Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

9.5. Соціометрія - Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І. кандидат психологічних наук,...

Методичний посібник Укладач: Яценко Т. В. Рецензенти: Карабаєва І.І. кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії «Психології обдарованості»

Сторінка2/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

9.5. Соціометрія


10. Картки розвитку

11. Додатки

12. Список використаної літератури


4

6

7

7

9
10

11

14

16

17
19

20

21
22

22
25

27

28
29

29

31

31

33

34
35

38

40

41

42

42

44
45

45
46

47
49

58

59

64

65

68

76

84

Особливості психодіагностики дітей дошкільного віку
Психодіагностіка дітей раннього віку в основному може бути тільки об'єктивною, тобто лише в дуже малому ступені спиратися на самооцінку і самоаналіз дитини. Найбільш цінним у цьому віці є психодіагностичний матеріал, пов'язаний з експертною оцінкою зовні спостережуваних дій і реакцій дитини. Тому основним засобом збору інформації про дітей в цьому віці є спостереження, а головним психодіагностичним методом — природний експеримент, в якому створюється деяка життєва ситуація, досить добре знайома дитині. Якнайкращі психодіагностичні результати у дітей цього віку можна одержати, спостерігаючи за ними в процесі занять ведучою для даного віку діяльністю — предметною діяльністю.

При проведенні психодиагностики дітей молодшого і середнього дошкільного віку слід мати на увазі як зміну форми гри, так і виникнення нового вигляду соціальної активності, що веде за собою психічний розвиток дитини, — міжособистісного спілкування. Діти цього віку вперше починають виявляти цікавість до однолітків як осіб і включатися з ними в сумісні ігри. Відповідно і методики психодиагностики слід розробляти так, щоб вони припускали не тільки спостереження за дітьми в індивідуальній наочній діяльності, але і в колективній грі сюжетно-рольового плану. її учасниками можуть бути не тільки діти, але і дорослі. Таку гру з дитиною може, наприклад, організувати і з психодіагностичною метою провести сам психолог.

Крім того, в цьому віці до певної міри вже можна спиратися на самосвідомість дітей і на оцінки, які самі вони дають іншим дітям і дорослим людям. Це особливо стосується прояву різних індивідуальних якостей у спілкуванні з навколишніми людьми.

У старшому дошкільному віці до названих видів діяльності додаються ігри з правилами і, крім того, виникають елементарні здібності до рефлексії. Старші дошкільники не тільки усвідомлюють і керуються у своїй поведінці деякими правилами міжособової взаємодії, особливо в іграх, але в певних межах можуть, займаючись тим або іншим видом діяльності, наприклад, навчанням і грою, аналізувати власну поведінку в ньому, давати оцінку собі і навколишнім людям. Це відкриває можливість для використання в даному віці тих психодіагностичних методик, які звичайно застосовуються для вивчення психології школярів і дорослих людей. Сказане перш за все належить до методів дослідження пізнавальних процесів, але частково стосується особи і міжособистісних відносин.
Основні принципи психодіагностичної роботи

з дошкільниками


 1. Перш ніж почати|розпочинати| дослідження, необхідно викликати|спричиняти| дитину|дитяти| на контакт.

 2. Важливо|поважно| підтримувати природність умов і невимушеність ситуації, спілкуватися з|із| малюком|малям| тактовно і ненав'язливо, показати свою зацікавленість| в спілкуванні з|із| ним.

 3. Садити|саджати| дитину|дитяти| треба поряд з|поряд із| собою, а не через стіл.

 4. Методичні прийоми для проведення діагностичного обстеження дитини повинні бути по можливості короткими — експрес-методиками, зручними для швидкого вивчення тієї або іншої сфери особистості дитини.

 5. Істотно|суттєвий| впливає на правильність результату дос­тупність| запитань і вимог дорослого.

 6. Необхідно добиватися того, щоб|аби| дитина|дитя| зрозуміла і прийняла інструкцію, її можна повторювати 2-3 рази без змін. Але|та| пояснювати її, якщо це не передбачено методикою дослідження|, не можна.

 7. Всім дітям|хлопцям| завдання|задавання| потрібно пред'являти однаково|с|, з|із| однаковою інтонацією, силою|силоміць| голосу, не акцентуючи які-небудь слова, окрім|крім| спеціально обумовлених випадків.

 8. Діагностичне інтерв'ю не повинне бути тривалим і нудним. Необхідно застосовувати різні модифікації відповідно до віку дітей і завдань діагностики. Добре використовувати з цією метою іграшки, папір, олівці, фломастери, оскільки діти не вміють описувати свої відчуття, їм легше їх виразити в малюнках.

 9. Темп проведення дослідженя повинен відповідати індивідуально-психологічним особливостям дитини|.

 10. Не слід квапити повільних дітей.

 11. Необхідно вчасно помітити| втому дитини|дитяти|, ознаки нудьги. В цьому випадку доцільно пере­рвати| дослідження і відновити його іншим разом|іншого разу|.

 12. Експеримент, що проводиться з|із| дитиною|дитям|, як правило, обмежується 15-20 хвилинами|мінутами|, а бе­седа| - 10-15 мин., якщо інша тривалість не передбачена мето­дикою|. Причому чим молодше дитина|дитя|, тим коротше має бути дослідження.

 13. На успіхи і невдачі малюка|маляти| під час проведення дослідження необхідно реагувати стримано і рівно, якщо інше не передбачене методикою. Так не слід загострювати|загостряти| увагу дитини|дитяти| на помилках.

 14. Хвалити потрібно стримано| і не за результат, а за старання. Це пов'язано з тим, що оцінка може вплинути на ставлення|ставлення| до завдання|задавання|, а отже, і на результат. Краще, якщо дитина|дитя| не має уявлень про допущені нею помилки.

1. Методи діагностики сприймань
1.1. Чого не вистачає на цих малюнках?

(за Нємовим Р.С.)

Сутність цієї методики полягає в тому, що дитині|дитяті| пропонується серія картинок представлених|уявляти| на малюнку. На кожній з карти­нок| цієї серії не вистачає якоїсь істотно|суттєвої|ї деталі. Дитина отриму|одержує|є завданн|задавання|я щонайшвидш|якнайшвидше|е визначити і назват|накликати|и відсутню деталь.

Дослідник за допомогою секундоміра фік­сує| час, витрачений дитино|дитям|ю на виконання всього завда­ння|. Час роботи оцінюєть|оцінює|ся в балах, які потім є основою для виснов|укладення|ку про рівень розвитку сприймання дити|дитяти|ни.
Оцінка результатів:

10 балів — дитина справилася із завданням за час менше, ніж 25 сек., назвавши при цьому всі 7 предметів, яких бракує на картинках.

8-9 балів — час пошуку дитиною всіх предметів, яких бракує зайняло від 26 до 30 сек.

6-7 балів — час пошуку всіх предметів, яких бракує зайняло від 31 до 35 сек.

4-5 балів — час пошуку всіх предметів, яких бракує склало від 36 до 40 сек.

2-3 балу — час пошуку всіх предметів яких бракує опинився в межах від 41 до 45 сек.

0-1 бал — час пошуку всіх деталей, яких бракує склав в цілому більш ніж 45 сек.
Висновки|висновки| про рівень розвитку

10 балів — дуже високий.

8-9 балів — високий.

4-7 балів — середній.

2-3 бали — низький.

0-1 бал — дуже низький.

1.2. Дізнайся|упізнавай|, хто|КТО| це

(за Нємовим Р.С.)

Перш ніж застосовувати цю методику, дитині|дитяті| пояснюють|тлумачать|, що їй будуть показані частини|частки|, фрагменти деякого малюнка, по яких необхідно буде визначити те ціле, до якого ці частини|частки| належать, тобто по частині|частці| або фрагменту відновити ці­лий| малюнок.

Психодіагностичне обстеження за допомогою даної ме­тодики| проводиться таким чином. Дитин|дитяті|і показують малюнок, на якому листком паперу прикриті всі фрагменти, за винятком фрагмента «а»|. Дити|дитяті|ні пропонується по цьому фрагменту сказати, якому загально|спільному|му малюнку належить зоб­ражена| деталь. На рішення даної задачі відводит|відводить|ься 10 сек. Якщо за цей час дит|дитя|ина не зуміла правильно відповісти на по­ставлене| питання, то на такий же час — 10 сек — їй пока­зуають| наст|слідуючий|упний, |ледве|трохи пов|цілковитий|ніший малюнок «б»|, і так далі до тих пір, поки |дитя|дитина, н|урешті|арешті, не здогадається, що изображе­но| на цьому малюнку.

Враховується час, в цілому|загалом| витрачений дитиною|дитям| на розв’язання| завданн|задачі|я, і кількість фрагментів малюнка, які їй довелось| проглянути перш, ніж ухвалити остаточне рішення.

Оцінка результатів

10 балів — дитина по фрагменту зображення «а» за час менше ніж 10 сек, змогла правильно визначити, що на цілому малюнку зображений собака.

7-9 балів — дитина встановила, що на даному малюнку зображений собака, тільки по фрагменту зображення «б», витративши на це в цілому від 11 до 20 сек.

4-6 балів — дитина визначила, що це собака, тільки по фрагменту «в», витративши на вирішення задачі від 21 до 30 сек.

2-3 бали — дитина здогадалася, що це собака, лише по фрагменту «г», витративши від 30 до 40 сек.

0-1 бал — дитина за час, більший ніж 50 сек, взагалі не змогла здогадатися, що це за тварина, проглянувши всі три фрагменти: «а», «б» і «в».

Висновки|висновки| про рівень розвитку

10 балів — дуже високий.

8-9 балів —высокий|.

4-7 балів —середній|.

2-3 бали —низкий|.

0-1 бал —дуже| низький.

1.3. Зафарбуй|зафарбовуй| фрукти

Визначення здатності|здібності| кольоросприймання

|Дитині дають малюнки з черно-білим зображенням різних фруктів і кольорові олівці; їй потрібно зафарбувати кожен фрукт у відповідний колір.

Замість фруктів можуть бути зображення тварин, овочів, квітів і ін. предметів.

Зазвичай|звично| діти легко справляються з|із| такими завданнями|задаваннями|. але|та| якщо у вашої дитини|дитяти| не виходить відразу, продовжуйте| виконувати аналогічні вправи.

Оцінка результатів

10 балів — дитина вірно зафарбувала усі зображення.

7-9 балів — дитина помилилась у розфарбовуванні лише одного зображення.

4-6 балів — дитина помилилась у розфарбовуванні лише двох зображень.

2-3 бали — дитина правильно розфарбувала лише 2-3 зображення .

0-1 бал — дитина правильно розфарбувала лише 1 зображення.


Висновки|висновки| про рівень розвитку

10 балів — дуже високий.

8-9 балів —високий|.

4-7 балів —средній|.

2-3 бали —низький|.

0-1 бал – дуже низький.

|

1.4. Пиши кружечками

Оцінка фонематичного слуху|чутки|

Запропонуйте дитині|дитяті| записати декілька слів, не буквами|літерами|, а кружечками. Скільки звуків у слові, стільки і кружечків.

Наприклад, слово "суп" треба зобразити|змальовувати| трьома кру­жечками|: ооо|. Перевірте, чи правильно дитина|дитя| зрозуміла завдання|задавання|. Після|потім| цього можна приступати до дослідження|.

Диктуєте дитині|дитяті| слова, а вона записує|занотовує| їх у вигляді кружечків на аркуші паперу.

Набор слів:

АУ, РУКА, СІК, ЗІРКА, ВЕСНА.

При правильному виконанні завдання|задавання| запис має бути наступним|слідуючим|:

00

0000

000

000000

00000

Оцінка результатів

10 балів — дитина вірно записала усі слова.

7-9 балів — дитина помилилась у написанні лише одного слова.

4-6 балів — дитина помилилась у написанні лише двох слів.

2-3 бали — дитина помилилась у написанні лише трьох слів.

0-1 бал — дитина помилилась у написанні чотирьох слів або зовсім не справилась із завданням.

Висновки|висновки| про рівень розвитку

10 балів — дуже високий.

8-9 балів —високий|.

4-7 балів —средній|.

2-3 бали —низький|.

0-1 бал —дуже| низький.
2. Методи діагностики мислення і уяви
2.1. Обведи контур

Застосовується для оцінювання наочно - дійового мислення дитини.

Обладнання

Малюнок 1, малюнок 2, малюнок 3, олівець для дитини, ручка для психолога, секундомір.

Запропонуйте дитині розглянути малюнки 1 - 3.

Інструкція

«У цьому завданні тобі необхідно зєднати прямими лініями фігури в нижній частині малюнку так, як це зроблено у верхній частині, точно повторюючи контур на зразку.

Дуже важливо зробити це, якнайшвидше і точніше. Усі лінії необхідно намагатися робити прямими і точно зєднувати кути фігур».

Інтерпретація результатів

Слабкий рівень - лінії на всіх малюнках нерівні, зєднання не повторюють заданого контуру, на виконання витрачено понад 2 хвилини.

Середній рівень - правильно виконане серднє завдання, є нерівності й помилки у двох інших , час роботи - 2 хвилини.

Добрий рівень - правильно виконані перше і друге завдання, є нерівності й невеликі помилки у третьому. Час роботи - до 2 хвилин.

Високий рівень - якщо дитина витратила на виконання всього завадння менше 100секунд, якщо всі лінії прямі, лежать точно на заданих контурах і точно зєднують кути фігур - завадння виконане дуже добре і дитина має дуже високий рівень розвитку наочно - дійового мислення.

Оцінюються в підсумку виконання завдання акуратність, точність і швидкість роботи.2.2. Знайди будиночок

(методика Р.І. Гонорової і Т.А.Лаврентьєвої )

Визначити ступінь оволодіння дитиною наочно - образним мисленням.

Обладнання

Тестові завдання із зображенням різних розгалужених доріжок (додаток А). Надалі ці зображення називатимуться галявинами: галявина А і галявина Б - для вступних завдань; галявина 1 -5 - для основних завдань. В кінці доріжок знаходяться будиночки: по 2 на галявинах А і Б, по 16 - на галявинах 1 - 4 і 32 будиночки на галявині 5.

Галявина А для першого вступного завдання - це доріжка з одним розгалуженням, частини якого позначені певними орієнтирами. Галявина Б для другого вступного завдання - доріжка з одним розгалуженням без будь - яких орієнтирів.

На галявині 1 зображена розгалужена доріжка без орієнтирів. На решті галявин кожний відтинок доріжки після розгалуження позначений певним орієнтиром.

На галявині 3 кожне розгалуження позначене двома однаковими орієнтирами. На галявинах 4,5 є лише два види орієнтирів (гриб і ялинка), які повторюються у різній послідовності і розміщені не на відтинках доріжок, а в місцях розгалужень. До кожної галявини зокрема додаються картки - так звані «листи». Вони вказують шлях до одного з будиночків. Для вступних галявин є по одному «листові», а для основних - по два, оскільки на цих галявинах дитина повинна знайти необхідний будиночок двічі.

Тестування починається зі вступних завдань. Прочитайте дитині інструкцію до вступного завдання А і покажіть їй «лист» А. Після того, як дитина знайде потрібний будиночок, похваліть її і переходьте до вступного завдання Б. Якщо дитина помилиться, повторіть інструкцію. Важливо, щоб вступне завдання А дитина обов’язково виконала правильно, бо лише після того можна переходити до другого вступного завдання. Зверніть увагу дитини на галявину Б і прочитайте їй інструкцію до вступного завдання Б.

Коли ви переконаєтесь, що дитина зрозуміла, як виконувати завдання такого типу, можна переходити до основних тестових завдань. Послідовно показуйте дитині малюнки тесту і зачитуйте супровідні інструкції для неї. У кожному основному завданні дитина повинна двічі провести пошук будиночка - за першим «листом» і за другим «листом». В протоколі під номером завдання записуйте номер знайденого малюнком будиночка і кількість балів згідно таблиці 1.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Навчальні програми для 6-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям) Науково-методичний посібник
Рибалко В. В. – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник Відділу педагогічної психології І психології...

Програма корекційного навчання з
Рецензенти: к пед н., ст н сп. Чеботарьова О. В. (старший науковий співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
...

Ю. В. Рібцун корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого...
Вавіна Л. С. – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки...

Методичний посібник Львів 2008 удк 371. 3+377. 8 Рецензенти: Козловська...
Мандюк С. Я. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Будова І експлуатація автомобіля»: Методичний посібник....

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»
Програму уклала доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Спринська З. В

Назва наукового проекту: Модернізація палеогеографічних схем Північно-Чорноморсько-Кримської...
Керівник проекту Баранов Володимир Андрійович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник

Авторська програма розвиток та корекція дитячих емоцій у процесі сприймання музичних творів 2014
Автор : Чернякова (Коломійцева) Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології (двнз) Донбаського...

Методичні поради щодо діагностики порушень психофізичного розвитку...
Чернякова Олеся Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології Державного вищого навчального закладу...

Логінова Олеся Леонідівна вчитель української мови та літератури
...

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет...
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....

Дорогою захоплення Методичний посібник
...

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор мед наук, професор Коробчанський В. О., доктор фарм наук, професор Кабачна А. В

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор фарм наук, професор Гладух Є. В., доктор фарм наук, професор Алмакаєва Л. Г

Політологія» Схвалено на засіданні кафедри політичних наук Протокол...
...

Програма фахового випробування з «цивільного права»
«Цивільного права» (при вступі на навчання за окр «спеціаліст») / Укладач: завідуючий кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт