Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вдосконалення обліку матеріальних цінностей в аграрних підприємствах

Вдосконалення обліку матеріальних цінностей в аграрних підприємствах

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Отчич Марія Василівна, керівник Клебан Оксана Дмитрівна, Вишнянський коледж ЛНАУ
Організацію та методологію автоматизованого обліку виробничих запасів регламентують відповідні нормативні документи, чинні в Україні: Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»; План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і змін у фінансовій звітності»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»; Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей грошових засобів і документів, розрахунків; Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку; типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей; інші нормативні документи.

Важливо визначитися з методом оцінювання запасів. Для цього інформаційна система пропонує кілька методів з формування цін, які рекомендовані методологією бухгалтерського обліку в Україні. Залежно від обраної політики обліку на підприємстві автоматизоване ціноутворення уможливлює оперативне ведення обліку за такими методами, як FIFO, LIFO, середніх цін тощо.

АРМ Б з обліку запасів тісно взаємозв'язане з Іншими суміжними АРМ Б та управлінською інформаційною системою підприємства:

- поза виробничі витрати; надходження матеріальних цінностей за фактичною вартістю (облік фінансово-розрахункових операцій);

- відпуск матеріальних цінностей у порядку реалізації (облік готової продукції та її реалізації);

- прихід матеріальних цінностей по кореспондуючих рахунках; витрати матеріальних цінностей по кореспондуючих рахунках (облік та складання звітності);

- витрати матеріальних цінностей на виробництво (облік витрат на виробництво).

За умов функціонування АРМ Б з обліку запасів обов'язкове розмежування відповідальності за формування та використання облікової інформації. Це забезпечується чітким визначенням функціональних обов'язків облікових працівників та якісним збереженням даних; підвищенням персональної відповідальності за сформовану інформацію; визначенням кола осіб, що мають право доступу до інформації; регламентацією порядку збереження інформації та правил ревізії даних.

АРМ Б з обліку запасів предметів передбачає використання комплексної системи організації первинної та вихідної інформації. Це досягається завдяки трирівневій організації робочих місць облікових; працівників і функціонуванню єдиної інформаційної бази. Єдина база бухгалтерських записів забезпечує потрібною інформацією аналітичний, синтетичний та управлінський облік, формування конкретної звітності. Для забезпечення високої оперативності одержання потрібної інформації для економічного аналізу й прийняття управлінських рішень усі дані в базі даних повинні мати відповідну організаційну структуру та розміщуватися в інформаційному фонді АРМ Б.

Під час автоматизації бухгалтерського обліку запасів застосовуються типові класифікатори, які використовуються в обліку на підприємстві. Це забезпечує єдність показників і реквізитів у межах окремих ділянок обліку. Є особливість кодування елементів довідників матеріалів і дорогоцінних металів, яка полягає в тому, що під час присвоєння номенклатурних номерів матеріалам бажано два знаки відвести для субрахунку рахунка 20, а решту — для конкретизації матеріалу. Зазвичай номенклатурний номер має розмірність 5—7 знаків.

Склад і зміст інформаційної бази з обліку виробничих запасів нежить від рівня АРМ Б. На АРМ Б з обліку запасів використовують таку нормативно-довідкову інформацію:

 • довідник зовнішніх організацій;

 • довідник прізвищ працівників;

 • довідник структурних підрозділів;

 • довідник статей обліку;

 • довідник допустимої кореспонденції рахунків;

 • довідник «Номенклатура-цінник виробничих запасів»;

 • довідник типових господарських операцій;

 • довідник постійних даних;

 • довідник груп матеріалів.

Для обліку матеріальних цінностей використовуються типові форми первинних документів, які утворюють вхідну інформацію:

 • прибутковий меморіальний ордер;

 • здавальна накладна;

 • товарно-транспортна накладна;

 • накладна на переміщення матеріалів;

 • акт про приймання матеріалів;

 • лімітно-забірна картка;

 • вимога;

 • накладна на відпуск матеріалів на сторону;

 • картка складського обліку.

Результатна інформація використовується під час розв'язання задач з обліку виробничих запасів у наступні розрахункові періоди, а також іншими підсистемами бухгалтерського обліку.

Перелік вихідної інформації на АРМ Б І категорії:

 • картка складського обліку матеріалів;

 • оборотна відомість матеріальних цінностей;

 • довідкова інформація;

 • інформація про переоцінку матеріальних цінностей;

 • реєстр первинних документів;

 • інвентаризаційна відомість.

На інших рівнях АРМ основною регламентованою вихідною інформацією з обліку матеріальних цінностей є:

 • інвентаризаційна відомість з наявності матеріальних цінностей;

 • зведена відомість з надходження матеріальних цінностей;

 • зведена відомість з витрат матеріальних цінностей;

 • оборотна відомість матеріальних цінностей;

 • картка підзвітної особи;

 • відомість відображення господарських операцій з обліку

 • матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку;

 • відомість переоцінки матеріальних цінностей;

 • відомість нарахування та списання зносу МШП;

 • відомість надходження матеріальних цінностей в аналітичному аспекті;

 • відомість використання матеріальних цінностей;

 • довідкова інформація обліку й аудиту матеріальних цінностей;

 • відомість показників прибутку, отриманого від реалізації матеріальних цінностей;

 • реєстр первинних документів (формується на АРМ II категорії);

 • журнал обліку відпуску матеріальних цінностей;

 • прогнозування запасів товарно-матеріальних цінностей;

 • прогнозування використання матеріальних цінностей.

Організація технологічного процесу обробки інформації з обліку матеріальних цінностей.

Технологічний процес оброблення даних з обліку запасів полягає у виконанні всіх необхідних операцій з уведення, оброблення, збереження й видачі потрібної інформації, групування даних на рахунках для контролю за наявністю й витратою матеріальних засобів зі своєчасним складанням звітності .

Алгоритм розв'язання задач з обліку виробничих запасів:

 • створення, уведення та коригування довідкової інформації;

 • документування операцій з оприбуткування й видатків запасів, первинне обчислювальне оброблення даних і формування фала оперативної інформації;

 • коригування оперативної інформації;

 • програмне оброблення файлів, виведення на друк регламентних реєстрів-машинограм за місяць;

 • програмне оброблення файлів за конкретний період, виведення на друк інформації на конкретну дату, за заданим ключем їхньої сукупності, за запитом тощо;

 • програмне оброблення файлів і формування наростаючих оборотів з руху виробничих запасів для наступного розв'язання задач і складання звітності;

 • програмне оброблення файлів і формування зведеної інформації для АРМ зведеного обліку та АРМ обліку витрат на виробництво;

 • підготовка файлів (обнуління полів оперативної інформації звітний місяць) для розв'язання задач у наступному звітному

До малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) належать: предмети терміном служби менше одного року незалежно від їхньої вартості; предмети, які за своєю вартістю не належать до основних засобів незалежно від терміну служби; формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства; інвентарна тара тощо.

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та МШП, які належать підприємству та знаходяться в запасі, використовується рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

В аналітичному обліку виокремлюють МШП за місцем зберігання (складський облік) та МШП в експлуатації. Аналітичний облік МШП на складі подібний обліку матеріальних цінностей а облік МШП, які перебувають в експлуатації, потребує виокремлення таких груп: інструменти, спецодяг і спецвзуття, господарський інвентар, штампи, спец пристосування, моделі спеціального й загального призначення. Усередині групи МШІ обліковуються за номенклатурними номерами, місцями зберігання та використання (цехах, службах та інших підрозділах підприємства).

Під час автоматизації обліку МШП використовується нормативно-довідкова інформація: довідник цехів, складів та матеріально відповідальних осіб, МШП (номенклатурних номерів), синтетичних рахунків, субрахунків та шифрів аналітичного обліку винуватців і причин вибуття предметів з експлуатації, операцій руху предметів у експлуатацію.

Для оперативного обліку на місцях експлуатації МШП підприємство розробляє графік документообігу, у якому визначає ся рух первинних документів усередині підприємства.

Для обліку МШП використовуються основні первинні документи, якими описуються операції обліку матеріальних цінностей. Крім того, можливе формування специфічних документів:

 • повідомлення про здавання на склад (комору) інструмента який втратив свою придатність до використання;

 • записка майстра цеху на видачу робочим з комори інструменту;

 • акт на вибуття інструменту внаслідок зносу чи помилки;

В бухгалтерському обліку надходження виробничих запасів, МШП та коштів фабрикатів на склад, їх рух та витрачення формуються одиницями і тими ж документами, та відображаються ідентичними господарськими операціями. Для організації аналітичного обліку запасів використовуються субконто «ТМЦ» та «Місце зберігання» кожному з яких відповідають однойменні довідники.

Для організації аналітичного обліку запасів використовують субконто «ТМЦ» та «Місце зберігання», кожному з яких відповідають однойменні довідники. Елементами реквізитного складу є наступні: "Вид TML", "Артикул", "Ціна-Прод" (відпускна ціна без ГТДВ), "Валюта-Прих" (валюта закупки товарів), "Ціна-Прих" (ціна закупки запасів), "Ставка ПДВ" (ставка ПДВ для запасу-0% чи 20%), "Базодиниця", "Транспорт", "Рахунок витрат" (рахунок на якому обліковуються витрати з доставки запасі) "Рахунок" (рахунок на якому обліковуються запаси), тощо. В разі необхідності склад реквізитів довідника можна відкоригувати в бік їх збільшення чи зменшення.

Для автоматизації оприбуткування запасів на підприємство передбачено наступні документи: «Прибуткова накладна» та « Рахунок вихідний».

Заповнення реквізитів екранної форми документу "прибуткова накладна" потрібно починати з реквізитів групи "вид постачальника", яке може приймати одне з наступних значень: вітчизняний постачальник, іноземний постачальник, підзвітна особа, інше.

Для відображення в обліку операцій по списанню МШП внаслідок втрати ними свого виробничого призначення чи нормального зносу в типовій конфігурації передбачений документ «Списання МШП». «заголовній частині документа вибором з довідника «Місця зберігання» необхідно тільки вказати місце зберігання МШП (склад чи МВО), що вибувають.

При проведенні документ МШП списується з оперативного обліку.

Результатною інформацією автоматизованого розв'язання задач з обліку запасів є відомості про господарські операції різного ступеня узагальнення, що відображаються в аналітичному і, синтетичному обліку, а також інформація для управління запасами.

Залежно від призначення реєстри аналітичного; синтетичного обліку формуються у вигляді машинограм регламентовано або за запитом. Групування запасів на рівні синтетичного обліку здійснюється за рахунками й відповідною економічною класифікацією матеріалів, що спрощує формування синтетичних показників руху й залишків запасів.

Програмний комплекс АРМБ з обліку виробничих запасів діалоговий режим підтримує через багаторівневе меню головного модуля.

Для АРМБ І категорії, де основною щоденною роботою є введення даних з первинних документів, у головному меню передбачено такі функції:

 • облік руху запасів;

 • нормативно-довідкова інформація;

 • розрахунок вартості запасів;

 • картотека запасів;

 • вихідна інформація;

 • ведення інформаційної бази.

Дані про приймання та збут запасів формують [картотеку складського обліку запасів у аналітичному і аспекті матеріальних цінностей, що забезпечує контроль наявності та руху матеріальних цінностей. За запитом можна отримати інформацію за такими основними параметрами: за операціями на визначену дату, відповідними рахунками, найменуванням матеріалів та терміном їхнього зберігання, за постачальниками, структурними підрозділами, матеріально відповідальними особами тощо.

Дані з АРМ І категорії передаються на наступний рівень (АРМ II категорії"), де формується база даних бухгалтерських проведень. Результатну інформацію користувачі отримують у регламентному режимі та в режимі запиту.

Література:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. № 996.

 2. Закон України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 р. № 1629.

 3. Програма реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затверджена Кабінетом Міністрів України від 28 жовтня 1999р. № 1706.

 4. Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. — 2006. — № 1. — С.15-26.

 5. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник /За ред. Р.Л.Хом’яка. – Львів, 2011.

 6. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник/За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця.— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с.

 7. Брага В.В. «Комп'ютеризація бухгалтерського обліку М – Фінстатінформ 2008

 8. Все про Бухгалтерський облік. — Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета.

 9. Журнал «Бухгалтер і комп'ютер».

 10. «1С: Бухгалтерія», Настільна книга користувача М – 2009

 11. Волков С.И., Романов А.Н. "Организация машинной обработки экономической информации"- М.: Финансы и статистика", из.2-е преработанное

 12. Кондрашова С.С. «Інформаційні технології в економіці»: Навч. посібник.–К.: МАУП, 2008. – 136 с.

 13. Партик Г.О., Мороз А.С. Основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. — Львів: Державний університет "Львівська політехніка"

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
України від 29. 11. 2010 №447, Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої...

Тема Організація бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах

До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків...

До п п , Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів,...
Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей

До Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків...

5 Меню „Кількісно-сумовий облік” 5
Відомість перевірки проводок по актах на списання товарно-матеріальних цінностей 26

Інструкція ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його...
Облік І оформлення операцій із зерном на підприємствах здійснюються за формами документів, згідно з додатком 9

Методичні рекомендації щодо ведення військового обліку та бронювання...
Перелік керівних документів, які визначають порядок ведення військового обліку І бронювання на підприємствах, в установах, організаціях...

«Про створення комісії зі списання матеріальних цінностей днз»
Дніпропетровськ, ж/м Тополя-3, буд. 13-а, тел. 765-99-48, e-mail: dnz343@dnepredu dp ua

Затверджую
Відправлення товарно-матеріальних цінностей за адресою підприємства або супроводження вантажів під час їх перевезення, забезпечуючи...

Інструкція ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його...
Облік І оформлення операцій із зерном та продуктами його переробки на підприємствах здійснюються за формами документів, згідно з...

Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,...
Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України 30. 10. 98 N 90

Щодо особливостей оподаткування пдв операцій з уступки права вимоги
Щодо нарахування податкових зобов’язань з пдв у разі нестачі товарно-матеріальних цінностей

Морфологічний тест життєвих цінностей Введення
Опитувальник спрямований на вивчення індивідуальної системи цінностей людини з метою кращого розуміння сенсу його дії чи вчинку....

Закон україни
України, джерелом духовного та естетичного збагачення І виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для...

Наказ
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року n 841 (зі змінами), з метою розв'язання питання планування заходів з евакуації...

1 Основні можливості підсистеми
Дає можливість отримувати залишки І рух товарно-матеріальних цінностей за будь-який період І у будь-якому розрізі(по підрозділах,...

Система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності та шляхи...
Розділ теоретико-методологічні засади організаційно-економічного механізму управління потоками податкових платежів на підприємствах...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт