Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

МЕДІАОСВІТНІ ЗАСОБИ У ВИХОВАННІ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДІ - Випуск 4

Випуск 4

Сторінка7/23
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

МЕДІАОСВІТНІ ЗАСОБИ У ВИХОВАННІ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДІ

В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ {Тези}

Наталія Череповська

  • Актуальність патріотичного виховання нині зумовлюється процесом становлення нашої держави як єдиної політичної нації, який спричинився завдяки ускладненню геополітичних, внутрішньополітичних, гостро соціальних, економічних та специфічних інформаційних умов, що утворилися протягом останніх років. Інформаційна агресія з боку ворожої держави, що спрямована на Україну, має на меті оволодіння свідомістю нашого суспільства, здійснення контролю над ним і керування суспільною думкою українців згідно своїх імперських цілей. Адекватність сприймання ворожої пропаганди та відповідного спротиву медіаінформаційним впливам з боку наших громадян становить серйозну соціально-психологічну проблему. Її суть полягає у невідповідності масштабної, професійно підготовленої, цілеспрямованої ворожої індоктринації, як атаки на ідентичність українців, з одного боку, та відсутності дієвого інструментарію, здатного забезпечити можливість чинити психологічний опір шкідливій інформації у широкого загалу – з іншого.

  • Однією з психологічних протидій ідеологічній агресії та засобом збереження своєї національної ідентичності є саме свідомий патріотизм особистості, який забезпечує її своєрідним імунітетом щодо ворожої пропаганди: так, патріот здатен інстинктивно відчувати викривлену інформацію, спрямовану проти його Батьківщини, й вже тому не піддаватися під її вплив. Зрозуміло, що такий спротив буде значно ефективнішим, якщо патріотичні переконання людини будуть ґрунтуватися не лише на моральних почуттях, але й на здатності до критичного осмислення інформації, усвідомлених, раціональних діях.

  • Одним з інноваційних підходів у вихованні патріотизму особистості, адекватного сучасним умовам, є застосування медіаосвітніх засобів, за допомогою яких можна сформувати такі нові важливі якості патріота інформаційної доби, як передусім здатність до рефлексії своїх емоцій, почуттів, а також критичного мислення – свідомий патріотизм.

  • У нашому досліджені медіаосвітні засоби представлені: 1) медіадидактичним матеріалом у вигляді візуальних медіа текстів (фотографій, рекламних і музичних відеороликів, документальних і художніх фільмів патріотичного змісту), 2) способом організації проведення занять в інтегрованому форматі тренінгів і медіаклубу (спільного перегляду, рефлексивної, аналітичної роботи сприйнятого та обговорення переглянутого), 3) застосування спеціальних методів і прийомів розвитку рефлексії емоцій, почуттів та аналітичного, критичного осмислення сприйнятого.

  • Останнім часом в Україні напрацьовано чимало різноманітних програм, методичних рекомендацій, статей, присвячених вихованню патріотизму молоді. Помітними розробками стали «Національна ідея в становленні громадянина-патріота України», Проект Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді тощо.Тим не менше, з повагою до напрацьованого, маємо зазначити, що, як правило, праці мають переважно дискурс «радянської педагогіки» і більшою-меншою мірою традиційні засоби розв’язання поставлених завдань. Натомість проблему розв’язання медіаінформаційних психологічних впливів в умовах інформаційної війни, які здатні руйнувати національну ідентичність особистості, сіяти зневіру навіть у патріотично налаштованої молоді, а також пошуку шляхів запобігання цим шкідливим діям – у згаданих та інших працях нами не знайдено.

  • Застосовуючи напрацювання в медіа освітній галузі, ми розробили методику «Я патріот», яка складається з комплексу різних методик і, на нашу думку, здатна сприяти формуванню патріотизму молоді загалом, а також формуванню таких необхідних нині якостей молодих патріотів, як рефлексія почуттів, критичне сприймання, автономне ставлення до інформації у цілому та інше.

Суть методики «Я патріот» полягає:

  • по-перше, у стимуляції патріотичних емоцій і почуттів за допомогою візуального образу: цілеспрямовано застосовуючи візуальний медіа контент патріотичного змісту, викликаємо емоції, які можуть сприяти виникненню, закріпленню, зміцненню патріотичних почуттів. Інновація полягатиме саме в опрацюванні отриманих у процесі перегляду емоцій, почуттів: їх осмисленні, вербалізації, смислової систематизації з власним Я;

  • по-друге, молодий патріот інформаційної доби повинен мати не тільки «гаряче серце» у своєму ставленні до Батьківщини, але й «холодний розум», здатний розпізнавати особливості художніх медіаконтентів, а головне – розумітися на впливах сучасних інформаційно-психологічних технологій (психологічних маніпуляціях, дезінформуванні, ворожій пропаганді, «тролінгу», «фейках» тощо). Тобто, методика передбачає аналітичну роботу щодо сприйнятого, його критичне осмислення і тому здатна розвивати/вправляти/закріплювати навички аналітичного, критичного мислення.

  • методика «Я патріот» також спрямована на розвиток: саморегуляції взаємодії особистості з візуальним, медіаінформаційним простором; комунікативних здібностей з іншими особами щодо сприйнятого/переглянутого; здатності до практичного застосування сприйнятого; творчого медіасприймання та мотивації до медіатворчості як створення патріотичних контентів. Проведення методики забезпечується зразками візуальної медіа культури (фотографія, фільми, відео та ін.) патріотичної тематики. Заняття проходять в інтегрованому форматі тренінгів і медіаклубу і мають таку структуру: 1) вступне слово, 2) перегляд, 3) рефлексія емоцій, 4) аналітична робота, 5) обговорення/дискусія, 6) підсумок.

  • Апробація фрагменту методики «Я патріот» з розвитку здатності до рефлексії емоцій-почуттів та критичного мислення проводилася у рамках: занять Малої Академії наук секції «Медіапсихологія» для старшокласників у листопаді 2014 року; науково-практичного семінару «Медіаосвіта в Україні: інноваційний досвід і перспективи впровадження» зі студентами та викладачами Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 11 грудня 2014р.); частини практики студентів 3-го курсу КНУКіМ за спеціальністю «Соціологія» у січні-лютому 2015 року. Апробація фрагменту комплексу методик «Я патріот» також мала і дослідницьку мету. Попередніми результатами дослідження стало наступне: 1) проведення методики сприймалося досліджуваними позитивно, з неабияким інтересом, а іноді – з емоційним піднесенням, що може свідчити про позитивне ставлення молоді до сприйняття патріотичної тематики; 2) з опитаних студентів рефлектують свої відчуття 25,5%, аналізують сприйняте 38,2%, здатні побачити приховані смисли 29,1%; 3) на пряме запитання, «чи вважаєш ти себе патріотом?» однозначно відповіли 38,2% респондентів. Тобто, отримані дані опосередковано вказують на те, що виховання патріотичних цінностей і медіаінформаційних якостей молоді є актуальним.

В умовах агресії з боку ворожої держави, спрямованої на Україну, виховання патріотизму у молодого покоління є проблемою загальнодержавного масштабу. Ефективне виховання нових медіаінформаційних патріотичних якостей молоді – навичок рефлексії власних емоцій/почуттів щодо сприйнятої інформації, здатності до її критичного осмислення – може бути реалізоване завдяки інноваційним медіаосвітнім засобам. Набуття цих якостей убезпечить молоду людину-патріота від агресивних інформаційно- психологічних впливів, забезпечить дієвим когнітивним інструментом «спротиву» й «опрацювання» інформації та зміцнить її патріотичні позиції і переконання.


ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА-ПАТРІОТА

(З ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН)
У зарубіжних країнах патріотичне виховання є невід’ємною складовою гуманітарної безпеки держави. Там значну увагу приділяють факторам, які впливають на відчуття патріотизму: мові, державним символам, національній аудіо-відео та друкованій продукції, національним героям, національним подіям, нормам поведінки керівництва країни, культурі та звичаям народу, системі державної пропаганди.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯН ТА

МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ {Тези}

Діденко О.Г.

Нац. академія державного управління

В країнах ближнього і далекого зарубіжжя накопичений цікавий досвід патріотичного виховання. Зокрема, у Республіці Білорусь, після 1996 року, коли під час «Чорнобильського шляху» в Мінську тисячі молодих людей виступили проти політики президента О. Лукашенка, керівництво країни вирішило впритул зайнятися патріотичним вихованням молоді. Був випущений Президентський Декрет про молодь. А надалі створена молодіжна організація, яка стала опорою державної молодіжної політики в цілому, – БПСМ – Білоруський патріотичний союз молоді. Діяльність молодіжних суспільних організацій регулюється Державним комітетом у справах молоді, сукупністю законів і норм, розпоряджень, указів і інструкцій, які регламентують діяльність організації, правами, які дозволяють організації реально брати участь в діяльності держави.

Національний склад Казахстану різноманітний. Згідно з результатами соціологічних досліджень Міністерства освіти і науки, з 2000 опитаних більше 15% казахів не вважають себе громадянами своєї країни, серед представників інших національностей показник досягає більше 30%. 2006 р. прийнята Державна програма патріотичного виховання громадян Республіки Казахстан на 2006-2008 рр. Згодом термін її дії був продовжений, спочатку до 2010 р., потім – до 2015 р. Складовою частиною патріотичного виховання казахстанської молоді є військово-патріотичне виховання, спрямоване на формування готовності до військової служби як особливого виду державної служби.

У Казахстані однією з перших на пострадянському просторі реалізується і небачена раніше державна (нині – галузева програма «Культурна спадщина», тобто керівництво країни усвідомило, що насамперед необхідно терміново відроджувати на-ціональну культуру як базовий фактор відродження нації, причому – на системній та комплексній основі. Зміст нової ідеології Республіки Казахстан добре ілюструє цитата з навчально-методичного посібника «Патріотичне виховання громадян на досвіді молодіжних організацій» (2011 р.): «Дотримуючись пасіонарної теорії Л.Гумільова і зіставляючи її з тим, що відбувається сьогодні в нашій країні, ми сміливо і впевнено можемо заявляти, що Нурсултан Назарбаєв і народ Казахстану однозначно наповнені пасіонарною енергією. Говорячи гумільовською науковою термінологією, у Казахстані стався сильний пасіонарний поштовх з наступним різким підйомом енергії сотень тисяч і мільйонів людей, мобілізованих на побудову найсильнішої і шанованої держави у світі. Казахи, переживши «прихований і явний» пасіонарний підйом в ХVІ-ХVІІІ століттях в особі таких видатних пасіонарних особистостей – ханів, як Касим, Єсимов, Жангир, Тауке, Абилай в наступні два століття поступово перейшли в акматичну стадію розвитку, поставивши на чолі народу хана Кене, батира Амангельди, алаських діячів на чолі з Аліханом Бокейханом, видатних героїв Великої Вітчизняної війни, афганської епопеї. Саме заслуга казахського етносу в руйнуванні Російської імперії в ході національно-визвольного руху 1916 року і соціалістичного табору, Радянського Союзу під час грудневих подій 1986 року... Якщо, за Гумільовим, народи живуть близько 1200-1500 років, то неважко вирахувати, що надактивний Казахстан на чолі з головним пасіонарієм Н. А. Назарбаєвим впритул підійшов до піка розвитку етносу». Це – ілюстрація того, яким чином і на яких засадах може відбуватися формування державно-національної ідеології.

У Грузії патріотичне виховання молоді відбувається в основному в контексті військово-патріотичного. З метою підготовки резервістів була запущена програма «Патріот», що передбачає двотижневі збори підлітків і молоді у військово-польових таборах, з проведенням на них занять по фізичній, початковій військовій підготовці, національно-патріотичному вихованню. У 7 військово-польових таборах пройшли підготовку близько 30 000 молодих людей. Фахівці відзначають, що програма має явно мілітаристський ухил і в основі її ідеології лежить орієнтація на Захід.

Республіка Узбекистан також здійснює комплекс заходів у напрямі патріотичного виховання. На рівні держзамовлення поштовхом для розвитку патріотичного виховання стала Директива Д-18, прийнята Міністерством Оборони республіки, яка припускала створення нових і реанімацію раніше існуючих військово-патріотичних клубів при об’єднанні в середніх школах, ліцеях, сільській місцевості і вузах. Також почали функціонувати військово-спортивні оздоровчі табори. Часто патріотичне виховання здійснюється волонтерськими групами добровольців. Цікавий досвід організації патріотичного виховання накопичений у США – країні, для населення якої громадянська ідентифікація є однією з домінуючих. Опитування громадської думки, що постійно проводяться в США, показують, що приблизно три чверті американців відчувають гордість за свою країну. Приблизно половина американських сімей прикрашає свій будинок національним прапором, 15-20% водіїв встановлюють американський прапорець на машині. Дев’ять з десяти американців відчувають гордість, коли звучить мелодія гімну країни (за інформацією Washington ProFile). При цьому визначеної державної програми по вихованню патріотизму в США немає. Для формування патріотичної свідомості громадян використовуються відлагоджені механізми публічного управління. Значну роль тут виконують: – Інститути громадянського суспільства. Відчуття патріотизму, гордості за свою країну виховується в США з найранішого віку – батьками, школами, університе-тами, всіма осередками суспільства. – Активна пропаганда державних символів через ЗМІ. Більшість американців знає і співає гімн країни на урочистих заходах. Наявність американського прапора в усіх установах і багатьох приватних будинках є для них нормою життя. Вироби з національною символікою користуються величезною популярністю серед населення країни. Найвпливовіші суб’єкти патріотичного виховання: організації скаутизму: бойскаути Америки, які налічують близько 3,8 млн. членів; відділення Всесвітньої асоціації дівчат-провідників і дівчат-скаутів (World Association of Girl Guides and Girl Scouts); молодіжні організації: «Молода Америка»; «Молоді американці за свободу». Для підйому патріотизму, у тому числі і в молодіжному середовищі, найбільша в Штатах компанія-постачальник державних прапорів і флагштоків вирішила безкоштовно висилати поштою зоряно-смугастий прапори розміром 1х1,5 метра всім охочим. 11 вересня святкується День патріота Америки.

Оригінальним чином здійснюється патріотичне виховання громадян в Японії. У 1947 р. після поразки Японії в Другій світовій війні прийнято «Фундаментальний закон про освіту». У ньому ретельно уникається будь-яка згадка про патріотизм. У 2002 р. Урядом Японії розроблено навчальний план, в якому виховання «почуття любові до своєї країни» визначається як основна мета шестирічної програми навчання в середній школі. У 2003 р. Постановою Уряду «Про свободу слова і патріотизм в Японії» була введена система оцінки патріотизму в школах. Всім школярам, починаючи з 11 років, передбачалося виставляти оцінки «за патріотизм», а також вклю­чити їх у табель про успішність. Дане нововведення викликало гостру критику з боку громадськості оскільки «патріотизм учнів оцінити неможливо». 2006 р. Нижньою палатою парламенту Японії був прийнятий пакет законопроектів, ключовим елементом якого був перегляд «Фундаментального закону про освіту». B новому законі про освіту вчителям ставиться в обов’язок мати самим і передавати учням молодших класів «почуття патріотизму і національної гідності». Частина політичної еліти країни, духовні діячі, а також асоціація япон­ських учителів відреагувавали негативно. У їх аргументах указувалася можливість політизації освіти, а також чергового погіршення відносин з Китаєм і Південною Кореєю. Наприклад, стверджувалося, що термінологія, що вживається в законопроекті, така як «любов до країни і до батьківщини», може у багатьох викликати асоціації з націоналістичною ідеологією часів Другої світової війни. Попри це в даний час закон є діючим.

Велику увагу патріотичному вихованню приділяють органи державної влади Китайської Народної Республіки. Останнім часом збільшилася кількість патріотичних матеріалів в ЗМІ, Інтернеті, в партійних виданнях все частіше стали з’являтися звернення до молоді патріотичної спрямованості. Помітна діяльність у цьому напрямі Комуністичної партії Китаю, Комуністичного союзу молоді Китаю (КСМК) – зокрема, КСМК є ядром Всекитайської федерації молоді (ВФМ), Федерації молодіжних організацій країни. В результаті серед молоді все більш популярною стає точка зору про те, що західна демократія суперечить китайським духовним цінностям і що для Китаю основним завданням в даний час є фізичне виживання народу, проведення економічних реформ, а не свобода вираження думок. Китайська молодь стала виявляти значну цікавість до становлення Китаю як великої держави. Також популяризація вступу в КПК молоді пояснюється тим, що членство в ній створює їм переваги під час влаштування на роботу. Парадигма патріотичного виховання Китаю будується на принципі: «Не забудемо, не пробачимо національного приниження». На початку минулого століття «європейські дияволи» над входом в Британські Публічні сади в Шанхаї встановили табличку «Собакам і китайцям вхід заборонено». Сьогодні ця національна реліквія урочисто виставлена в центрі міста, будучи живим свідком» того, що Китай постійно принижують, бажають образити. А це не забувається і не прощається. 18 вересня 1931 року японська армія почала окупацію Північного Сходу Китаю, і ця дата увійшла в календар як «День національного приниження». І сьогодні, через багато років, в цей день демонстранти по всьому Китаю йдуть з гаслами: «Собаки!», «Не забудемо національне приниження!», «Бий японців, бий!».

Також у Китаї залучення до ідей патріотизму здійснюється за допомогою відвідування безкоштовних музеїв, кількість яких, в 2009 році складала 1400. Ця діяльність патронується державою і проводиться за сприяння Відділу пропаганди ЦК КПК, Міністерства фінансів, Міністерства культури і Держуправління з охорони культурної спадщини КНР.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

Схожі:

Випуск 5
Київський університет туризму, економіки І права член Ділової Ради Всесвітньої туристської міжнародної організації спеціалізованої...

Збірник наукових праць випуск 1
Вісник аграрної історії. Збірник наукових праць // Гол ред. М. А. Журба. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Випуск – 264 с

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Інструкція про переведення та випуск учнів ( вихованців) навчальних закладів
Витяг з інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) на­вчальних закладів системи загальної середньої освіта

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Випуск 71
У розділах враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик І одночасно збережено особливості їх побудови

Збірник наукових праць Випуск
...

Засідання педагогічної ради вчителів
Про випуск учнів 11-а класу ( інформація заступника директора з навчально-виховної роботи О. В. Буш, класного керівника)

Методичний посібник щодо ведення шкільної документації
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних І творчих здібностей...

Загальні положення
Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі мдгу. Випуск 4, Маріуполь, мдгу. – 2008. – 72 с

Модернізація вищої освіти України І Болонський процес Бібліографічний покажчик Випуск 2
Наконечний І. В. – доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи мну ім. В. О. Сухомлинського

Наказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Закони України Закон України "Про освіту"
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Збірник наукових праць випуск 2
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

З української етнографії та антропологі ї
Підготовка видання, упорядкування ілюстрацій, передмова юрія іванченка макет та художнє оформлення івана динника відповідальні за...

Збірник наукових праць випуск 4-5
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...

Збірник наукових праць випуск 6-7
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт