Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної академії наук України І Українського товариства охорони пам’яток історії та культури інформаційне повідомлення шановні колеги!

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної академії наук України І Українського товариства охорони пам’яток історії та культури інформаційне повідомлення шановні колеги!

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «ГЛУХІВ»
ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Національної академії наук України

і Українського товариства охорони пам’яток
історії та культури

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі
Сімнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції
«СІВЕРЩИНА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ»
Дата і місце проведення конференції: 30 травня – 01 червня 2018 р.,

Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, Сумська обл., Україна.

Тематичні напрями роботи конференції:

– археологічні дослідження на території Сіверщини;

– землі Сіверщини києворуської доби та ранньомодерного часу;

– Сіверщина в добу Гетьманщини;

– історико-культурний розвиток Сіверщини у ХІХ – на початку ХХІ ст.;

– розвиток музейної та пам’яткоохоронної справи в Україні;

– проблеми збереження культурної спадщини у заповідниках.

До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», включений ДАК МОН України до «Переліку наукових фахових видань України» з історичних наук.
Оргкомітет приймає до 15 лютого 2018 р. заявки установленої форми (додається до цього інформаційного повідомлення) на участь у роботі конференції та до 1 березня тексти статей за темою власних наукових досліджень обсягом до 0,5 авт. арк. (20 тис. знаків з пробілами або 6 сторінок формату А 4) в роздрукованому й електронному вигляді:

– текст: 14 кегль, гарнітура Times New Roman, інтервал 1;

– обов’язкове застосування нерозривного пробілу (стандартна комбінація клавіш Shift+Alt+пробіл або Ctrl+Alt+пробіл) між ініціалами та прізвищами, загальними і власними назвами (наприклад р. Сейм, м. Глухів), датами (2018 р., XVIІI ст.), скороченнями (наприклад у т. ч., т. п. );

– індекси посилань по тексту позначаються у квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [1, с. 15], [7, арк. 3 зв.]), де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки) або аркуш (аркуші);

– загальний список використаних джерел подається наприкінці тексту (кегль 12, інтервал 1), оформлюється відповідно до вимог ДАК МОН України до матеріалів для друку у фахових виданнях; джерела нумеруються відповідно до черговості їх використання у тексті; у архівних джерелах пошуковий шифр вказується через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р–1234, оп. 4, спр. 23, 38 арк.);

– графіка (ілюстрації, діаграми, схеми тощо) окремим файлом кожна у форматі *.jpg або *.tiff, розміром не менше 10 х 15 см, де 10 см базова (менша) сторона, інша сторона – за пропорціями. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту статті.

Оргкомітет залишає за собою право відбору статей для включення їх до збірника «Сіверщина в історії України» та до програми конференції виключно виходячи з тематики.

Обов’язковою умовою публікації статті є наявність в ній наступних елементів: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети та завдань дослідження; виклад основного матеріалу; висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

У лівому верхньому куті перед назвою статті зазначається бібліографічний шифр за Універсальною десятинною класифікацією (УДК), через інтервал праворуч – ініціали і прізвище автора, далі – назва статті, під нею – анотація і ключові слова мовою, якою викладена стаття. Після статті подається список посилань і ще 2 анотації (зразок оформлення статті, посилань і анотацій додається). Останньою зазначається дата надходження статті до редакції.

Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і надані після зазначеного терміну, будуть автоматично відхилятися.

Можлива участь у роботі конференції без публікації матеріалів – за заявленою темою доповіді чи повідомлення.

Розмір видавничого внеску дорівнюватиме собівартості друку одного примірника збірника, про який буде повідомлено додатково у персональному запрошенні на конференцію.

Заявки та статті приймаються за адресою: Національний заповідник «Глухів», вул. Шевченка, 30, м. Глухів, Сумська обл., Україна, 41400 або на e-mail: dikz@ukr.net; тел./факс (05444) 2-35-57, моб. тел. (066)3434832 Жукова Світлана Петрівна.

Запрошення на конференцію буде надіслано додатково.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок сторони, що їх відряджає, або за власний рахунок учасників конференції.
Оргкомітет

Зразок оформлення статті

УДК 725(477)

В.В. Вечерський
ПІДСУМКИ ВИВЧЕННЯ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ

ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ
Стаття присвячена підсумкам наукових досліджень архітектури України XVII–XVIІI ст., здійснених протягом останнього століття. З’ясовано основні характеристики як архітектурного процесу, що відбувався в межах всієї території України, так і відповідних артефактів – об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Ключові слова: історія архітектури, архітектурна спадщина, доба Гетьманщини.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю формування історії вітчизняної архітектури та пам’яткознавства на сучасних методологічних засадах. Згідно з ними вивчаються всі явища і процеси відповідної доби в межах сучасної території держави, незалежно від етнічного, конфесійного чи державного походження тих чи інших явищ, артефактів. Для українського пам’яткознавства й архітектурознавства ця теза, попри її задавненість, досі лишається дискусійною. Тому зараз необхідно чітко визначитися: «Усе, що збудовано на території України – це архітектура України; тож нам належить цю архітектурну спадщину вивчати, охороняти і включати в сучасний контекст українського життя». На цій засаді базуються історико-архітектурні дослідження автора [1, с. 15].
Посилання

  1. Вечерський В.В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. – К.: Головкиївархітектура, 2001. – 350 с.2. З історії української реставрації. – К.: Українознавство, 1996. – 276 с.

3. Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні: Матеріали. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 48 c.

4. Державний реєстр національного культурного надбання (пам’ятки містобудування і архітектури України) / М. Кучерук та ін. // Пам’ятки України: історія та культура. – 1999. – № 2–3. – С. 1–2.
Вечерский В.В. Итоги изучения архитектуры Украины периода Гетманщины

Статья посвящена итогам научных исследований архитектуры Украины XVII–XVIІI  вв., которые проводились на протяжении последнего столетия. Выяснены основные характеристики как архитектурного процесса, происходивщего на всей территории Украины, так и соответствующих артефактов – объектов архитектурного и градостроительного наследия.

Ключевые слова: история архитектуры, архитектурное наследие, период Гетманщины.
Vechersky V.V. Results of the study of Architecture of Ukraine of Hetmanate period

Article is devoted to the results of the study of Architecture of Ukraine of XVII–XVIІI centuries, conducted over the last century. Find out the main characteristics of both the architectural process, which took place on the territory of Ukraine and the relevant artefacts – objects of architectural and urban heritage.

Key words: history of Architecture, architectural heritage, Hetmanate period.

06.02.2017 р.

Заявка на участь у роботі
Сімнадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції


«Сіверщина в історії України» (30 травня – 01 червня 2018 р., м. Глухів Сумської обл.)


Прізвище, ім’я, по батькові
(без скорочень)


Місце роботи (без абревіатури)Посада


Учене звання, вчена ступінь


Поштова адреса (з індексом)


Телефони з кодом (робочий (факс),
домашній, мобільний)Електронна адреса
(обов’язково)Форма участі
(доповідь, повідомлення)Тема доповіді чи повідомленняНеобхідність використання
аудіовізуальних засобів
(так, ні)Необхідність бронювання місця
для проживання
(так, ні)
Необхідність надсилання запрошення
для участі в конференції
(так, ні)
Чи влаштує надіслати запрошення
електронною поштою?
(так, ні)
Дата заповнення
Підпис (якщо заявка подається в електронному вигляді – прізвище, ініціали)

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом Вашої
персональної інформації (перші сім позицій заявки) виключно для потреб проведення конференції.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
...

Підручник, атлас, зображення історичних пам’яток
Хyii ст.,формувати у учнів інтерес до культурних надбань українського народу, виховувати шанобливе ставлення до пам’яток минулого,а...

Урок розвитку мовлення та образотворчого мистецтва Тема: Усний твір...
Тема: Усний твір – опис пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі за складним планом

Управління культури І туризму Рівненської обласної державної адміністрації...
Державний історико-культурний заповідник м. Дубна у липні 2018 р проводить наукову історико-краєзнавчу конференцію «Чехи на теренах...

Урок 7 «Образотворче мистецтво Далекого Сходу»
Китаю, розвивати зорову пам’ять, зосередженість, увагу, уміння обґрунтовувати свою думку, виховувати духовність, шанобливе ставлення...

Державні будівельні норми україни
Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам'яток (днтц "Конрест") (канд хім наук Р. Б. Гуцуляк (відповідальний...

Перлина Козельщини Усний твір-опис пам ’ ятки історії та культури...
Тема. «Перлина Козельщини». Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за власним спостереженням (за складним планом)

Методичні умови вивчення пам’яток мистецтва на уроках історії з учнями...

Туроператор «сакумс»
...

Туроператор «сакумс»
...

Державні будівельні норми україни реконструкція, ремонт, реставрація...
Державним науково-технологічним центром консервації та реставрації пам'яток днтц "Конрест" Ю. М. Стріленко

Ведення
Моз україни зі спеціальності «Гастроентерологія», чл кор. Національної академії медичних наук України, професор, д м н., завідувач...

07. 10. 2013р. 07. 10. 2013р. Науково-проектна документація щодо...
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Нака з
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, враховуючи пропозиції, подані органами місцевого самоврядування, та рекомендації...

Управління культури І туризму облдержадміністрації Одеський обласний...
«Кобзарі та лірники в історії України та Одещини». До них увійшли маловивчені факти з історії цього питання, різні думки про виникнення...

Інформаційне повідомлення (оголошення) про проведення аукціону в...
Господарського суду міста Києва про визнання боржника банкрутом від 20. 12. 2011 р за справою №44/215-б (суддя Чеберяк П. П.) Зат...

Та ремонтні роботи на пам'ятках
Дані Норми поширюються на всі види та стадії робіт із реставрації, консервації, реабілітації, ремонту, музеєфікації та пристосування...

Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток...
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства УкраїниБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт