Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Збірник наукових праць Випуск

Збірник наукових праць Випуск

Сторінка1/43
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
ISSN 2413-2578

Index Copernicus ICV 2016: 53.06

Міністерство освіти і науки України
Кам’янець-Подільський національний університет

імені Івана Огієнка
Національний педагогічний університет

ім. М.П. Драгоманова

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

(педагогічні науки)

Збірник наукових праць
В и п у с к 11
Кам’янець-Подільський

„Медобори-2006”

2018
УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43
Рецензенти:

М.І. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психопедагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Є.М. Кулеша доктор габілітований, Академія Спеціальної Педагогіки ім. Марії Гжегожевскої, Варшава, Республіка Польща.

В.М. Лабунець доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Редакційна колегія

В.ІБондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України; О.МВержиховська, кандидат педагогічних наук, доцент; О.В. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (науковий редактор); О.П. Глоба, доктор педагогічних наук, професор; Е. Кулєша, доктор педагогічних наук, професор; С.П. Миронова, доктор педагогічних наук, професор; Л.М. Руденко, доктор психологічних наук, професор; В.М. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної АПН України (голова редакційної колегії); Є.П. Синьова, доктор психологічних наук, професор, В.І. Співак, кандидат психологічних наук, доцент; С.В. Федоренко, доктор педагогічних наук, професор; Л.І. Фомічова, доктор психологічних наук, професор; О.П. Хохліна, доктор психологічних наук, професор; Шевцов А.Г., доктор педагогічних наук, професор; М.К. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор; Д.І. Шульженко, доктор психологічних наук, професор.
Друкується за ухвалою Вченої ради

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

(протокол № 6 від 26 червня 2018 року)
А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 11/ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова.– Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. – 322 с.
ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06
У збірнику наукових праць висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України і в міжнародну базу Index Copernicus.

Адресується спеціалістам в галузі спеціальної освіти, докторантам та аспірантам, усім, хто цікавиться сучасними проблемами та перспективами розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології.
ISSN 2413-2578

ICV 2014: 29.63
Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30
© Автори статей, 2018

ISSN 2413-2578

Index Copernicus ICV 2016: 53.06
Ministry of Education and Science of Ukraine

Kamyanets-Podilsky Ivan Ohyenko National University

National Pedagogical Drahomanov University

ACTUAL PROBLEMS

OF THE

CORRECTIONAL EDUCATION

(pedagogical sciences)

Сollection of scientific papers

Issue 11

Kamyanets-Podilsky

“Medobory-2006”

2018
UDC 376 (082)

LBC 74.30

А-43
Editors:

M.I. Suprun Doctor of pedagogy, professor of psychopedagogy of National Pedagogical M.P. Dragomanov University.

E.M. Kulesha in Edukation Professor of the Maria Grzegorzewska University, director of the Education Therapy Departament, Warshawa, Republic Poland.

V.N. Labunets doctor of pedagogical sciences, professor, dean of the Faculty of Education of Kamyanets-Podilsky National Ivan Ohienko University.
Editorial board

V.IBondar, Doctor of pedagogy, professor, existing member of National APS of Ukraine; O.MVershykhovska, Ph. Doctor of pedagogy, associate professor; O.VGavrylov, Ph. Doctor of psychology, associate professor (science editor); O.P. Globa, Doctor of pedagogy, professor; E. Kulesha, Doctor of pedagogy, professor; S.PMyronova, Doctor of pedagogy, professor; L.MRudenko, Doctor of psychology, professor; V.MSynyov, Doctor of pedagogy, professor, existing member of National APS of Ukraine (Head of Editorial board); Y.PSynyova, Doctor of psychology, professor; V.ISpivak, Ph. Doctor of psychology, associate professor; S.V. Fedorenko, Doctor of pedagogy, professor; L.IFomichova, Doctor of psychology, professor; O.PKhohlina, Doctor of psychology, professor;А.H. Shevtsov, Doctor of pedagogy, professor; M.KSheremet, Doctor of pedagogy, professor; D.I. Shulzhenko, Doctor of psychology, professor.
In press on the authority of Scientific board

of Kamyanets-Podilsky National Ivan Ohienko University

(protocol6 dated 26 June 2018)
А-43 Important issues of correctional education (pedagogical sciences): Сollection of scientific papers: Issue 11/ edited by V.M. Synyov, O.V. Gavrylov – Kamyanets-Podilsky: PP Medobory-2006, 2018 – 322 p.
ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06
The collection of scientific works highlights important issues of special education, presenting wide spectrum of scientific researches and practical investigations of native and foreign scientists. It contains specialties of organization and development of educational, correctional and developing, and rehabilitative work with different age groups of persons with special education needs in the conditions of pre-school, school and after-school special institutions, and in the process of inclusive education and family fostering.

The scientific collection addresses itself to specialists in the sphere of special education, doctoral and post-graduate and all who are interested in modern problems and prospects of the development of correctional pedagogy and special psychology.
ISSN 2413-2578

ICV 2016: 53.06
By order of Ministry of education and science of Ukraine №455 dated 15.04.2014, the collection of scientific works «Important issues of correctional education» is included into the numeration of professional editions of Ukraine.
UDC 376 (082)

LBC 74.30
© Authors of the articles, 2018

УДК: 159.973:376.42

1 С.В. Березка

berezka.sonya@gmail.com
МОДЕЛЬ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ
Відомості про автора: Березка Софія Вікторівна, асистент кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Слов’янськ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики та психокорекції поведінкових розладів дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту. Email: berezka.sonya@gmail.com

Contact: Berezka Sophia, assistant professor of the department of practical psychology, «Donbas State Pedagogical University», Slavyansk, Ukraine. Academic interests: the problem of diagnosis and psycho-correction of behavioral disorders of preschool children with intellectual disabilities. Email: berezka.sonya@gmail.com
Березка С.В. Модель психокорекції поведінкових розладів дітей з порушеннями інтелекту. Стаття присвячена дослідженню поведінкових розладів та їх психокорекції у дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту. Теоретичний аналіз наукової літератури та сучасних досліджень з проблеми відображає три різні підходи до бачення сутності та засобів психокорекції поведінкових розладів. У статті узагальнено проаналізовано кожен підхід та виділено єдині для всіх компоненти поведінкових розладів для дошкільників з порушенням інтелекту. На основі виділених компонентів запропоновано авторську модель здійснення психокорекції поведінкових розладів у дітей з порушеннями інтелекту на основі психолого-педагогічного підходу. Розроблена модель наочно відображає основні напрями, форми та методи здійснення психокорекції поведінкових розладів. Детально розглянуто зміст та завдання основних напрямків роботи з дітьми, батьками та педагогами. Визначено основні етапи, завдання та принципи здійснення психокорекції поведінкових розладів дошкільників. Визначено структурні компоненти індивідуальних та групових занять з психокорекції поведінкових розладів дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту.

Ключові слова: поведінкові розлади; клінічний, соціально-педагогічний, психолого-педагогічний підхід; психокорекція, модель психокорекції, діти з порушенням інтелекту.
Березка С.В. Модель психокоррекции поведенческих расстройств дошкольников с нарушением интеллекта. Статья посвящена изучению поведенческих расстройств и их психокоррекции у детей с нарушением интеллекта в дошкольном возрасте. Теоретический анализ научной литературы и современных исследований проблемы отражает три разных подхода к видению сущности и способ коррекции поведенческих расстройств. В статье проанализировано каждый подход и выделено общие для всех компоненты поведенческих расстройств для дошкольников с нарушением интеллекта. Основываясь на выделенных компонентах, предложено авторскую модель психокоррекции поведенческих расстройств у детей с нарушением интеллекта на основе психолого-педагогического подхода. Разработанная модель наглядно отражает основные направления, формы и метод психокоррекции поведенческих расстройств. Детально рассмотрено содержание и задание основных направлений в работе с детьми, родителями и педагогами. Определено основные этап, задания и принципы осуществления психокоррекции поведенческих расстройств дошкольников. Определено структурные компоненты индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции поведенческих расстройств детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта.

Ключевые слова: поведенческие расстройства; клинический, социально-педагогический, психолого-педагогический подход, психокоррекция, модель психокоррекции, дети с нарушением интеллекта.
Berezka S.V. Model of psycho-correction of behavioral disorders of preschool children with intellectual disability. The article is devoted to the study of behavioral disorders and their psycho-correction in children with intellectual disability in the preschool age. The theoretical analysis of the scientific literature and modern research of the problem reflects three different approaches to the vision of the essence and the way of correction of behavioral disorders. Each approach is analyzed in the article and general components of behavioral disorders for preschool children with intellectual disabilities are identified. Based on the selected components, the author's model of psycho-correction of behavioral disorders in children with intellectual disability on the basis of the psychological-pedagogical approach was proposed. The developed model clearly reflects the main directions, forms and method of psycho-correction of behavioral disorders. The content and tasks of the main directions in work with children, parents and teachers are considered in detail. The main stage, tasks and principles of psycho-correction of behavioral disorders of preschool children are determined. Structural components of individual and group sessions on psycho-correction of behavioral disorders of preschool children with intellectual disabilities are determined.

Key words: behavioral disorders; clinical, socio-pedagogical, psychological-pedagogical approach, psycho-correction, a model of psycho-correction, children with intellectual disabilities.
Постановка проблеми. Систематичне збільшення поведінкових розладів у дітей дошкільного віку з порушенням інтелекту вимагає пошуку шляхів вирішення ефективних методів психокорекції даної проблеми на ранніх етапах її появи та розвитку. На сьогодні, у сучасній науці існує три основні підходи до тлумачення поведінкових розладів. В рамках клінічного підходу поведінкові розлади розглядаються, як окрема нозологічна одиниця (в DSM-IV та в МКЗ-10: F90 - F98 поведінкові та емоційні розлади, що починаються у дитячому віці) і поєднують в собі розлади, що характеризуються повторними стійкими взірцями нетовариської, агресивної чи демонстративної поведінки при стійкій нездатності контролювати поведінку відносно встановлених в суспільстві правил та норм (DSM-IV, МКЗ-10, Д. Ісаєв, В. Ковальов, С. Поздняков, Г. Сухарєва та ін.) [4]. Вивчення спеціальної літератури дозволило зробити висновок про те, що поведінкові розлади, які виникають у дітей з порушенням формування особистості чи в процесі патологічних ситуативних реакцій, відносяться до нервово-психічної патології, тобто є проявом іншого захворювання чи відхилення, а рушійним фактором появи та розвитку такої поведінки є негативне соціальне оточення та неправильний педагогічний вплив [2, 6]. Відповідно даний підхід, соціально-педагогічний, розглядає поведінкові розлади, як усі форми поведінки, що відхиляються від соціально-прийнятих норм суспільства, вікових особливостей дитини та наносять реальну шкоду суспільству чи особистості (А. Висоцька, І. Гладченко, Е. Іванов, Е. Крутикова, І. Коробейніков, А. Ляшенко, Н. Макарчук, М. Матвєєва, Г. Поппе, Л. Шипіцина, Л. Шипова). Соціально-педагогічний підхід ототожнює терміни «поведінкові розлади» та «девіантна поведінка». Провідні дослідники девіантології наголошують увагу на тому, що через особливості розвитку навиків самоконтролю та уявлень про соціальні норми «поведінка, що відхиляється» може застосовуватись по відношенню до дітей віком не менше шести років, а остаточно фіксувати її краще після дев’яти років (Е. Змановська, В. Панок) [2]. За наявності стійкої девіантної поведінки у дошкільника до шести років її краще розглядати як прояв порушення психічного розвитку, при цьому поведінковий розлад є не окремим захворюванням, а відхиленням у поведінці. Вирішальним фактором утворення та розвитку поведінкових розладів при цьому є психічний розвиток дитини-дошкільника з порушенням інтелекту, тому нами виділено третій підхід – психолого-педагогічний (М. Вайнер, Ю. В’юнков, І. Григор’єва, В. Засенко, Ю. Замазій, А. Колупаєва, В. Коваленко, О. Мамічева, Н. Макарчук, О. Марінушкіна, В. Мельниченко, Л. Міненко, В. Мухіна, Н. Сєромаха та ін.). Не дивлячись на відмінність зазначених підходів для всіх трьох спільним є те, що поведінкові розлади призводять до порушення щоденного функціонування дошкільників з порушенням інтелекту, мають генералізований та довготривалий (не менше шести місяців) характер. Окрім того, аналіз клінічного, соціально-педагогічного та психолого-педагогічного підходу дозволив також виділити спільні для всіх трьох підходів компоненти – це агресія, гіперактивність, імпульсивність, а також недисциплінованість (систематичне порушенням правил та норм) дитини дошкільного віку з порушеннями інтелекту. Враховуючи той факт, що у дітей дошкільного віку агресивність, гіперактивність, недисциплінованість не можуть бути ще сформованими як особистісні риси, то по відношенню до дошкільників з порушеннями інтелекту доцільніше використовувати терміни: агресивна, імпульсивна, гіперактивна та недисциплінована поведінка (Ю. Аксьонова, С. Валявко, Ю. Замазій, О. Марінушкіна).

На нашу думку, оскільки змінити біологічні чинники (які є провідними у клінічному підході) психолог не здатен, проте може їх частково нівелювати та здійснювати психологічний супровід дитини з порушенням інтелекту, корегуючи вплив найближчого оточення та її психічний розвиток, то для психокорекції поведінкових розладів доцільніше здійснювати пошук засобів корекції з точки зору психолого-педагогічного підходу.

Аналіз останніх досліджень. Вивченням різних аспектів поведінки, її розладів та особливостей психологічної корекції дітей з порушеннями інтелекту займались такі дослідники, як: Г. Блеч, І. Бобренко, А. Висоцька, І. Гладченко, Т. Деггяренко, А. Душка, В. Засенко, А. Колупаєва, Н. Макарчук, Н. Максимова, О. Мамічева, Е. Мілютіна, Г. Міненко, В. Піскун, Л. Руденко, В. Синьов, Н. Стадненко, Г. Цикото, С. Трикоз, О. Хохліна, В. Худік, С. Федоренко, О. Чеботарьова та ін.

Мета статті полягає у визначені моделі психокорекції поведінкових розладів дошкільників з порушенням інтелекту.

Виклад основного матеріалу. З точки зору психолого-педагогічного підходу тлумачення поведінкових розладів дошкільників з інтелектуальними порушеннями ранній початок психокорекційної роботи дозволить запобігти появі та розвитку вторинних дефектів [1, 5, 6]. Основуючись на теоретико-методологічний аналіз спеціальної літератури та сучасні дослідження поведінкових розладів нами була розроблена модель психокорекції поведінкових розладів у дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту. Схематично модель психокорекції поведінкових розладів представлена на рис. 1


Рис. 1. Модель психокорекції поведінкових розладів дошкільників з порушенням інтелекту.
Модель психокорекції поведінкових розладів дошкільників з порушенням інтелектуального розвитку наочно відображає основні напрями, етапи, складові та форми роботи.

З рис. 1 видно, що психокорекційний вплив здійснюється в трьох основних напрямах – робота з дітьми, батьками та педагогами. Ці три основні напрямки обрані через те, що дитина весь час перебуває в системі (родина, дошкільний заклад), відповідно і психокорекція має мати системний вплив. Тобто, якщо не проводити роботу з батьками або педагогами дошкільник знову повертається до невідкоригованої системи, яка постійно на нього негативно впливає і не дає змогу позитивним змінам закріпитись, призводячи до нівелювання ефективності корекційного впливу. Наприклад, високий рівень тривожності дитини може бути викликаний конфліктами у родині або авторитарним стилем педагога, якщо здійснювати лише симптоматичну корекцію (тільки робота з тривожністю), то повернувшись у туж саму сімейну атмосферу через певний проміжок часу тривожність знову зросте. Тому психокорекція завжди має бути каузальною та системною. Окрім того, включеність у процес психологічної допомоги батьків та вихователів дає можливість прискорити та підвищити ефективність психокорекційного впливу. Тому, три зазначені напрями роботи є взаємопов’язаними і невід’ємними складовими успішної психокорекційної роботи поведінкових розладів дошкільників з порушенням інтелекту.

Розглянемо більш детально кожен напрямок.

Робота з дітьми включає декілька основних блоків:

 1. Психодіагностичний: проводився з метою систематичного спостереження за емоційними станами дітей та оцінки результативності програми. І відповідно включає в себе: початкову, поточну та кінцеву психодіагностику. Комплексна діагностика проводиться перед початком та вкінці проведення корекції (початкова та кінцева). Дана діагностика спрямована на визначення рівня сформованості основних компонентів поведінкових розладів (агресивної та гіперактивної поведінки). Поточна психодіагностика проводиться на кожному занятті (на початку та по завершенню) за допомогою експрес-діагностики.

 2. Блок власне психологічної корекції містить в собі декілька етапів. Перший етап (підготовчий) проводиться в індивідуальній формі з метою підготовки та подальшим включенням дітей до групової роботи. Підготовчий етап має такі завдання:

 • симптоматична корекція спрямована на зняття нагальних симптомів, а також симптомів, які унеможливлюють роботу дитини в групі;

 • корекція особистісних рис, які не дозволяють дошкільнику почувати себе комфортно в групі;

 • розвиток основних уявлень необхідних для здійснення подальшої групової роботи: розвиток знань про основні емоції та почуття, формування вміння їх розпізнавати, знайомство з основними психокорекційними техніками.

Змістова частина індивідуальної роботи підбирається для кожної дитини на основі отриманих даних в ході первинної діагностики і зібраного анамнезу.

Другий етап психологічної корекції має форму групових корекційно-розвивальних занять. Кількість дітей у групі сягає від 4 до 6 осіб (в залежності від складності порушення та загального рівня розвитку дитини). Кожне заняття має корекційну, розвивальну та виховну мету. Тривалість однієї групової зустрічі залежить від якості уваги дітей та швидкості виконання ними завдань. Заняття можуть складатись з різних видів психологічних ігор, етичних бесід, рольових програвань ситуацій, вправ на релаксацію та розвиток самоконтролю, психологічних етюдів, пантомім, дихальної гімнастики та з різних видів арт-терапії: ізо-терапії, музикотерапії, казкотеріпії, ігротерапії, психогімнастики, терапії природніми матеріалами (піском чи глиною).

Основуючись на аналіз основних показників агресивної та гіперактивної поведінки дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту, групові психокорекційні заняття передбачають реалізацію таких завдань:

Корекційні:

 • корекція (відреагування) негативних емоційних станів (тривожності, гніву, злості, занепокоєння, роздратованості, емоційного напруження, агресії тощо);

 • корекція особистісних та вольових якостей, що сприяють появі поведінкових розладів (негативізм, демонстративність, імпульсивність тощо);

 • корекція деструктивних елементів у поведінці;

 • корекція міжособистісних взаємин дітей з порушенням інтелекту;

 • корекція самооцінки;

Розвиваючі:

 • розвиток вмінь усвідомлювати та диференціювати власні емоції та почуття інших;

 • розвиток навичок та вмінь відреагування власних негативних почуттів соціально допустимими способами, які є безпечними для особистості та її оточуючих, та реакцій на негативні ситуації;

 • розвиток самоконтролю та навиків релаксації;

 • розвиток емпатії та дружелюбності;

 • розвиток вмінь взаємодіяти з оточуючими;

 • розвиток вмінь аналізувати проблемну ситуацію;

 • розвиток конструктивних поведінкових реакцій у проблемній ситуації.

Виховні:

 • формування моральних життєвих поглядів та цінностей;

 • засвоєння правил та норм поведінки в колективі;

 • естетичне виховання.

Структура групового психокорекційного заняття для дітей з порушенням інтелекту залежить від тематики та мети кожного заняття, але обов’язковими елементами для корекції поведінкових розладів мають бути:

 • ритуали (наприклад, «Ритуал привітання» та «Ритуал прощання») важлива частина усіх занять, вони допомагають дітям зблизитись, налаштуватись на роботу, формувати певні рамки для самоконтролю;

 • експрес-діагностика з метою відстеження динаміки емоційного стану кожної дитини;

 • вправи на активізацію уваги, зазвичай проводились після рухливих ігор з метою концентрації уваги для подальшої роботи;

 • психогімнастика, дихальна гімнастика або ігри чи вправи на зняття психоемоційної напруги та негативних емоційних станів, релаксацію;

 • психогімнастика, дихальна гімнастика або ігри чи вправи на розвиток самоконтролю;

 • варіативна частина – вправи, ігри, етичні бесіди, психологічні етюди, які є різними на кожному занятті і залежать від теми та мети заняття (наприклад вправи на формування єдності колективу, позитивної атмосфери, розвиток емпатії, довіри до оточуючих, комунікативних здібностей дошкільника та подолання тактильних бар’єрів, формування моральних цінностей, правил поведінки тощо).

Усі заняття проводяться за добровільної участі дітей, без оцінювального ставлення, в доброзичливій та позитивній атмосфері.

Як ми вже зазначали, ефективною буде лише та психокорекція, яка буде залучати найближче оточення дитини. Саме тому, наша психокорекційна модель містить напрямки роботи з педагогами та батьками дошкільників з порушеннями інтелекту. З рис. 1 видно, що і для батьків, і для педагогів можна застосовувати однакові методи роботи (семінари, тренінги, індивідуальні та групові консультації, круглі столи, організація інформаційних стендів та кутків тощо), які навіть можуть мати однакову тематику та дещо відмінну змістову частину. Основною загальною метою напрямку роботи з батьками та педагогами є психологічна просвіта та забезпечення практичними рекомендаціями та методами роботи і поводження з дітьми, які мають прояви поведінкових розладів. Тому, зазначені методи мають спільну теоретичну частину, яка розкриває психологічні особливості дитини дошкільного віку з певними проявами (агресії, гіперактивності, демонстративності тощо) поведінкових розладів та особливостями взаємодії з ними. Практична частина буде різною: для батьків необхідно підібрати вправи, які закріплюють вміння взаємодіяти з власними дітьми у тій чи іншій ситуації, краще їх розуміти та сприяти всебічному розвитку, а для педагогів, розробити практичні рекомендації щодо елементів корекції тих чи інших відхилень у поведінці дитини під час виховного процесу в навчальному закладі.

Отже, на нашу думку, така модель психокорекції поведінкових розладів забезпечить системний, комплексний та індивідуальний підхід до кожної дитини та сприятиме підвищенню ефективності результату. Перспективу подальших наукових досліджень вбачаємо у розробці на основі запропонованої моделі програми психокорекції поведінкових розладів дошкільників з порушенням інтелекту.
Бібліографія

1. Дидактичні та методичні засади спеціальної освіти розумово відсталих дошкільників: нав.-метод. посіб. / Н.О. Макарчук, А.М. Висоцька, О.В. Чеботарьова, А.В. Міненко, С.В. Трикоз, Г.О. Блеч, І.В. Бобренко, І.В. Гладненко. – К. : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2014. – 337 с. 2. Змановская Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения / Е.В. Змановская. – М.: Академия, 2004. – 288 с. 3. Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: науково-методичний посібник / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. – К. : Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с. 4. Критерії діагностики і психотерапії розладів психіки та поведінки [Електронний ресурс] / Під ред. Б. В. Михайлова, С. І. Табачнікова, О. К. Напрєєнка, В. В. Домбровської // Новини української психіатрії. – Харків, 2003. – Режим доступу: http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper10.htm. 5Нагорна О. Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навчально-методичний посібник / О. Б. Нагорна. – Рівне, 2012. – 99 с. 6. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В.М. Синьов, М.П. Матвєєва, О.П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с. 7. Руденко Л.М., Федоренко М.В. Мультимодальна програма корекції поведінкових порушень у розумово відсталих дітей / Л.М. Руденко, М.В. Федоренко // Актуальні проблеми корекційної освіти. – 2016. – № 7. – Режим доступу: http://aqce.com.ua/download/publications/94/98.pdf

References

1. Makarchuk, N.O., Vysotska, A.M., Chebotarova, O.V., Minenko, A.V., Trykoz, S.V., Blech, H.O. et al. (2014). Dydaktychni ta metodychni zasady spetsialnoi osvity rozumovo vidstalykh doshkilnykiv [Didactic and methodical foundations of special education for mentally retarded preschoolers]. Kyiv: Instytut spetsialnoi pedahohiky NAPN Ukrainy [in Ukrainian]. 2. Zmanovskaia E.V. (2004). Devyantolohyia. Psykholohyia otkloniaiushchehosia povedenyia [Deviantology. Psychology of deviant behavior]. Moskva: Akademyia [in Russian]. 3. Kolupaieva, A.A. & Savchuk, L.O. (2011). Dity z osoblyvymy osvitnimy potrebamy ta orhanizatsiia yikh navchannia [Children with special educational needs and organization of their education]. Kyiv: Vydavnycha hrupa «ATOPOL» [in Ukrainian]. 4. Mykhailova, B. V., Tabachnikova, S. I., Naprieienka, O. K., Dombrovskoi, V. V. (Eds.). (2003). Kryterii diahnostyky i psykhoterapii rozladiv psykhiky ta povedinky [Criteria for diagnosis and psychotherapy of mental and behavioral disorders]. Kharkiv. Retrieved from http://www.psychiatry.ua/books/criteria/paper10.htm [in Ukrainian]. 5. Nahorna O. B. (2012). Osoblyvosti korektsiino-vykhovn oi roboty z ditmy z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: navchalno-metodychnyi posibnyk [Features of correctional and educational work with children with special educational needs: educational and methodical manual]. Rivne [in Ukrainian]. 6. Synjov, V.M., Matvejeva, M.P., Khokhlina, O.P. (2008). Psykhologhija rozumovo vidstaloji dytyny [Psychology of the mentally retarded child]. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian]. 7. Rudenko L.M., Fedorenko M.V. (2016). Multymodalna prohrama korektsii povedinkovykh porushen u rozumovo vidstalykh ditei [Multimodal program for correction of behavioral disorders in mentally retarded children]. Aktualni problemy korektsiinoi osvity - Аctual problems of corrective education, 8. Retrieved from http://aqce.com.ua/download/publications/94/98.pdf [in Ukrainian].
Дата відправлення 31.03.2018 р.

УДК 376.056.264056.36:159.962

2О.Б.Бєлова

alena.bielova77@gmail.com
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УВАГИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна кандидат, педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Email: alena-belova77@yandex.ua

Contact: Belova Olena the Profesor of Pedagogical Sciences, Kamyanets` - Podilskyi Ivan Ohienko National University, Department of Correction and Social Pedagogies and Psychology, Kamianets-Podilsky, Ukraine.

Email:alena-belova77@yandex.ru

______________

Bielova O. The study of the aggression state of the junior schoolchildren with the disorders of speech development / International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. – Warsaw.: Maria Grzegorzewska University, Vol. 2, No. 2, 2015, pp. 76-81.; Bielova O. The study of the instrumental aggression in the junior schoolchildren with the disordered speech development / International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. – Warsaw.: Maria Grzegorzewska University, Vol. 3, No. 2, 2016, pp. 32-37.; Бєлова О. Б. Особливості розвитку уваги у дітей молодшого шкільного віку з нормальним та порушеним мовленням / Олена Борисівна Бєлова // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам.-Под. : Аксіома, 2010. – Вип. 9. – C. 54–64. ____________
Бєлова О. Б. Особливості розвитку уваги у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Стаття висвітлює науково-теоретичний аналіз у вітчизняний та зарубіжній психолого-педагогічній літератури з проблеми дослідження розвитку уваги у дітей з порушеннями мовлення. Публікація присвячена вивченню особливостей розвитку довільної уваги у дітей старшого дошкільного віку з типовим психофізичним розвитком та з порушеннями мовлення (фонетичним недорозвиненням мовлення  ФНМ, фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення  ФФНМ, загальним недорозвиненням мовлення  ЗНМ). Проаналізовано різні типи діагностичних методик, що направлені на вивчення продуктивності, стійкості, переключення, розподілу, об’єму та рівню розвитку фонематичної уваги у дітей старшого дошкільного віку з типовим та порушеним мовленнєвим розвитком. Проведено обстеження довільної уваги у зазначеної категорії дітей; проаналізовано та обґрунтовано матеріали наукового дослідження (розкрито рівень розвитку продуктивності, стійкості, переключення, розподілу, об’єму уваги, визначено рівень фонематичного зосередження); висвітлено висновки та пропозиції щодо отриманих результатів.

Ключові слова: довільна увага, діти дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку.
Белова О. Б. Особенности развития внимания у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Статья освещает научно-теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования развития внимания у детей с нарушениями речи. Публикация посвящена изучению особенностей развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста с типичным психофизическим развитием и с нарушениями речи. Проанализированы различные типы диагностических методик, направленных на изучение производительности, устойчивости, переключения, распределения, объема и уровня развития фонематической внимания у детей старшего дошкольного возраста с типичным и нарушенным речевым развитием. Проведено обследование произвольного внимания у указанной категории детей; проанализированы материалы научного исследования, освещены выводы и предложения относительно полученных результатов.

Ключевые слова: произвольное внимание, дети дошкольного возраста с нарушениями речевого развития.
Belova O. B. Development of attention in children of preschool agе.

The article covers the scientific and theoretical analysis in domestic and foreign psychological and pedagogical literature on the problem of studying the development of attention in children with speech disorders. The publication is devoted to the study of the peculiarities of the development of arbitrary attention in children of the senior preschool age (with normal physical and psychological development and also in kids with phonetic underdeveloped speech (henceforth we use abbreviation: phonetic underdeveloped speech – PhUS), phonetic-phonemic underdeveloped speech (henceforth we use abbreviation: phonetic-phonemic underdeveloped speech – Ph-PhUS) and general speech underdevelopment (henceforth we use abbreviation: unsharply manifested general speech underdevelopment – GSU). Different types of diagnostic techniques are analyzed, aimed at studying productivity, stability, switching, distribution, volume and level of development of phonemic attention in children of the senior preschool age with typical and violated speech development. An examination of any attention in this category of children was conducted; the materials of scientific research were analyzed and substantiated.

Keywords: attention, kids with the disorder of speech development, kids with phonetic underdeveloped speech, phonetic-phonemic underdeveloped speech, unsharply manifested general speech underdevelopment.
Постановка проблеми. Увага забезпечує сприймання та розуміння особистістю предметів та явищ, відносин між ними; є невід’ємною частиною психічних процесів та станів; являється – необхідним психологічним компонентом діяльності особистості. Увага повноцінно взаємодіє з іншими психічними функціями які допомагають реалізовувати свою діяльність завдяки формуванню (мислення), збереженню (пам’ять) отриманню (сприймання) інформації. Це означає, що порушення уваги призводить к порушенню інших когнітивних функцій та до зміні емоційного фону особистості.

Успішність організації навчально-виховного процесу, залежить від стану сформованості у дітей психічних явищ, основна роль серед яких належить довільній формі уваги. Недостатній розвиток властивостей уваги є причиною труднощів, особливо у дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку при опануванні знаннями, уміннями та навичками (Н. Гаврилова, С. Конопляста, Т. Сак, Н. Пахомова, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.).

Аналіз останніх досліджень. Проблему уваги вивчали в межах загально-теоретичних психологічних (Т. Дуткевич, Ю.Трофімов, О. Цигипало та ін.), педагогічних (Л. Виготський, О. Леонтєв та ін.), та фізіологічних (Л. Бадалян, Ю. Биков, Е. Хомська та ін.) підходів; у дітей з типовим психофізичним розвитком (Л. Василенко Р. Павелків, В. Поліщук, М. Савчин та ін.) та в межах вивчення психічних процесів у дітей з порушеннями мовлення (Л. Андрусишина, Н. Гаврилова, С. Конопляста, Р. Мартинова, Н. Пахомова, Т. Сак, Є. Соботович, В. Тарасун, О. Трошин); атиповим розвитком (Ю. Бугера, В. Шорохова та ін.).

Мета дослідження – вивчення особливостей розвитку довільної уваги у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку (фонетичним недорозвиненням мовлення  ФНМ, фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення  ФФНМ, загальним недорозвиненням мовлення  ЗНМ).

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідження (В. Воробьевої, В. Глухової, Н. Гаврилової, С. Коноплястої, О. Мастюкової, Т. Сак та ін.) доводять, що порушення мовленнєвої діяльності значно впливають на когнітивний розвиток дітей, зокрема на процеси уваги [1, 3].

У дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку увага характеризується нестійкістю, низьким рівнем довільності, їм важко виконувати завдання за словесною інструкцією. Такі труднощі викликають складнощі у плануванні своїх дій, порушують аналіз та синтез отриманої інформації. Що призводить до великої кількості помилок при диференціації кольорів, форм, розташуванні фігур тощо. Так, у дітей із ЗНМ (А. Ястрєбова, Л. Спіров, О. Мастюкова, Т. Філічьова та ін.) спостерігали недостатню стійкість уваги, обмеженість у можливостях її розподілу. Часто являються не сформованими або частково порушеними усі види контролю за діяльністю. Розподіл уваги між мовленням та практичною діяльністю визиває відповідні труднощі при виконанні поставлених перед дітьми завдань.

С. Конопляста відмічає, що діти з ринолалією мають розгальмовану, не стійку увагу. Під час навчальних занять у них спостерігається зниження рівня працездатності та продуктивності. К. Беккер, Л. Юрова, А. Кузьміна у дітей із заїканням відмічають знижену пізнавальну активність, низьку концентрацію уваги. За їх дослідженнями такі діти гірше виконують діяльність, яка потребує високого рівня автоматизації. У такої групи дітей можливий знижений процес довільної уваги, що вказує на ступінь порушення власного мовно-моторного компоненту, так як відбувається тісний взаємозв’язок між ступенем порушення уваги та важкістю мовленнєвого порушення (В. Калягін, Е. Кулієв та ін.) [1].

Науковці Л. Волкова, А. Вінокур та ін. у своїх дослідженнях розкривають, що діти з ФНМ мають недостатньо стійку увагу. А дослідження Г. Каше, В. Філічової та ін. свідчать, що у дітей з ФФНМ переважає швидке виснаження, відволікання, зниження рівня стійкості та переключення уваги. Все це залежить від недостатньої рухливості основних нервових процесів в корі головного мозку індивідуальних відмінностей.

У свою ж чергу Р. Мартинова у своїх дослідженнях вказує, що у деяких дітей-дислалаків спостерігається втомленість, виснажливість, відволікання, але у загальному ці діти налаштовані на отримання позитивного результату. А у дітей дизартриків при будь-якому навантаженні спостерігається характерна нестійкість уваги, втомлення, відволікання [1].

Згідно з дослідженнями Т. Бахмач, С. Коноплястої, А. Обухівської, Т. Сак увага дітей з порушенням мовлення має певні особливості такі як:

а) зменшення стійкості, концентрації уваги внаслідок загальної втоми;

б) неадекватні коливання уваги часто без будь-якої причини;

в) генералізованість і селективність уваги виявляється у неспроможності дітей зосередитися на розв'язанні завдання [3].

Діти з порушенням мовлення відрізняються за якісними показниками уваги. Наприклад, одним притаманна нестійка увага, що поєднується з достатнім рівнем розвитку пізнавальної діяльності (сприймання, пам'яті, наочно-образного і словесно-логічного мислення). При цьому основним чинником є порушення саморегуляції. Іншим дітям властивий обмежений обсяг уваги, що поєднується з недорозвитком пізнавальних процесів, уповільненим темпом діяльності, недостатньою короткотривалою пам'яттю.

Характерна особливість довільної уваги у дітей з порушенням мовлення полягає в залежності від модальності подразників (зорового або слухового): в умовах словесної інструкції дітям важче зосередити увагу на виконанні завдання, ніж в умовах зорової. Дітям складно, майже недоступно розподіляти увагу між мовою і практичними діями.

Більшість дітей з порушенням мовлення не можуть зосередитися і підтримувати нормальний рівень уваги протягом тривалого часу. Обсяг, стійкість, розподіл, переключення уваги в них гірші, ніж у ровесників з типовим розвитком. У процесі виконання навчального завдання діти реагують навіть на незначні подразники навколишнього середовища: малопомітний рух предметів або слабкий звук відволікають їхню увагу. Часто діти концентрують увагу на другорядних подразниках і не реагують на основні.

Таким чином, аналіз літературних джерел доводить, що у дітей із порушеним мовленнєвим розвитком спостерігається зниження уваги, такі діти швидко втомлюються, часто відволікаються, через що знижується продуктивність засвоєння матеріалу на заняттях.

В сучасній психології існують різні методи дослідження процесу уваги у дітей дошкільного. Зокрема, для діагностики слухової уваги використовуються методику К. Черрі "Вечірка з коктейлем"; для зорової – методика вибіркового бачення (У. Найсер), методики пошуку,методики реєстрації рухів оком,  методики, що вимагають розподілу уваги; для тактильної – методики, що вимагають розподілу уваги; для діагностики обсягу уваги методики повного відтворення; для діагностики спрямованості методики передналаштування. Також для дослідження уваги можна використовувати методики, які використовують фізіологічні кореляти уваги. 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць. 2012. Випуск 36 удк 657. 6
Розроблені: анкета перевірки, програма аудиту та робочі документи аудитора для перевірки розрахунків з підзвітними особами

Біла С. О. Детінізація національної економіки як складова соціально-економічних...
України // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 29 – Переяслав-Хмельницький:...

Збірник наукових праць студентів
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології

Збірник наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр»
Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих”

Збірник наукових праць №1
Заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кг №781/378Р...

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», включений дак мон україни...

Пазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2010....

Пазенок В. С. (голова)
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....

Збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир:...
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол №23 від 28 листопада 2014...

Реферат показує здатність ліцеїста розбиратися у фахових питаннях,...
Реферат — це короткий виклад у письмовому вигляді змісту наукових праць з певної теми, який має результат аналізу декількох наукових...

Література список літератури оформляється за вимогами «Бюлетеня вищої...
Запрошуємо Вас до співпраці в щорічному збірнику наукових праць “Гуманітарний вісник” (зареєстрованому постановою Президії вак україни...

Положення про наукові фахові видання Маріупольського державного університету
Маріупольський державний університет (далі – мду) є засновником наукових фахових видань – збірників наукових праць (далі – Видання),...

До відома науковців, аспірантів, докторантів
Напн україни запрошує Вас до публікації результатів досліджень у збірнику наукових праць. Матеріали можна подавати до 1 липня 2014...

Оплата
Вартість для одного учасника конференції протягом 11-15 червня, в т ч. Пдв, (проживання, 3-разове харчування, збірник праць конференції,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт