Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групиЗатверджено

Наказ Міністерства фінансів України

19 червня 2015 року № 578Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

1Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Тип виду декларації

1.1.Т

Порядковий номер за рік1
Тип декларації

01
Загальна

02
Нова загальна

03
Уточнююча загальна

04
Звітна

05
Нова звітна

06
Уточнююча звітна

за

рік

починаючи з2.з урахуванням уточнень з3.


2

Платник:

(повне найменування


платника податків згідно з реєстраційними документами)


3

Код за ЄДРПОУ4

Код виду економічної діяльності (КВЕД)..
5

Код організаційно-правової форми господарювання

6

Податкова адреса

Поштовий індексМіжміський код
Телефон


Електронна адреса4

Факс4

7

Найменування контролюючого органу за основним місцем обліку платника __________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


8

Найменування контролюючого органу за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


9

Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування

земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ5Одиниці виміру: гектари — з чотирма десятковими знаками, гривні — з двома десятковими знаками

з/п 

Категорія земель


Площа земельної ділянки


Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)Річна сума податку

(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)


І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

к. 6 х 10/100/ (кількість календарних

днів у кварталі) х (кількість календарних

днів користування

та/або володіння землею)7

к. 6 х 50/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

к. 6 х 30/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.18

Рілля, всього

1.28

Сіножаті, всього

1.38

Пасовища, всього

1.48

Багаторічні насадження, всього

28

Землі водного фонду, всього

3

Нараховано на 20 ___ рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7-10)
49

Нараховано на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації

(р. 3 декларації, що уточнюється)

59

Нараховано до збільшення податкового зобовязання на 20 ___ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення

(р. 3 - р. 4))

69

Нараховано до зменшення податкового зобовязання на 20___ рік

на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення

(р. 4 - р. 3))

79

Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

89

Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

99

Сума штрафу (к. 7 – 10 р. 7 х 3 % або 5 %)
1010

Сума пені
119

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на
арк. 

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

на
арк. 


До декларації додаються:

1

Додаток «Відомості про наявність земельних ділянок»
2

Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва11

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)..Керівник платника податку ________________________ _________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П. 12

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серіята номер паспорта13

Головний податку ________________________ _________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серіята номер паспорта13

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу


Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності «__»_______20___ року

_______________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від «___»__________ 20___ року №________
«___» ________ 20__ року _________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)


____________

1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 Заповнюється за бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації заповнюється код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку платника.

6 Показники колонки 3 декларації мають дорівнювати показникам рядків 1.1.0, 1.2.0, 1.3.0, 1.4.0, 2.0 колонки 11 додатка до цієї декларації.

7 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники в колонках 7–10 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, у якому починають, та/або до дня календарного місяця, у якому припиняють діяти вказані зміни.

8 При поданні загальної декларації за потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено або зменшено.

При поданні звітної або уточнюючої декларації по одному КОАТУУ кількість рядків не збільшується.

9 Рядки 4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (рядок 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту «а» або «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

10 Сума пені (рядок 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

11 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва є невід’ємною частиною декларації, надається відповідно до підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. Форма розрахунку затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року № 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за № 510/20823.

12 За наявності.

13 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.Відмітка про одержання:

вхідний № _____________

дата __________________

штамп контролюючого органуДодаток1


до Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групиПорядковий номер, що

відповідає рядку 1.1.Т


Додаток №2

до
Загальної
Нової загальної
Уточнюючої загальної
Звітної
Нової звітної
Уточнюючої звітної


Відомості про наявність земельних ділянок

Одиниці виміру: гектари – з чотирма десятковими знаками,

гривні – з двома десятковими знаками


з/п

Категорія земельних ділянок

Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками

Державна реєстраціяКадастровий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)


Площа земельної ділянкиправо користування, у т.ч. на умовах оренди

право власності

(серія та номер документа)

дата

(мм.рррр)

номер

код регіону

код органу місцевого самоврядуван­ня за КОАТУУ

номер документа

дата укладання

(мм.рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Сільськогоспо­дарські угіддя:
1.1

рілля
1.1.131.1.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х
1.2

сіножаті
1.2.131.2.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х


Продовження додатка

1.3

пасовища
1.3.131.3.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х
1.4

багаторічні насадження
1.4.131.4.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х
2

Землі водного фонду
2.132.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х..
(дата подання)

Керівник платника податку __________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М. П.4


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5

Головний бухгалтер __________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта51 Додаток є невід’ємною частиною загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної декларацій.
2 Номер зазначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків.
3 За потреби кількість рядків 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 та 2.1 може бути збільшено. При поданні загальної декларації рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 та 2.1 заповнюються одним рядком по одному КОАТУУ. Залежно від кількості КОАТУУ кількість рядків може бути збільшена.
4 За наявності.
5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи

Заповнення виду діяльності в декларації підприємця „спрощенця”
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – податкова декларація) затверджена наказом Міністерства...

Порядок заповнення податкової декларації платникаєдиного податку четвертої групи
Декларація) затверджено наказом Міністерства фінансів України №578 від 19 червня 2015 р. «Про затвердження форм податкових декларацій...

Щодо справляння єдиного податку платниками четвертої групи
Відділ комунікацій Головного управління дфс у Чернігівській області доводить до відома зацікавлених осіб зміст листа дфс україни...

Календар бухгалтера на березень 2017 року
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2016 рік платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

Логічний та математичний контроль при заповненні Податкової декларації...
Зазначається площа всіх земельних ділянок з категорією «рілля» в межах зазначеного у рядку 9 загальної частини декларації коду за...

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...

Лист дфс україни від 27. 04. 2016 №14988/7/99-99-12-03-05-17
Державна фіскальна служба України повідомляє, що Податковим кодексом України (далі Кодекс) встановлено правові засади застосування...

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації
Криворізька південна одпі нагадує платникам податків, що 9 серпня 2016 р останній день подання податкової декларації платника єдиного...

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою – очікуй відповідальності
Бучацька одпі головного управління дфс у Тернопільській області нагадує платникам єдиного податку першої – третьої груп про те, що...

Порядок ведення книги обліку доходів І витрат платників єдиного податку...
Книга, у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи та понесені витрати

Способи подання податкової декларації про майновий стан І доходи
Слов'янсько-Лиманське управління Головного управління дфс у Донецькій області інформує, що податкова декларація про майновий стан...

Відповідальність при самостійному виправленні помилки щодо нарахованої...
Рахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели...

Податкова декларація екологічного податку1

Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку
Код єдрпоу/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт