Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни: «економіка підприємства»

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни: «економіка підприємства»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РЖИЩІВСЬКИЙ

ІНДУСТРІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ:


«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»для студентів денної форми навчання

спеціальності “Бухгалтерський облік”

Ржищів – 2016

группа 1Вимоги до написання курсової роботи:
Мета та завдання написання курсової роботи вимагає від студента почати роботу до вибору теми. Процес підготовки до написання курсової роботи включає в себе підбір та вивчення літературних джерел, бібліографічних довідників та реферативних образів.

Курсова робота повинна мати логічну побудову та чітку структуру. Вона включає в себе основну частину та висновки.

Дана робота повинна складатися:

 1. Титульна сторінка (дивись додаток №1)

 2. Зміст

 3. Вступ

 4. Основна частина

 5. Висновки

 6. Список використаної літератури

 7. Додатки


Вступ – розкриває мету та завдання роботи, відображає доцільність та обгрунтованість даної теми.

Обсяг вступу – 1-2 сторінки.
Основна частина – це глибоке розкриття основних положень курсової роботи, відповідно змісту даної курсової роботи.

Рекомендований обсяг основної частини – 40-45 cторінок.
Заключна частина – це висновки та короткий зміст дослідження.

Рекомендований обсяг заключної частини – 2-3 cторінки.

Потім іде список використаної літератури та додатки (таблиці, схеми і т.д.)

Робота повинна бути написана грамотно і акуратно, без помарок і “підчисток”.

Текст роботи треба розміщувати тільки на білому папері формату А4 (210*297), залишаючи стандартні поля. Скорочення в тексті не допускаються. Необхідно самостійно сформулювати свої думки. Забороняється “списування” цілих абзаців з книжок і журналів. Цифровий матеріал може бути розміщений у таблицях. Кожна таблиця повинна мати назву та порядковий номер (таблиця №___).

Ілюстрований матеріал у формі схем, діаграм і т.д. може бути вміщений в основну частину курсової роботи, або винесений у розділ додатків.

Курсова робота повинна бути обов”язково переплетена.

Список літератури повинен викладатися у наступній послідовності:

 1. Закони України

 2. Нормативні акти. Постави Кабінету Міністрів України.

 3. Методична література

Список використаної літератури подається в алфавітному порядку.

Курсова робота на рецензування здається за місяць до захисту даної роботи.


Додаток 1
Зразок титульного аркуша


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ржищівський

індустріально-педагогічний технікум

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни:

“_____________________________________________”
на тему:

“____________________________________________”

Виконав:

студент групи № ____

________________
Керівник:

________________
Члени комісії:

________________
________________

________________

Дата подання на рецензію

“___” _____________ 20__р.

Ржищів

20__


Додаток 2

Зразок змісту курсової роботи

ЗМІСТ

Вступ...........................................................................................................................3

І. Значення фондів цільового призначення в сучасних умовах господарювання……………………………………………………………………5


1.1. Нормативно-правове регулювання розрахунків по соціальному страхуванню……………………………………………………………………......5

1.2. Необхідність створення фондів цільового призначення для здійснення

соціальної політики держави...................................................................................7

ІІ. Облік розрахунків по соціальному страхуванню.........................................9

2.1. Характеристика рахунків призначених для обліку розрахунків за страховими внесками…………………...................................................................9

2.2.Облік розрахунків по обов’язковому державному пенсійному страхуванню……………………………………………………………………….12

2.3. Облік розрахунків за страховими внесками до Фондів

соціального страхування........................................................................................18

2.4.Звітність до пенсійного фонду та Фондів соціального страхування............24

ІІІ. Контроль відрахувань на соціальні заходи....................................................27

3.1. Контроль відрахувань на соціальні заходи....................................................27

3.2. Відповідальність за порушення законодавства про страхування..............29

Висновок..................................................................................................................34

Список використаної літератури…………………………………………….......37

Додатки…………………………………………………………………………….40

Додаток 3

Зразок оформлення списку використаних літературних джерел


Характеристика джерел

Приклад оформлення

1

2

І. Закони

Закон України від 03.04.97 р. № 168 / 97-ВР «Про податок на додану вартість» діє із змінами

ІІ. Інструкції

Інструкція № 291. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

ІІІ. Кодекси

Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-ІV

ІV. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагро політики України від 18.05.01 р. № 132

V. П(С)БО

П(С)БО 16 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. №318

VІ. Постанови

Постанова № 671. Постанова КМУ від 26.05.04 р. № 671 «Про затвердження тимчасового порядку державної реєстрації правочинів»

VІІ. Накази

Наказ № 989. Наказ Мінфіну України від 25.11.02 р. № 989 «Про внесення змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку»

VІІІ. Укази

Указ № 32. Указ Президента України від 19.11.99 р. № 32/99 «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення»

ІХ. Монографії

Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 340 с.

Х. Підручники та навчальні посібники

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080

ХІ. Автореферати, дисертації

Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика: Дис.канд.екон.наук: 08.06.04 – Житомир, 2003.

ХІІ. Складові частини журналу (газети)

Алпатова Н. Безкоштовне роздавання товарів: що в обліку. – Все про бухгалтерський облік – професійна бухгалтерська газета, заснована в 1993 році, № 110 від 29.11.2010 р. – с.6.


Література повинна бути згрупована в алфавітному порядку.

Додаток 4
З
разок оформлення малюнка


Рівень ЗпЯкість робочої сили

Рис.1. Залежність рівня заробітної плати від якісних властивостей робочої сили.

Зразок оформлення таблиці
Таблиця 4

Назва таблиці

Назва колонки
Заголовки і підзаголовки граф

(гр.1 – гр.2)

А

Б

1

2

3

Назва (зміст) рядка


Теми курсових робіт по предмету “Економіка підприємства”

 1. Планування та прогнозування діяльності.

 2. Підприємство як суб'єкт господарювання.

 3. Правова база підприємств України.

 4. Склад та структура основних фондів підприємства.

 5. Продуктивність праці. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.

 6. Характеристика трудових ресурсів.

 7. Ліквідація збанкрутілих підприємств.

 8. Оборотні фонди та оборотні засоби підприємства.

 9. Якість продукції. Показники якості.

 10. Прибуток підприємства та його використання.

 11. Стандартизація та сертифікація продукції.

 12. Ціна. Процеси формування ціни на підприємстві.

 13. Класифікація витрат виробництва.

 14. Науково-технічний прогрес на підприємствах України.

 15. Оренда. Суть і принципи оренди.

 16. Економічна безпека підприємства.

 17. Реструктуризація та санація підприємств та організацій.

 18. Банкрутство підприємств як економічне явище.

 19. Форми та системи оплати праці.

 20. Виробнича та соціальна інфраструктура.

 21. Організація виробництва.

 22. Нематеріальні ресурси і активи.

 23. Виробничі фонди підприємства.

 24. Управління підприємством.

 25. Підприємництво – як сучасна форма господарювання.

 26. Інвестиційні ресурси підприємства.

 27. Техніко-технологічна база виробництва.

 28. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності.

 29. Зміст та порядок розробки бізнес-плану підприємства.

 30. Виробнича структура підприємства.

 31. Собівартість продукції та її формування.

 32. Страховий ринок

 33. Державна інноваційна політика

 34. Інфляція в Україні та шляхи її усунення

 35. Продуктивність, мотивація та оплата праці

 36. Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Клименко О. В., Гречко А. В., Сердюк Б. М
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів факультету менеджменту та маркетингу,...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні рекомендації що до написання та оформлення курсової роботи
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи студентами 3 курсу напряму підготовки 0100105 «Корекційна освіта...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні рекомендації щодо написання міжпредметної курсової роботи...
Міжпредметної курсової роботи для студентів напряму підготовки 6504 «Економіка підприємств»

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Захист...
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Захист прав суб’єктів господарської діяльності» / укладач О. М. Рєзнік....

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної...
Важливою складовою процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів напряму підготовки «туризм» є написання та захист курсових...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання навчальної...
Навчальної дисципліни «Економіка підприємства (Аналіз діяльності підприємств туризму)»

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт