Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Теоретичні аспекти забезпечення ефективності

Теоретичні аспекти забезпечення ефективності

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ЗМІСТ
Вступ...............................................................................................

4

Розділ 1.

Теоретичні аспекти забезпечення ефективності

міжнародних пасажирських перевезень…………..


12

1.1.

Роль та місце міжнародних пасажирських перевезень в

економічній системі України……………………………


12

1.2.

Міжнародні пасажирські перевезення, як об’єкт дослідження, розвитку та вдосконалення………………


25

1.3.

Основні завдання забезпечення ефективності міжнародних пасажирських перевезень на сучасному етапі.....................................................................................53

1.4.

Висновки………………………………………………….

68

Розділ 2.

Методичні аспекти забезпечення

ефективності міжнародних перевезень пасажирів…................................................................70

2.1

Методика розробки стратегії функціонування транспортних підприємств на міжнародному ринку пасажирських перевезень………………………………..70

2.2

Основні напрямки забезпечення ефективності

міжнародних перевезень пасажирів...............................


94

2.3

Прогнозування основних показників ефективності

перевезень пасажирів у міжнародному сполученні…..


111

2.4

Висновки...........................................................................

125

Розділ 3.

Побудова моделей та оптимізація стратегій логістичного управління міжнародними пасажирськими перевезеннями.................................129

3.1.

Розробка механізму забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів……………………


129

3.2.

Формування критеріїв забезпечення ефективності

міжнародних перевезень пасажирів…………………….


140

3.3.

Стратегічна оптимізація управління перевезеннями

пасажирів у міжнародному сполученні………………...


157

3.4.

Реалізація досліджень і отриманих результатів………..

168

3.5.

Висновки.............................................................................

171

Загальні висновки...........................................................................

174

Список використаних джерел.....................................................

176

Додатки...........................................................................................

196


ВСТУП

Актуальність теми. Для сучасного стану економіки України характерним є підвищення ролі транспорту, який забезпечує життєдіяльність населення, функціонування і розвиток економіки держави, збереження її обороноздатності, можливість досягнення інтеграційних цілей країни.

Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки України. Ефективне функціонування державної транспортної системи та включення її у європейську й світову транспортні мережі сприяють вирішенню найважливіших завдань сьогодення та дозволяє збільшити обсяги міжнародних перевезень. Оптимальні управлінські рішення та постійний контроль мають забезпечити ефективність функціонування підприємств транспортної галузі, які займаються міжнародними пасажирськими перевезеннями.

Головним завданням розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року згідно з програмою «Перспективи та напрями подальшого розвитку галузі автомобільного транспорту» Міністерства транспорту та зв’язку України є визначення шляхів розв’язання проблем подальшого розвитку транспортної галузі, зростання попиту на транспортні послуги, активізації процесів інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України до європейської та світової транспортних систем.

На розвиток зовнішньоекономічної діяльності України значною мірою впливають стан її транспортного забезпечення та обсяги міжнародної торгівлі послугами транспорту. Вирішення питань підвищення ефективності використання вітчизняного транспорту та зростання його конкурентоспроможності на міжнародних ринках транспортних послуг потребує створення економічних і правових засад, необхідних для захисту та підтримки діяльності вітчизняних транспортних підприємств при здійсненні ними пасажирських перевезень.

Нині, питання міжнародних перевезень пасажирів – одні з найскладніших у міжнародному комерційному праві, що потребує втручання держави для вирішення конфлікту інтересів між перевізниками та пасажирами, аби система транспорту працювала оптимально і слугувала інтересам обох сторін.

Важливим напрямком державного регулювання транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності є дотримання Україною валютно-тарифної політики на світовому транспортному ринку. Створені автотранспортні підприємства різних форм власності здійснюють пасажирські автоперевезення до 43 країн світу i деякі з них мають угоди із зарубіжними країнами про зворотні послуги, що сприяє розширенню ринку автотранспортних послуг України.

Отже, на сучасному етапі одним з невідкладних завдань є забезпечення науково-технічного розвитку транспортної галузі України.

Методологічними дослідженнями ефективного функціонування системи міжнародних перевезень пасажирів займалися такі вчені, як І.Я. Аксенов, А.О. Аррак, С.П. Артемьев, А.В. Базилюк, М.Н. Бідняк, А.І. Воркут, Т.А. Воркут, В.П., Гудкова, Л.Г. Зайончик., В.Ф. Іваненко, Н.Ю. Іванова, В.В., Квитко, В.І. Котелянець, К.Т. Кривенко, П.Р. Левковець, Р.Ф. Романенко, О.С. Смірнов, Д.Л. Товкун, І.Н. Шапко, В.Г. Шинкаренко та інші.

Тому натепер актуальним завданням системи надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом є підвищення ефективності функціонування за рахунок подальшої оптимізації її структури, широкого застосування сучасних організаційних форм і технологій, удосконалення правових норм.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі «Транспортне право, системний аналіз і логістика» Національного транспортного університету згідно з планами науково-дослідних робіт за темами: «Розробка методичних рекомендацій регулювання ринку пасажирських перевезень у м. Києві» (номер державної реєстрації 0109U000015), «Забезпечення системної ефективності функціонування об’єктів процесів і систем в проектах транспортно-дорожнього комплексу» (номер державної реєстрації 1005U003295). Особисто автором у контексті цієї роботи розроблено теоретичні та удосконалено методичні аспекти формування оптимального механізму прийняття рішення та визначення альтернативи поведінки пасажирських автотранспортних підприємств, що здійснюють міжнародні перевезення.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення та практична апробація моделей, стратегій і механізму забезпечення ефективності функціонування пасажирських автотранспортних підприємств у міжнародному сполученні, що забезпечують поліпшення якості та задоволення потреб споживача і збільшення доходів держави на основі розроблення альтернатив поведінки автотранспортних підприємств, які узгоджують інтереси учасників процесу перевезень.

Для досягнення зазначеної мети у роботі було поставлено такі завдання:

– дослідити роль та місце міжнародних перевезень пасажирів в економічній системі України;

– розробити матрицю основних взаємопов’язаних завдань забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів;

– проаналізувати стан розвитку міжнародних перевезень пасажирів іноземних країн, зокрема: Німеччини, Польщі та Росії;

  • розробити поетапну схему методичного забезпечення процесу розроблення стратегії розвитку транспортних підприємств, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів з урахуванням вибору оптимальних альтернатив поведінки;

– побудувати математичні моделі аналізу та прогнозування тенденцій розвитку основних економічних показників на рівні держави;

– сформулювати стратегії, у межах яких побудувати моделі вибору альтернативного управлінського рішення подальшого розвитку діяльності підприємств, які займаються міжнародними перевезеннями пасажирів;

– провести експериментальні перевірки та впровадити на пасажирських автотранспортних підприємствах запропоновану методику.

Наукова ідея дисертаційного дослідження полягає в досягненні максимального значення показників ефективності функціонування пасажирських автотранспортних підприємств у міжнародних сполученнях на основі застосування комплексу заходів для підвищення якості обслуговування пасажирів за рахунок розроблення системи альтернатив поведінки автотранспортних підприємств.

Об’єктом дисертаційного дослідження є процес забезпечення ефективності функціонування підприємств при здійсненні міжнародних перевезень пасажирів.

Предметом дослідження є моделі і стратегії забезпечення ефективності функціонування підприємств, які займаються міжнародними пасажирськими перевезеннями.

Методи дослідження. У ході дослідження застосовувалися теоретичні та емпіричні методи пізнання, методи аналізу і синтезу отриманих результатів, структуризації (ранжування – поділ підприємств за рівнем прибутку і виділення пріоритетності поведінки альтернативних рішень для підвищення ефективності роботи міжнародних перевезень пасажирів, виявлення проблем, розв’язання яких доцільне шляхом розробки комплексних програм), ретроспекція (дослідження особливостей та оцінка стану розвитку міжнародних перевезень пасажирів), логіко-аналітичний (встановлення проблем та завдань забезпечення ефективності функціонування перевезень у міжнародних напрямках), статистична обробка інформації (дослідження ринку пасажирських перевезень), кореляційно-регресійний аналіз (аналіз собівартості та рентабельності перевізників), теорію прийняття господарських рішень (розробка матриці задач, яка враховує особливості структури показників ефективності міжнародних перевезень), економіко-математичне моделювання та прогнозування (прогнозні моделі рентабельності) та ін.

Інформаційну базу дослідження складають закони України, нормативні документи Кабінету Міністрів України, Міністерства транспорту та зв’язку України, офіційні матеріали Державного комітету статистики, а також наукові праці щодо здійснення міжнародних перевезень пасажирів вітчизняних і зарубіжних учених у сфері дослідження економічної ефективності, стратегічного управління, маркетингу, організації виробництва, загальної теорії систем.

Наукова новизна отриманих результатів. У процесі проведеного дослідження отримано такі результати, що складають наукову новизну:

отримано вперше:

– розроблено систему альтернатив поведінки автотранспортних підприємств України щодо забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів у межах стратегії концентрованого зростання та стратегії ефективної організації виробничих процесів для зниження рівня витрат, які дозволяють за розрахунковими показниками ефективності визначити заходи щодо розвитку підприємств-перевізників. Суть розробленої системи альтернатив поведінки розкриває матриця, в якій за розрахунковими показниками ефективності (чистої приведеної вартості, внутрішньої норми дохідності, дисконтованого терміну окупності, індексу рентабельності) та проведеної за кожною групою підприємств стратегічної оптимізації управління ефективністю, визначаються відповідні заходи їх розвитку.

удосконалено:

– функціональну модель взаємозв’язку завдань забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів, яка доповнюється систематизацію найголовніших завдань в організації транспортних перевезень з характеристикою методів їх розв’язання та очікуваних результатів. Ця функціональна модель стала основою для розроблення стратегічної оптимізації управління ефективністю перевезень пасажирів у міжнародному сполученні;

– методичні основи вибору однотипних підприємств-перевізників, за рахунок застосування методу АВС для розподілу підприємств за рівнем доходу на групи з приблизно однаковими умовами організації і виконання міжнародних перевезень пасажирів. Використання такого прийому дозволяє виокремити із всієї сукупності підприємств три еталонні (сильні, середні, слабкі), які найбільше відповідають заданим параметрам відповідної групи;

– методичний прийом вибору стратегії розвитку автотранспортних підприємств, який на відміну від загальноприйнятої екстраполяції ретроспективних даних роботи транспортних підприємств ґрунтується на прогнозних показниках ефективності з урахуванням економічної політики, яка реалізується на даному підприємстві;

дістало подальший розвиток:

– методичні основи прогнозування показників рентабельності окремих підприємств, які доповнені порівняльним аналізом показників ефективності міжнародних перевезень пасажирів в цілому по Україні та Німеччині, Польщі та Росії, результати якого використовуються для встановлення пріоритетних завдань розвитку міжнародних перевезень пасажирів на найближчу перспективу, і визначають зміст економічної політики на мікрорівні. Зокрема, було встановлено, що підвищення рентабельності в майбутньому окремих підприємств будуть визначатися реалізацією заходів щодо вступу України в Європейський Союз (ЄС), посиленням державної підтримки підприємств на внутрішньому ринку і правового врегулювання взаємовідносин між країнами-партнерами. Це дозволить спростити візовий режим та перетин кордону для українських громадян , зменшити мито, а також розширити доступ до ринку міжнародних перевезень пасажирів, збільшити кількість підприємств-перевізників та купівлю рухомого складу, зменшити собівартість транспортної галузі.

– порядок вибору економічних заходів підвищення ефективності міжнародних перевезень пасажирів, який спирається не тільки на критерії підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств, а й на ступінь задоволення потреб споживачів. Такий порядок зорієнтовано на встановлення балансу інтересів між виробниками і споживачами транспортних послуг, що дозволяє отримати найвищі результати. Зокрема, для сильних і середніх підприємств обґрунтовано потребу в запровадженні додаткових послуг, спрямованих на розширення кількості і якості послуг, які одночасно будуть сприяти підвищенню ефективної роботи транспортних підприємств і держави в цілому. Це передбачає нетрадиційні послуги, зокрема: оформлення віз для пасажирів, придбання та доставки квитків пасажирам які, задовольняючи потреби клієнтів збільшують доходи підприємства і податкові відрахування до державного бюджету. Для слабких підприємств доцільно застосувати аутсорсинг, метою якого є передача частини обсягу транспортних послуг іншим спеціалізованим підприємствам, що мають вищі показники рентабельності і дозволяють зменшити рівень витрат та підвищити результативність діяльності підприємств.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ теоретичні аспекти підвищення
України є ефективна інноваційна політика. Невідкладною її метою має бути забезпечення інноваційної реструктуризації економіки країни...

Розділ 1 теоретичні аспекти формування доходів державного бюджету

Вступ 3
Розділ теоретичні та методичні аспекти обліку І контролю нематеріальних активів

І спадщина. Історико-теоретичні та практичні аспекти 29
Спадкування складних технічних транспортних засобів (автомобіль, яхта, літак, гелікоптер) 99

«Евристичний потенціал поняття «символічний універсум»: теоретичні...
«символічний універсум»: теоретичні та методологічні аспекти», поданої до спеціалізованої вченої ради д 26. 229. 01 Інституту соціології...

Теоретичні та практичні аспекти заповіту подружжя
Відповідно до ст. 1243 Цивільного кодексу України (далі — цк) подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить...

Курсова робота на тему: «Характеристика видатків на промисловість...
Розділ теоретичні аспекти видатків зведеного державного бюджету україни на розвиток промисловості та енергетики 6

В иховання моральних цінностей молодших школярів бакалаврська робота
Розділ І. Теоретичні аспекти проблеми виховання моральних цінностей молодших школярів

Програма тема: Підвищення педагогічної майстерності педагога-організатора...
Тема: Підвищення педагогічної майстерності педагога-організатора як важлива умова забезпечення ефективності функціонування виховної...

Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних...
Проте, перш ніж запропонувати свій варіант договору поділу та/або тлумачення заповіту, пропоную короткий екскурс в теоретичні аспекти...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної...
З метою вдосконалення проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм наказую

Рецензія
Ринкові перетворення в Україні висунули питання оцінки ефективності використання ресурсів суб’єктами господарювання на одне з перших...

Розділ 1 Теоретичні основи формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту
Як показує прогресивний світовий досвід, досягнення стійких конкурентних переваг неможливе без використання принципів та методів...

«Підвищення ефективності І якості навчально-виховного процесу шляхом...
«Забезпечення якості фізичної освіти через впровадження інноваційних технологій навчання для розвитку творчого потенціалу учнів в...

Правила внутрішнього трудового розпорядку приватного підприємства «Компанія»
Підприємство були розроблені відповідно до чинного трудового законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці,...

Упродовж звітного періоду керівництво університету особливу увагу...
Мон україни та дак, зокрема за наслідками перевірок університету цими органами влади, питання організації навчального процесу, його...

Оноре де Бальзак. Гобсек економіко-правові аспекти санації банкрутства та ліквідації підприємств
Ліквідація підприємства. Порядок складання ліквідаційного балансу. Затвердження ліквідаційного балансу. Санація за рішенням арбітражного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт