Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітна нова

Звітна новаЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 592

ПОРЯДОК
переходу платників податку на прибуток підприємств до
подання спрощеної податкової декларації з такого податку
1. Цей Порядок регулює питання переходу суб’єктів господарювання — платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

2. Платники податку на прибуток підприємств, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 44 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, і мають право застосовувати ставку податку 0 відсотків, за результатами кожного звітного (податкового) періоду складають спрощену податкову декларацію із зазначеного податку за встановленою формою та подають її контролюючому органові у строк, встановлений Податковим кодексом України для річного звітного (податкового) періоду.

3. У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств 0 відсотків, платники податку подають контролюючому органові податкову декларацію із зазначеного податку в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 592

Відмітка контролюючого органу, до якого
подається спрощена податкова декларація


1

СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на прибуток підприємств, який оподатковується
за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України
звітна
звітна нова
уточнююча

2

Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється спрощена податкова декларація

20____ рік

3

Повне найменування платника податку

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

Код платника податку згідно з ЄДРПОУ
код виду економічної діяльності (КВЕД)
5

Податкова адреса

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

поштовий індекс
номер телефонаномер мобільного телефонаномер телефаксаадреса електронної пошти
6

Спрощена податкова
декларація подається до ______________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу, до якого подається спрощена податкова декларація)

7

Особливі відмітки
спрощена податкова декларація платника податку, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції
ПОКАЗНИКИ 

Код рядка

Сума, гривень

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку

01
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, -)

02
Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 04 – рядок 05) (+, –)

03
Різниці, на які збільшується фінансовий результат

04
Різниці, на які зменшується фінансовий результат, у тому числі:

05
сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років1

05.1
Об’єкт оподаткування за всіма видами діяльності (рядок 02 + рядок 03) (+, –)

06Наявність доповнення2

Доповнення до спрощеної податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 Податкового кодексу України)


Зміст доповнення
Наявність додатків

(форм фінансової звітності) до спрощеної податкової декларації3

Форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”

Форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”

Форма № 3
“Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)” або Форма № 3-н “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)”

Форма № 4 “Звіт про власний капітал”

Форма № 5 “Примітки до річної фінансової звітності”

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

форма
№ 1-м “Баланс”

форма
№ 2-м

“Звіт про фінансові результати”

форма 
№ 1-мс “Баланс”

форма
№ 2-мс

“Звіт про фінансові результати”
Наявність рішення4

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці

Інформація, наведена у спрощеній податковій декларації, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта5
____________________

(ініціали та прізвище)


______________

(підпис) 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта5
_____________________

(ініціали та прізвище) 


______________

(підпис)

Дата подання спрощеної податкової декларації

(число, місяць, рік)Частина спрощеної податкової декларації, що заповнюється посадовою (службовою) особою контролюючого органу, до якого вона подається
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності ___ ___________ 20___ року

Посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається спрощена податкова декларація____________________

(ініціали та прізвище)______________

(підпис) 

Результати камеральної перевірки спрощеної податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено __ _______ 20_ року
складено акт від __ _______ 20__ р. № ___

Посадова (службова) особа контролюючого органу,
до якого подається спрощена податкова декларація____________________

(ініціали та прізвище)______________

(підпис) 

___________

1 Включається відповідно до підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України.

2 Заповнюється у разі подання разом із спрощеною податковою декларацією доповнення.

3 У відповідних клітинках проставляється знак “+”.

4 Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України.

5 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

__________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова
Для фізичної особи – громадянина термін подання до 1 травня року, що настає за звітним

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна

Звітна документація

Кіцманська одпі повідомляє: Нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв
З 1 січня 2016 року вводиться нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв, які будуть видавати покупцям податкові...

Звітна дата та звітний період
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «професійне страхування»

Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю...
«нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт