Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Думки з приводу технології «ноосферна освіта». Стаття думки з приводу технології «ноосферна освіта»

Думки з приводу технології «ноосферна освіта». Стаття думки з приводу технології «ноосферна освіта»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ДУМКИ З ПРИВОДУ ТЕХНОЛОГІЇ «НООСФЕРНА ОСВІТА». СтаттяДУМКИ З ПРИВОДУ ТЕХНОЛОГІЇ «НООСФЕРНА ОСВІТА»
Той, хто, повертаючись до старого,

здатний відкривати нове,

 гідний бути вчителем.

Конфуцій

           До написання думок з приводу ноосферної освіти спонукали мене реалії життя, оскільки почала впроваджувати в свою навчально-педагогічну практику  біоадекватну технологію саме за методикою Н.В.Маслової, а вона, як відомо, є фундатором концепції ноосферної освіти.            Скажу відверто, на початок апробації інформації про названу технологію було обмаль. Мене як учителя зацікавила, перш за все, методика проведення даного типу уроку, його новизна, оригінальність, тому що хотіла створити щось своє  на основі нового і маловідомого. Це був творчий пошук учителя, який прагне змін, прагне віднайти ефективні способи оволодіння і передачі знань учасникам навчально-виховного процесу. Той факт, що запропонована методика викликала і викликає шквал емоцій, неоднозначних суджень, обговорень, порад, спонукала мене до подальших пошуків.

          Одним словом, це «моє дітище» уже пройшло деякі кола пекла, а тому поставила перед собою завдання – заглибитися не тільки у методику проведення уроку, а і в теорію ноосферної освіти. Адже деякі вчителі України використовують технологію «Нової освіти» (Франція), коли йдеться про біоадекватну технологію навчання.  У них – це уроки-майстерні. Я ж буду говорити про «Ноосферну освіту» (Росія), яка згадується на шпальтах різних українських видань, а також в Інтернеті саме тоді, коли розглядається питання запровадження нової моделі освіти XXIстоліття – і це важливо.

          Пам’ятаючи і читаючи в Інтернеті неоднозначні судження з приводу ноосферної освіти, я продовжила свої пошуки на підтвердження того, що БАМ має право на життя у наших, українських, освітніх закладах. Проводила опитування серед учнів. Вони ж самі змогли назвати мені переваги методики Н.В.Маслової. Переді мною поставало чимало елементарних проблем, проте вибудувала свій урок  і він захоплює як учнів, так і вчителя. Навчальна інформація дійсно закладається у довготривалу пам'ять – і в цьому результативність методики Маслової.

          Маючи невеликий досвід роботи із запровадження ноосферної технології, я відразу побачила її глибинний зміст, відчула її суть усім своїм нутром, якщо можна так висловитися.  Мене вразив здоров’язберігаючий компонент за запропонованою структурою уроку – і це забезпечує саме метод релаксації. На сьогодні, вважаю, проблема збереження здоров’я дітей повинна стояти на першому місці. Мислеобраз, на мою думку,  не несе в собі загрозливу енергетику, оскільки він завжди позитивний. Крім того, я не переслідую якусь негативну мету,  не ставлю якісь досліди на дітях, а навпаки, розвиваю їхні творчі здібності, подаю навчальну інформацію через мислеобраз, а це досить не просто. Існує також проблема вибору образу, однак це захоплюючий процес!

           На запитання, чи не відриваю я учнів цією методикою від проблем реального життя (а звучало і таке питання від одного з викладачів ПОІППО), відповідаю однозначно і категорично: ні! Я б хотіла щиро подякувати кандидату філологічних наук А.І.Богосвятській, яка у статті «Сучасні типи уроків світової літератури: пошук, натхнення, фантазія» (Зарубіжна література в школах України. – 2011. – №10 – с.40) зазначає: «Особливістю нестандартних уроків є прагнення вчителя зробити життя своїх учнів різноманітним і багатим, викликати інтерес до пізнавального спілкування, максимально сприяти розвиткові читацької, комунікативної, культурологічної, інтелектуальної, емоційної, аксіологічної та інших компетентностей. Проведення таких уроків свідчить про намагання сучасного словесника вийти за межі шаблону у побудові методичної структури заняття. І в цьому їх позитивна роль». Тут же автор відносить біоадекватні уроки (ноосферна освіта) до уроків-фантазії, які «розкривають, перш за все, творчість конкретного вчителя, його талант зробити на уроці свято краси, дива, таємниці», а ще додає: «Не біда, що не розроблені структура і методика проведення більшості новаторських типів занять зі світової літератури, адже вони виконують головну функцію: створюють ситуацію зустрічі з письменником, учнів з художнім твором, учня з мистецтвом» (там же, с.41). І це справді так.

            На запитання, чи застосовую інші педагогічні технології у своїй практиці, то відповідь теж позитивна. Як і кожен український учитель, у своїй освітній діяльності застосовую різні інноваційні технології (хоча впроваджувати їх в умовах малокомплектної школи ой як не просто!)  Це дає змогу рухатися вперед, а не стояти на місці чи вдовольнятися досягнутим. Крім того, далеко не кожен урок можна провести за БАМ – як і за будь-якою іншою технологією, – не все піддається передати через образ – і це науково обґрунтовано і доведено.

            Так, я скористаюся деякими науковими статтями, автори яких вказані у списку використаних джерел, щоб мати хоча б загальне уявлення про проблеми впровадження ідей ноосферної освіти. Знову ж таки зауважу: це погляд на проблему звичайного вчителя крізь призму наукових розвідок з даного питання. Хочу зазначити, що таких досліджень не так і багато, проте вони є. Здебільшого це роботи кандидатів філософських та педагогічних наук, серед них мені видалися цікавими дисертації М.В.Даниленко, Л.Нечипорук, В.М.Позднякова, О.І.Хромової. Особливе місце займає стаття доктора філологічних наук М.М.Полюжина «Ідеї Вернадського і сучасні проблеми реалізації ноосферної освіти». Наявність подібних статей дає мені право і надію на те, що нічим забороненим я не займаюся, а навпаки, прокладаю шлях новій моделі освіти XXI століття.
           Отже, технологія ноосферної освіти вивела мене не тільки в лауреати обласного етапу конкурсу «Учитель року – 2011», а й віднедавна (наказ НЕНЦУМ МОНМС України від 11.01.2012р) подарувала ще одну перемогу – перемогу у  Всеукраїнському конкурсі «Цікава школа» у номінації «Нетрадиційний урок» (подавала матеріали уроку по Кальдерону саме за БАМ – ноосферна освіта). Для мене це перемога самої біоадекватної (ноосферної) методики, методики   XXI століття! 

ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ ХХІ СТОЛІТТЯ
          Навряд чи сьогодні є більш шляхетне завдання, аніж забезпечення гідного, повноцінного життя людини. Її високий освітній рівень, духовне та фізичне здоров’я є невід’ємною частиною багатства країни.

           Наша епоха характеризується не тільки глобальною кризою, але й такими фундаментальними процесами, як глобалізація в цілому та інформатизація всіх сторін життя. Сучасні зовнішні реалії є досить суперечливими, і до того ж надто швидко змінюються. Освітній процес при цьому має віддзеркалювати реальні об’єктивні умови життєдіяльності людини, а система освіти повинна підготувати особистість до існування в глобалізованому інформаційному просторі. Тому розробка нової концепції освіти є сьогодні найбільш актуальною проблемою не тільки філософії освіти як відносно нової галузі філософського знання, але й необхідною умовою подальшого ефективного функціонування українського суспільства.

          Проблеми філософії освіти взагалі і парадигми ноосферної освіти зокрема відносно недавно стали предметом досліджень фахівців. Тому сьогодні ці проблеми ще не знайшли достатнього висвітлення в науковій літературі. Проте проблемі побудови концепції ноосферної освіти вже присвячено кілька досліджень, насамперед, російських. Так, при Російській Академії Природничих Наук (РАПН) функціонує відділ «Ноосферна освіта», який і займається розробкою цієї проблеми. Основні концептуальні засади парадигми ноосферної освіти були сформульовані академіком РАПН Н.В.Масловою [11], яка в її інтерпретації постає «конвергенцією природничих, гуманітарних концепцій та практик світової освітньої системи» [11]. Розробкою теорії ноосферної освіти та впровадженню її в практику займаються і інші співробітники РАПН – Н.В.Антоненко [1], М.В.Ульянова [16]. Філософському осмисленню ноосферної освіти (хоча в роботах деяких авторів частіше застосовується термін «екологічна освіта») присвятили свої дослідження і О.С.Анісімов, А.Л.Лифьоров, Н.М.Мамедов, А.Д.Урсул та ін.

             Серед вітчизняних авторів можна відзначити дослідження Г.В.Курмишева [10], М.М.Курика [7,8,9].

             Таким чином, хоча на сьогоднішній день вже є певна кількість робіт, присвячених екологічній або ноосферній освіті, її принципам та змісту, разом з цим, немає єдності поглядів на основні засади цієї парадигми та методики її впровадження. Немає і справжнього усвідомлення значущості освіти взагалі, і ноосферної освіти зокрема, для формування та розвитку особи в світі, що за останні десятиліття зазнав багатьох якісних змін.

              В сучасній освіті декларуються важливість інформатизації та комп’ютеризації в суспільстві, але при цьому забувається світоглядна функція знань, не приділяється належної уваги проблемам самореалізації та самовиховання особи.

            Ноосферна освіта як нова парадигма освіти в цілому, парадигма формування людини ХХІ століття, яка живе в суспільстві, що здійснює ноосферний перехід, – це система науково-теоретичних, гносеологічних, методологічних і практичних поглядів на природу освіти і можливості її ефективного досягнення в суспільстві.

            Головна мета такої системи освіти – формування в людині цілісної ноосферної свідомості, яка має в основі три взаємопов’язані складові: цілісне мислення, етичний біоадекватний метод поведінки (екологічна етика) та екологічний світогляд.

              Існує два основних типи мислення людини: екологічний (двопівкульний) і неекологічний (однопівкульний). Екологічне мислення (синоніми: гармонійне, природне, універсальне, біосферне, здорове, природо відповідне) визначається узгодженістю з природними законами всесвіту.

              Якість людини визначається типом її мислення [12].

              Людина несе відповідальність за нерозуміння своєї природи, за невміння усвідомити, що звички мислити і розуміти по-старому можуть виявитися бар'єром розуміння сутності на новому витку пізнання.

              Саме тому сьогодні на перший план в освіті виходять не стільки проблеми інформатизації, засновані на інтенсивному використанні технічних засобів і методів лівопівкульного мислення, скільки проблеми створення та використання освітніх технологій, заснованих на екологізації (зверненні до природних, властивих людині від природи, способів, методів і каналiв сприйняття інформації без експлуатації дискурсивно-логічного лівопівкульного мислення) та ефективному використанні цілісного, двопівкульного мислення.

                На сучасному етапі розвитку науково-практичного знання висувається мотивація біоадекватного (цілісного) динамічного мислення за допомогою мислеобразів, який передбачає оволодіння методами, прийомами, операціями роботи лівого і правого півкуль головного мозку та їх сукупною роботою, що дозволяє сприймати інформацію творчо й максимально економічно – використовуючи як логіку, так і образи, символи, тобто природні зразки [2].

              Свою точку зору на формування цілісного мислення учня висловив і доктор філософських наук Полтавського ОІППО імені М.В.Остроградського С.Ф.Клепко у статті «Українська царина філософії освіти», у якій ідеться не тільки про «ноосферизацію» освіти, а й вводиться таке критичне поняття, як «педагогічний холізм» - «втеча від реальних питань фрагментарності нашого світу, з якою недостатньо боротися лише лозунгом цілісності» [6]. Автор одночасно зазначає, що йому самому було невідомо про відкриття відділу ноосферонї освіти в Одесі на базі Інституту удосконалення вчителів, що педагоги Росії та Білорусі активно розвивають ідеї ноосферної освіти. Проте  зауважує, що рано ще говорити про концепцію цілісного формування особистості, оскільки суспільство, світ, наука є ще далекими від єдності [6].

         Сучасне тлумачення принципу відповідності освіти до природи або біоадекватності фундатор концепції ноосферної освіти на пострадянському просторі Н.В.Маслова пояснює через суму більш зрозумілих нам принципів [11]:

- це, насамперед, екологізація освіти, тобто звернення до природних засобів і каналів сприйняття інформації без посиленої експлуатації дискурсивно-логічної лівої півкулі;

- системне викладення знань, що означає побудову педагогічної діяльності, виходячи з загальносистемних наукових теорій розвитку систем природи, суспільства, мислення;

- гармонізація освіти, тобто застосування технологій і методик цілісного сприйняття світу, що занурює студентів та учнів в гармонію світу вже в ході занять;

- гуманізація – перехід від технократичної моделі освіти до моделі соціокультурної;

- а також ненасильство, яке засновано на принципах педагогічної етики.

              Реалізація принципу біоадекватності має на меті побудову такої моделі освіти, коли людина буде прагнути отримувати знання.

            Другою складовою ноосферної свідомості, яка має бути сформована в результаті отримання людиною ноосферної освіти, є екологічний біоадекватний метод поведінки людини або іншими словами екологічна етика. Під екологічною етикою ми розуміємо сукупність моральних принципів взаємодії людини та природи, які б могли забезпечити цілісність екосистем та гідну якість життя людини. До таких принципів можна віднести:

- нерозривність людини і природи;

- ставлення до природи як до джерела матеріальних та духовних цінностей людини, її поліпшення;

- потребу в спілкуванні з природою з метою задоволення її красою та прагнення розкрити її таємниці;

- формування здорового способу життя;

- гуманне ставлення до світу в цілому.

          Загалом, формування цілісної ноосферної свідомості, що є метою ноосферної освіти, має вирішити завдання усвідомлення людиною і суспільством в цілому, що вся їх діяльність повинна підкорятися закономірностям світу, їх творчість повинна бути в гармонії з природою, а їх свобода є свободою вибору життя для кожного особисто та для майбутніх поколінь [17].

           Ноосферна освіта пропонує принципово новий підхід до вирішення завдань формування соціального здоров'я особистості, орієнтує її на досягнення такої моральної довершеності, яка полягає у досягненні морально-психологічної, духовної рівноваги із соціоприродним середовищем і особистісним Я, до гармонії із собою, іншими, природою – і це мені особисто імпонує у методиці Н.В.Маслової.  Зважаючи на це,  необхідне більш глибоке дослідження чинників, що впливають на процес формування соціального здоров'я особистості і суспільства XXI ст., вивчення шляхів оптимізації його збереження і зміцнення в світлі ноосферної концепції В. І. Вернадського на методологічному, теоретичному й практичному рівнях.            

          Термін «ноосфера» не належить В.Вернадському. Уперше він прозвучав у 1924 р. в Парижі на науковому семінарі, де обговорювалась доповідь В.Вернадського про концепцію розвитку біосфери. Його запропонував Е.Леруа, а потім цим поняттям користувався П.Тейяр де Шарден. Сам термін «ноосфера» В.Вернадський почав вживати в останні роки свого життя.

           Етап інтеграції, коли «думка стає геологічною силою», перший президент Академії наук України (1918р.), ректор Таврійського університету в 1920 – 1921рр. В.І.Вернадський назвав ноосферним (від грецьк. Noos – розум і сфера), маючи на увазі нову форму організованості, що виникла під час активної взаємодії природи й суспільства.

          Для ноосферної освіти характерні системність, цілісність у поглядах на природу, світ і людину. Розвиток цілісного мислення – перший крок на шляху високої моральності, самосвідомості і саморозкриття потенціалу особистості. Це єдина педагогічна система, яка міцно стоїть на засадах законів розвитку світу, суспільства, пізнання, психіки людини, а також законів освіти, які вперше обґрунтовують релаксаційно-активний режим у навчанні, опору на особисті мисленнєві образи, залучення життєвого досвіду до процесу навчання й пізнання світу.

Ноосферна освіта – це:

1)        еволюційно новий етап у розвитку освіти, який продовжує своє вдосконалення на сучасній науковій базі;

2)        системна технологія навчальної діяльності;

3)        нова педагогічна система XXI ст..

Головною і принциповою суперечністю сучасної системи освіти є проголошення високих гуманістичних цілей і неможливість забезпечити їх здійснення на практиці; тоді як метою ноосферної освіти є фізично, морально, психічно здорова та щаслива людина з системним і цілісним мисленням у розв’язанні життєво важливих завдань.

Поняття ноосфери В.І.Вернадський пояснював так: «Ноосфера є новим геологічним явищем на нашій планеті. У ній уперше людина стала найбільшою геологічною силою. Вона може й повинна перебудувати своєю працею й думкою сферу свого життя».

 Ідеї В.І.Вернадського набули широкого резонансу. Обґрунтовуючи ідеї ноосфери, вчений завжди надавав великого значення трансформації і впровадженню наукових здобутків в освіту, вважаючи останню визначальним чинником досягнення ноосферного прогресу.

Ноосферний зміст освіти повинен формуватися на таких принципах, як

        науковість і новизна;

        творче застосування набутих знань;

        формування глибоких життєвих, гуманних і моральних принципів;

        оперативне залучення у процесі викладання всього нового, передового;

        перехід до «керованої самоосвіти».

Усі учасники освіти – учень, учитель, батьки є відкритими системами, що взаємодіють зі світом як його невід’ємні частини на основі споріднених закономірностей розвитку. Така освіта екологічна.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень методичної ради з питань нотаріату: №1(12)/2010
Тема попереднього договору вже неодноразово обговорювалася на сторінках нотаріальних видань. Думки нотаріусів та науковців як з приводу...

Попереднього договору вже неодноразово обговорювалася на сторінках...
Метою цієї статті є узагальнення практики нотаріального посвідчення попередніх договорів від часу набрання чинності Цивільним кодексом...

Курсова робота з методики професійного навчання Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

Віталій Райнюк «Переможці. Або в бій ідуть самі дівчата»
Великої Британії та Франції з приводу окупації Чехословаччини Німеччиною. Розмова в кабінеті Сталіна, а потім Рузвельта, з цього...

Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний...
Василевич Л. Ф., Василевич М. Л., Астаф’єва М. М., Бодненко Д. М., Семеняка С. О., Дереновський Р. М., Заболотна О. В., Євсюков О....

Програма кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності 010104...
Програму кваліфікаційного екзамену розроблено на основі навчальних програм дисциплін професійної та практичної підготовки

2. Література, яка виникла із гострої суперечки з приводу протилежних думок
Література, яка виникла із гострої суперечки з приводу протилежних думок між уніатськими І православними письменниками наприкінці...

Кіровської районної у місті дніпропетровську ради
Вс „освіта” ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25. 09. 2007 за №1094/ 14361, та від 07. 06. 2006 №443 „Про створення...

Програма вступних випробувань з біології (повна загальна середня...
Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»

Програма вступних випробувань з біології (базова загальна середня...
Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»

Програма вступних випробувань з біології (повна загальна середня...
Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка»

Індивідуально – диференційований підхід на уроках української мови та літератури
Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – становлення І розвиток самодостатньої особистості, яка вміє ставити І розв’язувати...

Правова освіта як засіб соціалізації школярів
Правова освіта є важливим комплексним компонентом механізму правової соціалізації особистості. Це надає їй особливої ваги І потребує...

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти пояснювальна...
...

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти пояснювальна...
...

В концепції розвитку загальної середньої освіти зазначено: Освіта...
Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що в значній мірі залежить...

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

План роботи школи Тарасівського нвк на 2014-2015 навчальний рік
Державні програми «Вчитель», «Діти України», «Освіта. Освіта XXI століття», регіональну програму «Обдаровані діти», «Основні орієнтири...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт