Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на право заняття нотаріальною діяльністю затверджено

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на право заняття нотаріальною діяльністю затверджено

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на право заняття нотаріальною діяльністю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої кваліфікаційної

комісії нотаріату

від 13 лютого 2007 року

Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів, що займаються приватною нотаріальною практикою

Цивільне право

Загальні положення про фізичну особу.

Цивільна дієздатність фізичної особи. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Оголошення фізичної особи померлою.

Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування.

Права та обов’язки опікуна. Правочини, які не може вчиняти опікун.

Права та обов’язки піклувальника. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду.

Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування.

Управління майном особи, над якою встановлено опіку. Опіка над майном.

Припинення опіки та піклування.

Поняття, види та організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення юридичної особи.

Цивільна правоздатність юридичної особи. Цивільна дієздатність юридичної особи.

Філії та представництва.

Управління товариством (загальні збори учасників товариства, виконавчий орган товариства).

Припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення та ліквідація) юридичної особи.

Види та оборотоздатність об’єктів цивільних прав.

Поняття речі, нерухомі та рухомі речі.

Державна реєстрація прав на нерухомість.

Підприємство як єдиний майновий комплекс.

Цінні папери. Передання прав за цінним папером.

Поняття та види правочинів. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину.

Державна реєстрація правочину.

Місце вчинення правочину.

Правочини, щодо яких правові наслідки пов’язуються з настанням певної обставини. Відмова від правочину.

Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину.

Правові наслідки недійсності окремих частин правочину.

Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину.

Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину.

Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору.

Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності.

Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування.

Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою.

Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти.

Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства.

Момент недійсності правочину.

Поняття та підстави представництва. Правочини, які може вчиняти представник та правові наслідки вчинення правочину представником.

Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю.

Форма довіреності.

Довіреність юридичної особи.

Строк довіреності. Припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності.

Поняття, зміст та суб’єкти права власності. Здійснення права власності.

Право державної, комунальної та приватної власності.

Підстави набуття права власності. Набуття права власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного будівництва.

Момент набуття права власності за договором.

Набувальна давність.

Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності.

Підстави припинення права власності. Відмова від права власності.

Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене.

Поняття і види права спільної власності. Право спільної часткової власності. Здійснення права спільної часткової власності.

Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є у спільній частковій власності.

Право спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності.

Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності.

Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

Право власника на витребування майна від добросовісного набувача.

Захист права власності.

Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.

Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності на літературний художній та інший твір (авторське право).

Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов’язанні.

Заміна кредитора у зобов’язанні. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов’язанні. Заміна боржника у зобов’язанні.

Форма правочину щодо заміни боржника у зо­бов’я­занні. Правові наслідки заміни боржника у зо­бов’я­занні, забезпеченому порукою або заставою.

Договір поруки. Правові наслідки порушення зобов’язання, забезпеченого порукою.

Строк (термін) виконання зобов’язання.

Місце виконання зобов’язання.

Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса.

Види забезпечення виконання зобов’язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання.

Поняття завдатку. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.

Застава, її види та предмет. Підстави виникнення застави. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави. Зміст договору застави.

Момент виникнення права застави. Наступна застава. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою.

Звернення стягнення на предмет застави. Припинення права застави. Право притримання.

Поняття та види договору. Зміст договору. Типові умови договору

Попередній договір. Укладення договору. Форма договору. Момент укладення договору

Підстави для зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору. Форма зміни або розірвання договору.

Договір купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу.

Договір дарування. Предмет, форма та сторони договору дарування.

Договір ренти. Форма та сторони договору ренти. Забезпечення виплати ренти.

Договір довічного утримання (догляду). Форма та сторони договору довічного утримання (догляду). Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності.

Договір оренди земельної ділянки. Форма та умови договору оренди землі.

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди. Форма такого договору.

Договір позички. Форма договору позички. Права позичкодавця та обов’язки користувача за договором позички.

Договір управління майном. Предмет та форма договору управління майном. Істотні умови договору управління майном.

Найм (оренда) транспортного засобу. Форма договору найму транспортного засобу.

Поняття та види спадкування. Склад спадщини та розмір часток спадкоємців. Час і місце відкриття спадщини.

Поняття заповіту та вимоги до його форми. Права заповідача. Право на обов’язкову частку у спадщині.

Посвідчення заповіту подружжя.

Посвідчення секретних заповітів. Оголошення секретного заповіту.

Скасування та зміна заповіту. Недійсність заповіту.

Черговість спадкування за законом.

Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини.

Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Поняття, сторони, форма спадкового договору, обов’язки набувача за цим договором.

Особливості спадкового договору з участю подружжя.

Забезпечення виконання спадкового договору, підстави та порядок його розірвання.
Цивільно - процесуальне право

Право звернення до суду. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи.

Обов’язковість судових рішень.

Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ.

Склад осіб, які беруть участь у справі. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність.

Сторони у справі, їх процесуальні права та обов’яз­ки. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Процесуальне правонаступництво. Участь у справі представника. Законні представники.

Призначення або заміна законного представника судом. Повноваження представника в суді. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Підстави для забезпечення позову. Види забезпечення позову. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову.

Право та обов’язок суду зупинити провадження у справі. Строки, на які зупиняється провадження у справі. Відновлення провадження у справі.

Підстави закриття провадження у справі. Наслідки закриття провадження у справі.

Види судових рішень. Додаткове рішення суду.

Роз’яснення рішення суду. Набрання рішенням суду законної сили.

Окреме провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження.

Особи, які можуть бути заявниками та підсудність у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

Зміст заяви та підсудність у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Наслідки появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення.

Суди апеляційної інстанції. Право апеляційного оскарження.

Суд касаційної інстанції. Право касаційного оскарження.

Підстави та строки перегляду рішення або ухвали суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Порядок розгляду скарг, заяв щодо нотаріальних дій чи відмови у їх вчиненні.
Сімейне право

Поняття сім’ї, шлюбу. Шлюбний вік.

Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності.

Об’єкти права спільної сумісної власності. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові.

Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Договори подружжя між собою.

Договір про порядок користування нерухомим майно.

Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу.

Договір про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Способи та порядок поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Договір подружжя про надання утримання.

Договір про припинення права на утримання, що укладається взамін набуття права власності на нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати.

Шлюбний договір, зміст та форма його укладення. Зміна умов шлюбного договору. Відмова від шлюбного договору.

Поняття дитини. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину.

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.

Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно.

Право спільної сумісної власності батьків і дітей.

Управління та розпорядження майном дитини. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо жилих приміщень.
Господарське право

Поняття суб’єкта господарювання. Утворення суб’єкта господарювання. Державна реєстрація суб’єкта господарювання.

Припинення діяльності суб’єкта господарювання. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання.

Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств.

Поняття державного унітарного підприємства.

Державне комерційне підприємство. Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств.

Казенне підприємство. Особливості господарської діяльності казенних підприємств.

Комунальні унітарні підприємства.

Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Установчі документи господарського товариства.

Поняття підприємства колективної власності.

Приватні підприємства.

Фермерське господарство. Орендне підприємство.

Підприємство з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство.

Громадянин у сфері господарювання. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання.

Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

Правовий режим майна суб’єктів господарювання.

Майно у сфері господарювання. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

Підстави виникнення майнових прав та обов’язків суб’єкта господарювання.

Приватизація державних та комунальних підприємств.
Земельне право

Зміст права власності на землю.

Земельна ділянка як об’єкт права власності.

Суб’єкти права власності на землю. Право власності на землю громадян та юридичних осіб.

Право власності на землю територіальних громад та держави.

Спільна власність на землю.

Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності.

Спільна сумісна власність на земельну ділянку.

Право постійного користування земельною ділянкою.

Право оренди земельної ділянки.

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами.

Підстави набуття права на землю.

Договір оренди земельних ділянок.

Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності.

Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод.

Особливості укладення договору міни земельної ділянки.

Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки.

Застава земельних ділянок.

Підстави припинення права власності на земельну ділянку.

Підстави припинення права користування земельною ділянкою. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Генеральному прокурору України 01011, м. Київ, вул. Різницька 13/15...
Адвоката Петренка Петра Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000 від 04. 06. 2001 р., поштовий індекс,...

Заявник адвокат
Встановлення адвоката здійснюється за оригіналом свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та паспортом громадянина...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913
Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів,...

Слідчому судді Косівського районного суду Івано-Франківської області (поштовий індекс, адреса)
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000 від 04. 06. 2001 р., поштовий індекс, адреса, телефон, представника потерпілого...

План роботи гуртка. Вересень заняття 1 Вступна бесіда на тему: «Наша...
Розгляд сюжетних малюнків про сільськогосподарську працю. Складання римованих речень

Затверджено
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Затверджено
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Резюме Неллі Грошева Домашня адреса
Прошу допустити мене до складання іспитів. 4 січня я ліквідував академзаборгованість: склав залік з практичного курсу української...

План-конспект заняття тема: «спостереження як метод збору інформації»
Обладнання: комп’ютери, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація заняття, фільм про школу

Затверджено
Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)

Заняття адвокатською діяльністю
Ооо від 04. 06. 2001 р., поштовий індекс, адреса, телефон, представника потерпілого Осташко Ф. В

Затверджено
...

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об`єкта, на яке визнано право власності за рішенням...

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

План виховної роботи на 2013-2014 н р. Долгішевої В. В. «Узгоджено» «Затверджено»
Робота з батьками та її результативність. Організація роботи батьківського комітетуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт