Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Випуск 4

Випуск 4

Сторінка1/23
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Вісник наукової бібліотеки

ВИПУСК 4

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, МЕТОДИ, ЗАСОБИ І ФОРМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ВНЗ: БІБЛІОТЕЧНИЙ РАКУРС

ХАРКІВ 2015

УДК [378.12:001](075)
ББК 74.58я73
Видається за рішенням методичної ради Наукової бібліотеки ХНТУСГ від 28.10.2015р.
Укладач та редактор: видання – Кірєєва С.М.

Редколегія: Новікова Т. В., Наугольнова Н. Г.,

Кучерявенко Л. О., Попова Л. І.

Відповідальні за випуск – Кірєєва С. М, Попова Л. І.
Четвертий випуск Вісника Наукової бібліотеки містить матеріал, що розкриває досвід закладів освіти та бібліотек стосовно національно-патріотичного виховання молоді, а також окремі напрямки діяльності бібліотек ВНЗ у формуванні інформаційно-освітнього середовища.

Видання призначене для широкого загалу працівників вищої освіти, викладачам, кураторам академічних груп, бібліотекарям, організаторам молодіжного дозвілля, студентського самоврядування, всім, хто цікавиться цими проблемами.

Вісник наукової бібліотеки. Вип.4: Основні тенденції, методи, засоби і форми патріотичного виховання в ВНЗ: бібліотечний ракурс [Текст] / Під редакцією С. М. Кірєєвої. – Х., 2015. – 318 с.

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

Укладач Кірєєва Світлана Миколаївна

Вісник наукової бібліотеки

випуск 4

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, МЕТОДИ, ЗАСОБИ І ФОРМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ВНЗ: БІБЛІОТЕЧНИЙ РАКУРС

Комп`ютерна верстка –

Кірєєва С.М., Попова Л.І.

Підп. до друку 01.10.12 р. Формат 60х84 1/16 Умов. друк. арк. . Папір офсетний.

Наклад 50 прим.

КП «Міська друкарня»

61002, Харків, вул. Артема,44.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія ДК №3613 від 29.10.2009 р.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО–ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Передмова…………...……………………………..................…..6

Перелік нормативних документів з питань патріотичного виховання………..…………………………………………..……8

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді……………………………………….13
РОЗДІЛ II

ДОСВІД ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ОСЕРЕДКАХ
Огляд публікацій за інтернет-ресурсами………….…..…..….21

Виховання громадянина-патріота (з досвіду зарубіжних країн)…68

Думки, вислови, цитати про патріотичне виховання………..85
РОЗДІЛ III

БІБЛІОТЕКА ВНЗ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
З досвіду роботи колег за інтернет-ресурсами.….…………..88

З творчого доробку бібліотекарів: культурно-просвітницькі заходи (сценарії та методичні поради)………………………114
РОЗДІЛ IV

АКТУАЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
Список джерел призначений науковцям, аспірантам, викладачам, кураторам, бібліотекарям, всім, хто цікавиться цією проблемою……..…………………………………..…….119


РОЗДІЛ V

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО–ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СЛОБОЖАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРІЙ – 2015»

27 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

(ДОСВІД РОБОТИ ХНТУСГ ІМ П. ВАСИЛЕНКА)
Моісєєва Н. І. Національно-патріотичне виховання студентської молоді (з досвіду виховної роботи ХНТУСГ)………………….128

Новікова Т. В. Інновації в діяльності бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі…………………………………………..…....145

Бездольна Л. І. Діяльність наукової бібліотеки у підвищенні рівня освіченості студентів ХНТУСГ ім. П. Василенка (досвід роботи)………………………………………….……..152

Кучерявенко Л. А. Популяризация научного и педагогического наследия профессорско-преподавательского состава университета…….……………………………………165

Кірєєва С. М. Виховання патріотизму засобами краєзнавчо-туристичної діяльності:з досвіду діяльності краєзнавчо-туристичного клубу ХНТУСГ «ПАТРІОТ»…………………176
БІБЛІОТЕКА В ОСВІТНОЬМУ ПРОСТОРІ
Кухаренко А. Л. Бібліотека – гуманістичний центр освітянського та культурного життя вузу…………….…….183

Пасмор Н. П. Університетська бібліотека – ключова ланка у формуванні інформаційно-освітнього середовища (досвід Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)…………………………………………………….…201

Петрухно Ю. Є., Золочевський І. В. Бібліотека Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого як культурно-просвітницький центр….…….……210

Панарин В. С. Создание единой базы читателей и единого читательского билета с целью взаимообслуживания читателей…………………………………………………….…214

Лінецький Л.М. Щодо питань впровадження інновацій в бібліотеці ВНЗ……………………….………………………..219
БІБЛІОТЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ДІЯЛЬНОСТІ
Панарин Г. С. Использование авторитетного файла авторов в поиске в АРМе Веб-ИРБИС…………………………….....…223

Артюх Н. Е. Наукометрия. Наукометрические базы и ресурсы открытого доступа, как инструмент формирования научного рейтинга ученых…………………………………………….…229

Грабар Н. Г., Соколовська Т. Б. Дослідження інформаційних потреб студентської молоді та викладачів ВНЗ на сучасному етапі…………………………………………………………...….241

Жукова В. П. Реинжиниринг библиотечной деятельности….249

Каїді В. В. До питання аналізу комплектування фондів бібліотек внз україни в умовах посилення розвитку електронних комунікацій…………………………….………253

Щетініна Е. М. Історія створення бібліографічної евристики…………………………….…………..……………263
БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Павлова Г. В., Семененко Л. П. Художественное творчество, как составляющая часть технического образования (из истории создания студенческого клуба Харьковского технологического института)………………………………………………….…273

Бурлаченко Н. В. Меморіальна бібліотека І. О. Світличного у фонді центральної наукової бібліотеки харківського національного університету імені В. Н. Каразіна……………297

Макєєв С.Г., Наугольнова Н. Г. Виховання козацької молоді: патріотичний ракурс……………………………………………311

РОЗДІЛ I

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають нагальним вимогам і викликам сучасності.

В Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді підкреслено: «Нині гостро постало питання патріотичного виховання в Україні і навіть не питання, а виникла нагальна потреба. Адже всі ми сьогодні бачимо наслідок формального, а часом і халатного ставлення до патріотизму. Від України відняли Крим, тривають військові дії на Донбасі, лишаються сиротами діти, згорьовані матері ховають своїх синів, гинуть люди, багато – і не тільки герої, які боронять Україну, а й мирні жителі. Тому настав час відповідально поставитись до національно-патріотичного виховання. 

Ми нарешті маємо чітко усвідомити, що порожнина в мізках і душі заповнюється чужими ідеями і цінностями так само, як на незасіяному полі проростає бур’ян. А щоб позбутись його, треба докласти неабияких зусиль. І якщо свідомість деякої дорослої частини громадян нашої країни вже не підлягає впливу, а керується набутими раніше знаннями й досвідом, то підростаюче покоління ще можна навчити любити свою Батьківщину по-справжньому.

Революція Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, події, які нині переживає український народ ще раз засвідчили, що проголошена у 1991р. державна незалежність потребує постійного захисту, забезпечення національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Національно-патріотичне виховання має на меті формування національно-патріотичної свідомості, а саме: особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей; знання історії, звичаїв, обрядів, символіки як всієї країни так і її регіонального різноманіття.

Система патріотичного виховання передбачає формування історичної свідомості молодого покоління українців, що базується на вивченні історії боротьби українського народу за державну незалежність протягом свого історичного шляху, особливо у ХХ-ХХІ століттях. Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, надбаннях національної та світової педагогіки й психології.

Водночас національно-патріотичне виховання не повинно прищеплювати ідеї культурного імперіалізму, тобто способу споглядання світу лише очима власної культури. А тому вкрай важливо забезпечити усвідомлення учнями культурної різноманітності, толерантне ставлення до інших культурних цінностей, розуміння історичних витоків регіональних і національно-мовних особливостей України. Національно-патріотичне виховання не повинно сприяти недооцінюванню національних меншин України та інших націй. Для реалізації цього принципу вкрай важливо наголошувати на співпраці різних націй, демонструвати розвиток української нації шляхом взаємодії з іншими націями, висвітлювати приклади мирного співжиття та взаємодопомоги представників різних національностей системою національно-патріотичного виховання»

Таким чином, за сучасних умов національно-патріотичне виховання молоді набуло гостроти і особливої актуальності. Свідченням цього є низка нормативно-правових документів:

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 • Одним з перших законодавчих актів з питань патріотичного виховання став Указ Президента від 27.04. 1999 № 456 «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», на підставі якого Постановою КМУ від 15.09. 1999 № 1697 була затверджена «Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
 • Для посилення Національної програми у 2001 році було видано розпорядження Президента України № 173/2001 - «Про заходи щодо подальшого вдосконалення системи патріотичного виховання молоді»;
 • На підтримку діяльності громадських організації козацького спрямування, які значну увагу приділяють вихованню молоді на національних традиціях, Президент України видав Указ №1092 від 15.11.2001 «Про Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2000-2005 р.р.»;
 • У 2002 році видається Указ Президента України 948/2002 від 25.10. 2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», який стає основою нормативно-правової бази військово-патріотичного виховання молоді до сьогоднішнього дня;
 • В Національній доктрині розвитку освіти (затверджена Указом Президента №347 від 17.04.2002) зазначається, що національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти;
 • Постанова ВРУ N 865-IV «Про заходи Кабінету Міністрів України щодо захисту національних інтересів держави у сферах національно свідомого і патріотичного виховання молодого покоління та забезпечення умов його розвитку» від 22.05. 2003 р.;
 • Закон України «Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки» (№1281-ІV від 18.11.2003);
 • впровадження в систему освіти Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Патріот» (Міністерства освіти та науки наказ № 274/112/10 від 05.04.2004);
 • У 2007 році видається Указ Президента України за №1209 від 12.12.2007 «Про додаткові заходи щодо підвищення боєздатності Збройних Сил України», який вимагає від Уряду «розробити та затвердити протягом першого півріччя 2008 року державну програму військово-патріотичного виховання громадян України на період до 2015 року;
 • Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №286 від 06.04.2007 була розроблена програма проведення комплексних навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю «Моя країна – Україна» (з відвідуванням визначних краєзнавчих, географічних, історичних, етнографічних об’єктів);
 • Указ Президента України № 616/2008 від 3.07 2008 «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді»;
 • Питання патріотичного виховання української молоді декларується у розпорядженні Кабінету Міністрів України N 1237-р від 17. 09. 2008 р «Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми розвитку Українського козацтва на 2009-2011 роки»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 – 2015 роки»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 "Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини";
 • Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»;
 • 25.06.2009 Колегія МОН України затвердила Концепцію національного виховання студентської молоді (Протокол № 7/2-4). Головною метою національного виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина - патріота Української держави, активного провідника національної ідеї;
 • Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49;
 • Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджена Указом Президента України від 24.03.2012 року № 212;
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;
 • Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України № 1453/716 /997 від 21.10.13 була затверджена Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України;
 • Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності";

Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України";

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Свободи";

Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України";


 • Постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 року № 373-УІІІ «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;
 • Наказ МОН від 16.06.2015641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • Лист МОН від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти»;
 • Наказ МОН від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»;
 • Постанова КМУ від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»;  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Випуск 5
Київський університет туризму, економіки І права член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої...

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Випуск 71
У розділах враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик І одночасно збережено особливості їх побудови

Збірник наукових праць Випуск
...

Засідання педагогічної ради вчителів
Про випуск учнів 11-а класу ( інформація заступника директора з навчально-виховної роботи О. В. Буш, класного керівника)

Методичний посібник щодо ведення шкільної документації
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних І творчих здібностей...

Загальні положення
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі мдгу. Випуск 4, Маріуполь, мдгу. – 2008. – 72 с

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2
Наконечний І. В. – доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи мну ім. В. О. Сухомлинського

Наказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

З української етнографії та антропологі ї
Підготовка видання, упорядкування ілюстрацій, передмова юрія іванченка макет та художнє оформлення івана динника відповідальні за...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт