Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної

Департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної

Сторінка1/2
  1   2

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО

вул. Жовтнева, 64-ж, м. Полтава, 36014, тел./факс (+38 05322) 7-26-08,

E-mail: root@pei.poltava.ua, Web: http://www.poippo.pl.ua, Код ЄДРПОУ 22518134


26.09.14 р.2057
На №
відНачальникам органів управління освіти

райдержадміністрацій та міськвиконкомів,

завідуючим РМК, ММК, центрами
Про вимоги до ведення класних журналів

у 1 – 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 №1/9 – 74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою реалізації завдань особистісно орієнтованого навчання, системного контролю та об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів, поліпшення якості початкової освіти Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського надсилає для практичного використання інструктивно-методичний лист «Вимоги до ведення класного журналу в 1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області».

Просимо довести зміст листа до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів початкових класів.Ректор
В.В.ЗелюкМ.Крилевець

05322 74636
ВИМОГИ

ДО ВЕДЕННЯ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ
Загальні вказівки
Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, згідно за наказом № 240 від 23.06.2000 року Міністерства освіти і науки України класний журнал є шкільним документом, ведення якого здійснюється класним керівником та вчителями, які несуть особисту відповідальність за своєчасність заповнення, стан та достовірність записів.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилом (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою - частково).

У разі помилкового або неправильного запису він закреслюється, поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою внизу сторінки, на якій відбулося виправлення.

Класні журнали паралельних класів нумеруються арабськими цифрами і прописними літерами українського алфавіту, наприклад: «1-А клас», «1-Б клас», «3-А клас», «3-Б клас».

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

Класний керівник заповнює розділи: «Облік відвідування (пропусків занять)»; «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»; «Загальні відомості про учнів»; «Зведена таблиця руху учнів класу» і переносить до розділу «Зведений облік навчальних досягнень учнів» наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.

Графи розділу « Загальні відомості про учнів » учитель заповнює протягом перших 10 днів навчального року і систематично протягом року вносить до цього розділу відповідні записи у зв'язку з прибуттям або вибуттям учнів.

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів згідно з Навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи. К.: Видавничий дім «Освіта», - 2011. - 392с.

Українська мова (Навчання грамоти) – 1 клас;

Українська мова;

Літературне читання;

Російська мова;

Математика;

Інформатика (Сходинки до інформатики);

(наказ МОН України від 16.04.2014р. №460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 №572»)

Природознавство;

Я у світі – 3-4 класи;

Музичне мистецтво;

Образотворче мистецтво;

Мистецтво;

Трудове навчання;

Основи здоров’я;

Фізична культура.

Назви освітніх галузей зазначати не потрібно.

Якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки. У разі, коли загальна кількість годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної складових, усі записи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.

Прізвища та імена учнів записуються на сторінках відповідного розділу журналу в алфавітному порядку.

У розділі «Облік відвідування (пропусків занять)» класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених кожним учнем. Відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності («н» — відсутність учня (учениці), «хв» — відсутність через хворобу), а знаменник — на кількість пропущених уроків, наприклад: «н/б», «хв/5». Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою «н». Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

У розділі «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета, прізвище, ім'я та по батькові вчителя, який його викладає.

На лівій сторінці розгорнутого журналу в розділі «Облік навчальних досягнень учнів» учитель веде щоденний облік навчальних досягнень та відвідування учнями занять, на правій — записує дату проведення уроку, його зміст і завдання додому.

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо. Назву розділу та теми записувати не потрібно.

У графі «Завдання додому» стисло записується зміст і характер його виконання (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо), сторінки підручника, номери задач, прикладів, практичні роботи. Наприклад:

• Урок 7, впр. 3 (виписати)

• Впр. 127 (2 завд.), правило с. 43.

• С. 15 – 17, читати виразно.

• С. 118, напам’ять.

• С. 22, № 3 (без умови)

• №712, 713

• § 5, відповідати на питання

Домашні завдання не задаються і не записуються:

• з усіх предметів інваріантної та варіативної складової, які оцінюються вербально;

• з трудового навчання;

• на вихідні, святкові дні та канікули.

У І семестрі 2 класу (при вербальному оцінюванні) домашні завдання записуються згідно загальних вимог.

У графі «Місяць і число» проставляється дата проведення уроку.

Відмітки щодо відвідування і бали за досягнення у навчанні проставляються в одних і тих самих клітинках.

Дата проведення заняття записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник — місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних уроків дата і тема кожного уроку записуються окремо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. У разі неатестації учня робиться відповідний запис: «н/а» (не атестований(а)).

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка; «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

За письмові роботи бали ставляться в графі того дня, коли вони проводились у класі.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його замінює, у графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

У випадку, коли для проведення окремих уроків об'єднують паралельні чи наступні класи, вчитель робить запис про проведення уроку в обох журналах, а в графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує «спільно з» і вказує клас, спільно з яким проводився урок.

Бали за досягнення у навчанні за семестр з кожного предмета проставляються в кінці семестру в розділі «Облік навчальних досягнень учнів» після запису останнього уроку.

Облік відвідування учнями індивідуальних та групових занять ведеться на сторінках журналу в розділі «Облік навчальних досягнень учнів». Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті позначає умовною позначкою (наприклад, «+»).

Зміст заняття вчитель записує в графі «Зміст уроку», у наступній графі «Завдання додому» вказує назву предмета, з якого було проведено заняття.

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення індивідуальних і групових занять не здійснюється; відповідні бали до класного журналу не записуються.

Розділ «Зведений облік навчальних досягнень учнів» заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру і навчального року.

У розділі «Облік проведення навчальних екскурсій» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій. Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.

Якщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем.

Усі інші навчальні екскурсії, їх зміст і дата проведення обліковуються в класних журналах на спеціально відведених сторінках. Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється вербально.

Нижче наводиться орієнтовний перелік тематики навчальних екскурсій, який може бути змінений або доповнений загальноосвітніми навчальними закладами.
Орієнтовна тематика екскурсій, практичних занять та навчальної практики


1 клас

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської).

Екскурсії: «Спостереження за явищами природи. Правила поведінки в природі»;

«Ознайомлення з народними обрядами».

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу та практичне заняття «Знайомство зі спеціальним спортивним обладнанням та особливості його використання. Змагання, дитячі спортивні ігри».

Екскурсія: Дорога до школи (до дитячої поліклініки, до бібліотеки, до театру тощо). Особливості пересування та дотримання техніки безпеки.

2 клас

Екскурсія до бібліотеки (шкільної, міської чи сільської). Зустріч з місцевим письменником. Популяризація дитячої книги.

Екскурсія до лісу, парку: «Природа навколо нас».

Екскурсія до театру (кінотеатру): перегляд вистави, кінофільму з наступним обговоренням.

Екскурсія до фізкультурно-оздоровчого комплексу (стадіону)

Екскурсія містом (селищем). Пішохідні переходи. Повторення правил дорожнього руху.

3 клас

Екскурсія: «Спостереження за природою і працею людей своєї місцевості». Відображення вражень у різних видах і формах мистецтва.

Практичні заняття та ігри з Правил дорожнього руху на спеціально розміченому майданчику або на вулиці.

Екскурсія: Рельєфний дизайн місцевості рідного краю. Штучний та природний дизайни.

Робота на пришкільній ділянці. Догляд за кімнатними, городніми рослинами.

4 клас

Екскурсія: «Спостереження за рослинами, тваринами, погодними умовами свого краю».

Екскурсія до краєзнавчого музею, художньої виставки, творчої майстерні митця. Народні ремесла України.

Екскурсія до аптеки.

Робота на пришкільній ділянці. Догляд за кімнатними, городніми рослинами

Заготовлення у лісі, парку, полі природних матеріалів для художніх виробів на уроках трудового навчання.

Ігри та заняття з повторення правил безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах.У розділі «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності» класним керівником здійснюються відповідні записи.

Розділ «Зведена таблиця руху учнів класу» заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру і навчального року за даними попередніх розділів журналу.

На вільних сторінках журналу класний керівник записує теми додаткових занять та консультацій, які проводяться з учнями.

У розділі «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідальними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки та, у разі необхідності, — термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис і дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, — відмітку про усунення недоліків.

Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних І—III ступенів покладається на керівника навчального закладу. Термін зберігання класних журналів в архіві — 5 років.

Особливості ведення записів у журналі з окремих предметів

У журналі вчитель фіксує результати поточного, періодичного, тематичного та підсумкового (семестрового та річного) контролю, виставляючи оцінки в балах згідно Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.

Бажано, щоб на кожному уроці з кожного предмета, який оцінюється, вчитель здійснював поточний контроль, тобто виставляв бали (про оцінювання уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання дивись нижче). Допускаються поодинокі уроки, на яких учитель може не виставити поточні бали, але наявність таких уроків не є обов’язковою.

Основною формою тематичного та періодичного контролю є контрольна робота. На правій сторінці журналу записується Контрольна робота та її вид або Контрольна робота з теми «…» (див. таблиці).

Проведення контрольних робіт рекомендовано рівномірно розподіляти протягом семестру. Якщо у Критеріях зазначено, що вид перевірки проводиться в кінці семестру, то слід планувати і записувати таку перевірку ближче до кінця семестру, дотримуючись вимоги: в день не може бути проведено більше однієї письмової контрольної роботи, а протягом тижня – не більше двох.

Проведення контрольних робіт з перевірки діалогічного та монологічного мовлення (діалог, усний переказ, усний твір) планується і записується в журналі протягом кількох уроків (підряд або з інтервалом, але в межах однієї теми). На лівій сторінці журналу колонка для балів відводиться після першого такого запису.

Запис уроків розвитку зв’язного мовлення на правій сторінці здійснюється в такій формі: Розвиток зв’язного мовлення. Тема (без слова «тема»). На лівій сторінці журналу урок розвитку зв’язного мовлення внизу не виділяється (крім контрольного письмового переказу та контрольного письмового твору). У журналі вчитель може виставити бали достатнього і високого рівня за урок розвитку зв’язного мовлення (за навчальний переказ і навчальний твір – тільки за зміст).

Урок, на якому проводиться контрольний письмовий переказ або контрольний письмовий твір – це також урок розвитку зв’язного мовлення (щодо запису – див. таблицю). За такі роботи у журнал виставляються тільки оцінки за зміст незалежно від рівня.

Бал за ведення робочих зошитів з мов і математики (у журналі - Зошит) учитель виставляє щомісяця протягом кожного семестру. Колонку Зошит учитель записує без дати.

У робочому зошиті учня учитель робить запис Ведення зошита- і виставляє оцінку в балах.

Запис результатів контролю читання напам’ять на уроках літературного читання здійснюється таким чином. Після колонки із записом дати, в яку було задано вивчити напам’ять, вгорі записується Напам’ять (незалежно від вірша чи прози) ; бали виставляються всім учням.

Запис уроків позакласного читання на правій сторінці здійснюється в такій формі: Позакласне читання. Тема (без слова «тема»). На лівій сторінці журналу урок позакласного читання внизу не виділяється. У журналі вчитель може виставити бали достатнього і високого рівня за урок позакласного читання.

Зведена таблиця контрольних робіт

Вид контрольної роботи

1 клас

(оцінювання

без балів)

2 клас

(І сем. -оцінювання

без балів за ріш. педради)

3 клас

4 клас

І сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Українська мова

Аудіювання

1

1

1

1

1

1

Діалог

111Усний переказ1

Усний твір11

Читання1

Письмовий переказ1

1Письмовий твір1

Перевірка мовних знань і вмінь

2

2

2

2

2

2

Диктант

1

2

2

2

2

2

Списування1

1

1

1

1

1

1

Державна підсумкова атестація1

Загальна кількість перевірок за семестр2

6

7

7

8

8

9

Літературне читання

Навичка читання вголос
1

1

1

1

1

1

1

Навичка читання мовчки
1

1

1

Підсумкова контрольна робота
1

1
Державна підсумкова атестація


1

Загальна кількість перевірок за семестр
1

1

1

1

3

3

3

Математика

Контрольна робота4

4

4

4

4

4

Навичка усних обчислень1

1

1

1

1

1

Державна підсумкова атестація


1

Загальна кількість перевірок за семестр5

5

5

5

5

6

Природознавство

Контрольна робота4

4

4

4

4

4

Я у світі

Контрольна робота

2

2

2

2

Зразки запису контрольних робітВид контрольної роботиЛіва сторінкаПрава сторінка

Форма запису

Місце запису


Українська мова


Аудіювання

Аудіювання

вгорі без дати

Тема згідно календарного плану.

Контрольна робота. Аудіювання.

Діалог

Діалог

вгорі без дати

Тема згідно календарного плану.

Контрольна робота. Діалог.

Усний переказ

Усний переказ

вгорі без дати

Тема згідно календарного плану.

Контрольна робота. Усний переказ.

Усний твір

Усний твір

вгорі без дати

Тема згідно календарного плану.

Контрольна робота. Усний твір.

Читання

-

-

Контрольна робота. Читання.

Письмовий переказ

Письм. переказ

внизу під датою

Розвиток зв’язного мовлення.

Контрольна робота. Письмовий переказ.

Письмовий твір

Письм. твір

внизу під датою

Розвиток зв’язного мовлення.

Контрольна робота. Письмовий твір.

Перевірка мовних знань і вмінь

Контр. роб

внизу під датою

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «…»

Диктант

Диктант

внизу під датою

Контрольна робота. Диктант.

Списування

Списування*

вгорі без дати –

2 колонки*

Тема згідно календарного плану.

Контрольна робота. Списування.

Державна підсумкова атестація

Держ. підс. ат

внизу під датою

Контрольна робота. Державна підсумкова атестація.Літературне читання

Навичка читання вголос

Читання вголос

вгорі без дати

Тема згідно календарного плану.

Контрольна робота. Навичка читання вголос.

Навичка читання мовчки

Читання мовчки

внизу під датою

Тема згідно календарного плану.

Контрольна робота. Навичка читання мовчки.

Підсумкова контрольна робота

Контр. роб.

внизу під датою

Підсумкова контрольна робота.

Державна підсумкова атестація

Держ. підс. ат


внизу під датою

Контрольна робота. Державна підсумкова атестація.


Математика

Контрольна робота

Контр. роб.

внизу під датою

Контрольна робота з теми «…».

Навичка усних обчислень

Усні обчисл.

вгорі без дати

Тема згідно календарного плану.

Контрольна робота. Навичка усних обчислень.

Державна підсумкова атестація

Держ. підс. ат


внизу під датою

Контрольна робота. Державна підсумкова атестація.


Природознавство

Контрольна робота

Контр. роб.

вгорі без дати

Тема згідно з календарним планом.

Контрольна робота з теми «…».

Я у світі


Контрольна робота

Контр. роб.

вгорі без дати

Тема згідно з календарним планом.

Контрольна робота з теми «…».

* У 1 класі записи на лівій сторінці не здійснюються.
Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми/розділу впродовж її/його вивчення з урахуванням усіх видів оцінювання за цей період (за результатами різних видів усних, письмових та практичних робіт учнів).

У журналі тематична оцінка позначається: Тем. оцінка. Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

Кількість тематичних оцінок за семестр орієнтовно визначається за такими рекомендаціями:

 • якщо предмет вивчається протягом 1 тижневої години, то планується і виставляється 2 тематичні оцінки;

 • якщо предмет вивчається протягом 2 тижневих годин, то планується і виставляється 2 – 4 тематичні оцінки;

 • якщо предмет вивчається протягом 3 тижневих годин, то планується і виставляється 3 – 4 тематичні оцінки;

 • якщо предмет вивчається протягом 4 тижневих годин, то планується і виставляється 4 – 5 тематичних оцінок ;

 • кількість тематичних оцінок з математики планується і виставляється відповідно до кількості контрольних робіт ( 4 – 6 відповідно).

Тематичну оцінку (Тем. оцінка) після проведення контрольної роботи рекомендуємо виставляти через кілька уроків (1 і більше), у кінці теми.

Семестрова оцінка виставляється за результатами тематичного оцінювання з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці. У журналі семестрова оцінка позначається І семестр або ІІ семестр. Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

Окрема підсумкова робота (семестрова) не проводиться.

Річна оцінка (у журналі Річна – вгорі без дати)виставляється на основі семестрових оцінок також з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці.

Річне оцінювання здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів навчатися в основній школі.

Підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності випускників початкової школи з української мови (мова і читання) та математики.

Кожна державна підсумкова атестація проводиться вчителем початкових класів відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, крім понеділка й п’ятниці.

На проведення річної підсумкової роботи відводиться 1 академічна година.

Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставляється у класному журналі під датою проведення контрольної роботи.

З трудового навчання тематична оцінка (Тем. оцінка) виставляється на основі поточного оцінювання.

На сторінках предметів, які оцінюються вербально, ніякі записи (окрім відмітки про відсутність учнів на уроці), не здійснюються і ніякі додаткові колонки не відводяться та не позначаються.

У розділі "Зведений облік досягнень у навчанні" фіксуються навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової. З варіативної складової записуються лише назви предметів або курсів.

У класних журналах для 2-4 класів заповнюються колонки: І семестр, ІІ семестр, Річна ( в 1класі колонки фіксуються, але не заповнюються, інші записи не виконуються).

Запис про рішення педагогічної ради робиться із зазначенням дати її проведення та номера протоколу.

Крім основних (учні 1-3 класів: Переведено до __ класу, можливі такі варіанти записів рішення педагогічної ради:

• переведено до іншої школи (класу) - вказати номер закладу;

• направлено на довготривале лікування;

• перебував (перебувала) на лікуванні в санаторії чи в санаторній школі;

• дано завдання на літо за індивідуальною програмою;

• навчається за індивідуальним навчальним планом, індивідуальною програмою;

• навчається за скоригованою програмою з української мови, читання або математики;

• переведено на індивідуальну форму навчання (навчається за індивідуальною формою) тощо;

• нагороджено Похвальним листом (2-4 класи)

Українська мова

З української мови перевіряються й оцінюються навчальні досягнення учнів з комунікативної компетентності:

 • аудіювання (слухання і розуміння прослуханого) – фронтально в 2-4 класах у кінці кожного семестру;

 • усне діалогічне мовлення – індивідуально в 2-4 класах протягом першого семестру;

 • усне монологічне мовлення – в 2 класі у другому семестрі індивідуально - усний переказ, в 3-4 класах у другому семестрі індивідуально - усний твір;

 • читання (як досвід мовленнєвої діяльності) – в 1 класі – індивідуально наприкінці навчального року;

 • писемне мовлення – письмовий переказ в 3 класі у кінці навчального року, в 4 класі – наприкінці першого семестру, письмовий твір – у кінці 4 класу;

 • знання з мови, мовні уміння і навички (тематичний контроль) – в 2-4 класах не менше як двічі на семестр після вивчення певного розділу;

 • диктант (орфографічні та пунктуаційні уміння) – в 2 класі – один раз у кінці першого семестру і двічі в другому семестрі, в 3-4 класах – двічі на кожний семестр;

 • контрольне списування (графічні навички письма, орфографічні та пунктуаційні уміння) – в 1 класі – у кінці року, в 2-4 класах – наприкінці кожного семестру.

Таблиця
На кожний вид перевірки відводиться окрема колонка.

Для зручності орієнтування в журналі назви індивідуальних видів перевірок (діалог, усний переказ, усний твір) записуються вгорі на місці запису дати, а назви фронтальних перевірок (диктант, письмовий переказ, аудіювання) – внизу у відповідних колонках

За індивідуальну перевірку (діалог, усний переказ, усний твір) бали виставляються протягом семестру. Тому доречно винести ці колонки у журналі на початок кожного семестру без фіксації дати (вересень, січень). На правій сторінці журналу поруч з темою уроку доцільно зазначати вид перевірки в день (дні) проведення відповідно до виду контролю ( додаток 2).

Тематичний контроль з мови здійснюється фронтально в письмовій формі із застосуванням тестових завдань двох типів. В журналі фіксуємо: Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «……» (тема записується відповідно до календарних планів).

Контрольне списування на правій сторінці журналу фіксується: «Контрольна робота. Списування».

За списаний текст рекомендуємо виставляти дві оцінки: одна – за грамотність, друга – за каліграфію, швидкість і культуру оформлення письмової роботи.

Результати перевірки навчальних досягнень учнів 2-х класів фіксуються на лівій сторінці журналу (додаток 3).

Результати перевірки навчальних досягнень учнів 3-х класів фіксуються на лівій сторінці журналу (додаток 4).

Результати перевірки навчальних досягнень учнів 4-х класів фіксуються на лівій сторінці журналу (додаток 5).

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Збірник завдань з технологій призначено для...
Департамент освіти І науки хмельницької обласної державної адміністрації хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної...

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Організація режиму в групах подовженого дня в світлі реалізації міжгалузевої...
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Міністерство освіти та науки України
Курси з підвищення кваліфікації: Дніпропетровський обласний інститут післядипломної

Черкаський обласний інститут післядиплом
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Комунальний навчальний заклад «черкаський обласний інститут післядипломної...
«черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради»

Комунальний заклад «кіровоградський обласний інститут післядипломної...
«кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Департамент освіти І науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської...
Від дієслів гудіти, знати, любити утворіть форму першої особи множини наказового способу

Департамент освіти І науки Київської облдержадміністрації Київський...
Комунальний заклад Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини

Модельна навчальна програма. Тиждень 1: «Я школяр» модельна навчальна програма для 1-го класу та
Кнз «Черкаський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», Чепурна...

Двнз «Університет менеджменту освіти» напн україни
Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Уроки
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Уроки
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Управління охороною праці
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя СухомлинськогоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт