Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти і науки України
Ржищівський

індустріально-педагогічний технікум
Кафедра: Професійне навчання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НВР

____________________________
“______”_______________2016 року
Інженерне креслення

(назва навчальної дисципліни)

Програма


навчальної дисципліни
підготовки молодшого спеціаліста

напряму 0101 Педагогічна освіта
Спеціальності 5.01010401 Професійна освіта (будівництво та експлуатація будівель та споруд)

(шифр за ОПП ПП)

2016 рік


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Викладач креслення Задорожній О. С.


Обговорено та рекомендовано до затвердження педагогічною радою технікуму

“30” серпня 2016 року, протокол №1

Пояснювальна записка.

Мета та завдання навчальної дисципліни.

Метою вивчення дисципліни «Інженерне креслення» є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з формоутворення геометричних об'єктів, виконання та читання технічних і архітектурно-будівельних креслень, виконання ескізів і робочої документації елементів будівель та споруд, мереж водопостачання та водовідведення, зварювальних, будівельних конструкцій.

Основним завданням вивчення дисципліни «Інженерне креслення» є формування у студентів практичних навичок роботи з кожної по призначенню і виду графічною інформацією, робочого креслення і текстового документа до креслення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

• Основні правила зображення просторових об'єктів на площинах проекцій.

• Способи перетворення проекцій.

• Види з'єднань деталей, основні відомості про ескізи та порядок ескізування, вимоги до робочих креслень.

• Основні положення, принципи та послідовність виконання робочих креслень.

Повинен вміти:

• Враховуючи вимоги стандартів і використовуючи методи інженерної графіки, виконувати архітектурно - будівельні та машинобудівні креслення.

• Вільно користуватися графічною інформацією щодо об'єктів будівництва та машинобудування.

• Застосовувати методи і засоби графіки при складанні документації об'єктів будівництва та машинобудування.

Мати компетентність:

Володіти графічною компетентністю техніка-будівельника у тому, що технік-будівельник повинен вміти читати і виконувати робочі креслення, вирішувати різноманітні інженерно-будівельні завдання методами нарисної геометрії, інженерної графіки.

Методи навчання

Навчальна лекція – це систематизований виклад певних наукових або науково – методичних відомостей, ілюстрований при необхідності засобами наочності або демонстрацією дослідів.

Лекція є одним з основних видів навчальних занять у вищій школі. Призначенням лекції є формування у студентів фундаментальних знань з певної наукової галузі, а також визначає основний зміст і характер усіх інших навчальних занять та самостійної роботи студентів з відповідної дисципліни.

Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого студенти знайомляться з принципом дії та устроєм реальних об’єктів, виконують за певними методиками вирішення типових задач, пов’язаних з їх подальшою професійною діяльністю.

Метою виконання практичних занять є закріплення та подальше поглиблення теоретичних знань студента і набуття практичних умінь, що визначені освітньо-професійною програмою напряму підготовки. Практичні заняття проводяться в аудиторіях із використанням методичної, інформаційно- довідкової та нормативно-правової документації, технічних засобів навчання (демонстраційних установок, інформаційних планшетів, мультимедійного устаткування та інше) під керівництвом викладача.

Самостійна робота студента є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять.

Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань і практичних умінь студентів з дисципліни «Інженерне креслення» шляхом вироблення вміння самостійної роботи з навчальною і фаховою науково – технічною літературою.

Самостійна робота студентів здійснюється у формі: підготовки до лекцій і практичних занять, виконання графічних завдань і тематичного тестування.

Методи контролю

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі методи контролю знань:

– поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;

– оцінка за індивідуальну самостійну роботу;

- оцінка за практичну роботу;

– екзамен;

Для оцінювання знань використовують чотирибальну шкалу оцінювання. Згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів отримані оцінки можуть бути переведені в дванадцятибальну шкалу оцінювання.

Структура програми навчальної дисципліни «Інженерне креслення»

 Опис предмета навчальної дисципліни «Інженерне креслення»


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів національних – 2,5

ECTS -3,75

Галузь знань ПП


За вибором


Напрям підготовки 0101 Педагогічна освітаЗагальна кількість годин – 135 год.

Спеціальність:5.01010401 Професійна освіта (будівництво та експлуація будівель і споруд)Рік підготовки 2016-2017

7-йСеместр

8-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних- 2 год. –самостійної роботи студента –2,6 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень :молодший спеціаліст


26 год.

год.

Практичні, семінарські

32год.

год.

Лабораторні

0 год.

год.

Самостійна робота

77 год.

год.

Індивідуальні завдання:

0год.

Вид контролю:

екзамен

Навчальна програма з дисципліни
«Інженерне креслення» (будівництво та експлуатація будівель і споруд)

тем

Розділ і теми

Кількість годин

всього

аудиторних

самостійних

1

Розділ 1. Загальні відомості про будівельне креслення. Основні положення. Правила виконання креслення. Умовні графічні позначення будівельних матеріалів і елементів будівель. будівельних конструкцій. Нанесення розмірів на будівельних кресленнях. Виноски та написи на будівельних кресленнях.

14

6

8

Всього по розділу

14

6

8

2

Розділ 2. Будівельне креслення.

Креслення планів поверхів, будівель, фундаментів. Координаційні осі. Послідовність викреслювання планів. Нанесення розмірів на планах з зовні та всередині. Викреслювання елементів будівель, санітарно-технічного обладнання, вентиляційних каналів

та інше. Підрахунок та нанесення площ приміщень, нанесення умовних марок, заповнення прорізів. Види та призначення розрізів, нанесення висотних відміток, послідовність виконання. Креслення фасадів.

75

28

47
Всього по розділу

75

28

47

3

Розділ 3. Будівельно-монтажні креслення.

Креслення та читання цегляних, залізобетонних, металевих, дерев’яних конструкцій і столярних виробів, санітарно-технічних систем і обладнання.

20

10

10
Всього по розділу

20

10

10

4

Розділ 4 Генеральні плани. Тіні на кресленнях. Побудова власних та падаючих тіней, тіні від точки, прямої, фігури.

12

6

6
Всього по розділу

12

6

6

5

Розділ 5. Перспектива. Основні поняття та елементи перспективи.Засоби побудови перспективи будівельних об’ектів. Технічний рисунок.

12

6

6
Всього по розділу

12

6

6

6

Контрольна робота.

2

2
Всього по курсу

135

58

77


Література:
Основна: В.К.Сидоренко. «Технічне креслення» м. Львів видавництво «Оріяна-Нива» 2000 рік.

А.А.Матвеев; Д.М.Борісов; П.І.Богомолов. «Креслення» м.Ленінград

видавництво «Машинобудування» 1979 рік.

М.В.Анісімов; Л.М.Анісімова. «Креслення» м. Київ видавництво «Вища школа» 1998 рік.

П.В.Барсуков. «Будівельне креслення» м. Москва видавництво «Вища школа» 1973 рік.

В.К.Сидоренко. « Креслення» м. Львів видавництво «Оріяна-Нова» 2004 рік.

І.С.Вишнепольський. «Технічне креслення» м. Москва видавництво «Вища школа» 1981 рік.

Є.А.Антонович; Я.В.Василишин і інші. «Нарисна геометрія (практикум)» м.Львів видавництво «Світ» 2004 рік.

Додаткова: Л.І.Новічіхіна. «Довідник по технічному кресленню» м. Мінськ видавництво «Вища школа» 1976 рік.

Н.С.Брілінг; С.Н.Балягін; С.І.Сімонін. «Довідник по будівельному кресленню» м. Москва видавництво «Будвидав» 1987 рік.

А.Я.Якубович. «Завдання кресленню по для будівельників» м. Москва видавництво «Вища школа» 1989 рік.

В.І.Кузьменко. «Методика викладання креслення» м. Москва видавництво «Освіта» 1981 рік.
Самостійна робота з дисципліни

«Інженерне креслення» (будівництво та експлуатація будівель і споруд)п/п

Тема або зміст самостійної роботи

К-сть

годин

Література

1.

Графічне позначення будівельних матеріалів на кресленнях.

2

С.Н.Балягін «Довідник по будівельному кресленню» р.3 ст.69 табл. 3.4 і 3.5. Замалювати в зошит.

2.

Умовне зображення елементів будівель, санітарно-технічного обладнання.

2

С.Н.Балягін «Довідник по будівельному кресленню» р.10 ст.267 табл. 10.1-10.8. Замалювати в зошит.

3.

Загальні відомості по робочим кресленням,масштаби.

2

С.Н.Балягін «Довідник по будівельному кресленню» р.3.§3.1-3.3.ст.29-32. Законспектувати.

4.

Лінії, креслярські шрифти які застосовуються на будівельних кресленнях.

2

С.Н.Балягін «Довідник по будівельному кресленню» р.3.§3.4-3.5.ст.33-36. Законспектувати.

5.

Координаційні осі.

3

На форматі А3 викреслити зовнішні і внутрішні стіни плану будівлі мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

6.

Основні вимоги до будівельних креслень.

2

Н.С.Брілінг «Довідник по будівельному кресленню» р.10. §10.5. ст..280

7.

Архітектурно – будівельні креслення.

2

Н.С.Брілінг «Довідник по будівельному кресленню» р.10. §10.6. ст.284

8.

Викреслювання плану поверху будівлі.

6

На форматі А3 викреслити план будівлі мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

9.

Викреслювання на планах будівлі перегородок в залежшості від їх товщини.

6

Викреслити перегородки на плані будівлі мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

10.

Викреслювання на планах будівлі елементів будівлі (вікна, двері, східці).

6

Викреслити на плані будівлі вікна, двері, східці. мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

11.

Викреслювання санітарно – технічного обладнання, вентиляційних каналів.

4

Викреслити санітарно – технічного обладнання, вентиляційних каналів на плані будівлі мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

12.

Нанесення розмірів всередині плану будівлі.

2

Нанести розміри всередині плану будівлі. мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

13.

Підрахувати та нанести площі приміщень на планах.

2

Підрахувати та нанести площі приміщень на плані будівлі. мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

14.

Нанесення розмірів з зовні плану будівлі.

2

Нанести розміри з зовні плану будівлі. мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

15.

Нанесення умовних марок, заповнення прорізів на планах.

2

Викреслити на плані будівлі вікна, двері,мал.1582.ст.90.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

16.

Розрізи будівель.

2

Н.С.Брілінг «Довідник по будівельному кресленню» р.10. §10.8. ст.306-311.

17.

Послідовність викреслювання поперечного розрізу будівлі.

4

На форматі А3 викреслити поперечний розріз будівлі мал.1583.ст.91.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

18.

Нанесення розмірів і висотних відміток на розрізах будівель.

2

Нанести розміри і висотні відмітки на розрізах будівлі. мал.1583.ст.91.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

19.

Креслення фасадів.

2

На форматі А3 викреслити фасад будівлі мал.1581.ст.89.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

20.

Читання креслення залізобетонних конструкцій.

2

Зробити відомість деталей на залізобетонний виріб (подушку).мал.217.ст.165.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

21.

Читання креслення металевих конструкцій.

2

Викреслити вузол ферми мал.2081.ст.152.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

22.

Читання креслення дерев’яних конструкцій і столярних виробів.

2

Викреслити коньковий вузол дерев’яної ферми мал.178.ст.115.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

23.

Читання креслення цегляних конструкцій будівлі.

2

Викреслити опорний вузол міжповерхового перекриття і зовнішньої несучої стіни мал.199.ст.140.А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».

24.

Читання креслення санітарно – технічних систем і обладнання.

2

Завдання №248 (див. креслення ст.201) А.А.Якубович «Завдання по кресленню для будівельників».
Генеральний план.

2

С.І.Сімонін «Довідник по будівельному кресленню» р.13. табл.13.1; 13.2 ст.386. Замалювати в зошиті.

26.

Тіні в аксонометричних проекціях.

2

С.І.Сімонін «Довідник по будівельному кресленню» р.8. §8.2 ст.207. Законспектувати.

27.

Побудова власних та падаючих тіней.

2

Побудувати в зошиті падаючі тіні від будівлі.

28.

Основні поняття та елементи перспективи.

2

С.І.Сімонін «Довідник по будівельному кресленню» р.8. §8.10 ст.229. Законспектувати.

29.

Засоби побудови перспективи будівельних об’єктів.

2

Закінчити побудову перспективи будівельного об’єкту на форматі А3.

30.

Технічний рисунок.

2

В зошиті виконати технічний рисунок геометричних фігур (піраміда, призма).
Всього

77
Міністерство освіти і науки України

Ржищівський

індустріально-педагогічний технікум
Кафедра Професійне навчання


 

 

 

 

Конспект лекцій

 

з дисципліни : «Інженерне креслення»

 

для студентів 4 курсу

 

0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 5.01010401 Професійна освіта (будівництво та експлуатація будівель і споруд)

2016 рік

Конспект лекцій з дисципліни «Інженерне креслення» призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 5.01010401«Професійна освіта» (за профілем підготовки) денної форми навчання.

Розробив: викладач креслення Задорожній О. С.

Схвалено на засіданні циклової комісії професійно-орієнтованих дисциплін.

Протокол від “30” серпня 2016 року № 1.
Голова комісії: Л.В.Зайченко

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавстваБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт