Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Збірник наукових праць випуск 4-5

Збірник наукових праць випуск 4-5

Сторінка1/44
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наук


ВІСНИК

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ


ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 4-5


Київ – 2013

ВІСНИК

ISSN 2307-3179

АГРАРНОЇ

Засновники:

– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

– Національний університет біоресурсів і природокористування України

– Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

Свідоцтво про

державну реєстрацію

КВ № 19525 – 9325 Р від 13.11.2012 р.

ІСТОРІЇ
4-5’2013Збірник наукових праць

Редакційна колегія:

Editirial board:

В.А. Вергунов

(заст. гол. редактора)

С.В. Віднянський

М.Ю. Виговський

Вас. М. Даниленко 

О.Ю. Єліна

І.В. Жалоба

С.М. Живора

(відповід. секретар)

М.А. Журба

(головний редактор)

М.В. Зубець

І. Ілчев

О.С. Каденюк

Д.В. Карєв

В.Ф. Колесник

С.С. Коломієць

(заст. гол. редактора)

С.В. Корновенко

Г.Г. Кривчик

В.І. Кучер

К.І. Левчук

В.І. Марочко

Н. Мгалоблішвілі

В.П. Михайлюк

А.Г. Морозов

О.Ф. Нікілєв

С.С. Падалка

(заст. гол. редактора)

П.П. Панченко

(заст. гол. редактора)

О.П. Реєнт

І.М. Романюк

С.М. Свистович

О.О. Сушко

О.Є. Тарабрін

С.М. Тимченко

Ф.Г. Турченко

А.М. Черній

В.В. Шелепов

V.А. Vеrgunov

(deputy editor-in-chief)

S.V. Bydnjanskij

М.Yu. Vygovskij

Bаs. М. Danylenko

O.Yu. Yelina

І.В. Zhaloba

S.M. Zhyvora

(executive secretary)

M.А. Zhurba

(editor-in-chief)

M.V. Zubets

I. Ilchev

A.S. Кadenjuk

D.V. Karev

V.F. Коlesnyk

S.S. Коlomiets

(deputy editor-in-chief)

S.V. Коrnovenko

G.G. Кryvchyk

V.І. Кucher

К.І. Levchuk

V.І. Marochko

N. Mhaloblishvili

V.P. Myhajluk

А.G. Моrozov

A.F. Nikilev

S.S. Padalka

(deputy editor-in-chief)

P.P. Panchenko

(deputy editor-in-chief)

A.P. Rejent

І.М. Romanuk

S.M. Svistovich

A.A. Sushko

O.E. Tarabrin

S.М. Тymchenko

F.G. Тurchenko

А.М. Chernij

V.V. Shelepov

Макетування та верстка:

С. Живора

Комп’ютерний набір:

В. Козир, Н. Кравченко

Оформлення обкладинки

А. Мельник
Адреса редколегії:

03037, м. Київ,

вул. Освіти, 6, кім. 24.

тел./факс (044) 520-12-05; 527-81-16;

e-mail: visnykai@gmail.com, kafedra_slovjan@ukr.net

zhyvora@bigmir.net

Друкується за рішенням:

Вченої ради Інституту історичної

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова

(протокол № 8 від 17.04.2013);

Вченої ради Природничо-гуманітарного

ННІ НУБіП України

(протокол № 9 від 23.05.2013);

Вченої ради ННСГБ НААН

(протокол № 7 від 28.05.2013).
Підп. до друку 05.06.2013.

Формат 70 х 108 1/16.

Папір офсет. Друк. різогр.

Ум. друк. арк. 28,7. Обл.-вид. арк. 29,4

Наклад 100 прим.
Друк СПД ФО Куц В.М.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен та інших відомостей.
З М І С Т

Історія України

Каденюк О.С.

Шляхи та методи впровадження сільськогосподарських знань на Поділлі у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. …..


9

Бойчук Я.А.

Кооперативний рух етноменшин в Україні

у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. …………………………..


16

Доценко В.О.

Політика царської влади щодо єврейського населення українських губерній Російської імперії в період

Першої світової війни ………………………………………………………23

Сидорович О.С.

Співпраця споживчих товариств Лівобережної

України з іншими формами кооперації під час

Першої світової війни …………………………………………….……….…29

Ямполець П.В.

Добробут міського населення України доби НЕПу:

аналіз статистичних джерел …………………………………..……….…


36

Жолоб М.П.

Взаємини влади з етнічними релігійними

громадами підрадянської України наприкінці

20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. …………………………………………43

Журба М.А.

Селянські громадські об’єднання етноменшин України

в умовах репресивної політики комуністичного режиму

(кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.) …………………………………………....53

Придибайло О.М.

Чеська національна меншина в Україні

в 20– 30-ті роки ХХ ст. ………………………………………………..…….…


61

Дзюбак С.О.

Єврейська громада та кооперативний рух у

Кам’янець-Подільському окрузі у 1920-ті рр. ……………………


64

Ісакова Н.П.

Історіографія проблеми голодомору 1932-1933 рр.

в українській та зарубіжній літературі …………………………..….


72

Лановюк Л.П.

Трагедія «остарбайтерів»

в роки Великої Вітчизняної війни …………………………..…………


80

Марченко Л.В.

Вербування трудових ресурсів з України крізь призму

агітаційно-пропагандистської роботи окупаційної

влади (1942-1943 рр.) …………………………………………………..……87

Буряк С.А.

Науково-педагогічна діяльність Вовка А.А.

у Київському державному педагогічному інституті

імені О.М. Горького 1944-56 рр. ………………………………….…..…94

Близнюк Р.О.

Історіографія вищої аграрної освіти України в

історичній науковій літературі 1950 – середина 1960-х рр. 


99

Кравченко Н.Б.

Реформування форм власності та господарювання

у сільськогосподарському виробництві України в другій половині 80-х – першій половині 90-х років ХХ століття ….107

Левчук К.І.

Громадські організації – виразники інтересів

українського селянства (1991 – 2010 рр.) ………………………….


120

Хвіст В.О.

Соціально-демографічні трансформації

українського села (1990-ті – початок ХХІ ст.) ……………………


130

Коломієць С.С.

Соціальна інфраструктура сільської місцевості

України: проблеми ринкової трансформації

(1990-ті – поч. ХХІ ст.) …………………………………………………..….…141
Кропивко О.М.

Розвиток соціальної складової сталого розвитку

сільських територій України (кін. 1990-х – 2010 рр.) ……..…


152

Білан С.О.

Сільський туризм як фактор збереження

соціальної сфери українського села …………………………..………


162

Падалка С.С.

Селянство України: соціальна конфігурація

та новітні ментальні імперативи самобутності

(1990 – 2000-ті роки) …………………………………………………..….….166

Всесвітня історія

Пилипчук Я.В.

Заборони у кипчаків ………………………………………………………..…

181

Бабенко Р.В.

Оборона міст Південно-Західної Русі під час монгольського вторгнення 1240 – 1241 рр. ……………..……….


188

Осмоловський С.О.

Станова організація підприємців Російської імперії

у XVIII – XIX століттях …………………………………………………………


198

Семанишин Т.C.

Історичні обставини створення

Міжнародного кооперативного альянсу ………………………..….


207

Дегтярьов С.І.

Соціальний склад педагогічного чиновництва

на українських землях у першій половині ХІХ ст. …………..….


213

Шевченко О.Т.

Розуміння історії російського анархізму ХІХ ст.,

як еволюційного типу політичної свідомості ………….……...…


221

Романюк Н.Й.

Особливості розвитку аграрного підприємництва

в губерніях Південно-Західного краю Російської імперії

(90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) ……………………………………..…….……..225

Берендєєва О.В.

Російський кооперативний рух в політиці комуністів (1918 – 1928) …………………………………………………………………...…


232

Історія науки і техніки

Слесаренко О.О.

Формування світогляду М.П. Драгоманова як історика

(1850-ті – середина 1870-х рр.) ………………………….……..…….….


243

Галах В.В.

Формування наукового світогляду О.Г. Черняхівського

в Київському університеті св. Володимира (1894 – 1918)


250

Гальчинський В.Л.

Внесок Олексія Федорова у розвиток

сільського господарства та транспортної галузі

Чернігівської області (1938-1941 рр.) ………………………….……255

Поливач М.А.

Становлення Павла Пшеничного, як науковця

в галузі зоотехнічної науки ……………..……………………….………


262

Давиденко М.М.

Роль академіка А.М. Гродзинського у підвищенні

рівня наукових досліджень у ботанічних садах

України та Молдови …………………………………………………..……..269

Діденко О.М.

Місце юридичної науки в системі суспільних наук: зародження, становлення та розвиток ………………………..…..


273

Непорожній В.А.

Академічна соціогуманітаристика незалежної України

у міжнародному науковому співробітництві …………………...


283

Відомості про авторів ……………………........…………........….................………………..

293
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Збірник наукових праць Випуск
...

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць. 2012. Випуск 36 удк 657. 6
Розроблені: анкета перевірки, програма аудиту та робочі документи аудитора для перевірки розрахунків з підзвітними особами

Біла С. О. Детінізація національної економіки як складова соціально-економічних...
України // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 29 – Переяслав-Хмельницький:...

Збірник наукових праць студентів
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології

Збірник наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр»
Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих”

Збірник наукових праць №1
Заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кг №781/378Р...

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», включений дак мон україни...

Пазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2010....

Пазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....

Збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир:...
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол №23 від 28 листопада 2014...

Реферат показує здатність ліцеїста розбиратися у фахових питаннях,...
Реферат — це короткий виклад у письмовому вигляді змісту наукових праць з певної теми, який має результат аналізу декількох наукових...

Література список літератури оформляється за вимогами «Бюлетеня вищої...
Запрошуємо Вас до співпраці в щорічному збірнику наукових праць “Гуманітарний вісник” (зареєстрованому постановою Президії вак україни...

Положення про наукові фахові видання Маріупольського державного університету
Маріупольський державний університет (далі – мду) є засновником наукових фахових видань – збірників наукових праць (далі – Видання),...

До відома науковців, аспірантів, докторантів
Напн україни запрошує Вас до публікації результатів досліджень у збірнику наукових праць. Матеріали можна подавати до 1 липня 2014...

Оплата
Вартість для одного учасника конференції протягом 11-15 червня, в т ч. Пдв, (проживання, 3-разове харчування, збірник праць конференції,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт