Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік” Укладач: Ступаченко О. М. викладач Борзнянського

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік” Укладач: Ступаченко О. М. викладач Борзнянського

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

БОРЗНЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ОБЛІКОВО – ЕКНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03050901 „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

Укладач: Ступаченко О.М.

викладач Борзнянського

державного с/г технікуму

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової

комісії обліково – економічних дисциплін

Протокол №____від____________________

Голова комісії _____________В.В. Кішман

БОРЗНА 2014

ВСТУП
У період становлення в Україні ринкової економіки, появи нових господарських структур різних форм власності та господарювання, розвитку міжнародних економічних зв’язків зростає роль бухгалтерського обліку як необхідної умови отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і запобігання підвищеного ризику діяльності. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку результатам господарської діяльності підприємства. На підставі облікової інформації створюється інформаційна основа для розвитку ринків капіталу, збільшення інвестицій та оцінки ефективності функціонування приватного сектора.

Методичні рекомендації допоможуть у підготовці курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік”. При написанні курсової роботи необхідно дослідити стан обліку на прикладі конкретного господарства. У господарстві, під час проходження практики та написання курсової роботи, студент повинен вивчити організаційно - правовий статус господарства, ознайомитися з виробничо-фінансовою характеристикою, основними економічними показниками діяльності підприємства, а також станом бухгалтерського обліку, використанням первинних документів та облікових регістрів.

Написання курсової роботи повинно здійснюватись на підставі нормативно-законодавчих актів, літературних джерел, наукових праць вчених, економістів, практиків обліку та первинної документації і облікових регістрів досліджуваного господарства.

По завершенню написання курсової роботи необхідно зробити висновки і пропозиції, в яких вказати на недоліки, які мають місце на конкретному підприємстві, запропонувати шляхи вдосконалення щодо їх ліквідації.

Після виконання курсової роботи студенти зможуть закріпити свої теоретичні знання та практичні навички з ведення обліку відповідно до навчальної програми з дисципліни “Фінансовий облік”.

Терміни виконання курсової роботи встановлюються навчальним планом.

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота - це підсумок вивчення дисципліни “Фінансовий облік”.

Мета курсової роботи:

 • систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання та павички студентів;

 • виробити вміння користуватися у виробничих умовах первинними і зведеними документами, обліковими регістрами, звітними та іншими інформаційними матеріалами, самостійно викладати матеріал у вигляді чіткої системи теоретичних і логічних послідовних положень, підкріплених практичними прикладами, аналізувати їх, давати їм критичну оцінку;

 • навчити робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення діючої методики ведення обліку на підприємствах, правильно формулювати думки та вирішувати проблемні питання з вибраної теми.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вибір теми курсової роботи
Ознайомившись з тематикою курсових робіт студент самостійно вибирає тему, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим, особистим інтересам, нахилам, його ідеї, оформляє завдання про закріплення теми; і подає на затвердження завідуючому відділенням. Студент має право самостійно сформулювати і пропонувати тему з обгрунтуванням доцільності її розроблення. У такому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з викладачем, який читає дисципліну “Фінансовий облік” та керівником курсової роботи.

Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства, на базі якого буде розроблятися тема.

Приступаючи до виконання курсової роботи студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті), вивчити літературу і зробити висновки.

Необхідну літературу студент підібрати за каталогом або за карткою довідковою картотекою бібліотеки, інструктивний матеріал знайти в довідниках і періодичній літературі.

Перш за все необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України, Мінагрополітики України, монографіями, статтями, підручниками та начальними посібниками.

Після підбору і ретельного вивчення літератури студент, отримавши консультацію керівника, переходить до складання плану.

Керівник затверджує план, консультує студентів і забезпечує контроль за написанням курсової роботи.
Структура та зміст курсової роботи
Після підбору та ретельного вивчення літератури студент, складає план, в якому необхідно врахувати:

1. Теоретичні основи обліку з обраної теми (із посиланнями на нормативні акти, інструкції, вказівки, положення, що регламентують облік даного об’єкта).

2. Вимоги, які пред’являються до обліку даного об’єкта і можливості їх забезпечення при діючому порядку обліку (особливу увагу потрібно приділити оперативно-економічним і аналітичним функціям обліку).

3. Прогресивний метод обліку та шляхи його удосконалення для даного об’єкта.

4. Критична оцінка організації обліку даного об’єкта в конкретному господарстві та пропозиції студентів щодо його удосконалення.
Орієнтовний план виконання курсової роботи
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства.

2. Теоретична частина (орієнтовно 30%): огляд наукової та навчально-методичної літератури, періодичних видань за темою; оцінка законодавчої та нормативно-довідникової бази за темою.

3. Основна частина (орієнтовно 60%): характеристика та фактичні дані діяльності підприємства, розкриття змісту робота, дослідження, експериментальні перевірки, розрахунки ефективності.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Вступ( 1 – 2с. ). З урахуванням теми курсової роботи, визначається місце та роль сільського господарства, об’єктів обліку, актуальність обраної теми, вказується цільове призначення і методи її дослідження.

Розділ І (5-6 с.). У цьому розділі визначається організаційно - правовий статус підприємства згідно з його статутом, аналізується виробничо - фінансова діяльність підприємства за попередні три роки. Надається характеристика організації бухгалтерського обліку на підприємстві згідно наказу “Про облікову політику підприємства”. При посиланні на додатки необхідно в тексті курсової роботи в круглих дужках писати слово додаток і вказати його номер, наприклад, (додаток 1). Описати документообіг і додати план-графік документообігу.

Розділ ІІ (7-8 с.). Теоретичні основи бухгалтерського обліку по конкретній темі. Потрібно висвітлити загальні теоретичні питання, розшифрувати економічний зміст показників, дослідженню яких присвячена робота, показати його значення і зміну його ролі в різні періоди економічного розвитку.

Нормативно-законодавча база: зробити короткий екскурс щодо висвітлення теми курсової роботи в законах України, постановах Кабінету Міністрів, наказах Міністерства Фінансів, інструкцій, положень, стандартів бухгалтерського обліку з посиланням на джерело в квадратних дужках, де вказується номер літератури за списком через крапку - номер сторінки, наприклад, [11.3].

Огляд літературних джерел — опрацювати літературні джерела, критичні замітки і статті з теми курсової роботи із газет та журналів, розкрити різні точки зору вчених та спеціалістів, оцінити їх стосовно свого об’єкта дослідження і стати на позиції певних авторів або сформулювати свої власні думки щодо тлумачення окремих поглядів і категорій. Опрацювання цих джерел має бути дослідницьким, з наведенням цитат, основної думки автора за таким зразком “.... цитата” [1.15], де 1 - це нумерація літературного джерела за списком літератури, 15 - це номер сторінки цього літературного джерела, звідки була виписана цитата. По даному питанню потрібно опрацювати 10 критичних статей.

Розділ ІІІ. Основна частина, де на підставі літературних джерел та фактичного стану справ у господарстві розкривається зміст питань курсової роботи: економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку згідно з нормативними документами (інструкцій, вказівок, положень). При цьому студент зупиняється на тих недоліках, які мають місце в організації обліково-аналітичної роботи на базовому підприємстві. З найважливіших питань студент повинен провести дослідження, проаналізувати і оцінити отриманий результат. Матеріал цього розділу можна висвітлювати в обсязі 15—20 сторінок.

Висновки та пропозиції включають викладки чітко сформульовані і обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку, які студент буде захищати як результат виконаної ним роботи (короткий виклад результатів досліджень). Обсяг даного розділу повинен становити 4-5 сторінок. Надаються рекомендації щодо вдосконалення практики ведення обліку за певним напрямком. Висновки та пропозиції викладаються у вигляді окремих пунктів у межах одного абзацу, формулюються коротко, чітко, конкретно, аргументовано.
Оформлення списку використаної літератури
Список використаної літератури рекомендується наводити в такій послідовності:

 • закони по роках прийняття (з найдавнішого по теперішній час);

 • накази міністерств і відомств України по роках прийняття ;

 • постанови по роках прийняття;

 • інструкції;

 • положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

 • монографії (в алфавітному порядку);

 • навчальна література;

 • наукові статті;

 • матеріали підприємства.

Законодавчі акти та інструктивні матеріали записують в такій послідовності назва, номер, дата затвердження. Наприклад, Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.99 р.

У курсовій роботі проводиться список використаних літературних джерел, що включає не менше 20 найменувань.

За кожним літературним джерелом слід вказати прізвище, ініціали автора, повну назву роботи, видавництво, рік видання, обсяг роботи (сторінок). Наприклад, Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К. : А.С.К., 2000. – 783с.


Якщо в списку літератури вказується стаття, опублікована у періодичних виданнях (газетах, журналах), потрібно записувати спочатку прізвище ініціали автора, назву статті, назву газети чи журналу, рік, номер газети чи журналу і сторінки, на яких була написана ця стаття. Наприклад, Сук Л.К. Облік грошових коштів // Бухгалтерія в сільському господарстві, 2000. - № 8. - С. 8-25.

Літературні джерела розміщують в алфавітному порядку за прізвищами авторів. До списку потрібно включати ту літературу, яка безпосередньо використана студентом.
Оформлення додатків
Додатки до курсової роботи включають наказ про облікову політику підприємства, план-графік документообігу, заповнені первинні, зведені документи, облікові регістри, форми звітності, графічний матеріал, схеми. Кількість і якість цих додатків свідчать про те, на скільки глибоко вивчив студент практичний і теоретичний матеріал теми.

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований (написаний) угорі малими літерами з першої великої. З правого боку рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово “Додаток ...” і велика літера української абетки, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”. Додатки треба позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г, Ґ, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка може поділитись на розділи і підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1. - підрозділ перший третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули у додатках нумеруються у межах кожного додатка, наприклад, рис. А. 1.2. - другий рисунок першого розділу додатка А; формула (В.1) - перша формула додатка В.

Додатки не включаються до загальної нумерації сторінок курсової роботи. За текстом курсової роботи обов’язково робляться посилання на додатки (дод.1). Додатки мають свою нумерацію.
Вимоги щодо оформлення курсових робіт
Орієнтовний обсяг курсової роботи написаної від руки - 40-45 сторінок, друкованої - 35-40 сторінок (інтервал - 1,5; шрифт - 14) тексту.

При написанні тексту число рядків на кожному листі - 30-32, а поля зліва - 25 мм, зверху, знизу — 15 мм. Справа - не менше 10 мм.

Всі сторінки нумеруються від титульної до останньої, цифри проставляють у правому верхньому куті листа. Цифри не пишуться на завданні, титульному листку, змісті.

Для нумерації розділів і підрозділів використовують арабські цифри. Вступ, висновки та пропозиції, список літератури, додатки не нумеруються.

Кожен розділ роботи розпочинають з нової сторінки, а підрозділи в межах розділу продовжуються на тій же сторінці.

Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад, [6,82], де “6” - порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а “82” — сторінка, з якої взята інформація.

Таблиці в тексті будуть відкритими (при написанні роботи від руки) і закриті (при виконанні роботи за допомогою комп’ютера). Нумеруються таблиці та додатки послідовно арабськими цифрами.

При посиланні в тексті на таблиці чи додатки слова “таблиця”, “додаток” пишуться повністю.

У списку використаної літератури спочатку розміщуються нормативні акти (по роках прийняття), а далі всі інші літературні джерела в алфавітному порядку, а за відсутності такого - назва видання.
Захист курсової роботи
Виконану і належним чином оформлену курсову роботу студенти в призначений термін здають викладачу на рецензування.

Керівник курсової роботи знайомиться з її змістом і готує на неї письмовий відгук. У відгуку відмічаються позитивні й негативні сторони роботи, недоліки її змісту та оформлення.

При необхідності робота повертається студенту на доопрацювання.

Прорецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту перед комісією.

Студент упродовж 5-8 хв. доповідає про зміст роботи, дає відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також на питання членів комісії. Комісія, як правило, задає питання по темі роботи.

У виступі доцільно висвітлити найважливіше, а саме: аргументувати вибір теми і обґрунтувати її актуальність; розкрити мету і об’єкт дослідження; показати, що вдалось встановити, виявити, довести чи спростувати; які труднощі були під час дослідження теми роботи, які теоретичні положення вдалось підтвердити на досліджуваному об’єкті, а що не було підтверджено; які зроблено висновки.

Захищені роботи, підписані головою і членами комісії передають по реєстру завідувачу архіву для зберігання і з подальшою ліквідацією на підставі акта про ліквідацію курсових робіт.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо виконання звіту щоденника про проходження...
...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Укладач : Лугова М. В. – викладач дисципліни «Економіка торгівлі», «Фінансова діяльність», «Бухгалтерський облік»

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з фахових дисциплін...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для спеціальності 6106 “Облік І...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Бізнес І бухгалтерський облік
Навчальний посібник з дисципліни „Бухгалтерський облік згідно з національними стандартами” затверджений та рекомендований до друку...

І. В. Христофорова завдання та методичні вказівки
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Фінансовий ринок» складені відповідно до освітньо-професійної програми...

Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної...

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до...
Автори: Карпенко О. В., к е н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку І аудиту внз укоопспілки «Полтавський університет...

Комплексні методичні вказівки
Комплексні методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» для студентів спеціальності 509 «Облік І аудит» / О. М....

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт