Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол дослідження - Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І. кандидат психологічних...

Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І. кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії «Психології обдарованості»

Сторінка13/13
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Протокол дослідження (назва психічного явища).
(Назва тесту.)
Досліджуваний: (ПІБ)

Дослідник: (ПІБ).
Дата:

Час:
Хід роботи: (детальний фотозапис проведення дослідження).


Обробка результату: (підрахунок балів).


Висновки: (постановка психологічного діагнозу).

Рекомендації: (в разі необхідності).Список використаної літератури


 1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. - 379с.

 2. Альманах психологических тестов. - М.: КСП, 1996. - 400с.

 3. Венгер Л. А., Мухина В.С. Психология: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ. - М.: Просвещение, 1988.- 336с.

 4. Диагностика личности дошкольника: Методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы студентов. - Донецк: ДОУ. 2004. - 82 с.

 5. Лаврент’єва Т.П., Титаренко Т.М. Практична психологія для вихователя – К: Вища школа, 1993.

 6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детст­во, отрочество: Учебник для студ. вузов. - 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 456с.

 7. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших пед. учебных заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психо­логическое исследование с элементами математической стати­стики. — 640 с.

 8. Общая психодиагностика. - СПб.: Речь, 2002. - 440 с.

 9. Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694с.

 10. Практическая психология образования: учебник для студентов выс­ших и средних специальных учебных заведений./ Под ред. И.В. Дуб­ровиной. 2-е издание - М.: ТЦ «Сфера», 1998. - 528с.

 11. Профессиональная деятельность детского городского психологиче­ского центра / под ред. Е.И.Рогова. - Шахты, 1993. - 248с.

 12. Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические реко­мендации к практической деятельности / под ред. Т.В.Лаврентьевой. -М.: Новая школа, 1996. - 144с.

 13. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 1996. - 529с.

 14. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психоло­гии: Пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. - М.: Изда­тельский центр «Академия», 1998. - 304 с.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Навчальні програми для 6-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям) Науково-методичний посібник
Рибалко В. В. – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Відділу педагогічної психології І психології...

Програма корекційного навчання з
Рецензенти: к пед н., ст н сп. Чеботарьова О. В. (старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
...

Ю. В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого...
Вавіна Л. С. – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки...

Методичний посібник Львів 2008 удк 371. 3+377. 8 Рецензенти: Козловська...
Мандюк С. Я. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Будова І експлуатація автомобіля»: Методичний посібник....

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»
Програму уклала доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Спринська З. В

Назва наукового проекту: Модернізація палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської...
Керівник проекту Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник

Авторська програма розвиток та корекція дитячих емоцій у процесі сприймання музичних творів 2014
Автор : Чернякова (Коломійцева) Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології (двнз) Донбаського...

Методичні поради щодо діагностики порушень психофізичного розвитку...
Чернякова Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу...

Логінова Олеся Леонідівна вчитель української мови та літератури
...

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет...
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....

Дорогою захоплення Методичний посібник
...

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор мед наук, професор Коробчанський В. О., доктор фарм наук, професор Кабачна А. В

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор фарм наук, професор Гладух Є. В., доктор фарм наук, професор Алмакаєва Л. Г

Політологія» Схвалено на засіданні кафедри політичних наук Протокол...
...

Програма фахового випробування з «цивільного права»
«Цивільного права» (при вступі на навчання за окр «спеціаліст») / Укладач: завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт