).

9. Гроші, які позичальник отримує від банку чи іншої фінансової установи, уклавши з ним кредитний договір, і які підлягають поверненню разом із відсотками… (кредит).

10. Сукупність економічних відносин із приводу збирання, обробки, систематизації інформації та продажу її кінцевому споживачу… (ринок інформації).

11. Рідкісне благо, оволодіння яким потребує певних витрат… (інформація).

12. Сукупність технічних знань виробничого, комерційного й іншого досвіду, необхідних для виготовлення якогось виробу або відтворення виробничого процесу… (ноу-хау).

Розподільний диктант

(Встановити відповідність)

1. підприємець

2. підприємництво

3. бізнес

4. підприємницька діяльність

5. підприємство
А. самостійний господарський суб’єкт, що має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність із метою одержання прибутку.

Б. тип господарської поведінки, пов'язаний не тільки з новаторством при розробці, виробництві та реалізації благ, але й із ризиком неотримання прибутку та соціального ефекту.

В. справа, заняття, економічна діяльність, спрямована на отримання прибутку.

Г. самостійна, ініціативна, пов’язана з ризиком діяльності суб’єкта господарювання з виробництва товарів і послуг із метою отримання прибутку.

Д. суб’єкт, що поєднує в собі новаторські, комерційні та організаційні здібності для пошуку й розвитку нових видів, методів виробництва, нових сфер застосування капіталу.
Відповіді:

1д, 2г, 3в, 4б, 5а.

Словниковий диктант

1. Самостійний господарський суб’єкт, що має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність із метою одержання прибутку (підприємство).

2. Тип господарської поведінки, пов'язаний не тільки з новаторством при розробці, виробництві та реалізації благ, але й із ризиком неотримання прибутку та соціального ефекту (підприємницька діяльність).

3. Справа, заняття, економічна діяльність, спрямована на отримання прибутку (бізнес).

4. Самостійна, ініціативна, пов’язана з ризиком діяльності суб’єкта господарювання з виробництва товарів і послуг із метою отримання прибутку (підприємництво).

5. Суб’єкт, що поєднує в собі новаторські, комерційні та організаційні здібності для пошуку й розвитку нових видів, методів виробництва, нових сфер застосування капіталу (підприємець).

6. Підприємство, яке засновано двома або більшою кількістю співвласників (товариство).

7. Форма організації бізнесу, де власником є акціонери (корпорація).

8. Організаційно-правова форма підприємства, за якою людина одноосібно володіє й управляє ним, бере на себе весь ризик збитків або отримує весь прибуток (одноосібне володіння).

Розподільний диктант

(Встановити відповідність між поняттями та їх позначенням)1. ТС

2. Pr

3. TR

4. MC

5. FC

6. VC

7. ATC

8. AFC

9. AVC

10. MR
А. граничні витрати

Б. граничний дохід

В. загальний дохід

Г. загальні витрати

Д. середні постійні витрати

Е. середні змінні витрати

Є. середні загальні витрати

Ж. постійні витрати

З. змінні витрати

И. прибуток
Відповіді: 1Г, 2И, 3В, 4Б, 5Ж, 6З, 7Є, 8Д, 9Е, 10В

Словниковий диктант
1. Витрати виробника на придбання та використання всіх необхідних ресурсів для виготовлення кінцевої продукції… (виробничі витрати)

2. Фактичні витрати підприємтсва, що йдуть на придбання ресурсів, які не належать цій фірмі… (зовнішні, бухгалтерські витрати)

3. Витрати, повязані з використанням влсних ресурсів фірми… (внутрішні витрати)

4. Різниця між загальними доходами фірми та бухгалтерськими витратами… (бухгалтерський прибуток)

5. Витрати, які не залежать від змін обсягу виробництва та наявні навіть тоді, коли продукція не виробляється… (постійні витрати)

6. Витрати, які зростають при збільшенні випуску продукції та зменшуються при його скороченні… (змінні витрати)

7. Сума постійних та змінних витрат… (сукупні витрати)

8. Додаткові витрати фірми на виробництво кожної додаткової одиниці продукції… (граничні витрати)

9. Сума грошей, яку отримало підприємство від реалізації продукції за певний проміжок часу… (загальний дохід)

10. Дохід, який отримує фірма від продажу однієї одиниці продукції… (граничний дохід)

Розподільний диктант «Макро чи мікро»

(Визначте, які з перелічених нижче явищ та процесів належать до макроекономічних, а які мікроекономічних)
1. Підприємство – монополіст підвищило ціну на вироблену продукцію.

2. В Україні знизився рівень безробіття.

3. Приватний навчальний заклад будує новий басейн.

4. Уряд приймає рішення щодо сплати державного боргу.

5. Сім’я придбала новий будинок.

6. Улітку в Україні різко зріс попит на цукор.

7. Підприємець Іванов вирішив закрити приватну перукарню.

8. Економіка країни перебуває в кризовому стані.

9. Темпи зростання міжнародної торгівлі в останні роки перевищують темпи зростання виробництва.

10. У поточному році експорт країни перевищив її імпорт.
Відповіді:

Макроекономічні процеси та явища

Мікроекономічні процеси та явища

2,4,8,9,10

1,3,5,6,7


Графічний диктант

«Сектори національної економіки»

( Заповнити пропуски у схемі)

Розподільний диктант «Методи обчислення ВВП»

(Розподілити економічні показники та записати у дві колонки: І – за методом обчислення ВВП за сумою витрат та ІІ - за сумою доходів. Окрім того записати їх, склавши у формулу)

Особисті споживчі витрати, заробітна плата, валові приватні інвестиції, амортизаційні відрахування, державні видатки, рентні платежі, чистий експорт, відсоток, прибуток.
Відповіді:

Метод обчислення ВВП за сумою витрат

Метод обчислення ВВП за сумою доходів

C+I+G+Xn

w+R+i+Pr+A+TnРозподільний диктант

(Встановити відповідність)

А. ВВП

Б. ВНП

В. Амортизація

Г. Дефлятор

Д. ЧНП

Е. НД
1. Сукупна вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених протягом року без врахування амортизації.

2. Відрахування на придбання інвестиційних товарів, які було спожито в процесі виробництва товарів і послуг протягом поточного року.

3. Сукупна вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні за певний проміжок часу.

4. Сукупний дохід, зароблений власниками економічних ресурсів.

5. Коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП з урахуванням динаміки цін.

6. Сукупна вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених із ресурсів, які належать громадянам певної країни, незалежно від місця розташування цих ресурсів.
Відповіді:

1Д, 2В, 3А, 4Е, 5Г, 6Б

Словниковий диктант «Економічні коливання»
1. Повторення піднесень і спадів рівнів економічної активності, які відрізняються одне від одного тривалістю та інтенсивністю… (економічні коливання)

2. Коливання рівня ділової активності в певний проміжок часу… (економічний цикл)

3. Фаза ділового циклу, у якій національний обсяг виробництва скорочується, зменшуються обсяги купівлі населенням… (рецесія)

4. Найнижчий період спаду, який може бути глибоким і тривалим… (депресія)

5. Найвища фаза економічного циклу… ( бум або піднесення)
Графічний диктант «Види безробіття»

(Заповнити пропуски)
Графічний диктант «Види інфляції»

(Заповнити пропуски)

Розподільний диктант «Форми державного регулювання»

(Встановити відповідність)

А. фіскальна політика

Б. монетарна політика

В. система регулювання доходів

Г. соціальна політика

Д. зовнішньоекономічне регулювання
1. Включає торговельну політику, управління обмінним курсом, тарифами, квотами тощо.

2. Проводиться через заходи Національного банку, спрямовані на зміну обсягів грошової маси.

3. Використання урядом його прав установлювати податки та витрачати кошти.

4. Система заходів, спрямована на надання допомоги безробітним, незаможним, розвиток освіти, медицини тощо.

5. Спрямована на регулювання грошового попиту населення й підприємства.

6. Спрямована на забезпечення функціонування державних фінансів.
Відповіді:

1 Д, 2Б, 3А, 4Г, 5В

Розподільний диктант «Види податків»
(Які із зазначених нижче податків відносять до прямих, а які – до непрямих. Заповнити таблицю).
Податок на прибуток корпорацій, ПДВ, акциз, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, мита, податок на землю.
Відповіді:


Прямі податки

Непрямі податки

Податок на прибуток корпорацій

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на майно

Податок на землю

ПДВ

Акциз

Мита


Тестовий диктант «Національна економіка як ціле»

(Виберіть правильну відповідь)

1. ВВП, розрахований за умови повного використання всіх ресурсів і повної зайнятості, називають:

а) реальним, б) номінальним,

в) потенційним, г) нереальним.

2. Яку назву має показник інфляції, що розраховується як приріст загального рівня цін за певний період часу, виражений у відсотках:

а) індекс – дефлятор ВВП;

б) рівень інфляції (ІСЦ);

в) стрибок інфляції;

г) темп інфляції.

3. Коли доходи державного бюджету перевищують видатки, ідеться:

а) про профіцит бюджету;

б) дефіцит бюджету;

в) збалансований бюджет;

г) необхідність зовнішніх запозичень.

4. Для збільшення пропозиції грошей у країні Центральний банк повинен:

а) продавати державні облігації;

б) підвищити резервну норму;

в) підвищити облікову ставку;

г) знизити резервну норму.

5. Яку назву має показник інфляції, що відбиває зміну вартості споживчого кошика?

а) темп інфляції; б) рівень інфляції (ІСЦ);

в) стрибок інфляції; г) індекс – дефлятор ВВП.

6. Який вид безробіття виникає через утрату роботи внаслідок спаду економіки?

а) структурне, б) фрикційне;

в) циклічне; г) фактичне.

7. В умовах економічного спаду уряд повинен:

а) збільшити державні видатки й податки;

б) скоротити як податки, так і державні видатки;

в) скоротити державні видатки та збільшити податки;

г) збільшити державні видатки та скоротити податки.
Відповіді: 1В, 2Г, 3А, 4Г, 5Б, 6В, 7Г.

Словниковий диктант
1. Сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що являє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу… (міжнародна торгівля)

2. Продаж товару, що передбачає його вивезення за кордон… (експорт)

3. купівля товару, що передбачає його ввезення з-за кордону… (імпорт)

4. Різниця між вартісними обсягами експорту та імпорту… (торговельне сальдо)

5. Полегшення умов зовнішньої торгівлі у вигляді зниження величини мита, поступового скасування валютних і кількісних обмежень… (лібералізація)

6. Відмова від державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності… (вільна торгівля)

7. Захист внутрішнього ринку від зовнішньої конкуренції… (протекціонізм)

8. Державний збір на товари, що перетинають митний кордон… (мито)

9. Установлений законом максимальний обсяг товару, який модна імпортувати (експортувати) протягом певного періоду часу… (квоти)

10. Видача державними органами письмового дозволу на ввезення або вивезення визначеної кількості товарів… (ліцензія)
Графічний диктант «Види валют»
c:\program files\microsoft office\media\cagcat10\j0217698.wmf

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник складено відповідно до програми з організації...
Р-32 Регулювання обігу І контроль якості лікарських засобів. Змістовий модуль Методичний посібник для викладачів / Н. І. Сінча, О....

Методичний посібник на допомогу керівнику
Посібник для керівників шкільних методичних об'єднань вчителів початкових класів. – Світловодськ, 2017. – 143 с

Програма «Обдаровані діти»
Методичний посібник для заступників директорів знз та вчителів, які працюють з обдарованими дітьми

Методичний посібник рекомендовано для вчителів початкових класів
Рецензент: Дурдас Г. І. – методист відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації

Методичний посібник для вчителів
Одеська загальноосвітня школа №55 I-III ступенів одеської міської ради одеської області

Методичний посібник Про права та обов’язки дітей І батьків
Методичний посібник розрахований для використання в профілактичній та інформаційній роботі з батьками та дітьми

Методичний посібник для класних керівників та педагогів організаторів
Даний методичний посібник розрахований для практичного використання тренінгової методики у проведенні виховних годин та позакласних...

Методичний посібник для вчителів основ здоров’я з проблемного питання
«Уроки-тренінги як елемент логічно-креативного навчання учнів на уроках основ здоров’я»

Програми з природознавства для 1-4 класів, складена відповідно до...
Методичний посібник для вчителів "Готуємося до уроків природознавства у 1 –му класі". Зображувальний ряд

Методичний посібник «корпоративні права»
Методичний посібник розроблено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З. А

Методичний посібник для вчителів математики з метою впровадження...
Комунальний заклад «Широківська середня загальноосвітня школа №1 – загальноосвітній начальний заклад І-ІІІ ступенів»

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...

Розвиток математичних здібностей
Геометрія навколо нас. Розвиток математичних здібностей у учнів 4х – 6х класів: Навчально методичний посібник для вчителів та учнів...

Навчально-методичний посібник для вчителів
Шляхтової Т. В., учителя музичного мистецтва Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Смілянської міської ради, під...

Навчально-методичний посібник 2014» номінація «Навчально-методичний посібник»
Автор Олійник Ю. М., вчитель початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»

Відділ освіти красноармійської міської ради міський методичний кабінет...
Рекомендовано керівникам ммо, шмо, учителям різних предметів, для шкільних психологів, заступникам директорів, студентам

Навчально-методичний посібник: Використання інформаційних та комп’ютерних...
Розглянуто цикловою методичною комісією педагогічних працівників з професій економічного напрямку та операторів комп'ютерного набору...

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт