Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особиЛІКВІДАЦІЯ  ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (ОТГ): ОСНОВНІ ЕТАПИ

1-й ЕТАП  Прийняття рішення ОТГ про припинення ради, як юридичної особи, що об’єдналась шляхом ліквідації , встановлення порядку і строків ліквідації юридичної особи та створення ліквідаційної комісії.

  • внесення плати за публікацію повідомлення зміст якого у статті 22 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".  про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації - Бюлетені державної реєстрації.

  • Комісія звертається до державного реєстратора з рішенням про припинення ОМС шляхом ліквідації та квитанцією за публікацією повідомлення для внесення в Реєстр відомостей про припинення шляхом ліквідації ОМС.

2-й ЕТАП 
Встановлюється також строк для задоволення претензій кредиторів. Але він за законом не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію. Комісія вживає необхідних заходів для стягнення дебіторської заборгованості, виявлення кредиторів та претензій останніх. У разі якщо відомі кредитори, то ліквідаційна комісія повідомляє їх про ліквідацію письмово.

Здійснення ліквідаційною комісією згідно з встановленим законодавством порядком інвентаризації і оцінки майна юридичної особи реалізації майна, розрахунків з кредиторами і членами трудового колективу, складання ліквідаційного балансу і подання його органу, який призначив ліквідаційну комісію, При цьому провадиться інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, тобто всіх активів і зобов’язань.

3-й ЕТАП

Ліквідаційна комісія проводить інвентаризацію активів та пасивів, визначає майно юридичної особи, яка ліквідується, і розраховується з кредиторами , після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду, який затверджується радою ОТГ.

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи провадиться у порядку черговості, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження.

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, провадиться в порядку черговості, встановленої статтею 112 ЦКУ, відповідно до затвердженого проміжного ліквідаційного балансу, починаючи з дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться через місяць від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

Черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи

У першу чергу 
Вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом

У другу чергу 
Вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності

У третю чергу 
Вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів)

У четверту чергу 
Усі інші вимоги

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредиторові цієї черги.


4-й ЕТАП 
Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який підписується головою та всіма членами ліквідаційної комісії, а також затверджується ОТГ

5-й ЕТАП 
Якщо існувала в раді профспілка чи виборний орган профспілки, то Надання профспілковим органам інформації про подальше вивільнення працівників у зв’язку з ліквідацією суб’єкта господарювання відповідно до вимог частини другої статті 49-4 КЗпП і частини третьої статті 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (у строк не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення про ліквідацію, але не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень).
Проведення консультацій з профспілковими органами щодо пом’якшення негативних наслідків звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією суб’єкта господарювання.

6-й ЕТАП 
Формування переліку працівників, щодо яких законодавством встановлено заборону на звільнення, із зазначенням підстав такої заборони й терміну їх дії.

7-й ЕТАП 
Переведення працівників, які протягом періоду ліквідації суб’єкта господарювання виконуватимуть певні функції, на посади затвердженого нового штатного розпису ст32 КзпП

8-й ЕТАП 
Попередження працівників про подальше звільнення у зв’язку з ліквідацією суб’єкта господарювання відповідно до вимог статті 49-2 КЗпП та ознайомлення їх з рішенням про ліквідацію  строк не пізніше ніж за два місяці до звільнення).

ЗРАЗОК

Касиру Іванівської сільської ради

Іваненку  Олексію  Івановичу 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Попереджаємо,  що  відповідно  до рішення від  29.12.2010  № 100  “Про ліквідацію Іванівської сільської ради”  посада касира,  яку  Ви  обіймаєте,  з  09  березня  2011  року  скорочується  і  Ви  підлягаєте  звільненню  за  п. 1 ст. 40  КЗпП  України.             

Голова ліквідаційної комісії І.О. Петренко  

З попередженням про звільнення ознайомлений………09.01.2011р. ……………… 

9-й ЕТАП 
Подання органові державної служби зайнятості звіту за формою № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»  строк непізніше ніж за два місяці до звільнення).
10-й ЕТАП 
Отримання від профспілкових органів інформації про підтвердження факту завершення консультацій щодо пом’якшення негативних наслідків звільнення працівників у зв’язку з ліквідацією суб’єкта господарювання.

11-й ЕТАП 
Звільнення працівників за пунктом 1 статті 40 КЗпП у зв’язку з ліквідацією суб’є­кта господарювання (у строк не раніше ніж через два місяці після попередження і подання звіту за формою № 4-ПН .

12-й ЕТАП 
Подання органові державної служби зайнятості звіту за формою № 3-ПН «Звіт про масове вивільнення працівників»  десятиденнийстрок після звільнення працівників).

У десятиденний строк після вивільнення працівників про це треба поінформувати центр зайнятості за місцем реєстрації підприємства як платника страхових внесків, надіславши звіт за формою №3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

31 травня 2013 р. Мінсоцполітики затвердило нові форми звітів № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (наказ № 316) і № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» (наказ № 317) та порядки їх подання.

Форма № 3-ПН подається роботодавцями за наявності вакансії не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії. Наказом визначено, що датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним.

Форма № 4-ПН подається не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників за умовами, передбаченими статтями 48 і 50 Закону України «Про зайнятість населення».

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

— вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

— вивільнення 10 і більше % працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше % працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

Форми звітності № 4-ПН (план та факт) втратили чинність. Тепер потрібно подавати новий звіт 4-ПН і № 3-ПН. В 2013 році  набули чинності накази Мінсоцполітики від 31.05.2013 № 315, 316 і 317, якими затверджені такі форми звітності для надання в Державну службу зайнятості: форма № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні», форма № 3-ПН «Інформація про попит робочої сили (вакансії)», форма № 4-ПН «Інформація про заплановане масове звільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці».

13-й ЕТАП 
Ужиття заходів щодо працевлаштування працівників, які згідно із законодавством можуть бути звільнені лише при повній ліквідації суб’єкта господарювання з обов’язковим їх працевлаштуванням. Звільнення таких працівників згідно з пунктом 5 статті 36 КЗпП у порядку переведення на інше підприємство.

14-й ЕТАП 

Звернення голови комісії або уповноваженої комісією особи до державного реєстратора Державному реєстратору такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті ліквідації;установчі документи (рішення ТВК);- нотаріально посвідчену копію ліквідаційного балансу та ін..

15-й ЕТАП 
Комісія здійснює підготовку документів з кадрового діловодства, зокрема тих, що підлягають тривалому зберіганню, для їх передання до архіву.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

31 травня 2013 року № 317

Звітність

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників

у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
Подають
Термін подання

Форма № 4-ПН
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

31 травня 2013 року № 317

за погодженням із

Державною службою

статистики України


Підприємства, установи, організації, за місцем реєстрації платника єдиного внеску

– територіальному органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті

Не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників

за умовами, передбаченими статтями 48 та 50 Закону України "Про зайнятість населення"

Респондент:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________
Найменування:______________________________________________________________________________________
Місцезнаходження:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________________

№ будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п

Професія (посада)

Кількість працівників, яких передбачається вивільнити, осіб

Дата наказу про попередження про заплановане вивільнення

Запланована дата вивільнення

А

1

2

3

4
Усього:
х

х


Працівників передбачається вивільнити: □ – одноразово (або протягом одного місяця)

(обрати один з варіантів) □ – протягом трьох місяців
Дата заповнення " " 20 року
Керівник (власник)

(відповідальна за подання інформації особа) ______________________________ ________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Телефон: _______________________ Факс:__________________ Електронна пошта: _____________________

Дата прийняття " " 20 року

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію __________________________ _____________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення про реорганізацію сільської (селищної, міської) ради як юридичної...
Цку, — це зміна її організаційно-правової форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки...

П. Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи / відокремленого...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Стандарт надання адміністративної послуги державним реєстратором...
Закон), для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати...

Інформаційна картка адміністративної послуги
Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації -не пізніше наступного робочого дня

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Детальна інформація про юридичну особу
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності

Детальна інформація про юридичну особу
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Типовий
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Методичні рекомендації щодо припинення діяльності юридичної особи
Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Створення юридичних осіб Частина іі1
Установчий документ є найважливішим корпоративним актом юридичної особи. Установчі документи – це корпоративні нормативні акти, в...

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону...
Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
...

Заявник відокремлений підрозділ (філія, представництво) юридичної особи
Положенням про нього оригіналом або нотаріально завіреною копією. Встановлення представника відокремленого підрозділу юридичної особи...

Заявник відокремлений підрозділ (філія, представництво) юридичної особи
Положенням про нього оригіналом або нотаріально завіреною копією. Встановлення представника відокремленого підрозділу юридичної особи...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт