Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Адекватність дидактичного матеріалу

Адекватність дидактичного матеріалу

Сторінка1/4
  1   2   3   4
СЛОВНИК УЧИТЕЛЯ ТА МЕТОДИСТА
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають у неправильному значенні. Вони стосуються не лише лінгвістики, педагогіки й методики, а й риторики, етики, психології, психолінгвістики та ін. наук
АВТОРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ – складова програмно-методичного забезпечення освітнього процесу навчально-виховного закладу. А.н.п. характерні оригінальні концепції. Запровадженню А.н.п. передує експертиза, апробація та сертифікація.

Типові навчальні програми розробляють на основі вимог державного стандарту стосовно певної освітньої галузі. Створення такої програми має бути результатом копіткої праці фахівців з різних галузей знань: спеціалістів з певної науки (вони визначають зміст і обсяг, умінь, навичок), педагогів, психологів, які розподіляють матеріал за роками навчання у відповідності до вікових особливостей дітей, методистів (вони розробляють необхідне для якісного засвоєння матеріалу та формування умінь і навичок науково-методичне забезпечення). Типові навчальні програми затверджує Міністерство освіти та науки.

Робочі навчальні програми розробляють на основі типових програм з урахуванням рівня підготовленості та умов навчання (наявності інформаційного, технічного, методичного забезпечення навчального процесу) конкретного навчального закладу. Р.н.п. затверджуються шкільним методичним об’єднанням.

Авторські навчальні програми можуть, з урахуванням вимог державного стандарту, на відміну від типових програм, реалізувати інші підходи до розгляду навчального матеріалу, відбивати іншу логіку викладу, передавати інші погляди на явища і процеси, які розглядаються. Такі програми обов’язково повинні мати зовнішні рецензії науковців відповідної галузі, а також педагогів, психологів, методистів. Пройшовши експертну оцінку Експертної ради МОН, авторські програми одержують статус «Рекомендовано». Найширше авторські програми використовують у викладанні курсів за вибором.
АВТОРСЬКІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ - розроблені вчителями-практиками технології, у яких поєднано адекватні змістові та цілям різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, діалогові, інтеграційні, ігрові, тренінгові, комп’ютерні технології.
АДАПТАЦІЯ ТЕКСТУ - пристосування (здебільшого спрощення) тексту з урахуванням рівня підготовленості учнів до його сприймання та опрацювання.
АДЕКВАТНІСТЬ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ - відповідність дидактичного матеріалу визначеній навчальній меті уроку.
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – заходи, що застосовуютьcя з метою її інтенсифікації та підвищення активності. Здійснюється за такими напрямками: а) педагогічний (застосування форм і методів навчання, які стимулюють пізнавальні інтереси); б) психологічний (збудження психічних процесів: відчуття, сприйняття, мислення, уяви і под. учнів з метою їхньої підготовки до активної пізнавальної роботи); в) соціально-психологічний (організація міжособистісного спілкування в навчальній групі, яка сприяє змаганню та взаємонавчанню її членів, заохочення індивідуальних досягнень з боку педагога та групи); г) соціально-економічний (підвищення особистої соціальної та економічної зацікавленості в більш високих результатах навчальної діяльності).
АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ (АМО) - методи, що створюють умови для вияву активності суб’єктів спільної діяльності «учіння-навчання». Поєднують ознаки методів педагогічного впливу та компонентів змісту освіти, оскільки через них можна передати навички діяльності, які не передаються вербальним шляхом. Проектувати навчальну ситуацію, у якій виявляється діяльнісний зміст освіти, можна лише через АМО.
АКТУАЛІЗАЦІЯ – 1) відтворення в пам’яті системи знань (понять, положень, правил, фактів, уявлень), життєвого досвіду, засвоєних раніше способів учіння з метою наступного їх використання у пізнавальній діяльності; 2) перехід від можливості до дійсності.
АКТУАЛЬНЕ ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ - виділення в реченні його частини (слова, словосполучення), що містить уже відому з попереднього речення (речень) інформацію, тобто теми (у шкільній практиці – «дане», воно ж «відоме»), та частини, що містить уперше повідомлювану інформацію, тобто рему (у шкільній практиці – «нове»). Завдяки темо-рематичним зв’язкам між реченнями в тексті забезпечується розвиток думки. Застосовується в лінгвістиці тексту (теорії будови тексту).


Актуальне членування речення:

«Відоме» (В)
«Нове» (Н)


(поєднує речення)
(рухає думку)

Порядок слів:

Прямий
Інверсія

Д-Н
Н-ДАКТИВІЗАЦІЯ СЛОВНИКА УЧНЯ – робота, спрямована на уточнення та збагачення активного словника школяра. Учень має засвоїти не лише лексичне значення слова (пряме й переносне), а й сполучуваність його з іншими словами. Прийоми: складання словосполучення (речення, тексту) із заданим словом; уживання певного слова в усному/письмовому переказі/творі; складання висловлювання за опорними словами; взаємне рецензування мовного оформлення таких висловлювань і под.
АКТИВНИЙ СЛОВНИК УЧНЯ - частина словника, що використовується школярем у самостійному усному й писемному мовленні (діалогах, переказах прочитаного, творчих роботах). Розширюється за рахунок пасивного словника.
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ – напрям педагогічних досліджень, який акцентує на використанні структурованих алгоритмів розв’язання навчальних завдань.
АЛГОРИТМ У НАВЧАННІ МОВИ. Алгоритм - перелік елементарно простих, взаємно пов’язаних операцій (кроків), послідовне виконання яких приводить до правильного розв’язання завдань певного типу. Найчастіше застосовують на уроках граматики і правопису. Найбільш популярними є алгоритми перевірки ненаголошеного голосного у корені слова (основні операції: 1) визначення в слові місця наголосу; 2) виділення літери, що позначає на письмі сумнівний ненаголошений голосний звук; 3) визначення кореня; 4) установлення наявності чергування голосних звуків; 5) перевірка ненаголошеного голосного наголосом; а також перевірка ненаголошених голосних у особових закінченнях дієслів, розпізнавання частин мови, перехідних і неперехідних дієслів тощо. Мають велике значення особливо на першому етапі вивчення правила, коли застосовувати його практично школярі тільки вчаться. Високу ефективність застосування алгоритмів у процесі вивчення мови доведено експериментально. Складання алгоритмів учнями активізує їхню пізнавальну активність і розвиває мислення.

Зразок 1.


АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ІМЕННИКА
1. Перевір, чи означає слово назву предмета.
ТАК


2. З’ясуй, чи можна поставити до нього питання хто? або що?
ТАК3. Встанови, чи належить слово до одного з родів.
ТАК


4. Встанови, чи змінюється слово за відмінками й числами.
ТАКЗРОБИ ВИСНОВОК: ЦЕ СЛОВО – ІМЕННИК.

Зразок 2.ЯКОГО РОДУ ІМЕННИК?
Чоловічого


ЖіночогоСереднього

Чи має слово в формі Н.в. одн. закінчення –а?Чи приймає при відмінюванні суфікси

ат, -ят, -ен?


ТАК

НІТАК

НІ
ТАК
НІІ відміна

ІІ відмінаІ відміна

ІІІ відміна
ІV відміна
ІІ відміна

АРТИКУЛЯЦІЯ (від лат. articulatio – розчленування) – діяльність мовленнєвого апарату, внаслідок якої утворюються звуки.
АУДІОКНИГА – текст (інформаційний, художній, публіцистичний), поданий у аудіоформаті. Використовують з метою активізації слухових (або слухових та зорових разом) аналізаторів у процесі ознайомлення з навчальним матеріалом. На уроці А. застосовують з методичним супроводом у вигляді інструктажу, завдань і вправ, виконання яких потребує уважного прослухування тексту.
АУДІЮВАННЯ - один з чотирьох видів мовленнєвої діяльності, що полягає в одночасному сприйнятті на слух і розумінні людського мовлення і є основою спілкування. Розрізняють репродуктивне та продуктивне аудіювання. Основною ознакою репродуктивного аудіювання, на відміну від продуктивного, є повторюваність усної інформації. У школі до репродуктивного аудіюванян вдаються у процесі проведення усних переказів та підготовки до творчих робіт. У природній ситуації спілкування співрозмовники вдаються до продуктивного аудіювання. Сприймати усно передавану інформацію можна глобально, докладно й критично. Глобальне (ознайомлювальне) аудіювання вимагає від слухача загального охоплення змісту повідомлення, вміння визначити його тему й головну думку, ділити його на смислові частини, розрізняти композиційні елементи. Докладне аудіювання передбачає найповніше сприйняття змісту повідомлюваного. Критичне аудіювання вимагає оцінки сприйнятих тверджень.
ВЕРБАЛІЗМ (від лат verbalis - словесний) – зловживання словом, марнослів’я, пустопорожнє пишномовство, за яким простежується відсутність глибокої думки.
ВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ – процес передавання інформації за допомогою мови.
ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – аудіювання (одночасне слухання-розуміння), читання, говоріння й письмо. Час, що витрачається людиною на різні види мовленнєвої діяльності, розподіляється приблизно так: аудіювання – 45%, говоріння – 30%, читання – 6%, письмо – 9%. Говоріння й письмо є продуктивними видами мовленнєвої діяльності (мовець творить мовленнєвий продукт), аудіювання й читання – рецептивними (готовий мовленнєвий продукт сприймається мовцем).

Література. Бондаренко Н. Читання як проблема методики навчання української мови // Дивослово. – 2004. - №12. – С.19 – 25.97
МОВА

(виражальні засоби)


УCНЕ


ДІАЛОГІЧНЕМОВЛЕННЯ

(спілкування за допомогою мови)ПИСЕМНЕ


МОНОЛОГІЧНЕ
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Адекватність дидактичного матеріалу
Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають...

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим...
Шкільний кабінет англійської мови є організуючим центром навчальної роботи з учнями, місцем зосередження навчального матеріалу, посібників,...

Тема дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових...
Формувати вміння відрізняти одиничні дієприкметники від дієприкметникових зворотів; розвивати творчі вміння використання дієприкметникових...

Урок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові...
Лучникових складних речень; розвити вміння знаходити ці синтаксичні конструкції у висловлюваннях, аналізувати будову безсполучникових...

Поняття про однорідні члени речення. Поширені та непоширені однорідні члени речення
Адати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними...

Тема перевірки
...

Використанням авторського дидактичного посібника
Днз №1 Блошенко Олена Іванівна, вихователь Лимар Алла Яківна

1 протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу для лабораторних досліджень
А проблема, пов‘язана із здоров‘ям: Виконання призначень з взяття матеріалу для лабораторних досліджень

Шляхи формування комунікативних умінь І навичок
Кожен урок української мови – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

Кожний урок української мови І літератури складна, цілісна, динамічна...
Кожний урок української мови І літератури – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи...

Тема: Закріплення вивченого матеріалу. Складання рівностей за малюнками....
Тема: Закріплення вивченого матеріалу. Складання рівностей за малюнками. Обчислення виразів на додавання

Механічн
Розрахунок маси І коефіцієнту використання матеріалу для обох заготовок

Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними...
Це спосіб графічної організації матеріалу, що дозволяє зробити наочними ті розумові процеси, які відбуваються при зануренні в ту...

“мандрівка
Використання на уроках додаткового матеріалу з навчання грамоти при вивченні букв

Серпень Планування навчального матеріалу
Обговорення інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільної математики

Ущ. Зміст програмового матеріалу
Частини мови(іменник, прикметник). Вивчені групи орфограм в іменникові І прикметниковіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт