Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ХАРАКТЕРИСТИКА

на учня початкової школи

Зміст роботи

1. Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

2. План написання психолого-педагогічної характеристики

3. Схема написання психолога педагогічної характеристики

4 Опорні слова

5. Опорні речення для визначення навчальних досягнень учня (за критеріями оцінювання учнів).

6. Коротка опорна характеристика

7. Характеристика пре рівень розвитку та результати оволодіння усі­ма компонентами навчальної діяльності

8. Зразки характеристик

9. Висновок

10. Використана література.

ІНСТРУКЦІЯ

про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів

системи загальної середньої освіти


( витяг)
v. Оформлення й видача документів про освіту
5.1 У першому класі дається словесна оцінка досягнень у навчанні, у наступних класах вона обов’язково доповнюється балами за діючою системою оцінювання.
5.2 Після закінчення учнем 1- го класу вчитель складає характеристику, що заноситься до особової справи учня. У характеристиці зазначаються рівень розвитку учня та результати оволодіння ним усіма компонентами навчальної діяльності.
5.3 Після 2 – 4 –х, 5 – 8 –х та 11-х класів учням (вихованцям) видається табель успішності, у якому відповідно до чинної системи оцінювання відображаються досягнення у навчанні за семестри та навчальний рік, а також за навчальні екскурсії та навчальну практику.

Характеристика – офіційний документ, в якому міститься відгук, висновок про чию- небудь трудову й громадську діяльність.


План написання психолого-педагогічної характеристики гики учня

(учениці) ...-го класу

І. Навчальна діяльність.

1 Термін навчання в даній школі

2 Рівень навчальних досягнень, лінія успішності (причини н нерівно­мірності), системність і міцність знань

3 Усвідомлення обов'язків школяра, інтерес до навчання (до яких саме предметів).

4 Ставлення до оцінювання своєї навчальної діяльності педагогами.

5 Самооцінка своїх успіхів у навчанні, її мотивація.

6 Особливості процесів пам'яті, мислення, сприймання, мовлення.

7 Ступінь сформованості вміння вчитися, планувати свою роботу, контролювати себе.

ІІ. Трудова діяльність.

1 Участь у різних видах суспільно корисних заходів

2 Працелюбність

ІІІ. Загальна характеристика.

1 Дисциплінованість.

2 Реакція на зауваження дорослих, емоційна вразливість..

3 Місце у класному колективі (формальне чи неформальне лідерство, позиція «підлеглого» тощо).

4 Ініціативність, співпраця у груповій роботі

IV. Психологічні особливості.

1 Настрій

2 Мобільність, комунікабельність

3. Врівноваженість, стриманість.

V. Рекомендації для вчителів, що надалі працюватимуть з дити­ною.

Схема написання психолого - педагогічної характеристики учня.

І. Загальні відомості про учня.

1 .Біографічні дані. Прізвище ім'я учня, рік народження Національ­ність.

2 Соціально-побутові умови. Адреса проживання.

3. Склад сім’їі, освіти, місце роботи батьків Допомга сім'ї у на­вчанні та вихованні дитини. Режим роботи і дозвілля учня. Участь його у домашній роботі. Стан здоров'я. Крім загальної характеристики стану здоров'я учня за даними шкільного лікаря обов'язково вказати на сенсо­рні дефекти, якщо такі виявлені.

ІІ. Загальний рівень розвитку учня

1 .Психологічний розвиток учня. Характеристика його уваги. Особ­ливості сприймання і розуміння навчального матеріалу. Швидкість, точ­ність і міцність запам'ятовування. Характеристика прийомів зпам'ятовування. Особливості мислення учня. Рівень оволодіння опера­ціями аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення.

2 Особливості уяви учня. Рівень розвитку мови (культура мовлен­ня, багатство активного словника, логічність мислення)

Розвиток вольових якостей (цілеспрямованість, принциповість, ви­тримка тощо).

3. Інтелектуальний розвиток учня, його ерудиція. Інтерес до пи­тань світогляду моралі науки, техніки, мистецтва, спорту. Наявність провідного інтересу. В яких гуртках і спеціальних дитячих установах пра­цює. Особливості читацьких інтересів учня, їх широта і стійкість. Само­критичність, критичність, гнучкість і логічність мислення.

4. Індивідуально - психологічні особливості учня. Його збудливість енергійність, врівноваженість і емоційна вразливість. Темп роботи і мов­лення учня. Чи легко він переходить від одного виду діяльності до іншо­го.

ІІІ. Навчальна діяльність учня.

Ставлення учня до занять у школі. Чи є пропуски занять, причини пропусків. Уважність на уроках. Якими навчальними предметами більше цікавиться. Якість і систематичність виконання домашніх завдань. Вміння учня самостійно працювати над навчальними завданнями Які прийоми індивідуального підходу використовувалися у роботі із учнем. Їхні наслід­ки.

Ставлення учня до оцінки вчителем його успіхів і невдач у навчан­ні Успішність його з різних предметів Участь у предметних гуртках Які навчальні предмети опановує легко, а які з труднощами їхня причина Які заходи вживались для підвищення успішності з цих предметів. Їхні наслідки Думка про шляхи поліпшення навчальної діяльності учня.

IV.Громадська активність учня.

Участь у громадському житті класу і школи. Які доручення має і як їх виконує. Дисципліна учня (якщо і порушення, то дати характеристику їх причин) Становище учня у класному колективі (офіційний, чи неофіцій­ний лідер малої групи, не прийнятий у колективі) Участь у суспільно ­корисній праці. Мотиви громадсько корисної і суспільно корисної діяль­ності.

Чи були спроби підвищувати інтерес учня до громадської роботи. Якими шляхами вони здійснювалися. Наслідки цього. Думка про можливі шляхи підвищення громадської активності учня.

Опорні слова для написання характеристики учня

1. Навчання

Сильний учень слабкий учень

навчається зацікавлено навчанням не цікавиться

багато читає читає мало

є навчальні інтереси, що пов'язані з орієнтацією на майбутню професію

навчальних інтересів не має

лагідний упертий

дисциплінований погана дисципліна

Риси, що стосуються ставлення до людей (приклад набору якостей):

любить товариство самітник, мав би бути більш товариський

любить людей не любить людей

колективіст бракує почуття колективізму

легко заводить знайомства важко заводить знайомства

його всі люблять міг би подбати, щоб його більше любили

цікавиться людьми мало цікавиться людьми

мовчазний балакучий

приємний у поводженні з... треба намагатися бути приємним

уміє добре тримати себе можна було б подбати про кращі манери

чемний міг би бути чемнішим

делікатний міг би бути делікатнішим

приємний неприємний

люб'язний грубий

дотепний нудний

цікавий нецікавий

веселий сумний, невеселий

має почуття гумору не вистачає почуття гумору

тактовний міг би бути тактовніший

не любить суперечок має схильність до суперечок

безкомпромісний шукає компромісів

поступливий упертий

відвертий замкнений

щирий нещирий

уважний неуважний

необразливий легко ображається

стриманий невитриманий

спокійно реагує на критику не любить критики

дбає про свою зовнішність міг би більше дбати про зовнішність

добросердий бракує добросердості

завжди об'єктивний несправедливий

схильний до підлеглості любить, командувати

рішучий нерішучий

широка натура дріб'язковий

альтруїст егоїст

оптиміст песиміст

недооцінює себе переоцінює себе

скромний міг би бути скромнішим

ніколи не хвалиться хвастовитий

вірить у свої сили занижує, недооцінює сили
2. Поведінка

Спокійний, впевнений у собі тривожний, невпевнений

скромний, непомітний честолюбний

викликає симпатію не викликає симпатії

атмосфера в сім'ї доброзичлива, тепла

атмосфера конфліктна, недоброзичлива стосунки близькі стосунки відчужені

добре взаєморозуміння з батькам погане взаєморозуміння

обмеження самостійності слабкий контроль

велика самостійність обмеження самостійності

переоцінює, завищує свої можливості

суворий, жорстокий контроль за поведінкою дитини

Виконуючи самостійну роботу:

• одразу ж береться до справи, працює завжди швидко;

• спочатку намагається зрозуміти завдання, ретельно все обмірко­вує, але потім діє без вагань, швидко;

• дуже довго думає, не може почати виконання завдання, почуває себе невпевнено;

• завжди хвилюється почуває себе неспокійно тому що____________,

• почуває себе завжди спокійно, тому що ____________________.
Найчастіше:

• не розуміє мети роботи;

• не розуміє завдання :

• не знає, як його виконати.

• не вміє контролювати хід своєї робити; не знає, як перевірити ре­зультати:

• не вміє правильно розподілити час.

Дуже цінує допомогу вчителя, товаришів і так, ні).

Риси характеру: відкритий, товариський, нетовариський, критично нала­штований, кмітливий, емоційно стійкий, емоційно нестійкий, спокійний, самовпевнений, схильний до лідерства, м'який, слухняний поступливий, безтурботний, веселий, життєрадісний, мовчазний, серйозний, совісний.

Опорні речення для визначення навчальних досягнень учня

(за критеріями оцінювання учнів)

Початковий рівень

Учень (учениця) засвоїв(-ла) знання у формі окремих фактів, елеме­нтарних уявлень, які може відтворити; володіє різними видами умінь на рівні копіювання зразка виконання способу діяльності; виконує самостій­ну роботу під безпосереднім керівництвом учителя, але допомогу не мо­же сприйняти відразу, а потребує детального кількаразового її пояснен­ня.

Повторює найпростіші оцінні судження. Вимагає додаткової опори в діях за зразком. Правила, вказівки, алгоритмічні приписи відтворює не повністю, спираючись на зорові опори. Правила здорового способу життя і безпечної поведінки виконує епізодично і частково. На небезпеку реагує здебільшого на рівні безумовних рефлексів. Працює під керівництвом вчителя Потребує постійної активізації і контролю

Середній рівень

Учень (учениця) володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, ілюструє прикладами з підручника, може встановлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв'язки; відповідь будує у засвоєній послідовності; виконує способи діяльності за зразком в подібній ситуації; самостійно працює зі значною допомогою вчителя.

Відповіді правильні, але недостатньо осмислені. З допомогою вчите­ля здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Повторює найпростіші оцінні судження, намагається елементарно пояс­нити їх. Правила, вказівки, алгоритмічні приписи відтворює не повністю, спираючись на зорові опори. Правила здорового способу життя і безпеч­ної поведінки виконує не систематично. Потребує допомоги вчителя
Достатній рівень

Учень (учениця) володіє поняттями, відтворює їх зміст, ілюструє не тільки відомими, а й новими прикладами, встановлює відомі внутрішньо-понятійні і міжпонятійні зв'язки; вміє розпізнавати об'єкти, які охоплюють­ся засвоєними поняттями; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; вміннями во­лодіє на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконує з незначною допомогою вчителя; володіє вміннями вико­нувати окремі етапи розв’ язання проблеми і застосовує їх у співробітниц­тві з учителем (частково-пошукова діяльність).

Уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує зага­льновідомі докази у власній аргументації. Висловлює оцінні судження, для їх пояснення використовує переважно приклади з життєвого досвіду, можливо природничі та нормативні знання.

Потребує незначного стимулювання і підтримки вчителя.
Високий рівень

Учень (учениця) володіє системою понять в межах, визначених на­вчальними програмами, встановлює як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміє розпізнавати об'єкти які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення, відповідь аргументує новими при­кладами; вміє застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях; самостійні роботи виконує під опосередкованим керівництвом; виконує елементарні творчі завдання.

Уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності. Ви­словлю» оцінні судження, частину їх пояснює та ілюструє прикладами. Працює самостійно.


Коротка опорна характеристика

Учень навчається в школі з 1 класу.

РІВЕНЬ УЧНЯ. За час навчання зарекомендував себе як старанний, здібний учень.

НАВЧАЛЬНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ. Має хороші здібності по засвоєнню навчального матеріалу. Пам'ять розвинена, увага стійка, до уроків готу­ється систематично, проявляє високий інтерес до навчання. Має схиль­ність до предметів математичного (гуманітарного, природничо - естети­чного) циклу. Навички читання та письма розвинені на достатньому рівні,

МОВА. Учень читає правильно, може грипускатися помилок, які сам і виправляє. Правильно пояснює окремі вирази, розуміє зміст прочитано­го.

МАТЕМАТИКА. З математики учень дооре володіє програмним мате­ріалом; виконує завдання, які передбачені програмою з достатнім пояс­ненням. Легко виправляє допущені помилки. Розвинуті навички самокон­тролю.

МОВЛЕННЯ. Мовлення розвинуте добре. Мова виразна, думки висло­влює чітко, словниковий запас значний.

РИСИ ХАРАКТЕРУ. Вибрати 3- 5 рис, які домінують в характері учня: акуратність, байдужість, безвідповідальність, брутальність ввічливість , врівноваженість грубість, діловитість, доброзичливість, імпульсивність, коректність, мовчазливість, намагання виділитися наполегливість, наха­бність, недисциплінованість, не сприйняття крити, нестриманість, норовистість, працелюбність , принциповість, справедливість, стриманість, схильність до використання нецензурної лексики, схильність до незале­жності, схильність до помсти, тактовність, толерантність, упертість, хит­рість, цілеспрямованість, чемність, чуйність

РОЛЬ В КОЛЕКТИВІ Користується авторитетом в колективі. Лідер. Неформальний лідер. Товариський. До доручень ставиться відповідаль­но.

УЧАСТЬ У ШКІЛЬНОМУ ЖИТТІ. Бере активну участь а шкільному жит­ті (шкільні конкурси, свята, олімпіади змагання, виставки) та житті класу,

ЗДОРОВ'Я, Не має вад здоров'я Має вади здоров'я (носить окуляри, хронічні захворювання, алергії),

РОЛЬ СІМ’Ї Батьки цікавляться навчанням дитини та відповідально ставляться до її виховання в сім'ї. Відкликаються на прохання класного керівника, регулярно відвідують школу.

Складаючи характеристику, слід дотримуватись таких вимог:

- Матеріалом для характеристики є факти, зібрані в процесі спостереження за учнем.

-Характеристикою охоплюються всі сторони особистості учня, які створюють цілісне й повне уявлення про нього.

- Виділяються основні риси учня, характерні для нього, і які треба враховувати під час навчально-виховної діяльності.

- У змісті характеристики розкриваються особливості, які ще не є провідними, але за певних умов може розвинутись,

- У характеристиці школяра відзначаються позитивні і негативні риси його характеру,

- Відокремлюються ті риси (позитивні чи негативні), які потребують індивідуального підходу.

- Розкривається динаміка розвитку особистості школяра, не тільки рівень досягнутого, є й перспективні можливості.

- Вказуються види діяльності, які сприяють найбільшому розкриттю особистості учня,

- Рекомендується уникати однобокості й переліку зовнішніх проявів поведінки.

- Розкривається внутрішній світ дитини, мотиви її поведінки, спрямованість особистості, моральні якості.

- Важливо уникати неправомірних узагальнень, що принижують гідність дитини і призводять до «навішування ярликів»

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Наказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

1 дитина-сирота; 1 дитина із прийомної сім’ї позбавлені батьківського...
«Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста Кіровограда на 2014 – 2015 н р.», від 25 вересня 2014року...

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) це форма контролю...
Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних...

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Інструкція з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних...
...

Методичний посібник щодо ведення шкільної документації
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх...
Класний журнал (далі – журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №100 ім. А. С. Макаренка
Харківської міської ради від 19. 01. 2012 №11 «Про організацію харчування учнів та вихованців у закладах освіти навчальних закладів...

Сподобівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Шевченківської...
Керуючись Інструкцією про переведення та випуск учнів, затвердженої наказом Міністерства освіти І науки України від 14. 04. 2008...

Укра ї н а немирівська районна державна адміністрація вінницької області в І д д І лосв І т и
Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу (наказ Міністерства освіти І науки...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Методичні рекомендації щодо проведення дпа з математики у 9 класах...
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, (затверджено наказом мон №1547...

Вищого комунального навчального закладу
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (затверджено наказом Міністерства...

Методичні рекомендації з ведення класного журналу учнів 5-11 класів...
Головного управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації від 11. 09. 2009 №01-11/4570 «Про внесення змін...

Про проведення Спартакіади школярів серед учнів загальноосвітніх...
С, відповідно «Регламенту про проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької області у 2018 —...

Методичні рекомендації щодо оформлення кабінету української мови...
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; Інструкція з ведення класного журналу 5-11 класів...

Конкурс проводиться окремо для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів відповідно...
Ман) ‒ учні 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних, професійно-технічних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт