Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Збірник наукових праць випуск 6-7

Збірник наукових праць випуск 6-7

Сторінка1/38
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Національний університет біоресурсів

і природокористування України

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

Національної академії аграрних наук


ВІСНИК

АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ


ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 6-7


Київ – 2013

ВІСНИК

ISSN 2307-3179

АГРАРНОЇ

Засновники:

– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

– Національний університет біоресурсів і природокористування України

– Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

Свідоцтво про

державну реєстрацію

КВ № 19525 – 9325 Р від 13.11.2012 р.

ІСТОРІЇ
6-7’2013Збірник наукових праць

Редакційна колегія:

Editirial board:

В.А. Вергунов

(заст. гол. редактора)

С.В. Віднянський

М.Ю. Виговський

Вас. М. Даниленко

О.Ю. Єліна

І.В. Жалоба

С.М. Живора

(відповід. секретар)

М.А. Журба

(головний редактор)

М.В. Зубець

І. Ілчев

О.С. Каденюк

Д.В. Карєв

В.Ф. Колесник

С.С. Коломієць

(заст. гол. редактора)

С.В. Корновенко

Г.Г. Кривчик

В.І. Кучер

К.І. Левчук

В.І. Марочко

Н. Мгалоблішвілі

В.П. Михайлюк

А.Г. Морозов

О.Ф. Нікілєв

С.С. Падалка

(заст. гол. редактора)

П.П. Панченко

(заст. гол. редактора)

О.П. Реєнт

І.М. Романюк

С.М. Свистович

О.О. Сушко

О.Є. Тарабрін

С.М. Тимченко

Ф.Г. Турченко

А.М. Черній

В.В. Шелепов

V.А. Vеrgunov

(deputy editor-in-chief)

S.V. Bydnjanskij

М.Yu. Vygovskij

Bаs. М. Danylenko

O.Yu. Yelina

І.В. Zhaloba

S.M. Zhyvora

(executive secretary)

M.А. Zhurba

(editor-in-chief)

M.V. Zubets

I. Ilchev

A.S. Кadenjuk

D.V. Karev

V.F. Коlesnyk

S.S. Коlomiets

(deputy editor-in-chief)

S.V. Коrnovenko

G.G. Кryvchyk

V.І. Кucher

К.І. Levchuk

V.І. Marochko

N. Mhaloblishvili

V.P. Myhajluk

А.G. Моrozov

A.F. Nikilev

S.S. Padalka

(deputy editor-in-chief)

P.P. Panchenko

(deputy editor-in-chief)

A.P. Rejent

І.М. Romanuk

S.M. Svistovich

A.A. Sushko

O.E. Tarabrin

S.М. Тymchenko

F.G. Тurchenko

А.М. Chernij

V.V. Shelepov

Макетування та верстка:

С. Живора

Комп’ютерний набір:

В. Кобзар, Л. Лановюк

Оформлення обкладинки

А. Мельник
Адреса редколегії:

03037, м. Київ,

вул. Освіти, 6, кім. 24.

тел./факс (044) 520-12-05; 527-81-16;

e-mail: visnykai@gmail.com, kafedra_slovjan@ukr.net

zhyvora@bigmir.net

Друкується за рішенням:

Вченої ради Інституту історичної

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова

(протокол № 5 від 9.10.2013);

Вченої ради Природничо-гуманітарного

ННІ НУБіП України

(протокол № 4 від 26.12.2013);

Вченої ради ННСГБ НААН

(протокол № 16 від 28.11.2013).
Підп. до друку 28.12.2013.

Формат 70 х 108 1/16.

Папір офсет. Друк. різогр.

Ум. друк. арк. 30,4 Обл.-вид. арк. 31,2

Наклад 100 прим.
Друк СПД ФО Куц В.М.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен та інших відомостей.
З М І С Т

Історія України

Скрипник А.Ю.

Нормативні та джерельні засади дослідження діяльності військово-судових установ на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. …………………………………………………………………..…..9

Каденюк О.С.

Еволюція господарської діяльності в

Подільській губернії у другій половині ХІХ ст. ……………………...


13

Малюга В.В.

Становлення і розвиток мережі

сільськогосподарських освітніх закладів

Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) …...............22

Бойчук Я.А.

Діяльність благодійних товариств етноменшин

на Правобережжі України (1880 – 1914 рр.) ………………………….


32

Доценко В.О.

Єврейський антипогромний рух

в Україні 1917 – 1920-ті рр. ………………………………………..…………..


38

Палилюлько О.М.

Діяльність громадсько-господарських товариств Галичини

в організації сільськогосподарської освіти (1919 – 1939 рр.) 


46

Костенко С.В.

Теоретичні засади діяльності класових селянських

спілок України у 20-ті роки ХХ століття …………………………….….


58

Гайдай В.В.

Компаративний аналіз діяльності громадських організацій Польщі та України у 20-ті рр. ХХ ст. ……………………………………….


65

Котвицький В.С.

Спротив селянства Київщини репресивній політиці більшовицького режиму (І- пол. 20-х рр. ХХ ст.) ……………………


74

Ямполець П.В.

Матеріальне становище міського населення УСРР

в період НЕПу: аналіз архівних джерел …………………………….……


82

Яременко В.В.

Функціонування системи паспортно-візового режиму

в УСРР 1920-х рр. ………………………………………………………………..…..


90

Журба М.А.

Химери інтернаціоналізму. Громадські об'єднання України

і зарубіжний світ (20-30 рр. XX ст.) ……………………………………..….


105

Свистович С.М.

Історія громадських організацій підрадянської України

1920 – 1930-х років у працях зарубіжних дослідників …………..


116

Падалка С.С.

Експропріація власності по-більшовицьки як одна

з основних причин геноциду українського селянства

в 1932-1933 рр. ………………………………………………………………….…..124

Кропивко О.М.

Трансформація організаційної структури училищ

механізації сільського господарства УРСР

в 50-тих роках ХХ ст. …………………………………………………………….…135

Марченко С.Д.

Суперечливі процеси розвитку аграрного виробництва

та продовольчі труднощі у 1980-ті роки …………………………….…


142

Кравченко Н.Б.

Концептуальні підходи щодо реформування сільськогосподарського машинобудування

із здобуттям Україною незалежності …………………………………..…152

Всесвітня історія

Половинська В.В.

Контакти та взаємовпливи Скандинавії і Східнослов’янського світу ХІ – І-ї пол. ХІІ ст.

в сфері матеріальної культури і мистецтва .........................................165
Шевченко О.Т.

Підґрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму

другої половини ХІХ ст. …………………………………………………..………


176

Іщенко Ж.М.

Есе М. Сокольницького в контексті європейських

реалій кінця XVIII–початку ХІХ ст.: можливість франко-російського стратегічного партнерства ………………………………...183

Романюк Н.Й.

Благодійництво і меценатство як засіб

підвищення соціального статусу підприємців

Південно – Західного краю Російської імперії

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) ………………………..................


190

Тонких С.В.

Комунальний відділ НКВС – наступник і розпорядник приватної житлової нерухомості в містах УСРР …………………..…


200

Пакліна Є.В.

Роль таборів ГУЛАГу у розвитку економіки СРСР

у 1930-х – 1940-х рр. ……………………………………………………….………


204

Андрєєв А.С.

Ідеологічна та агітаційно-пропагандистська

діяльність радянських органів репатріації серед «переміщених осіб» української національності,

що поверталися з Франції у 1946 р. …………………………………….….


211

Мелещенко Т.В.

Ідеї громадянського суспільства Вацлава Гавела ……………….….

221

Мальований О.О.

Енергетична складова нового етапу європейського інтеграційного процесу наприкінці ХХ ст. ………………………….….


227


Історія науки і техніки

Слесаренко О.О.

Наукова та громадська діяльність Михайла Петровича

Драгоманова в еміграції (1876 – 1895 рр.) …………………………….


234

Черноколова К.О.

Діяльність сільськогосподарських музеїв України

на початку ХХ століття ……………………………………………………..…….


241

Піпан Х.М.

Науково-практичні з’їзди селекціонерів і

сорто-насіннєвого управління Цукротресту …………………………


246

Присяжнюк М.В.

Організація наукового супроводу розвитку сільського господарства УРСР кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. ………….


252

Поливач М.А.

Основні засади науково-організаційної діяльності

та вплив П.Д. Пшеничного на становлення Української сільськогосподарської академії ……………………………………………...263

Лановюк Л.П.

НУБіП України – провідний навчальний заклад

аграрного профілю (до 115-ої річниці університету) ……………


270

Хвіст В.О.

НУБіП України: історія та перспективи розвитку ……………….…

274

Коломієць С.С.

Музейна спадщина Національного університету біоресурсів

і природокористування України: історія та сучасність …………


281

Відомості про авторів …………………........…………........….................………………..

297
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Збірник наукових праць Випуск
...

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць. 2012. Випуск 36 удк 657. 6
Розроблені: анкета перевірки, програма аудиту та робочі документи аудитора для перевірки розрахунків з підзвітними особами

Біла С. О. Детінізація національної економіки як складова соціально-економічних...
України // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 29 – Переяслав-Хмельницький:...

Збірник наукових праць студентів
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології

Збірник наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр»
Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих”

Збірник наукових праць №1
Заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кг №781/378Р...

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», включений дак мон україни...

Пазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2010....

Пазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....

Збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир:...
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол №23 від 28 листопада 2014...

Реферат показує здатність ліцеїста розбиратися у фахових питаннях,...
Реферат — це короткий виклад у письмовому вигляді змісту наукових праць з певної теми, який має результат аналізу декількох наукових...

Література список літератури оформляється за вимогами «Бюлетеня вищої...
Запрошуємо Вас до співпраці в щорічному збірнику наукових праць “Гуманітарний вісник” (зареєстрованому постановою Президії вак україни...

Положення про наукові фахові видання Маріупольського державного університету
Маріупольський державний університет (далі – мду) є засновником наукових фахових видань – збірників наукових праць (далі – Видання),...

До відома науковців, аспірантів, докторантів
Напн україни запрошує Вас до публікації результатів досліджень у збірнику наукових праць. Матеріали можна подавати до 1 липня 2014...

Оплата
Вартість для одного учасника конференції протягом 11-15 червня, в т ч. Пдв, (проживання, 3-разове харчування, збірник праць конференції,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт